cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của kiểm toán nhà nước giai đoạn 2006-2010

56 611 1
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 23:14

KIM TON NH NC o0o TI NGHIấN CU KHOA HC CP C S C S Lí LUN V THC TIN XY DNG K HOCH O TO, BI DNG CN B, CễNG CHC CA KIM TON NH NC GIAI ON 2006 - 2010 Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Hải Yến 7544 02/11/2009 H NI - 2008 1 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC o0o ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Thị Hải Yến Thành viên : CN. Vũ Thị Kim Oanh HÀ NỘI - 2008 2 mục lục ___________________________ Mở đầu Phần 1 : Cơ sở lý luận xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc 1.1. Tổng quan cán bộ, công chức và đào tạo, bồi dỡng cán bộ công chức. 1.1.1. Cán bộ, công chức. 1.1.2. Đào tạo, bồi dỡng 1.1.3. Kế hoạch 1.2. Kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức 1.2.1 Cơ sở môi trờng pháp lý 1.2.2. Quy trình xây dựng kế hoạch 1.3. Thực trạng tình hình cán bộ, công chức và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nớc 1.3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc. 1.3.2. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng Phần 2 : Phơng hớng và nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc giai đoạn 2006-2010 2.1. Phớng hớng phát triển nhân sự trong giai đoạn 2006- 2010 2.2. Nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ công chức của Kiểm toán Nhà nớc 2.2.1 Mục tiêu đào tạo, bồi dỡng 2.2.2. Nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dỡng công chức Kiểm toán Nhà nớc 2.2.3. Giải pháp thực hiện 2.3. Một số kiến nghị khác Kết luận Trang 3 6 6 12 15 20 21 22 33 33 38 41 41 43 43 46 52 52 54 3 Mở đầu 1. Sự cần thiết của đề tài Kiểm toán Nhà nớc là cơ quan đợc thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ. Là cơ quan mới đợc thành lập, không có cơ quan tiền thân nên công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức đợc KTNN xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành. Để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức thì công tác xây dựng kế hoạch trung hạn trong lĩnh vực này cũng là một khâu cần thiết để đạt đợc các mục tiêu đã đề ra trong đào tạo, bồi dỡng cán bộ công chức của Kiểm toán Nhà nớc. Cùng với sự phát triển nền hành chính nhà nớc, từ khi thành lập Kiểm toán Nhà nớc đã bắt đầu xây dựng kế hoạch trung hạn trong công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức và đạt đợc những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, trong những năm qua công tác này cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập cần đợc khắc phục trong thời gian tới để nâng cao tính chuyên sâu trong công tác lập kế hoạch trung hạn về đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc. Công tác xây dựng kế hoạch là xuất phát điểm của một quá trình quản trị, bởi nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chơng trình hành động trong tơng lai. Lập kế hoạch cũng là chức năng cơ bản của tất cả các nhà quản trị ở mọi cấp trong các tổ chức, vì dựa vào nó mà các nhà quản trị mới xác định đợc các chức năng còn lại khác, nhằm bảo đảm đạt đợc các mục tiêu đã đặt ra. Với địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nớc đợc Luật Kiểm toán nhà nớc xác định là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nớc do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Cùng với chức năng kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động đối với cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nớc, thì công tác đào tạo, bồi dỡng cập nhật thông tin, kiến thức cho cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nớc là một trong những yêu cầu thờng xuyên của ngành. Mục tiêu đào tạo, bồi dỡng sẽ thay đổi trong từng 4 thời kỳ để đảm bảo đáp ứng sự phát triển tri thức cho cán bộ, công chức của ngành luôn song hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó công tác xây dựng kế hoạch trung hạn trong đào tạo, bồi dỡng cán bộ công chức Kiểm toán Nhà nớc là rất cần thiết. 