58 Hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định ở Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm

60 301 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2013, 15:07

58 Hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định ở Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm LỜI MỞ ĐẦU Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường như hiện nay đã mở ra cho các doanh nghiệp môi trường kinh doanh khá thuận lợi đồng thời nó cũng đặt ra cho doanh nghiệp những thách thức mới. Các doanh nghiệp phải tự biến đổi thì mới thể tồn tại và phát triển được. Và công tác kế toán trong doanh nghiệp là công cụ không thể thiếu được trong hệ công cụ quản lý kinh tế và kế toán tài sản cố định là một nội dung trong quan trong toàn bộ công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật , tài sản cố định trong nền kinh tế quốc dân và trong các doanh nghiệp không ngừng được đổi mới hiện đại hoá và tăng nhanh chóng về số lượng chất lượng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Điều đó đặt ra cho công tác quản lý tài sản cố định những yêu cầu ngày càng cao. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm , tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty, tôi thấy TSCĐ của Công ty chiếm giá trị lớn khoảng trên 60% trong tổng giá trị tài sản của Doanh nghiệp với nhiều chủng loại rất đa dạng . Vì vậy công tác hạch toán tài sản cố định giữ một vị trí đặc biệt quan trọng , tôi đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu tìm hiểu và lựa chọn chuyên đề: "Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm". Nội dung chuyên đề gồm 3 chương : Chương I: Lý luận chung về kế toán tài sản cố định. Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm. Chương III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của các thầy giáo Khoa kế toán , Ban lãnh đạo, các cán bộ kế toán của Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm cùng toàn thể bạn bè đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề thực tập này. Trang 2 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN KẾ TỐNTÀI SẢN CỐ ĐỊNH I. NGUN TẮC CHUNG HẠCH TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: Tài sản cố định là những tư liệu lao động giá trị lớn, thời gian sử dụng dài. Khi tham gia vào q trình sản xuất kinh doanh, tài sản cố định bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí kinh doanh. Khác với đối tượng lao động tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh và giữ ngun hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc hư hỏng. Khi hạch tốn tài sản cố định cần qn triệt các ngun tắc sau: 1. Xác định đối tượng ghi tài sản cố định hợp lý: Đối tượng hạch tốn (ghi) tài sản cố định là từng tài sản cố định riêng biệt, kết cấu đặc biệt và thực hiện một số chức năng nhất định hoặc thể là một tổ hợp liên kết nhiều bộ phận cùng thực hiện một chức năng. Trên sở đối tượng đã xác định cần xây dựng số hiệu của từng đối tượng tài sản cố định nhằm thuận tiện và tránh nhầm lẫn trong hạch tốn và quản lý tài sản cố định. 2. Phân loại tài sản cố định một cách khoa học: Do tài sản cố định trong doanh nghiệp nhiều loại với nhiều hình thái biểu hiện, tính chất đầu tư, cơng dụng và tình hình sử dụng khác nhau nên để thuận tiện cho việc quản lý và hạch tốn tài sản cố định, cần phân loại tài sản cố định. Mỗi cách phân loại tác dụng khác nhau đối với cơng tác hạch tốn và quản lý. Chẳng hạn, theo hình thái biểu hiện kết hợp tính chất đầu tư, tồn bộ tài sản cố định trong sản xuất được chia thành: - Tài sản cố định hữu hình: Là tài sản hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình. Các tài sản được ghi nhận tài sản tài sản cố định hữu hình phải thoả mãn đồng thời tất cả 4 tiêu chuẩn sau: + Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó Trang 3 + Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy + Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm + đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành. - Tài sản cố định vô hình: Là những tài sản cố định không hình thái vật chất thật nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định vô hình. Các tài sản cố định vô hình được ghi là tài sản cố định vô hình phải thoả mãn đồng thời tất cả 4 tiêu chuẩn giống như tài sản cố định hữu hình trên. - Tài sản cố định thuê tài chính: Là tài sản cố định mà doanh nghiệp đi thuê dài hạn và được bên cho thuê chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản. Tiền thu về cho thuê đủ cho người cho thuê trang trải được chi phí của tài sản cộng với khoản lơị nhuận từ đầu tư đó. Trong từng loại tài sản cố định kể trên, lại được chi tiết thành từng nhóm theo kết cấu, theo đặc điểm, theo tính chất . 3. Xác định giá trị ghi sổ của tài sản cố định chính xác: Trong mọi trường hợp, tài sản cố định phải được đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại. Do vậy, việc ghi phải bảo đảm phản ánh được tất cả 3 chỉ tiêu về giá trị của tài sản cố định là nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại: Giá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị hao mòn Cần lưu ý rằng, đối với các sở thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, trong chỉ tiêu nguyên giá tài sản cố định không bao gồm phần thuế giá trị gia tăng đầu vào. Ngược lại, đối với các sở thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay trường hợp tài sản cố định mua sắm dùng để sản xuất - kinh doanh những mặt hàng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, trong chỉ tiêu nguyên giá tài sản cố định gồm cả thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trang 4 3.1 Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình: Tuỳ theo từng loại tài sản cố định cụ thể, từng cách thức hình thành - nguyên giá tài sản cố định sẽ được xác định khác nhau. Cụ thể: - Tài sản cố định mua sắm (bao gồm cả mua mới và cũ): Nguyên giá tài sản cố định mua sắm gồm cả giá mua thực tế phải trả [ đã trừ (-) các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá được hưởng ] và cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) cùng với các khoản phí tổn mới chỉ ra liên quan đến việc TSCĐ và trạng thái sẵn sàng sử dụng (phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, thuế trước bạ, chi sửa chữa, tân trang .). - Tài sản cố định do bộ phận xây dựng tự làm bàn giao: Nguyên giá là giá thành thực tế của công trình xây dựng cùng với khoản chi phí khác liên quan và thuế trước bạ (nếu có). Khi tính nguyên giá cần loại trừ các khoản lãi nội bộ, các khoản chi phí không hợp lý, các chi phí vượt quá mức bình thường trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế. - Tài sản cố định do bên nhận thầu (Bên B) bàn giao: Nguyên giá là giá phải trả cho bên B cộng với các khoản phí tổn mới trước khi dùng (chạy thử, thuế trước bạ .) trừ đi các khoản giảm giá (nếu có). - Tài sản cố định được cấp, được điều chuyển đến: + Nếu là đơn vị hạch toán độc lập: Nguyên giá bao gồm giá trị còn lại ghi sổ đơn vị cấp (hoặc giá trị đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử .) + Nếu điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc: Nguyên giá, giá trị còn lại và số khấu hao luỹ kế được ghi theo sổ của đơn vị cấp. Các phí tổn mới trước khi dùng được phản ánh trực tiếp vào chi phí kinh doanh mà không tính vào nguyên giá TSCĐ. Trang 5 - Tài sản cố định nhận góp vốn liên doanh, nhận tặng thưởng, viện trợ nhận lại vốn góp liên doanh .Nguyên giá tính theo giá trị đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận cùng các phí tổn mới trước khi dùng (nếu có). 3.2 Nguyên giá tài sản cố định thuê dài hạn: Theo chế độ tài chính hiện hành, Việt Nam, khi đi thuê dài hạn tài sản cố định, bên thuê căn cứ vào chứng từ liên quan di bên cho thuê để xác định nguyên giá tài sản cố định cho thuê. Nói cách khác, nguyên giá ghi sổ tài sản cố định thuê dài hạn được căn cứ vào nguyên giá do bên cho thuê chuyển giao. 3.3 Nguyên giá tài sản cố định vô hình: Nguyên giá của tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế phải bổ ra để được tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính. Cụ thể, theo chuẩn mực số 04 (chuẩn mực kế toán Việt Nam), việc xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình trong các trường hợp như sau: - Tài sản cố định mua ngoài: Nguyên giá bao gồm cả giá mua [đã trừ (-) chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng mua được hưởng], cộng (+) các khoản thuế (không gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định vào sử dụng theo dự tính. Trường hợp quyền sử dụng đất được mua cùng nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là tài sản cố định vô hình. - Tài sản cố định vô hình được Nhà nước cấp hoặc được biếu, tặng: Nguyên giá được xác định theo giá trị hợp lý ban đầu cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định vào sử dụng theo dự tính. - Tài sản cố định vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp: Nguyên giá là toàn bộ chi phí phát sinh trực tiếp hoặc được phân bổ theo tiêu thức chuẩn bị và đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính. 3.4 Thay đổi nguyên giá tài sản cố định: Trang 6 Ngun giá tài sản cố định chỉ thay đổi khi doanh nghiệp đánh giá lại tài sản cố định, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định, tháo dỡ hoặc bổ sung một số bộ phận của tài sản cố định. Khi thay đổi ngun giá, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại chỉ tiêu ngun giá, giá trị còn lại, số khấu hao luỹ kế của TSCĐ và phản ánh kịp thời vào sổ sách. II. HẠCH TỐN BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 1. Thủ tục và hồ sơ: Trong q trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, tài sản cố định của doanh nghiệp thường xun biến động. Để quản lý tốt tài sản cố định, kế tốn cần phải theo dõi chặt chẽ, phản ánh mọi trường hợp biến động tăng, giảm tài sản cố định. Mỗi khi tài sản cố định tăng thêm doanh nghiệp phải thành lập Ban nghiệm thu, kiểm nhận tài sản cố định. Ban này nhiệm vụ nghiệm thu và cùng với đại diện đơn vị giao tài sản cố định lập "Biên bản giao, nhận tài sản cố định". Biên bản này lập cho từng đối tượng tài sản cố định. Với những tài sản cố định cùng loại, giao nhận cùng một lúc do cùng một đơn vị chuyển giao thì thể lập chung một biên bản. Sau đó phòng Kế tốn phải sao cho mỗi đối tượng một bản để lưu vào hồ sơ riêng. Hồ sơ đó bao gồm biên bản giao nhận tài sản cố định, các bản sao tài liệu kỹ thuật, các hố đơn, giấy vận chuyển, bốc dỡ. Phòng Kế tốn giữ lại để làm căn cứ tổ chức hạch tốn tổng hợp và hạch tốn chi tiết tài sản cố định. Căn cứ vào hồ sơ, phòng Kế tốn mở thẻ để hạch tốn chi tiết tài sản cố định theo mẫu thống nhất. Thẻ tài sản cố định được lập một bản và để tại phòng Kế tốn để theo dõi, phản ánh diễn biến phát sinh trong q trình sử dụng. Tồn bộ thẻ tài sản cố định được bảo quản tập trung tại hòm thẻ, trong đó chia làm nhiều ngăn để xếp thẻ theo u cầu phân loại tài sản cố định. Mỗi ngăn được dùng để xếp thẻ của một nhóm tài sản cố định, chi tiết theo đơn vị sử dụng và số hiệu tài Trang 7 sản. Mỗi nhóm này được lập chung một phiếu hạch toán tăng, giảm hàng tháng trong năm. Thẻ tài sản cố định sau khi lập xong phải được đăng ký vào sổ tài sản cố định . Sổ này lập chung cho toàn doanh nghiệp một quyển và cho từng đơn vị sử dụng tài sản cố định một quyển để theo dõi (từng phân xưởng, phòng, ban .). 2. Phân loại tài sản cố định hữu hình: Tài sản cố định hữu hình rất nhiều loại, do vậy cần thiết phải phân loại để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán. rất nhiều cách để phân loại tài sản cố định hữu hình như phân theo quyền sở hữu (tự và thuê ngoài), theo nguồn hình thành (nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, nguồn vốn nhận liên doanh, nguồn vốn tự bổ sung khác) . Trong đó phân loại tài sản cố định hữu hình theo kết cấu được sử dụng phổ biến. Theo cách này, toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp được chia làm các loại sau: - Nhà cửa, vật kiến trúc: Bao gồm những tài sản cố định được hình thành sau quá trình thi công, xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, bến cảng, đường sá, cầu cống . phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. - Máy móc thiết bị gồm: Toàn bộ máy móc, thiết bị dùng cho sản xuất kinh doanh như máy móc, thiết bị chuyên dùng: máy móc, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ, thiết bị động lực . - Phương tiện, thiết bị vận tải, truyền dẫn: Gồm các loại phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường không, đường ống . và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống điện, nước, băng tải . - Thiết bị dụng cụ quản lý: Gồm các thiết bị, dụng cụ phục vụ quản lý như thiết bị điện tử, máy vi tính, máy fax . Trang 8 - Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm: Gồm các loại cây lâu năm (chè, cao su, cà phê, cam .) súc vật làm việc (Trâu, bò, ngựa, voi . cày kéo) và xúc vật cho sản phẩm (trâu, bò sữa, sinh sản …). - Tài sản cố định phúc lợi: Gồm tất cả các tài sản cố định sử dụng cho nhu cầu phúc lợi công cộng (nhà ăn, nhà nghỉ, nhà văn hoá , sân bóng, thiết bị thể thao…). - Tài sản cố định khác: Gồm những tài sản cố định chưa phản ánh vào các loại trên như tài sản cố định không cần dùng, chưa cần dùng, tài sản cố định chờ thanh lý, nhượng bán, các tác phẩm nghệ thuật, sách chuyên môn, tranh ảnh . 3. Tài khoản sử dụng: Theo chế độ hiện hành, việc hạch toán tài sản cố định hữu hình được theo dõi trên tài khoản 211 "Tài sản cố định hữu hình". Tài khoản này dùng để phản ánh nguyên giá của toàn bộ tài sản cố định hữu hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp hiện có, biến động tăng, giảm trong kỳ. Bên nợ: Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng tài sản cố định hữu hình theo nguyên giá (mua sắm, xây dựng, cấp phát .). Bên có: Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng tài sản cố định hữu hình theo nguyên giá (thanh lý, nhượng bán, điều chuyển…). Dư nợ: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình hiện có. Tài khoản 211 chi tiết thành 6 tiểu khoản: 2112- Nhà cửa, vật kiến trúc 2113- Máy móc, thiết bị 2114- Phương tiện vận tải, truyền dẫn. 2115- Thiết bị, dụng cụ quản lý. 2116- Cây lâu năm, xúc vật làm việc và cho sản phẩm. Trang 9 2118- Tài sản cố định khác. Ngoài ra trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác liên quan như tài khoản 214, 331, 341, 111, 112, . 4. Hạch toán tăng tài sản cố định hữu hình: 4.1 Hạch toán tăng tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp tăng do rất nhiều nguyên nhân như tăng do mua sắm, xây dựng, cấp phát .Kế toán cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để ghi sổ cho phù hợp. Cụ thể: 4.1.1 Trường hợp mua sắm bằng vốn chủ sở hữu: Căn cứ vào các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh các bút toán: - BT1): Ghi tăng nguyên giá tài sản cố định : Nợ TK 211: Nguyên giá tài sản cố định Nợ TK 133, 1332): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Tk 331: Tổng số tiền chưa trả người bán. Nợ TK111,112: Thanh toán ngay (kể cả phí tổn mới). - BT2) Kết chuyển tăng nguồn vốn tương ứng (theo đúng nguyên giá). Nợ TK 414: Nếu dùng quỹ đầu tư phát triển để đầu tư Nợ TK 431, 4312): Nếu dùng quỹ phúc lợi để đầu tư Nợ TK 441: Đầu tư bằng xây dựng bản TK 411: Nếu tài sản cố định dùng cho hoạt động kinh doanh 4.1.2 Trường hợp mua sắm bằng vốn vay dài hạn: Kế toán phản ánh bút toán tăng nguyên giá tài sản cố định : Nợ TK 211: Nguyên giá Trang 10 [...]... gian dài trên 4.1.8 Trường hợp tăng tài sản cố định do tự chế: Khi bộ phận sản xuất chuyển sản phẩm hoàn thành tài sản cố định, kế toán ghi các bút toán sau: - BT1) Phản ánh giá vốn sản phẩm chuyển thành tài sản cố định: Nợ TK 632: Giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành TK 154: Sản phẩm từ bộ phận sản xuất chuyển thành tài sản cố định TK 155: Xuất kho thành phẩm để chuyển thành tài sản cố định -... do thay đổi giá trị hợp lý của tài sản thuê do bên thuê chịu hoặc bên thuê hưởng 1.2 Hạch toán tài sản cố định đi thuê tài chính (thuê dài hạn) Để theo dõi tình hình đi thuê tài sản cố định dài hạn, kế toán sử dụng tài khoản 212 (Tài sản cố định thuê tài chính) Bên nợ: Phản ánh nguyên giá tài sản cố định đi thuê dài hạn tăng thêm Bên có: Phản ánh nguyên giá tài sản cố định đang thuê dài hạn giảm do... đầu vào không tách riêng mà hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định 5 Hạch toán tình hình biến động giảm tài sản cố định hữu hình: Tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu do nhượng bán, thanh lý Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, kế toán sẽ phản ánh vào sổ sách cho phù hợp: 5.1 Nhượng bán tài sản cố định: Trang 16 Đối với tài sản cố định không cần... giao quyền sở hữu hoàn toán, kế toán còn phản ánh số tiền phải trả về mua lại hay chuyển quyền sở hữu (tính vào nguyên giá tài sản cố định) : Nợ TK 211, 213: Giá trị trả thêm TK liên quan (111, 112, 342) Đối với các Công ty cho thuê tài chính, do tài sản cố định cho thuê vẫn thuộc quyền sở hữu của đơn vị nên kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi cả về hiện vật và giá trị của tài sản cố định cho thuê... doanh ) Nhìn chung các trường hợp giảm tài sản cố định vô hình phản ánh tương tự như giảm tài sản cố định hữu hình Ngoài ra, trong trường hợp trích đủ khấu hao, phải xoá sổ tài sản cố định: Nợ TK 214 (2143): Giá trị hao mòn luỹ kế TK 213: Nguyên giá tài sản cố định vô hình Đối với các tài sản cố định vô hình trước đây, nay không được ghi nhận là tài sản cố định vô hình nữa vì không đáp ứng tiêu... còn Định kỳ( tháng, quý ) trích khấu hao tài sản cố địnhphân bổ vào chi phi sản xuất kinh doanh: Nợ TK627(6274- Chi tiết theo từng phân xưởng): Khấu hao tài sản cố định sử dụng phân xưởng, bộ phận sản xuất Nợ TK 641(6414): Khấu hao tài sản cố định sử dụng cho tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ Nợ TK 642(6424): Khấu hao tài sản cố định dùng chung cho toàn doanh nghiệp TK 214( chi tiết tài. .. sắm Phần chênh lệnh về giá trao đổi, doanh nghiệp sẽ phải trả hoặc phải thu với đối tác Cụ thể, kế toán ghi các khoản bút toán sau: - BT1) Xoá sổ tài sản cố định đem đi trao đổi Nợ TK 214 (2141): Giá trị hao mòn luỹ kế Nợ TK 811: Giá trị còn lại của tài sản cố định đem đi trao đổi Trang 11 - BT2) Phản ánh tổng giá thanh toán của tài sản cố định đem đi Nợ TK 131: Tổng giá thanh toán của tài sản cố định. .. trị còn lại của tài sản cố định giao trả 5.6 Thiếu tài sản cố định phát hiện quan kiểm kê: Căn cứ vào biên bản kiểm tài sản cố định, kế toán ghi nhận giá trị tài sản cố định thiếu chưa rõ nguyên nhân, chờ xử lý: Nợ TK 214 (2141): Giá trị hao mòn Nợ TK 138 (1381): Giá trị thiếu chờ xử lý TK 211: Nguyên giá III HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ NGOÀI VÀ CHO THUÊ: 1 Hoạt động thuê tài chính: 1.1 Điều... liên quan Tất cả những tài sản cố định vô hình này cũng đặc điểm tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, giá trị của chúng cũng được chuyển dần vào chi phí kinh doanh từng kỳ Để theo dõi tình hình biến động, hiện của tài sản cố định vô hình , kế toán sử dụng tài khoản 213 "Tài sản cố định vô hình" Bên nợ: Nguyên giá tài sản cố định vê hình tăng thêm Bên có: Nguyên giá tài sản cố định vô hình giảm trong... phải trả Kết chuyển nguồn vốn (nếu mua sắm bằng vốn chủ sở hữu): Nợ TK liên quan (441, 414, 4312) TK 411 4.1.4 Trường hợp mua sắm theo phương thức hàng đổi hàng: Khi đem tài sản cố định đi trao đổi để lấy về một tài sản cố định khác, hai bên phải thống nhất giá trao đổi của tài sản Trong trường hợp, giá trao đổi tài sản cố định không bằng nhau (Trao đổi tài sản cố định không tương tự), kế toán phản . " ;Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm& quot;. Nội dung chuyên đề gồm 3 chương : Chương I: Lý luận chung về kế toán tài sản. lượng sản phẩm. Điều đó đặt ra cho công tác quản lý tài sản cố định những yêu cầu ngày càng cao. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần thiết bị thực
- Xem thêm -

Xem thêm: 58 Hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định ở Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm, 58 Hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định ở Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm, 58 Hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định ở Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm, Xác định đối tượng ghi tài sản cố định hợp lý: Phân loại tài sản cố định một cách khoa học:, Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình: Nguyên giá tài sản cố định thuê dài hạn:, Thủ tục và hồ sơ:, Nhượng bán tài sản cố định: Thanh lý tài sản cố định hữu hình:, Hạch tốn tài sản cố định đi th tài chính th dài hạn, Tăng tài sản cố định vơ hình do mua ngồi:, Phương pháp khấu hao đều. Khấu hao theo số dư giảm dần., Giới thiệu chung về Công ty: Sự ra đời của Công ty:, Số lượng nhân viên: Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc: Sản phẩm chủ yếu: Khách hàng thị trường chủ yếu: Sự phát triển của Công ty:, Phân loại tài sản cố định vơ hình: Phân loại TSCĐ., Tài khoản sử dụng. Hạch tốn biến động TSCĐ hữu hình 1. Thủ tục và hồ sơ., Hạch toán khấu hao TSCĐ . Hạch toán sửa chữa TSCĐ.

Từ khóa liên quan