giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội

134 475 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 23:06

B GIO DC V O TO HC VIN QUN Lí GIO DC W0X Giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội BO CO TNG KT TI KHOA HC V CễNG NGH M S: B 2007. 29 - 27 T CH NHIM TI: TS. NGUYN PHC CHU 7917 H NI 2009 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM NGHIÊN CỨU TT Họ và tên Chức vụ và nợi công tác 1 TS. Nguyễn Phúc Châu Trưởng Phòng Quản lý khoa học, giảng viên chính, Học viện Quản lý giáo dục - Chủ nhiệm đề tài 2 PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương. 3 PGS.TS. Đặng Bá Lãm Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục). 4 ThS. Tạ Hoàng Oanh Giảng viên, Trường Cán bộ quản lý Giáo duc và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 5 ThS. Cao Thị Thanh Xuân Phó trưởng Phòng Hành chính, Trường Cao đẳng Sư phạm KonTum. 6 TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 7 ThS. Ngô Viết Sơn Giảng viên chính, Học viện Quản lý giáo dục - Thư ký đề tài. DANH SÁCH NHỮNG ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH TT Tên đơn vị Lĩnh vực phối hợp 1 Cục Nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục Bộ GD&ĐT. Các văn bản pháp quy về đào tạo cán bộ quản lý giáo dục của Bộ GD&ĐT. 2 Vụ Đại học và sau đại học, Bộ GD&ĐT . Quy chế đào tạo, tuyển sinh đại học, sau đại học và nội dung chỉ đạo của Bộ GD&ĐT 3 Trung tâm đào tạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam Chương trình, thành quả và kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục 4 Khoa Sư phạm, Đại học quốc gia Hà Nội. Chương trình, thành quả và kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục 5 Phòng Sau đại học và Khoa Quản lý Trường ĐHSP Hà Nội. Chương trình, thành quả và kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục 6 Phòng Quản lý sau đại học, Trường ĐHSP Hà Nội 2 Chương trình, thành quả và kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục 7 Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thái Nguyên. Chương trình, thành quả và kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục 8 Khoa Sau đại học, Trường Đại học Vinh. Chương trình, thành quả và kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục 9 Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế. Chương trình, thành quả và kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục 10 Phòng QLKH, sau đại học và đối ngoại Trường ĐHSP Đà Nẵng. Chương trình, thành quả và kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục 11 Phòng Quản lý sau đại học, Trường Đại học Quy nhơn. Chương trình, thành quả và kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO CBQL cán bộ quản lý CBQLGD cán bộ quản lý giáo dục QLHCNN quản lý hành chính nhà nước CSĐT CSĐT CSGD cơ sở giáo dục GD&ĐT giáo dục và đào tạo KT-XH kinh tế - xã hội NCXH nhu cầu xã hội NXB nhà xuất bản QLGD quản lý giáo dục QLHCNN quản lý hành chính nhà nước TW trung ương WTO Tổ chức thương mại thế giới 1 MỤC LỤC Trang Tóm tắt kết quả nghiên cứu 3 Project result summary 4 Mở đầu 6 Những kết quả nghiên cứu đã đạt được 13 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO NHU CẦU XÃ HỘI 13 1.1. Tiếp cận mệnh đề “giải pháp triển khai đào tạocán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội ” 13 1.1.1. Cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) 13 1.1.2. Đào tạo và đào tạo CBQLGD 16 1.1.3. Nhu cầu và nhu cầu xã hội (NCXH) 17 1.1.4. Nhu cầu xã hội về giáo dục và về đào tạo CBQLGD 20 1.1.5. Giải pháp và giải pháp triển khai đào tạo CBQLGD 24 1.2. Các yếu tố tác động đến triển khai đào đào tạo CBQLGD theo NCXH 26 1.2.1. Yêu cầu mới về phát triển giáo dục và đổi mới quản lý giáo dục (QLGD) 26 1.2.2. Luật pháp, chính sách và quy chế đào tạo 28 1.2.3. Chuẩn CBQLGD và dự báo NCXH về đào tạo CBQLGD 32 1.2.4. Chương trình, giáo trình, phương pháp và hình thức tổ chức đào tạo 34 1.2.5. Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật đào tạo 35 1.2.6. Đánh giá kết quả đào tạo và kiểm định chất lượng đào tạo 36 1.2.7. Hệ thống mạng lưới cơ sở đào tạo (CSĐT) và năng lực của các cơ sở đó 37 1.3. Nội dung và quy trình triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH 40 1.3.1. Xây dựng chiến lược quốc gia về đào tạo CBQLGD 40 1.3.2. Tổ chức triển khai quá trình đào tạo tại các CSĐT 42 1.3.3. Đánh giá thành quả triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH 44 Chương 2 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO NHU CẦU XÃ HỘI 45 2.1. Khái quát thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD trên thế giới 45 2.1.1. Cơ cấu hệ thống QLGD của một số nước 45 2.1.2. Quan niệm về CBQLGD của một số nước 45 2 2.1.3. Chuẩn để được bổ nhiệm làm CBQLGD của một số nước 46 2.1.4. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD của một số nước 46 2.1.5. Xu thế đổi mới đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD trên thế giới 49 2.2. Khái quát kết quả khảo sát và phân tích NCXH về đào đào tạo CBQLGD của nước ta giai đoạn hiện nay 54 2.2.1. Mục tiêu, phương pháp và đối tượng khảo sát 54 2.2.2. Khái quát cơ cấu nhu cầu đào tạo chuyên ngành QLGD của người học 55 2.2.3. Khái quát cơ cấu nhu cầu đào tạo chuyên ngành QLGD của các cơ quan QLGD và của các CSGD (trường học) 62 2.3. Kết quả khảo sát và phân tích thực trạng triển khai đào tạo chuyên ngành QLGD của nước ta trong 5 năm gần đây 69 2.3.1. Mục tiêu, phương pháp và đối tượng khảo sát 69 2.3.2. Khái quát thành quả đào tạo chuyên ngành QLGD của các CSĐT 70 2.3.3. Thực trạng các yêu tố tác động đến kết quả triển khai đào tạo CBQLGD 74 2.3. Đánh giá chung thực trạng triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH 83 2.3.1. Những giá trị cần duy trì và phát huy 83 2.3.2. Những mâu thuẫn, khó khăn và bất cập 84 Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO CBQLGD GIÁO DỤC THEO NCXH 86 3.1. Các giải pháp triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH 86 3.1.1. Xây dựng chiến lược đào tạo CBQLGD 86 3.1.2. Sửa đổi một số quy định trong các luật, chính sách sử dụng nhân lực, quy chế đào tạo và quy chế tuyển sinh 92 3.1.3. Đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội 95 3.1.4. Đổi mới hình thức tổ chức, phương thức đánh giá kết quả và tăng cường kiểm định chất lượng đào tạo 97 3.1.5. Nâng cao năng lực đào tạo và năng lực quản lý đào tạo cho các CSĐT 100 3.2. Những kết luận và kiến nghị sử dụng các kết quả nghiên cứu 106 3.2.1. Kết luận 106 2.2.2. Kiến nghị sử dụng các kết quả nghiên cứu 108 Tài liệu tham khảo 111 Các phụ lục 113 3 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Tên đề tài: Giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội. - Mã số: B2007. 29 – 27 TĐ - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phúc Châu - Tel: 0913005528 E-mail: chaunp@niem.edu.vn ; - Cơ quan chủ trì đề tài: Học viện Quản lý giáo dục - Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện: Các cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục. - Thời gian thực hiện: từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 5 năm 2009. 1. Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất được các giải pháp quản lý để triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội. 2. Nội dung nghiên cứu 1) Nghiên cứu cơ sở lý luận về triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH. 2) Nghiên cứu cơ cấu nhu cầu đào tạo CBQLGD và thực trạng đào tạo CBQLGD của nước nhà. 3) Đề xuất các giải pháp triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH của nước nhà trong giai đoạn hiện nay. 3. Kết quả chính đã đạt được 1) Các chuyền đề khoa học và báo cáo về cơ sở lý luận về triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH, trong đó: - Cơ sở lý luận về triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH; - Các yếu tố tác động đến đào tạo CBQLGD theo NCXH; - Nội dung và quy trình triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH. 2) Thực trạng đào tạo CBQLGD theo NCXH, trong đó: - Khái quát tình hình đào tạo CBQLGD trên thế giới; - Cơ cấu NCXH về đào tạo CBQLGD của nước nhà; - Thực tr ạng đào tạo CBQLGD của nước nhà giai đoạn hiện nay; 4 - Những vấn đề cần tháo gỡ từ thực trạng đào tạo CBQLGD. 3) Đề xuất được các giải pháp triển khai đào tạo CBQLGD của nước nhà trong giai đoạn hiện nay; trong đó tập trung vào các lĩnh vực: - Xây dựng chiến lược đào tạo CBQLGD; - Sửa đổi luật pháp, chính sách, quy chế đào tạo và quy chế tuyển sinh; - Đổi mới nội dung chương trình và giáo trình đào tạo; - Đổi mớ i hình thức tổ chức và phương thức đánh giá kết quả đào tạo; - Tăng cường năng lực đào tạo và năng lực quản lý cho các CSĐT. PROJECT RESULT SUMMARY - Project Title: Solution for conduction of education manager training along with society needs - Code number: B2007. 29 – 27 TĐ - Coordinator: Dr. Nguyễn Phúc Châu - Tel: 0913005528 E-mail: chaunp@niem.edu.vn ; - Implementing Institution: National Institute of Education Management - Cooperating Institution(s): Educational Institutions whose functions are traning education - Duration: from May, 2007 to May, 2009. 1. Objectives To propose Solutions for conduction of education manager training along with society needs 2. Main contents 1) Theoretically study training education managers along with society needs. 2) Study the training needs and real situation of educational managers of Vietnam. 3) Propose Solutions for conduction of education manager training along with society needs. 5 3. Results obtained 1) Scientific researches and reports on theoretical basis of training education manager along with society needs. - Theoretical basis of training education manager along with society needs. - Factors affecting the training of education manager along with society needs. - Contents and procedures for conduction of education manager training along with society needs. 2) Real sitution of training education manager training along with society needs. - Briefing the training of education managers in the world; - Structure of social needs on training education managers of Vietnam education system; - Real situation of education manager training at the current time; - Problems in education manager training to solve ; 3) Proposal of solutions for education manager training along with society needs at the current time; - Strategic planning of training education managers; - Amendment of laws, policies, regulations training and recruitment; - Curriculum and training program innovation; - Innovation of organization form and evaluation method of training results; - Innovation of financial investment and physical facilities. - Enhancing training capacities and enhancing manege nemt of training institutions; 1 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Đổi mới giáo dục là một tất yếu khách quan trước yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) của nước nhà, nhất là trong bối cảnh nước ta đã là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Quản lý giáo dục (QLGD) luôn luôn là khâu định hướng, triển khai, giám sát và đánh giá các hoạt động giáo dục và cũng là một trong những yếu tố namg tính tiền đề quyết định mức độ chất lượng và hiệu qu ả giáo dục. Chất lượng và hiệu quả giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố xã hội, trong đó có chất lượng nguồn nhân lực giáo dục mà trước hết là đội ngũ nhà giáo và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD). Chất lượng đội ngũ CBQLGD phần nhiều có được từ hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ đó. Như vậy, đổi mới giáo d ục phải bắt đầu từ khâu đổi mới QLGD, mà một trong những mục tiêu là nâng cao chất lượng đội ngũ CBQLGD và giải pháp để đạt tới mục tiêu đó là triển khai đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu t ố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”, “Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, sáng tạo”. Những định hướng trên thể hiện rõ sự kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Người đã chỉ rõ: “Cán b ộ là cái gốc của mọi công việc”, “Mọi thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”,“Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 về “Xây dưng, nâng cao chất lượng nhà giáo và đội ngũ CBQLGD” và Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Quyết định số 09/TTg ngày 11/01/2005 phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chấ t lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD giai đoạn 2005 - 2010”. Hiện nay, ngành giáo dục đang nỗ lực triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bằng việc thực hiện đồng bộ 2 nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQLGD thông qua hoạt động đào tạo và bồi dưỡng. Những kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị và Quyết định nêu trên đã bước đầu mang lại những kết quả nhất định. Công tác đào tạo CBQLGD của nước ta chỉ mới được triển khai chưa được hai thập niên, cho nên còn có quá nhiều bất cập. Sư bất cập đó không những chỉ thể hiện trên các mặt hệ thống CSĐT và năng lực của hệ thống đó, đối tượng đào tạo, chương trình đào tạo (chuẩn mực kiến thức, kỹ năng), phương pháp và hình thức tổ chức đào tạo, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật (CSVC&TBKT) đào tạo, hoạt động đánh giá k ết quả đào tạo và về chính sách trong sử dụng sau đào tạo; mà còn thể hiện về số lượng, cơ cấu và chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu mới của xã hội đối với phát triển giáo dục hiên nay. Như vậy, từ yêu cầu phát triển giáo dục của nước nhà, đã xuất hiện những nhu cầu mới mang tính cấp thiết của xã hộ i về số lượng, cơ cấu, chất lượng của đội ngũ CBQLGD thì việc triển khai đào tạo CBQLGD theo nhu cầu xã hội (NCXH) là một yêu cầu đặt ra đối với ngành giáo dục. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã giao cho Học viện Quản lý giáo dục nghiên cứu Các giải pháp triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH (Thông báo số 1795/TB- BGDĐT, ngày 06/3/2007 về Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tạ i buổi thăm và làm việc với Học viện Quản lý giáo dục ngày 28/2/2007). Gần đây, tại Quyết định số 2100/QĐ-BGDĐT ngày 27/2/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2009 của Bộ GD&ĐT, trong mục nhiệm vụ và giải pháp có đưa ra: “Triển khai mạnh mẽ yêu cầu tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học theo NCXH; xây dựng và triển khai đề án đ ào tạo theo NCXH giai đoạn 2009 – 2015; tổ chức triển khai kết luận tại các hội thảo quốc gia về đào tạo theo NCXH phục vụ cho các ngành kinh tế trọng điểm” cho thấy đào tạo theo NCXH được xem là tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành giáo dục. Mặt khác, Học viện Quản lý giáo dục có chức năng nghiên cứu khoa học về QLGD, đào tạo và bồi dưỡng cho m ọi đối tượng CBQLGD. Hiện nay đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu viên của Học viện cũng đang cần có [...]... trạng triển khai đào tạo CBQLGD với NCXH về đào tạo CBQLGD trước yêu cầu phát triển giáo dục và phát triển KT-XH 1.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRIỂN KHAI ĐÀO ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO NHU CẦU XÃ HỘI 1.2.1 YÊU CẦU MỚI VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC Yêu cầu mới về phát triển giáo dục và đổi mới QLGD là yếu tố định hướng cho nhận thức về sự tất yếu phải triển khai đào tạo CBQLGD... tác động đến triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội ; Tạp chí Giáo dục; - Nguyễn Phúc Châu (2009), “Bàn về một số giải pháp triển khai đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội ; Tạp chí Giáo dục 4) Phối hợp đào tạo thạc sĩ chuyên ngành QLGD Chủ nhiệm đề tài đã hướng dẫn được một học viên cao học là Nguyễn Phương Giang, chuyên ngành Quản lý giáo dục, Khoá 15... luận giải khoa học về việc triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH Chính vì vậy, chúng tôi nghiên cứu đề tài Giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBQLGD và góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục của nước nhà trong giai đoạn hiện nay 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề xuất được các giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo. .. Quản lý giáo dục vào ngày 12/3/2009 với gần 50 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục trong toàn quốc đến dự Hội thảo 3) Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành - Phạm Đỗ Nhật Tiến (2009), Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội ; Tạp chí Giáo dục; - Nguyễn Phúc Châu (2009), “Nhận diên cơ cấu nhu cầu xã hội về đào tạo cán bộ quản lý giáo dục ; Tạp chí Giáo dục; ... của Bộ GD&ĐT; lưu tại Thư viện của Học viện Quản lý giáo dục - Các bộ phiếu thu thập số liệu và các bộ phiếu hỏi (phục vụ cho hoạt động khảo sát cơ cấu NCXH về đào tạo CBQLGD và thực trạng đào tạo CBQLGD theo NCXH 7 NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO NHU CẦU XÃ HỘI 1.1 TIẾP CẬN MỆNH ĐỀ “GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN... trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ, Bộ GD&ĐT) - Đào tạo CBQLGD theo nhu cầu xã hội (của PGS.TS Đặng Quốc Bảo, nguyên Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GD&ĐT) 6 2) Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội: thực trạng và giải pháp ; dày 136 trang A4, đăng tải 16 bài tham luận có chất lượng được chọn lọc trong nhiều bài tham luận gửi đến Hội thảo, được... một trình độ đào tạo mới sẽ là yếu tố kích cầu và cũng mang ý nghĩa đáp ứng nhu cầu người học; đồng thời cũng là động lực thúc đẩy họ làm việc tốt hơn Như vậy, luật pháp, chính sách, quy chế đào tạo là yếu tố tiên quyết, có tác dụng điều chỉnh và kích cầu đối với triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH 1.2.3 CHUẨN CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ DỰ BÁO NHU CẦU XÃ HỘI VỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuẩn CBQLGD... của giáo dục và yêu cầu mới về phát triển giáo dục Các cơ quan QLGD và các CSGD có nhu cầu về cử cán bộ, nhân viên đi đào tạo xuất phát từ yêu cầu cần vận hành hiệu quả hệ thống giáo dục trước yêu cầu mới về vai trò giáo dục và yêu cầu mới về phát triển giáo dục Như vậy, yêu cầu mới về phát triển giáo dục và đổi mới QLGD là yếu tố định hướng cho nhận thức về sự tất yếu phải triển khai đào tạo CBQLGD theo. .. quốc gia, địa phương và đặc biệt là CSĐT 1.1.4 Nhu cầu xã hội về giáo dục và về đào tạo cán bộ quản lý giáo dục 1.1.4.1 Nhu cầu xã hội đối với giáo dục NCXH về giáo dục được hiểu là sự phản ánh khách quan các đòi hỏi chung mang tính đại diện xã hội về triển khai hoạt động giáo dục và về kết quả giáo dục (chất lượng và hiệu quả) phù hợp với trình độ phát triển KT-XH của quốc gia và của thời đại trong... lập quy hoạch và kế hoạch đào tạo CBQLGD nói chung và đào tạo chuyên ngành QLGD nói riêng trên cơ sở giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa nhu cầu hiểu biết của cá nhân người học với nhu cầu sử dụng lao động và năng lực của các CSĐT 1.1.5 Giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội Triển khai một hoạt động xã hội được hiểu là mở rộng hoạt động đó theo một lộ trình, trên một . 13 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO NHU CẦU XÃ HỘI 13 1.1. Tiếp cận mệnh đề giải pháp triển khai đào tạocán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội ” . (2009), Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội ; Tạp chí Giáo dục; - Nguyễn Phúc Châu (2009), “Nhận diên cơ cấu nhu cầu xã hội về đào tạo cán bộ quản lý giáo dục ; Tạp chí Giáo dục; . DỤC THEO NHU CẦU XÃ HỘI 1.1. TIẾP CẬN MỆNH ĐỀ “GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO NHU CẦU XÃ HỘI” 1.1.1. Cán bộ quản lý giáo dục 1) Cán bộ quản lý - Ở phương Tây,
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội, giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội, giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội

Từ khóa liên quan