2. Mục tiêu đề tài Nghiên cứu đề tài "Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nớc giai đoạn 2006- 2010 với các mục tiêu cơ bản sau: - Hệ thống hoá và phân tích những vấn đề lý luận liên quan đến công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nớc làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch trung hạn cho công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ công chức Kiểm toán Nhà nớc. - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dỡng của Kiểm toán Nhà nớc; từ đó đa ra những kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc. - Đề xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng Kiểm toán Nhà nớc trong giai đoạn 2006-2010. 3. Phạm vi, giới hạn của đề tài Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch trung hạn đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc. 4. Phơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phơng pháp so sánh, những nguyên lý cơ bản trong công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức; đồng thời đề tài cũng sử dụng các phơng pháp nghiên cứu cụ thể nh : 5 Phơng pháp phân tích, kiểm chứng, thống kê, hệ thống hoá Từ đó đa ra các giải pháp kiến nghị về: Mục tiêu, đối tợng, loại hình, cách thức đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nớc phù hợp với điều kiện cụ thể và môi trờng pháp lý hiện nay ở Việt Nam. 5. Kết cấu của đề tài. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài bao gồm 2 phần : Phần 1. Cơ sở lý luận xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc. Phần 2. Phơng hớng và nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc giai đoạn 2006-2010 6 Phần 1 Cơ sở lý luận xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc 1.1. Tổng quan cán bộ, công chức và đào tạo, bồi dỡng cán bộ công chức 1.1.1. Cán bộ, công chức a. Cán bộ, công chức ở Việt Nam, qua các thời kỳ lịch sử, khái niệm ai là công chức cũng nhiều lần thay đổi. Điều này đã đợc thể hiện trong các văn bản pháp luật của Nhà nớc ta. Theo Sắc lệnh 76/SL, những công dân Việt Nam đợc chính quyền nhân dân tuyển để giữ một chức vụ thờng xuyên trong các cơ quan Chính phủ, ở trong hay ngoài nớc, đều là công chức theo Quy chế này, trừ những trờng hợp riêng biệt do Chính phủ định. Theo Nghị định 169/HĐBT quy định đối tợng và phạm vi áp dụng đối với công chức bao gồm: Thuộc phạm vi công chức: - Những ngời làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nớc ở Trung ơng, ở các tỉnh, huyện và cấp tơng đơng. - Những ngời làm việc trong các đại sứ quán, lãnh sự quán của nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nớc ngoài. - Những ngời làm việc trong các bệnh viện, trờng học, cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của nhà nớc và nhận lơng từ ngân sách. - Những nhân viên dân sự làm việc trong các cơ quan Bộ Quốc phòng. 7 - Những ngời đợc tuyển dụng và bổ nhiệm giữ một công vụ thờng xuyên trong bộ máy của các Toà án, Viện kiểm sát các cấp. - Những ngời đợc tuyển dụng và bổ nhiệm giữ một công vụ thờng xuyên trong bộ máy của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Nhà nớc, Hội đồng nhân dân các cấp. Những trờng hợp riêng biệt khác do Chủ tịch Hội đồng Bộ trởng quy định. Không thuộc phạm vi công chức - Các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. - Những ngời giữ các chức vụ trong hệ thống lập pháp, hành pháp, t pháp đợc Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân các cấp bầu ra hoặc cử ra theo nhiệm kỳ. - Những hạ sĩ quan, sĩ quan tại ngũ trong quân đội Nhân dân Việt Nam, bộ đội biên phòng. - Những ngời làm việc theo chế độ tạm quyền, hợp đồng và những ngời đang thời kỳ tập sự cha đợc xếp vào ngạch. - Những ngời làm việc trong các tổ chức sản xuất, kinh doanh của nhà nớc. - Những ngời làm việc trong các cơ quan Đảng và Đoàn thể nhân dân (có quy chế riêng của Đảng và Đoàn thể nhân dân). Pháp lệnh cán bộ, công chức ra đời đánh dấu một bớc chuyển căn bản trong công tác cán bộ của nớc ta. Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị Trung ơng Đảng khoá VIII: ở nớc ta, sự hình thành đội ngũ cán bộ, viên chức có đặc điểm khác các nớc. Cán bộ làm việc ở các cơ quan nhà nớc, Đảng và đoàn thể là một khối thống nhất trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Bởi vậy, cần có một pháp lệnh có phạm vi điều chỉnh chung đối với cán bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị bao gồm: các công chức Nhà nớc ( trong đó có cả công chức làm việc ở cơ quan quân đội, cảnh sát, an ninh), cán bộ làm việc chuyên trách trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể. 8 Để cụ thể tinh thần chỉ đạo trên, Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã đa ra 5 đối tợng đợc gọi là Cán bộ, công chức. Đó là công dân Việt Nam, trong biên chế và hởng lơng từ ngân sách nhà nớc, bao gồm: - Những ngời do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội ; - Những ngời đợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc đợc giao nhiệm vụ thờng xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; - Những ngời đợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công vụ thờng xuyên, đợc phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, đợc xếp vào một ngạch hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan nhà nớc; mỗi ngạch thể hiện chức và cấp về chuyên môn nghiệp vụ, có chức danh tiêu chuẩn riêng; - Thẩm phán toà án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân; - Những ngời đợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc đợc giao nhiệm vụ thờng xuyên làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân mà không phải sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp; Pháp lệnh này cũng quy định những đối tợng đợc áp dụng một số điều của Pháp lệnh là: - Những ngời do bầu cử nhng không thuộc biên chế; - Cán bộ xã, phờng, thị trấn; - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; - Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân; 9 - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nớc. Nh vậy, có thể thấy phạm vi điều chỉnh và áp dụng của Pháp lệnh là hết sức rộng lớn, bao gồm những ngời làm việc trong cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan nhà nớc. Pháp lệnh Cán bộ công chức với t cách là một văn bản pháp luật, là văn bản khung làm cơ sở cho sự phát triển khung pháp lý đối với hệ thống quản lý nhân sự của Đảng và Nhà nớc ta; trong Pháp lệnh đã ghi: công tác cán bộ, công chức đặt dới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với việc phát huy trách nhiệm ngời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Pháp lệnh cán bộ, công chức ra đời là sự thể chế hoá đờng lối, chính sách cán bộ của Đảng trong tình hình mới; là cơ sở để xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, tài năng, hết lòng phục vụ nhân dân, là công bộc của nhân dân. Tuy nhiên trong đội ngũ cán bộ, công chức có một lực lợng khá đông đảo và quan trọng mà hoạt động của nó có ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng của nền công vụ và chất lợng các dịch vụ công, đó là đội ngũ công chức. Nhằm xác định rõ ai là công chức, Nghị định 95/1998/NĐ-CP quy định: Công chức nói tại Nghị định này bao gồm những ngời đã đợc quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức. Cụ thể là: * Những ngời đợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công vụ thờng xuyên, đợc phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, đợc xếp vào một ngạch hành chính, sự nghiệp trong biên chế và hởng lơng từ ngân sách nhà nớc, làm việc trong các cơ quan sau đây: - Văn phòng chủ tịch nớc; - Văn phòng Quốc hội; - Cơ quan hành chính nhà nớc ở Trung ơng, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; - Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; [...]... của Đảng và nhà nớc về công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức; - Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dỡng cán bộ công chức; - Các nguồn lực hiện có và khả năng huy động; - Các kết quả đạt đợc của kế hoạch trớc; - Năng lực lập kế hoạch đào tạo, bồi dỡng của cán bộ, công chức làm công tác quản lý đào tạo 20 1.2.1 Cơ sở môi trờng pháp lý Công tác xây dựng kế hoạch trung hạn cho đào tạo, bồi dỡng cán bộ,. .. đoạn không, khi nào kết thúc Khi xác định thời gian cần chú ý đến thứ tự u tiên của các khoá đào tạo, các hoạt động đào tạo, bồi dỡng tính đặc thù công việc của tổ chức, thời điểm thuận lợi đối với học viên 1.3 Thực trạng tình hình cán bộ, công chức và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nớc 1.3.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc Kiểm toán Nhà. .. tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức; - Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức; - Các nguồn lực hiện có và khả năng huy động; - Các kết quả đạt dợc của thực hiện kế hoạch trớc đó; - Năng lực lập kế hoạch của cán bộ, công chức làm công tác quản lý đào tạo a Các văn bản quy định của Nhà nớc Trong giai đoạn hiện nay công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức cần theo những văn... Quy chế đào tạo, bồi dỡng cán bộ công chức Kiểm toán Nhà nớc 1.2.2 Quy trình xây dựng kế hoạch Lập kế hoạch cần căn cứ một số cơ sở sau: - Căn cứ đờng lối, chủ trơng, quan điểm chỉ đạo của Đảng và nhà nớc về công tác đào tạo bồi dỡng cán bộ công chức qua các văn bản của Nhà nớc về công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ; - Căn cứ vào chủ trơng chiến lợc, mục tiêu định hớng phát triển kinh tế xã hội của đất... thống các cơ sở đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức của Nhà nớc không thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; hoạt động theo nguồn 14 kinh phí riêng và theo những nội dung chơng trình do hệ thống cơ quan quản lý nhà nớc về công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ và công chức nhà nớc xây dựng ban hành Mục tiêu của hoạt động đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức đợc xác định cụ thể theo từng thời kỳ phát triển của xã... nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng những mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của đất nớc Đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức thực tế giữ vai trò trang bị, cập nhật, pháp luật hoá những kiến thức có sẵn của công chức Qua đào tạo, bồi dỡng, cán bộ, công chức đợc cập nhật và giúp họ nắm vững các quy định của nhà nớc tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ khi cán bộ, công chức thực thi công. .. xếp vào một ngạch trong cơ quan Kiểm toán Nhà nớc, mỗi ngạch thể hiện chức và cấp về chuyên môn nghiệp vụ, có chức danh tiêu chuẩn riêng và đợc hởng lơng từ ngân sách Nhà nớc Căn cứ theo Pháp lệnh Cán bộ công chức của Nhà nớc, Luật Kiểm toán nhà nớc có hiệu lực từ 1/1/2006 quy định: Kiểm toán viên nhà nớc là công chức nhà nớc đợc bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Chức danh Kiểm. .. năng lực nói chung trên cơ sở của mặt bằng kiến thức đã đợc đào tạo trớc đó Trong hoạt động đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức, bồi dỡng có nhiệm vụ cập nhật, trang bị thêm, trang bị mới về kiến thức, kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ của ngời cán bộ, công chức Đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức là một khâu của công tác cán bộ; có điểm khác biệt so với các loại hình đào tạo, bồi dỡng thuộc hệ thống... đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngời lao động ký hợp đồng lao động trong các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nớc đợc cử đi đào tạo, bồi dỡng ở trong nớc và nớc ngoài (gọi tắt là cán bộ, công chức) - Quy chế này không áp dụng đối với cán bộ, công chức đợc cử đi công tác, khảo sát, hội thảo trong và ngoài nớc; cán bộ, công chức đi học ngoài giờ hành chính và tự túc kinh phí 1.1.2 Đào tạo, bồi dỡng... hớng dẫn của cơ quan quản lý đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức cấp Trung ơng và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ngành; - Xác định tiến độ triển khai xây dựng kế hoạch; - Chuẩn bị các căn cứ, dữ liệu cho kế hoạch; 22 - Xây dựng dự thảo gồm hai bớc: Xây dựng đề cơng và xây dựng dự thảo kế hoạch a Xác định nhu cầu đào tạo Nhu cầu là sự đòi hỏi thoả mãn mong muốn, khát vọng của mỗi cá nhân, tổ chức trong . 1 : Cơ sở lý luận xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc 1.1. Tổng quan cán bộ, công chức và đào tạo, bồi dỡng cán bộ công chức. 1.1.1. Cán bộ, công chức. . chức và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nớc 1.3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc. 1.3.2. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch. tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nớc làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch trung hạn cho công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ công chức Kiểm toán Nhà nớc.
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của kiểm toán nhà nước giai đoạn 2006-2010, cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của kiểm toán nhà nước giai đoạn 2006-2010, cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của kiểm toán nhà nước giai đoạn 2006-2010, Tong quan can bo, cong chuc va dao tao, boi duong can bo cong chuc, Ke hoach dao tao, boi duong can bo, cong chuc, Thuc trang tinh hinh can bo, cong chuc va xay dung ke hoach dao tao, boi duong can bo, cong chuc cua KTNN, Noi dung xay dung ke hoach dao tao, boi duong can bo cong chuc cua KTNN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn