một số giải pháp đẩy mạnh công tác nữ sinh viên của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng

197 329 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 23:07

1 BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Mã số: KTN 2010-05 BÁO CÁO KHOA HỌC MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NỮ SINH VIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Chủ nhiệm: TS. Vũ Thanh Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Cơ quan chủ trì: Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn 8933 Hà Nội, tháng 12 năm 2010 2 MỞ ĐẦU I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, là mùa xuân của nhân loại; thanh niên là rường cột của quốc gia. Thanh niên sinh viên là một bộ phận quan trọng của thanh niên cả nước, những người có tri thức, đang tích lũy tri thức, là lực lượng kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng, tiêu biểu cho khí phách và trí thông minh của dân tộc. Đất nước muốn phát triển, giàu đẹp và thịnh v ượng thì nhân lực phải dồi dào và chất lượng. Chính vì thế việc quan tâm, bồi dưỡng lực lượng thanh niên là nhiệm vụ tất yếu của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh hiện tại, khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng nước ta cơ bản là một nước có nền công nghiệp phát triển vào năm 2020, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng, cấp thiết h ơn bao giờ hết. Riêng với lực lượng nữ thanh niên, những người có vai trò quan trọng không kém bất cứ một nam thanh niên nào trong công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; họ còn là nguồn năng lượng tinh thần tiềm ẩn vô giá, góp phần gìn giữ vẻ đẹp văn hiến ngàn năm của người Việt Nam, đặc biệt là của người phụ nữ Việ t Nam. Nữ sinh viên là một phần của lực lượng trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Chính vì vậy cần chú trọng công tác chăm lo cho nữ sinh viên nhằm đào tạo ra một đội ngũ nữ trí thức trẻ giỏi về chuyên môn, năng động trong các hoạt động xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho nữ sinh viên trau dồ i năng lực, phát triển bản thân… trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam nhằm định hướng các giá trị cho nữ sinh viên, đồng hành cùng họ trên con đường học tập, lao động và lập thân, lập nghiệp; đồng thời, góp phần hỗ trợ đắc lực cho Đảng và Nhà nước trong việc định hướng và giáo dục thanh thiếu niên. Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ được thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, 3 Ban Bí thư. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và khẳng định mình. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã ban hành các chương trình hành động cụ thể vì sự tiến bộ của nữ thanh niên, nữ sinh viên, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về công tác nữ thanh niên nói chung và công tác nữ sinh viên nói riêng, cổ vũ nữ thanh niên, nữ sinh viên trong h ọc tập, rèn luyện và công tác. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức đối với nữ sinh viên về trình độ, kiến thức, bản lĩnh, sự cạnh tranh về việc làm sau khi tốt nghiệp, kỹ năng làm việc, khả năng thích ứng; tinh thần dũng cảm đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực; lối sống thụ động, buông th ả, bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Sự phân hóa giàu nghèo trong sinh viên nói chung và nữ sinh viên nói riêng đang diễn ra một cách rõ nét, đó sẽ là những khởi điểm bất công trong đời sống xã hội của nữ sinh viên. Hiện tượng nữ sinh viên không ý thức được bản thân dẫn đến ăn chơi, đua đòi, mắc vào tệ nạn xã hội, trong đó nổi nên là tệ nạn mại dâm, “sống thử”, tham gia các động lắc, quan hệ tình d ục và nạo phá thai trước hôn nhân trong nữ sinh viên đã tạo hình ảnh không tích cực về nữ sinh viên, làm mất đi nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của công tác Đoàn Hội và phong trào sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp đã có nhiều chủ trương, chương trình hành động cụ thể nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nữ thanh niên sinh viên. Tuy nhiên, trên thực tiễn việc triển khai cụ thể hóa chương trình hành động của Đoàn, Hội trong thời gian vừa qua chưa được đầu tư đúng mức, công tác nữ sinh viên tại các trường chưa được chú trọng, chưa có sự quan tâm đồng đều, thường xuyên trong các hoạt động, trong các mặt công tác của nhà trường, của các cấp bộ Đoàn, Hội, chưa coi trọng tổ chức các hoạt động riêng dành cho nữ sinh viên. Việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyệ n vọng của nữ sinh viên chưa thật chủ động, thường xuyên; chưa quan tâm đúng mức tới công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nữ sinh viên. Công tác định hướng nghề nghiệp nhằm phát huy lợi thế của nữ sinh viên ở những ngành, lĩnh vực phù hợp chưa thực hiện hiệu quả. Hoạt động hỗ trợ nữ sinh viên, đặc biệt nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khă n, nữ sinh viên dân tộc, nữ sinh viên sai phạm, lầm lỡ, nữ sinh viên có học lực yếu, biểu hiện tự ti, nhút nhát hầu như chưa thực hiện. 4 Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, nhất là sức khoẻ sinh sản và tình dục trong nữ sinh viên chưa thường xuyên, thiếu hoạt động cụ thể. Nhằm giúp cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên có căn cứ khoa học và thực tiễn xác định các giải pháp cụ thể góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng thì cần thiết phải có công trình nghiên cứu khoa h ọc một cách toàn diện và nghiêm túc. Do đó, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên” sẽ góp phần tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của Đoàn, Hội trong việc định hướng, hỗ trợ nữ sinh viên học tập tốt, rèn luyện t ốt, phát triển toàn diện, góp phần xây dựng và tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của đất nước. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề xuất các giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong thời gian tới. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1- Cơ sở lý luận về nghiên cứu giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 2- Thực trạng công tác nữ sinh viên của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 3- Một số giải pháp của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhằm phát huy, khuyến khích, động viên, hỗ trợ, định hướng cho nữ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong cuộc sống và tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, hoạt động xã hội. IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 5 2. Khách thể nghiên cứu: - Nữ sinh viên đang học tập tại một số trường Đại học, Cao đẳng thuộc khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên. - Đại diện cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tại một số trường Đại học, Cao đẳng thuộc khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên. - Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, giáo viên một số trường Đại học, Cao đẳng khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. - Đại diện một số cán bộ nữ tham gia tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tình hình nữ sinh viên và thực trạng công tác nữ sinh viên của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ năm 2004 đến nay. Địa bàn nghiên cứu, khả o sát: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1- Phương pháp luận: Tiếp cận nghiên cứu vấn đề theo quan điểm hệ thống, khách quan, toàn diện và lịch sử. 2- Phương pháp cụ thể: 2.1- Tổng hợp và phân tích các tài liệu, các báo cáo và kết quả nghiên cứu liên quan đến nữ sinh viên, công tác nữ sinh viên. Các tài liệu này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, như: các bài viết tham luận, hội thả o khoa học; các loại sách, báo, tạp chí có liên quan; thông tin từ Internet; các tư liệu báo cáo của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 2.1- Điều tra xã hội học bằng bảng hỏi về thực trạng, nhu cầu, nguyện vọng của nữ sinh viên và các giải pháp đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên. 6 2.3- Tổ chức phỏng vấn sâu với nữ sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Lãnh đạo, giáo viên một số trường Đại học, Cao đẳng, một số cán bộ nữ tham gia tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp : phỏng vấn sâu, tọa đàm (tương ứng với mỗi nhóm đối tượng). 2.4- Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi luôn chú trọng xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà chuyên môn có nhi ều kinh nghiệm, hiểu biết sâu về các vấn đề liên quan đến tình hình nữ sinh viên, thực trạng công tác nữ sinh viên trong các nhà trường. Đã tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học và lấy ý kiến chuyên gia. 2.5- Báo cáo chuyên đề của các chuyên gia, cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt một số đơn vị. VII. NHỮNG NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI Chương I: Cơ sở lý luận nghiên cứu giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. I- Một số khái niệm: 1- Khái niệm “Nữ sinh viên” 2- Khái niệm “Công tác nữ sinh viên” II- Quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ. III- Vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác nữ sinh viên. IV- Một số định hướng, quan điểm của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác nữ sinh viên. Chương II: Thực trạng công tác nữ sinh viên củ a Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. I- Tình hình nữ sinh viên. II- Tình hình công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng. 7 III- Thực trạng công tác nữ sinh viên của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 1- Các hoạt động chung có sự tham gia của nữ sinh viên. 2- Các hoạt động dành riêng cho nữ sinh viên. 3- Công tác cán bộ nữ sinh viên. Chương III: Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 1- Dự báo tình hình nữ sinh viên và những vấn đề đặt ra đối nữ sinh viên và công tác nữ sinh viên. 2- Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 2.1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các nhà trường, các cấp bộ Đoàn, Hội đối với công tác nữ sinh viên. 2.2- Tổ chức các hoạt động định hướng lý tưởng, niềm tin; giáo dục đạo đức, lối sống, tác phong cho nữ sinh viên. 2.3- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động góp phần h ỗ trợ nữ sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học. 2.4- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ đời sống (vật chất, tinh thần) cho nữ sinh viên. 2.5- Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ, giáo dục giới tính, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống cho nữ sinh viên. 2.6- Đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết nữ sinh viên tham gia tổ chức Đoàn, Hội, vì sự tiến bộ của nữ sinh viên. Kết luận và khuyến nghị Tài liệu tham khảo VIII. SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 8 1- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu một số giải pháp đẩy mạnh công tác nữ sinh viên của Đoàn, Hội Sinh viên trong các trường Cao đẳng, Đại học. 2- Báo cáo tóm tắt. 3- Kỷ yếu hội thảo 4- Bảng tổng hợp số liệu điều tra XHH: xử lý số liệu bằng SPSS 11.5 IX. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI STT Nội dung công việc Kết quả đạt được Thời gian thực hiện Người, cơ quan thực hiện 1 Xây dựng đề cương tổng quát, chi tiết Được duyệt và ký hợp đồng Tháng 2/1010 Ban Thanh niên trường học 2 Xây dựng bộ công cụ điều tra Có khả năng thu thập thông tin, khách quan, chính xác Tháng 3/2010 Ban Thanh niên trường học 3 Hội thảo về phương pháp luận tiếp cậ n vấn đề nghiên cứu, phương pháp điều tra Thống nhất phương pháp nghiên cứu và bộ công cụ điều tra Tháng 2-3/2010 Ban Thanh niên trường học phối hợp với các cơ quan 4 Thu thập tài liệu, tư liệu liên qua Tương đối đủ tài liệu Tháng 2/2010 Ban Thanh niên trường học 5 Điều tra khảo sát cơ sở và xử lý kết quả điều tra phiếu tr ưng cầu ý kiến, tọa đàm, phỏng vấn Đánh giá đúng thực trạng, phân tích tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp Tháng 3-5/2010 Ban Thanh niên trường học 6 Đặt viết báo cáo chuyên đề Chuyên sâu về một số nội dung trọng tâm Tháng 3-8/2010 Ban chủ nhiệm và các chuyên gia 9 7 Hội thảo khoa học Xin ý kiến các nhà nghiên cứu, chuyên gia Tháng 10/2010 Ban Chủ nhiệm và các cơ quan phối hợp 8 Viết báo cáo tổng kết, kết quả nghiên cứu Đánh giá đúng thực trạng, đề xuất giải pháp Tháng 11 /2010 Ban Chủ nhiệm 9 Nghiệm thu cơ sở đề tài Được Hội đồng nghiệm thu thông qua Tháng 11/2010 Ban Thanh niên Trường học 10 Nghiệm thu chính thức Được Hội đồng nghiệm thu thông qua Tháng 12/2010 Thường trực Hội đồng khoa học cơ quan TW Đoàn 11 Hoàn thiện nộp sản phẩm Đủ số sản phẩm Tháng 12/2010 Ban Thanh niên Trường học X. KINH PHÍ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) XI. LỰC LƯỢNG THAM GIA NGHIÊN CỨU 1. Cơ quan chủ trì đề tài: Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn 2. Đơn vị tham gia: - Ban Tuyên giáo Tuyên giáo Trung ương Đoàn. - Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội. - Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hồ chí Minh. - Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ. - Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng. 10 - Một số ban, ngành, cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề nghiên cứu tình hình nữ sinh viên, thực trạng công tác nữ sinh viên trong các trường Cao đẳng, Đại học. 3. Lực lượng nghiên cứu: 3.1. Đồng chí Vũ Thanh Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 3.2. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội. 3.3. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng. 3.4. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh. 3.5. Đồng chí Lê Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn. 3.6. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn. 3.7. Đồng chí Lương Thị Lịch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 3.8. Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 4. Chủ nhiệm đề tài: Đồng chí Vũ Thanh Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 5. Thành viên Ban chủ nhiệ m đề tài: 5.1- Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Hải Dương. [...]... phát triển kinh tế, xã hội III- Vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác nữ sinh viên Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trong trường Đại học, Cao đẳng đều có chung đối tượng tác động là sinh viên, trong đó có nữ sinh viên Nữ sinh viên đóng góp một tỉ lệ quan trọng về mặt số lượng, chất lượng trong các hoạt động của Đoàn- Hội, do đó chăm lo đến công tác nữ sinh viên là gián tiếp chăm... khảo sát Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn TN, Hội Sinh viên năm 2010 theo mẫu dành cho Bí thư Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường 32 sự năng động, tích cực của nữ sinh viên hướng tới lối sống phù hợp với quy định, chuẩn mực, giá trị chung của xã hội Ý thức, tư tưởng về lối sống đẹp của nữ sinh viên thể hiện không chỉ trong quan... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NỮ SINH VIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN I- Tình hình nữ sinh viên 1- Số lượng các trường Đại học, Cao đẳng Năm 1987, cả nước có 101 trường đại học, cao đẳng (63 trường đại học, chiếm 62%; 38 trường cao đẳng, chiếm 38%), đến tháng 9/2009 có 376 trường đại học và cao đẳng, tăng gấp 3,7 lần (150 trường đại học, chiếm 40%, gấp 2,4 lần và 226 trường cao đẳng, chiếm 60%,... trước khi thi cử)27 - Các hoạt động giải trí trong thời gian rỗi của nữ sinh viên khá phong 25 Kết quả khảo sát Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn TN, Hội Sinh viên năm 2010 theo mẫu dành cho nữ sinh viên 26 Viện nghiên cứu thanh niên, Kết quả khảo sát đánh giá tình hình thanh niên 2010 27 Viện nghiên cứu thanh niên, Kết quả khảo sát... thanh niên, Điều tra tình hình tư tưởng của sinh viên năm 2010 Viện nghiên cứu thanh niên, Khảo sát đánh giá tình hình thanh niên 2010 24 Kết quả khảo sát Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn TN, Hội Sinh viên năm 2010 theo mẫu dành cho nữ sinh viên 23 33 trình của các đài phát thanh cũng rất đa dạng và phong phú với nhiều nội dung giải. .. Anh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn 5.3- Đồng chí Lương Thị Lịch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 11 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NỮ SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN I- Một số khái niệm 1- Sinh viên: Theo từ điển Tiếng Việt thì Sinh viên (Sinh viên. .. sinh viên khối xã hội nhân văn và y dược thiên về cống hiến cho sự phát triển 18 Kết quả khảo sát Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn TN, Hội Sinh viên năm 2010 theo mẫu dành cho nữ sinh viên 19 Tổng quan tình hình công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ VII (2003-2008) 31 chung của cộng đồng Nhìn chung, nữ sinh viên không đồng... của Đoàn, Hội các trường Đại học, Cao đẳng Nữ sinh viên Việt Nam ngày càng năng động, sáng tạo, thể hiện nhiều điểm vượt trội trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thể Ngày càng xuất hiện nhiều gương nữ sinh viên học tập tốt, tham gia tích cực trong công tác Đoàn- Hội Khảo sát tỉ lệ nữ sinh viên được tuyên dương qua các giải thưởng, 22 các hoạt động cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các. .. xâm hại của nữ sinh, định hướng giá trị thẩm mỹ, giá trị, lối sống cho nữ sinh viên đang là những vấn đề đặt ra cho tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đánh giá vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác nữ sinh viên, có thể khái quát ở một số nhận định sau: - Xây dựng phong trào, tạo môi trường tốt để hỗ trợ, giúp đỡ nữ sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt: Các cấp bộ Đoàn- Hội đã... hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên 13 tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội 7- Công tác nữ sinh viên của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng: là việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong việc phát huy, chăm lo, hỗ trợ nữ sinh viên học tập . đối nữ sinh viên và công tác nữ sinh viên. 2- Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 2.1- Đẩy mạnh công. cứu giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 2- Thực trạng công tác nữ sinh viên của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh. công tác phụ nữ. III- Vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác nữ sinh viên. IV- Một số định hướng, quan điểm của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác nữ sinh viên.
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp đẩy mạnh công tác nữ sinh viên của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, một số giải pháp đẩy mạnh công tác nữ sinh viên của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, một số giải pháp đẩy mạnh công tác nữ sinh viên của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng

Từ khóa liên quan