điều tra thực trạng sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề trong thanh niên dân tộc thiểu số nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn cnh-hđh

131 984 1
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 23:14

UỶ BAN DÂN TỘC BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐÃ QUA ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Chủ nhiệm đề tài: KS. Võ Văn Bảy Thư ký đề tài: Ths. Phạm Thị Thuý Hà 7475 05/9/2009 HÀ NỘI – 2008 1 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN Dạy nghề cho thanh niên là một chủ trương lớn, là một nhiệm vụ có tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng cho phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa nước ta tiến lên ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực. Do tính chất quan trọng và cấp thiết của công tác dạy nghề cho thanh niên, ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quố c hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI đã thông qua Luật dạy nghề. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng nhất cho việc phát triển công tác dạy nghề đồng bộ, thống nhất để từng bước phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế. Mục tiêu của dạy nghề là đào t ạo đội ngũ lao động kỹ thuật trực tiếp cho sản xuất, có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người học nghề có khả năng tự tạo được việc làm hoặc tìm kiếm được việc làm trên thị trường lao động, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2010 cả nước có 40% lao động đã qua đào tạo, trong đó có 26% lao động đã qua dạy nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tháng 7 năm 2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn (Tam nông). Theo đó, vấn đề đào tạo chuyên môn kỹ thu ật sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động trong nông nghiệp, nông thôn, nhất là ở các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc được xác định là quốc sách hàng đầu, là nhiệm vụ chiến lược cả trước mắt và lâu dài nhằm phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Theo báo cáo gần đây của Bộ Lao động, TB&XH, tính đến cuối năm 2007 cả nước có 55 trường Cao đẳng, 170 trường Trung cấ p nghề đã dạy nghề cho 1.436.500 người (trong đó cao đẳng nghề 29.500 người; Trung cấp nghề 151.000 người; dạy nghề dài hạn 125.000 người; sơ cấp nghề, dạy nghề ngắn hạn và dạy nghề thường xuyên 1.131.000 người). Tuy nhiên, những con số này không phản ánh được số lượng người DTTS, nhất là lực lượng lao động thanh niên dân tộc đã qua đào tạo nghề và được sử dụng sau đào t ạo nghề. Những năm gần đây, trong nước đã có một số nghiên cứu về tình hình sử dụng nguồn nhân lực nhưng các nghiên cứu này mới chỉ tập trung giải quyết một số mục tiêu như: Đánh giá quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn; Đánh giá tình hình việc làm và thu 2 nhập của lao động nông thôn; Đánh giá tình hình di cư lao động từ nông thôn ra thành thị, đánh giá về công tác đào tạo nghề phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Cho đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào về tình hình đào tạo nghề cho thanh niên DTTS và sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề, nhất là ở vùng TDMNPB, vùng Tây Nguyên và vùng ĐBSCL là những vùng có nhiều đồng bào DTTS sinh sống. Do vậy, công tác hoạch định chiế n lược và xây dựng chính sách đào tạo cũng như sử dụng lao động là thanh niên DTTS đã qua đào tạo gặp những khó khăn nhất định về thông tin và luận cứ khoa học. Đào tạo nghề cho thanh niên DTTS và sử dụng có hiệu quả lao động thanh niên là DTTS đã qua đào tạo là vấn đề có ý nghĩa rất lớn, một mặt góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng có nhiều đồng bào DTTS sinh số ng, một mặt góp phần cải thiện mặt bằng dân trí, rút ngắn chênh lệch về trình độ giữa miền núi với miền xuôi, giữa đồng bào DTTS với dân tộc đa số. Nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách đào tạo nghề và sư dụng lao động thanh niên các DTTS đã qua đào tạo nghề, việc triển khai dự án nghiên cứu: “Điều tra thực trạng sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề trong thanh niên dân tộc thiểu số nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá” có ý nghĩa quan trọng và mang tính cấp thiết. 2. MỤC TIÊU DỰ ÁN + Điều tra đánh giá thực trạng đào tạo nghề cho thanh niên DTTS ở một số địa bàn trọng điểm. + Điều tra đánh giá thực trạng sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề ở một số địa bàn trọng điểm. + Đề xuất các giải pháp, chính sách sử dụng có hiệu quả lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề trong giai đoạ n tới. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA 3.1. Đối tượng điều tra + Thanh niên DTTS từ 16 đến 35 tuổi đã qua đào tạo nghề đã có việc làm đúng nghề đào tạo, đang làm việc trái nghề và chưa có việc làm ở các địa bàn chọn điểm. + Thanh niên DTTS chưa được đào tạo nghề ở các địa bàn chọn điểm điều tra. + Các cơ sở đào tạo nghề (trường dạy nghề, trung tâm dạy ngh ề và xúc tiến việc làm, các tổ chức, doanh nghiệp có các hoạt động đào tạo nghề) ở các địa bàn chọn điểm điều tra. 3 + Các chủ thể sử dụng lao động (doanh nghiệp, trang trại, các cơ sở tư nhân, cá thể) ở các địa bàn chọn điểm. + Lãnh đạo chính quyền, ban ngành, đoàn thể ở địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, xã; lãnh đạo Sở Nội vụ; Sở NN và PTNT; Sở Giáo dục; Sở LĐ-B&XH, Sở Y tế; Lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hộ i phụ nữ các cấp. Lãnh đạo các phòng ban ở cấp huyện như: Phòng Nội vụ; Phòng NN&PTNT hoặc Phòng Kinh tế; Phòng LĐ-TB&XH; Phòng Giáo dục; Phòng Y tế ở các địa bàn chọn điểm điều tra. 3.2. Phạm vi điều tra 3.2.1. Về nội dung + Tình hình đào tạo nghề cho thanh niên DTTS ở các địa bàn chọn điểm điều tra. + Tình hình sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề. + Các giải pháp, chính sách sử dụ ng có hiệu quả lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề. 3.2.2. Về không gian Dự án điều tra tại 3 tỉnh đại diện cho 3 vùng có nhiều đồng bào DTTS, trong đó: + Vùng Tây Bắc chọn tỉnh Lào Cai làm đại diện. + Vùng Tây Nguyên chọn tỉnh Đắk Lắk làm đại diện. + Vùng ĐBSCL chọn tỉnh Sóc Trăng làm đại diện. 3.2.3. Về thời gian + Các thông tin, tư liệu, số liệu được thu thập trong khoảng thời gian 3 n ăm, từ năm 2005 đến năm 2007, không kể các chủ trương, chính sách. + Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008. IV. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp Nhằm đạt các mục tiêu đặt ra của dự án, các thông tin, tư liệu, số liệu thứ cấp cần được thu thập gồm: + Các thông tin, tư liệu, số liệu về tình hình kinh tế-xã hội các tỉnh điều tra qua 3 năm gần đây: Tình hình đất đai, tình hình dân số và lao động, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu (GDP, cơ cấu kinh tế, tăng tr ưởng kinh tế, tình hình thu nhập dân cư, tình hình đói nghèo…) 4 + Các thông tin, tư liệu, số liệu về tình hình phân bổ và sử dụng lao động: Lao động thường xuyên làm việc trong các ngành kinh tế, tình hình việc làm, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động….ở các địa bàn điều tra 3 năm gần đây. + Các thông tin, tư liệu, số liệu về tình hình phát triển hệ thống đào tạo nghề ở các địa bàn điều tra qua 3 năm gần đây. + Kết quả đào tạo nghề cho thanh niên DTTS, tình hình sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề…ở các địa bàn điều tra 3 năm gần đây. + Các chính sách của địa phương nhằm khuyến khích đào tạo nghề và sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề ở các địa bàn điều tra. Các thông tin, tư liệu, số liệu thứ cấp được thu thập từ các cơ lãnh đạo địa phươ ng năng, cơ quan thống kê, các báo cáo đã công bố, các công trình nghiên cứu đã công bố và truy cập Internet… 2. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu sơ cấp 2.1. Chọn mẫu điều tra Tại mỗi tỉnh ngoài việc thu thập các thông tin, tư liệu chung liên quan đến các nội dung điều tra của dự án tiến hành điều tra sâu tại 1xã: Tỉnh Lào Cai điều tra tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng; Tỉnh Đắk Lắk đi ều tra sâu tại xã ĐắcNuê huyện Lăk; Tỉnh Sóc Trăng điều tra sâu tại xã Lâm Kiết huyện Thạnh Trị. Tổng lượng mẫu điều tra tại 3 tỉnh chọn điểm là 249 mẫu, bao gồm: 12 cơ sở dạy nghề, mỗi tỉnh 4 cơ sở; 12 DN có sử dụng thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề, mỗi tỉnh điều tra 4 DN; 90 cán bộ lãnh đạo chính quyền các cấp đị a phương, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; lãnh đạo các cơ sở đào tạo nghề; lãnh đạo các DN, mỗi tỉnh 30 người; 75 thanh niên là người DTTS đã qua đào tạo nghề, mỗi tỉnh 25 người (15 lao động đã qua đào tạo nghề được làm việc đúng nghề, 5 lao động đã qua đào tạo nghề đang làm việc trái nghề, 5 lao động đã qua đào tạo nghề nhưng chưa có việ c làm); Điều tra 60 thanh niên là người DTTS chưa qua đào tạo nghề, mỗi tỉnh 20 người (15 lao động chưa đào tạo nghề đang có việc làm và 5 lao động chưa có việc làm). Phương pháp chọn mẫu: Nhóm điều tra cùng với lãnh đạo một số cơ quan liên quan để đánh giá tổng quan về tình hình đào tạo, tình hình sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề, lập danh sách các cơ sở đào t ạo, các DN có sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề sau đó tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên. 5 Đối với các đối tượng thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề và chưa qua đào tạo nghề, các đoàn công tác làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo tổ chức Đoàn thanh niên ở xã lập danh sách, sau đó tiến hành lẫy mẫu ngẫu nhiên, không lặp lại. 2.2. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu sơ cấp Các thông tin, tư liệu, số liệu sơ cấp được thu thập bằng các phươ ng pháp sau đây: + Điều tra xã hội học theo hệ thống biểu mẫu soạn sẵn đã qua các cuộc hội thảo lấy ý kiến góp ý và chuẩn hoá. + Phương pháp điền dã dân tộc học. + Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA): Tại các địa bàn điều tra, các đoàn công tác tổ chức các cuộc hội thảo với các đối tượng thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề và chưa qua đào tạo ngh ề để thu thập các thông tin mới liên quan đến nội dung cần làm rõ của dự án. + Hội thảo tại địa phương: Tại các tỉnh, các đoàn công tác đã phối hợp với địa phương tổ chức các hội thảo tại tỉnh để thu thập các thông tin liên quan đến các nội dung cần làm rõ của dự án. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Ban dân tộc, Sở Nội vụ, Sở LĐ- TB&XH; Sở NN & PTNT; Sở KH&ĐT, Sở Giáo dục và đào tạo; Một số cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 3. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu Các thông tin, tư liệu, số liệu điều tra sau khi được kiểm tra, loại bỏ những thông tin sai lệch, các thông tin, số liệu không đại diện được nhập vào máy tính trên phần mềm EXCEL theo các Form thiết kế cho từng loại biểu mẫu và x ử lý theo hệ thống các chỉ tiêu đầu ra cần thiết cho các nội dung phân tích. 4. Phương pháp phân tích 4.1. Phương pháp thống kê mô tả Phương pháp này được sử dụng để mô tả bức tranh tổng quát về tình hình đào tạo vầ sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo ở các địa bàn chọn điểm. Qua đó rút ra những kết luận về kết quả đào tạo và kết quả sử d ụng lao động thanh niên dân tộc đã qua đào tạo nghề. 4.2. Phương pháp phân tích so sánh Phương pháp này được vận dụng để phân tích so sánh biến động về tình hình đào tạo và sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo qua một chuỗi thời gian 3 năm để rút ra các kết luận. 6 4.3. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo Chủ nhiệm dự án mời một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực đào tạo và sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề viết 10 chuyên đề khoa học liên quan đến các nội dung dự án. Các đoàn công tác đã có các cuộ phỏng vấn, toạ đàm, trao đổi với một số vị lãnh đạo, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm xây dựng chiến lược, ho ạch định chính sách đào tạo và sử dụng lao động là thanh niên đã qua đào tạo để thu thập các ý kiến tư vấn về các vấn đề liên quan đến các nội dung cần làm rõ của dự án. 4.4. Phương pháp phân tích chính sách Phương pháp này được vận dụng để phân tích các ưu điểm, nhược điểm và các vấn đề cần hoàn thiện của hệ thống chính sách hiện hành liên quan đến công tác đào tạo nghề cho thanh niên DTTS và sử d ụng lao động là thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề. 5. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH Các thông tin, tư liệu, số liệu được phân tích theo 2 nhóm chỉ tiêu chủ yếu sau đây: * Nhóm các chỉ tiêu đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề cho thanh niên DTTS ở các địa bàn điều tra: - Tình hình đào tạo nghề cho thanh niên DTTS trên phạm vi cả nước và các địa bàn chọn điểm. - Kết quả đào tạo nghề trên phạm vi cả nước và ở các địa bàn chọn điểm điều tra: Số lượng, ch ất lượng, cơ cấu nghề đào tạo. - Tình hình đầu tư cho công tác đào tạo nghề cho công tác đào tạo nghề nói chung, ở các địa bàn chọn điểm điều tra nói riêng. - Các chính sách liên quan đến công tác đào tạo nghề cho thanh niên DTTS nói chung và ở các địa bàn chọn điểm điều tra. - Đánh giá của lãnh đạo địa phương về công tác đào tạo nghề cho thanh niên DTTS trong những năm gần đây. - Ý kiến, nguy ện vọng của thanh niên đã qua đào tạo nghề và chưa qua đào tạo nghề ở các địa bàn nghiên cứu. - Những khó khăn, thuận lợi đối với công tác đào tạo nghề cho thanh niên DTTS ở các địa bàn chọn điểm điều tra. * Nhóm các chỉ tiêu đánh giá thực trạng sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề ở các địa bàn điều tra: - Tỷ lệ sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề ở các địa bàn chọn điểm điều tra. 7 - Tình hình sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề phân theo nghề đào tạo. - Tỷ lệ thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề chưa có việc làm. Các nguyên nhân không tìm kiếm được việc làm của lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề. - Tỷ lệ lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề được thu hút vào các loại hình tổ chức sản xuất. - Tỷ lệ thanh niên tự tạo được việc làm sau đ ào tạo ở các địa bàn chọn điểm điều tra. - Năng lực tự tạo nghề của thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề ở các địa bàn chọn điểm điều tra. - Tình hình việc làm và thu nhập của thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề ở các địa bàn chọn điểm điều tra. - Đánh giá của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các doanh nghiệp về tỷ lệ thanh niên DTTS có việc làm ngay sau đào tạo nghề ở các địa bàn chọn điểm điều tra. - Đánh giá của thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề và chưa qua đào tạo nghề về tỷ lệ thanh niên DTTS có việc làm sau khi được đào tạo nghề ở các địa bàn chọn điểm điều tra. - Nguyện vọng và kiến nghị của thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề ở các địa bàn chọn điểm điều tra. - Những khó khăn chính trong việc tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm của lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghể ở các địa bàn chọn điểm điều tra. - Những điểm chưa phù hợp của hệ thống chính sách trợ giúp thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề tự tạo việc làm. 8 Phần thứ nhất TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐÃ QUA ĐÀO TẠO NGHỀ I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DTTS 1. Một số khái niệm 1.1. Thanh niên DTTS Điều 1 Bộ Luật Thanh Niên được Quốc hội nước ta thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá 11 đã đưa ra định nghĩa: “Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi”[1]. Từ định nghĩa này, khái niệm về thanh niên DTTS được hiểu như sau: “Những người trong cộng đồng các DTTS là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tu ổi gọi là thanh niên DTTS”. Việc phân biệt khái niệm thanh niên nói chung với khái niệm thanh niên DTTS có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng các DTTS nhằm xoá dần những chênh lệch trong sự phát triển kinh tế-xã hội giữa các dân tộc đông người và các DTTS. 1.2. Nghề Theo nghĩa tiếng Việt, thuật ngữ nghề là một thành phần tạo nên các từ ghép nh ư: Tay nghề, làm nghề, lành nghề, hành nghề… Trong tiếng Việt từ nghề ghép với từ nghiệp thành từ nghề nghiệp, từ này có thể dùng dưới dạng danh từ để chỉ nghề theo một cách nói khái quát không gắn với một nghề cụ thể nào, cũng có thể dùng làm định ngữ như hoạt động nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp. Nghề là thuật ngữ chung chỉ hoạt động lao động chân tay và trí óc chuyên làm có thể giúp người ta một phương tiện kiếm sống. Nghề có thể thiên về thủ công hoặc trí tuệ, có thể là tự người lao động tạo ra hoặc làm làm công ăn lương, làm thuê. Nghề có thể đơn giản hoặc phức tạp, có thể được đào tạo hoặc không được đào tạo. Phần lớn các nghề thuộc loại làm công ăn lương, thường có trình độ quy định theo bậ c từ thấp đến cao và đòi hỏi được đào tạo. Thuật ngữ nghề thường đi kèm theo một danh từ cụ thể để chỉ một lĩnh vực, phạm vi và cả trình độ hoạt động như: nghề thợ tiện, nghề cơ khí, nghề kỹ sư, nghề y tá…. Để làm phong phú thêm tiếng Việt và có sự phân biệt rõ nghĩa hơn về các từ ngữ này, nên chăng chúng ta dùng từ nghề để chỉ các nghề đơn giản thiên về thủ công, thực hành, còn dùng từ nghề nghiệp để chỉ các nghề phức tạp thiên về trí tuệ. 9 Từ Nghiệp có gốc là chữ Hán, có nghĩa là nghề hay ngành, như nông nghiệp là nghề nông, lâm nghiệp là nghề rừng hay chuyên nghiệp có nghĩa là chuyên ngành nghề . Theo từ điển tiếng Việt, Nghề là công việc chuyên làm theo sự phân công lao động xã hội (ví dụ: nghề dạy học, nghề nông). Nghề là phương tiện tạo ra thu nhập bằng vật chất, hay tiền bạc để đảm bảo cuộc sống cho con người và tiế p tục làm nghề. Theo chúng tôi, thuật ngữ Nghề nghiệp nên hiểu là các nghề phức tạp thiên về trí tuệ có trình độ cao hơn, bao giờ cũng đòi hỏi phải được đào tạo, nhiều khi lâu dài, luôn gắn với cơ hội thăng tiến trong nghề của con người, vì trong thành phần từ ghép này có chữ nghiệp, hiểu theo nghĩa sự nghiệp, kế nghiệp (kế tục sự nghiệp) “Ngh ề nghiệp” là một trong những khái niệm cơ bản thể hiện bản chất của việc làm trong nền kinh tế hiện đại, tuy nhiên lại không có ý nghĩa nhiều trong nền kinh tế truyền thống. Trong nền kinh tế mà công việc được trả công chiếm ưu thế, công việc có thể phân loại theo các chức năng và nhiệm vụ. Mỗi người lao động sẽ được phân công làm việc trong các ngành nghề khác nhau phù hợp với kh ả năng của họ. Nghề nghiệp được hình thành trên cơ sở nhóm chức năng, mức độ hiểu biết. Năng lực và kinh nghiệm của người lao động sẽ đạt được thông qua trình độ tay nghề và kiến thức. Các nghề có xu hướng yêu cầu người lao động đạt được những trình độ nhất định thông qua các chương trình đào tạo căn bản và tại các cơ sở đào t ạo có độ tin cậy cao. Mặc dù có nhiều nghề nghiệp phổ biến rộng rãi và đã tồn tại khá dài, nhưng chúng khác nhau bởi các điều kiện cụ thể và chúng không thể tồn tại mãi được do có sự thay đổi và phát triển của của công nghệ. Do đó, nghề nghiệp này có thể bị lạc hậu để nhường chỗ cho sự xuất hiện của những nghề nghiệp mới. 1.3 Đào tạo và đào tạo nghề 1.31. Đào tạo Theo cách giải thích của Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam, về cơ bản thì đào tạo là giảng dạy và học tập trong nhà trường, gắn với giáo dục đạo đức, nhân cách. Kết quả và trình độ được đào tạo của một người còn do việc tự đào tạo của người đó thể hiện ra ở vi ệc tự học và tham gia các hoạt động xã hội, lao động sản xuất rồi tự rút kinh nghiệm của người đó quyết định. Chỉ khi nào quá trình đào tạo được biến thành quá trình tự đào tạo một cách tích cực, tự giác thì việc đào tạo mới có hiệu quả cao. Tuỳ theo tính chất chuẩn bị cho cuộc sống và cho lao động, người ta phân biệt đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề nghiệ p. Hai loại này gắn bó và hỗ trợ cho nhau với những nội dung do các đòi hỏi của sản xuất, của các quan hệ xã hội, của tình trạng khoa học, kỹ thuật và văn hoá của đất nước. Khái [...]... khích sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng lao động thanh niên lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề Sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề đồng nghĩa với việc thu hút lực lượng lao động này vào làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp hay các việc làm do bản thân lao động tự tạo ra Kết quả sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào. .. động đã qua đào tạo nghề Trong phạm vi nghiên cứu của dự án 20 này, chúng tôi chỉ tóm lược một số chủ trương, chính sách quan trọng nhất liên quan đến công tác đào tạo nghề cho thanh niên DTTS và sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề 1 Các chính sách liên quan đến đào tạo nghề cho thanh niên DTTS Thanh niên niên các DTTD cùng một lúc được hưởng ưu đãi của các chính sách dạy nghề chung cho. .. của lao động đã qua đào tạo nghề, 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề và sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề cho thanh niên DTTS 2.1.1 Các yếu tố về điều kiện tự nhiên vùng DTTS Đặc điểm về điều kiện tự nhiên vùng đồng bào DTTS có ảnh hưởng tích cực và những tác động tiêu cực đến công tác đào tạo nghề cho thanh niên DTTS, thể hiện trên các. .. nhà nước có thể điều tiết các hoạt động đào tạo nghề cho lao động là thanh niên DTTS theo đúng chủ trương đặt ra Cũng bằng cơ chế chính sách, Nhà nước có thể điều tiết được việc sử dụng lao động là thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề nhằm thu hút tối đa lực lượng này vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra của cải cho xã hội Các chính sách khuyến khích đào tạo nghề cho thanh niên DTTS có thể là các chính sách... nghề 3% III TỔNG LƯỢC MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐÃ QUA ĐÀO TẠO NGHỀ Trong những năm qua, Đảng và Nhà nứơc ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách rất quan trọng về đào tạo nghề để nâng cao một bước chất lượng nguồn nhân lực Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta cũng đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm thu hút, sử dụng có hiệu quả đội ngũ lao động. .. như sau: Sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề là việc huy động các lao động đã được đào tạo nghề vào các công việc cụ thể nào đó, có thể là các công việc đúng với chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo nhưng cũng có thể là các công việc trái với chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo Theo khái niệm này, trong một chừng mực nào đó, khái niệm về sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề đồng nghĩa với tình trạng việc... quy định về chính sách đối với dân tộc thiểu số: Cơ sở dạy nghề cho người dân tộc thiểu số được xét giảm, miễn thuế; Người học nghề là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ học nghề 3) Luật Dạy nghề 2006: Luật Dạy nghề được Quốc hội thông qua tháng 11/2006 có một số điều liên quan đến dạy nghề cho người dân tộc thiểu số: Tại Điều 7, Luật dạy nghề năm 2006 đã quy định: Hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính... học nghề là 10.000 đồng/người/ngày, người học nghề ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên được hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé phương tiện giao thông công cộng, nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/người/khoá học 23 2 Các chính sách liên quan đến sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề Các chính sách liên quan sử dụng lao động qua đào tạo là thanh niên nói chung và thanh niên dân tộc thiểu số được... tình trạng thất nghiệp do ở một mức lương nào đó người lao động không chấp nhận làm việc 1.5 Sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề Sau khi được đào tạo nghề, người được đào tạo có thể tham gia làm các công việc cụ thể nào đó (có thể sử dụng đúng nghề hoặc trái nghề) hoặc cũng có thể bị thất nghiệp (chưa tìm kiếm được việc làm) Do vậy, có thể hiểu khái niệm thuật ngữ sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề. .. vốn mở mang ngành nghề theo chuyên môn đào tạo Trên thực tế có những lao động thanh niên DTTS đã được đào tạo nghề nhưng không thể phát huy được nghề đào tạo do không có vốn kinh doanh 2.1.3 Sự phát triển của hệ thống đào tạo nghề Sự phát triển hệ thống đào tạo nghề ở vùng DTTS là nhân tố ảnh hưởng rất quan trọng đến công tác đào tạo nghề cho thanh niên DTTS Một hệ thống đào tạo nghề phát triển rộng . dụng lao động thanh niên các DTTS đã qua đào tạo nghề, việc triển khai dự án nghiên cứu: Điều tra thực trạng sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề trong thanh niên dân tộc thiểu số nhằm đề. DÂN TỘC BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐÃ QUA ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐÀO TẠO. DTTS đã qua đào tạo nghề. 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng lao động thanh niên lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề Sử dụng lao động thanh niên DTTS đã qua đào tạo nghề đồng nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: điều tra thực trạng sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề trong thanh niên dân tộc thiểu số nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn cnh-hđh, điều tra thực trạng sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề trong thanh niên dân tộc thiểu số nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn cnh-hđh, điều tra thực trạng sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề trong thanh niên dân tộc thiểu số nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn cnh-hđh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn