21 Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện lạnh Dân dụng & Công nghiệp Bảo Linh

66 503 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2013, 15:03

21 Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện lạnh Dân dụng & Công nghiệp Bảo Linh Lời mở đầu Thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng từ Đại Hội VI ( năm 1986 ) nền kinh tế nớc ta đã chuyển sang hoạt động theo chế thị trờng sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc theo định hớng XHCN. Trong nền kinh tế này đã hình thành nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau cùng tồn tại và cạnh tranh gay gắt. Với chế mới, các doanh nghiệp phải tự tổ chức quản lý tốt mọi hoạt động kinh doanh bằng chính doanh thu của mình để tồn tại và phát triển. Mặt khác doanh nghiệp phải nắm bắt và vận dụng tốt, linh hoạt các quy luật của chế thị trờng phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nớc, của doanh nghiệp để đa ra các quyết định đúng đắn đảm bảo kinh doanh lãi và cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ hàng hoá. Do vậy để đứng vững trên thị trờng doanh nghiệp phải biết áp dụng hiệu lực công cụ kế toán nhằm mục đích doanh thu cao nhất và chi phí thấp nhất. Mà một trong những cônh cụ kế toán đó phải kể đến là tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoáxác định kết quả tiêu thụ. Chính vì vậy khi thực tập tại Công ty cổ phần Điện lạnh Dân dụngCông nghiệp Bảo Linh tôi đã chọn chuyên đề với đề tài là: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoáxác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện lạnh Dân dụngCông nghiệp Bảo Linh Chuyên đề gồm ba chơng: Chơng l: Những vấn đề lý luận bản về hòan thiện kế toán tiêu thụ hàng hoáxác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thơng mại. Chơng II: Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoáxác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện lạnh Dân dụngCông nghiệp Bảo Linh . ChơngIII: Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụxác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện lạnh Dân dụngCông nghiệp Bảo Linh . 1 CHƯƠNG I: NHữNG VấN Đề lý luận BảN Về HạCH TOáN kế toán TIÊU THụ HàNG HOáXáC ĐịNH KếT QUả kinh doanh trong các doanh nghiệp thơng mại I NHũNG VấN Đề Lý LUậN CHUNG Về TIÊU THụXáC ĐịNH KếT QUả kinh doanh 1/ Khái niệm tiêu thụ hàng hoáxác định kết quả kinh doanh 1.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá: Tiêu thụ hàng hoáquá trình các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển hoá vốn sản xuất kinh doanh của mình từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ và hình thành kết quả tiêu thụ, đây là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh. Theo hiệp hội kế toán quốc tế thì tiêu thụ hàng hoá, lao vụ, dịch vụ là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng đồng thời thu đợc tiền hàng hoá hoặc đợc quyền thu tiền hàng hoá. Nh vậy, tiêu thụ là thực hiện mục đích của sản xuất và tiêu dùng, đa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Tiêu thụ là khâu lu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất phân phối và một bên là tiêu dùng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trờng thì tiêu thụ đợc hiểu theo nghĩa rộng hơn: Tiêu thụquá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trờng, xác định nhu cầu khách hàng, tổ chức mua hàng hoá và xuất bán theo yêu cầu của khách hàng nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất. 1.2. Khái niệm kết quả kinh doanh: Kết quả kinh doanh hàng hoá (hay còn gọi là lãi (lỗ) thuần của hoạt động tiêu thụ) là việc so sánh giữa một bên là doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh với một bên là giá vốn hàng tiêu thụ và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng bán ra. 2 Kết quả kinh doanh đợc thể hiện qua chỉ tiêu lãi (lỗ) về tiêu thụ. Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thì lãi. Ngợc lại, nếu thu nhập nhỏ hơn chi phí thì lỗ. Việc xác định kết quả tiêu thụ đợc tiến hành vào cuối tháng, quý, năm tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng đơn vị. Kết quả kinh doanh là mục đích cuối cùng của mỗi doanh nghiệp. mối quan hệ giữa tiêu thụ hàng hoákết quả tiêu thụ hàng hoá. Kết quả kinh doanh phụ thuộc vào quá trình hoạt động của đơn vị. Hoạt động kinh doanh của đơn vị tốt thì kết quả kinh doanh mới tốt. Ngợc lại, kết quả kinh doanh tác động trở lại hoạt động kinh doanh. Kết quả kinh doanh tốt sẽ tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của đơn vị tiến hàng trôi chảy, quy mô hoạt động kinh doanh điều kiện để mở rộng, đời sống của ngời lao động đợc cải thiện. Nếu kết quả kinh doanh xấu sẽ làm cho hoạt động kinh doanh bị đình trệ, quy mô sản xuất bị thu hẹp. Trong mối quan hệ đó thì bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh, nó là ''tấm gơng'' phản chiếu hoạt động kinh doanh của đơn vị; còn kết quả tiêu thụ là yếu tố chính hình thành nên kết quả kinh doanh. Do vậy, tiêu thụ hàng hoá sở để xác định kết quả tiêu thụ, quyết định kết quả tiêu thụ là cao hay thấp, còn kết quả tiêu thụ là căn cứ quan trọng để đa ra các quyết định về tiêu thụ hàng hoá. thể khẳng định rằng kết quả tiêu thụ là mục tiêu cuối cùng của mỗi đơn vị, còn tiêu thụ hàng hoá là phơng tiện để thực hiện mục tiêu đó 2/ Vai trò của tiêu thụ hàng hoáxác định kết quả tiêu thụ: Trong nền kinh tế thị trờng, khi mà các doanh nghiệp phải tự mình quyết đinh ba vấn đề trung tâm (sản xuất gì? Sản xuất nh thế nào? và sản xuất cho ai?), phải tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh thì tiêu thụ hàng hoá ý nghĩa sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Bởi vì nền kinh tế quốc dân là một thể thống nhất và sự phát triển ổn định bền vững của nó đòi hỏi phải quyết định hàng loạt các mối quan hệ trong nội bộ nền kinh tế với những tơng quan tỷ lệ 3 nhất định. Sản phẩm của các doanh nghiệp tiêu thụ đợc tức là hoạt động kinh doanh của họ diễn ra bình thờng, trôi chảy tránh đợc sự mất cân đối, góp phần giữ vững ổn định trong nền kinh tế. Thông qua tiêu thụ thể dự đoán đợc nhu cầu của xã hội nói chung và của từng khu vực nói riêng, là điều kiện để đảm bảo phát triển cân đối trong từng ngành, từng vùng và trên toàn xã hội. Qua tiêu thụ giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá mới đợc thực hiện. Cùng với việc tiêu thụ hàng hoá, xác định đúng kết quả tiêu thụ sở đánh giá hiệu quả cuối cùng của các hoạt động kinh doanh trong một thời kỳ nhất định tại doanh nghiệp, xác định nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện với Nhà nớc, lập các quỹ xí nghiệp, của ngời lao động tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Xác định đúng kết quả kinh doanh còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động tốt trong kỳ kinh doanh tiếp theo, đồng thời nó cũng là nguồn thông tin đáng tin cậy để cho các đối tợng quan tâm nh các nhà đầu t, các ngân hàng, các nhà cho vay. . . Đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt trong mọi hoạt động kinh doanh của nền kinh tế thị trờng thì việc xác định đúng kết quả kinh doanh ý nghĩa rất quan trọng trong việc xử lý, cung cấp thông tin không những cho các nhà quản lý doanh nghiệp để lựa chọn phơng án kinh doanh hiệu quả nhất mà nó còn cung cấp thông tin cho các quan quản lý Nhà nớc, quan thuế. . . phục vụ cho việc giám sát tính kỷ cơng chấp hành chế độ, chính sách kinh tế tài chính, chính sách thuế. . 3. Các phơng thức tiêu thụ chủ yếu: Trong nền kinh tế thị trờng, việc tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp đợc thực hiện bằng nhiều phơng thức khác nhau. Tuy nhiên tuỳ thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp cũng nh loại hàng hoá của doanh nghiệp thể sử dụng các phơng thức bán hàng sau: 4 a/ Bán buôn: Bán buôn hàng hoá là phơng thức bán hàng cho các đơn vị thơng mại, các doanh nghiệp sản xuất . mà số hàng đó cha đi vào lĩnh vực tiêu dùng, hàng hoá đó vẫn nằm trong lĩnh vực lu thông. Trong bán buôn thờng bao gồm hai ph- ơng thức: + Phơng thức bán buôn hàng hoá qua kho: là phơng thức bán buôn mà hàng bán đợc xuất từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Phơng thức bán buôn hàng hoá qua kho lại đợc thể hiện dới hai hình thức. - Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: bên bán trực tiếp giao hàng cho bên mua tại kho của doanh nghiệp thơng mại, bên mua nhận hàng và thanh toán tiền hoặc chấp nhận nợ. - Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: doanh nghiệp thơng mại dùng phơng tiện vận tải của mình hoặc đi thuê ngoài chuyển hàng đến tay ngời mua theo nh thoả thuận: Hàng hoá chuyển bán chỉ đợc coi là tiêu thụ khi bên mua kiểm nhận, chấp nhận thanh toán. + Phơng thức bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng: phơng thức này thể -thực hiện bằng 2 hình thức: - Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (còn gọi là hình thức giao tay ba). Doanh nghiệp thơng mại là khâu trung gian sau khi mua hàng không nhập kho doanh nghiệp mình mà giao trực tiếp cho đại diện bên mua tại kho ngời bán. Hàng hoá đợc xác nhận là tiêu thụ khi đại diện bên mua ký nhận đủ hàng và thanh toán hoặc nhận nợ. - Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng: doanh nghiệp thơng mại sau khi nhận hàng mua dùng phơng tiện vận tải (của mình hoặc thuê ngoài) vận chuyển thẳng đến giao cho bên mua nh đã thoả thuận. Hàng hoá đợc xác địnhtiêu thụ khi nhận đợc giấy báo của bên mua đã nhận đợc hàng, bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. 5 b/ Bán lẻ - Bán lẻ hàng hoá là phơng thức bán hàng trực tiếp cho ngời tiêu dùng hoặc các tổ chức, các đơn vị kinh tế mua về mang tmh chất tiêu dùng nội bộ. Bán lẻ thờng giá bán ổn định và số lợng nhỏ. + Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung Là hình thức bán hàng tách rời nghiệp vụ thu tiền và giao hàng, hết ca (hoặc hết ngày) nhân viên bán hàng lập báo cáo bán hàng căn cứ vào số lợng hàng đã bán trong ngày, nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ + Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: theo hình thức này, nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền và giao hàng. Đến hết ngày làm việc sẽ lập báo bán hàng và nộp tiền cho thủ quỹ. + Hình thức bán lẻ tự phục vụ (tự chọn): khách hàng sẽ tự chọn lấy hàng hoá và mang đến bàn tmh tiền để thanh toán tiền hàng. Nhân viên thu tiền kiểm hàng, tính tiền, lập hoá đơn và thu tiền của khách hàng. Nhân viên bán hàng trách nhiệm hớng dẫn khách hàngbảo quản hàng hoá ở quảy mình phụ trách. + Hình thức bán trả góp: đối với hình thức này ngời bán chỉ mất quyền sở hữu khi ngời mua thanh toán hết tiền hàng. Tuy nhiên về mặt hạch toán, hàng hoá đợc coi là tiêu thụ khi bên bán giao hàng cho bên mua. + Hình thức bán hàng tự động: các máy bán hàng tự động, đợc đặt ở nơi công cộng, khách hàng khi bỏ tiền vào máy sẽ tự động đẩy hàng ra cho khách hàng. 4. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá: Để đáp ứng các yêu cầu về quản lý tiêu thụ hàng hoá, kế toán phải thực hiện những nhiệm vụ bản sau: 6 Tồ chức theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời và giám đốc chặt chẽ về tình hình hiện và sự biến động của từng loại thành phẩm hàng hoá trên các mặt hiện vật cũng nh giá trị. Theo dõi, phản ánh và giám đốc chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép kịp thời, đầy đủ các khoản chi phí bán hàng, thu nhập bán hàng cũng nh chi phí và thu nhập của hoạt động khác. Xác định chính xác kết quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp: phản ánh giám đốc tình hình phân phối kết quả, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nớc. Cung cấp những thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liên quan. Định kỳ tiến hành phân tích kinh tế đối với hoạt động bán hàng, thu nhập và phân phối kết quả. II. Kế TOáN tiêu thụ hàng hoá theo các phơng thức bán hàng chủ yếu: l. Thủ tục chứng từ và tài khoản sử dụng: a. Thủ tục chứng từ: - Hoá đơn GTGT hay Hoá đơn bán hàng - Phiếu xuất kho hay hoá đơn bán hàng - Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. - Báo cáo bán hàng, Bảng bán lẻ hàng hoá dịch vụ, Bảng thanh toán hàng đại lý (ký gửi ) + Hình thức bán trả góp: đối với hình thức này ngời bán chỉ mất quyền sở hữu khi ngời mua thanh toán hết tiền hàng. Tuy nhiên về mặt hạch toán, hàng hoá đợc coi là tiêu thụ khi bên bán giao hàng cho bên mua. 7 + Hình thức bán hàng tự động: các máy bán hàng tự động, đợc đặt ở nơi công cộng, khách hàng khi bỏ tiền vào máy sẽ tự động đẩy hàng ra cho khách hàng. - Thẻ quầy hàng, Giấy nộp tiền, Bảng nhận hàng và thanh toán hàng ngày. - Các chứng từ liên quan (chứng từ đặc thù) b. Tài khoản sử dụng: - TK 632 ''Giá vốn hàng bán''. Tài khoản này dùng để xác định giá vốn của hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ. TK 632 không số d và đợc mở chi tiết theo từng mặt hàng, từng dịch vụ, từng thơng vụ . tuỳ theo yêu cáu cung cấp thông tin và trình độ cán bộ kế toán cũng nh phơng tiện tính toán của từng doanh nghiệp. Nội dung ghi chép TK 632 nh sau: * Với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên. - Bên Nợ: Tập hợp trị giá mua của hàng hoá, giá thành thực tế của dịch vụ đã đợc xác địnhtiêu thụ. - Phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ trong kỳ. - Bên Có: Trị giá mua của hàng hoá đã bán bị ngời mua trả lại. Kết chuyển trị giá vốn của hàng đã tiêu thụ trong kỳ. Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng, đợc dùng để phản ánh doanh thu bán hàng thực hiện trong một kỳ sản xuất kinh doanh. 8 Bên nợ: - Số thuế phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ cung cấp cho khách hàng và đã đợc xác địnhtiêu thụ. Doanh số hàng bán bị trả lại. Khoản giảm giá hàng bán. Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911. Bên có: - Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ hạch toán. Tài khoản 3331 ''Thuế GTGT phải nộp'': Bên nợ: - Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ Số thuế GTGT đợc giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp Số thuế GTGT đã nộp vào ngân sách Nhà nớc Số thuế GTGT hàng bán bị trả lại. Bên có: - Số thuế GTGT đầu ra của thành phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ (đối với sở kinh doanh nộp thế GTGT theo phơng pháp khấu trừ) Số thuế GTGT phải nộp (đối với sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp) Số thuế GTGT đầu ra của hàng hoá dịch vụ dùng để trao đồi, biếu tặng nội bộ. Số thuế GTGT phải nộp của thu nhập hoạt động tài chính, thu nhập hoạt động bất thờng. Số thuế GTGT phải nộp của hàng hoá nhập khẩu 9 Số d bên có: Số thuế GTGT phải nộp của hàng hoá nhập khẩu Số d bên nợ: Số thuế GTGT nộp thừa vào ngân sách Nhà nớc. 3. Phơng pháp hạch toán: Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ: 3.1. Kế toán nghiệp vụ bán buôn hàng hoá: a) Trờng hợp đơn vi áp dụng Phơng Pháp khai trờng xuyên: Kế toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo phơng thức chuyển hàng - Khi xuất hàng hoá gửi đi tiêu thụ kế toán phản ánh, căn cứ vào hoá đơn GTGT của hàng xuất bán kế toán phản ánh doanh thu và thuế GTGT phải nộp, ghi: Nợ TK 111, 112 (Nếu khách hàng thanh toán tiền) Nợ TK 131 (Nếu khách hàng chấp nhận thanh toán) TK 511 ''Doanh thu bán hàng'' TK 3331 (33311) ''Thuế GTGT phải nộp'' Đồng thời ghi định khoản phản ánh giá vốn hàng bán, ghi: Nợ TK 632 ''Giá vốn hàng bán'' TK 157 ''Hàng gửi đi bán'' - Kế toán nghiệp vụ bán buôn trực tiếp qua kho: Căn cứ vào hoá đơn GTGT của hàng xuất bán kế toán phản ánh doanh thu và thuế GTGT phải nộp ghi: 10 [...]... tài chính 30 CHƯƠNG II: THựC TRạNG HạCH TOáN kế toán TIÊU THụ HàNG HOá XáC ĐịNH KếT QUả kinh doanh TạI CộNG TY cổ phần điện lạnh dân dụngcông nghiệp bảo linh I KHáI QUáT Về CÔNG TY cổ phần điện lạnh dân dụngcông nghiệp bảo linh l Quá trình hình thành và phát triển của công ty: a Quá trình hình thành: Công ty Cổ Phần Điện lạnh Dân dụngCông Nghiệp Bảo Linh đợc thành lập vào năm 2001 Địa chỉ:... doanh nghiệp sử dụng phơng pháp khai định kỳ 4.2 Phơng pháp hạch toán: Cuối kỳ hạch toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào TK xác định kết quả kinh doanh, ghi: Nợ TK 511 ' 'Doanh thu bán hàng' ',TK 512 TK 911 ' 'Xác định kết quả kinh doanh' ' Kết chuyển trị giá vốn của hàng hoá đã tiêu thụ, ghi: Nợ TK 911 ' 'Xác định kết quả kinh doanh' ' ' TK 632 ''Trị giá vốn hàng bán'' Kết. .. khai định kỳ b Phơng pháp hạch toán: 19 Cuối kỳ hạch toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào TK xác định kết quả kinh doanh, ghi: Nợ TK 511 ' 'Doanh thu bán hàng' ',TK 512 TK 911 ' 'Xác định kết quả kinh doanh' ' Kết chuyển trị giá vốn của hàng hoá đã tiêu thụ, ghi: Nợ TK 911 ' 'Xác định kết quả kinh doanh' ' ' TK 632 ''Trị giá vốn hàng bán'' Kết chuyển chi phí bán hàng phát... 911 ' 'Xác định kết quả kinh doanh' ' TK 641 ''Chi phí bán hàng' ' ' Kết chuyển chi phí quản lý phát sinh trong kỳ, ghi: Nợ TK 91 l ' 'Xác định kết quả kinh doanh' ' TK 642 chi phí quản lý'' Tính và kết chuyển số chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp còn lại kỳ trớc trừ vào kết quả kỳ này (Nếu có), ghi: Nợ TK911 ' 'Xác định kết quả kinh doanh' ' TK 142 ''Chi phí trả trớc Tính và kết chuyển... phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi: 26 Nợ TK 911 ' 'Xác định kết quả kinh doanh' ' TK 641 ''Chi phí bán hàng' ' ' Kết chuyển chi phí quản lý phát sinh trong kỳ, ghi: Nợ TK 91 l ' 'Xác định kết quả kinh doanh' ' TK 642 chi phí quản lý'' Tính và kết chuyển số chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp còn lại kỳ trớc trừ vào kết quả kỳ này (Nếu có), ghi: Nợ TK911 ' 'Xác định kết quả kinh doanh' '... và kết chuyển số lãi kinh doanh trong kỳ, ghi: Nợ TK 91 l ' 'Xác định kết quả kinh doanh' ' TK 421 ''Lợi nhuận cha phân phối'' Kết chuyển số lỗ kinh doanh ghi: Nợ TK 421 TK 911 27 Sơ đồ hoạch toán xác định kết quả kinh doanh : TK 632 TK 911 TK 511 Kết chuyển trị giá vốn Kết chuyển doanh thu thuần hàng bán trong kỳ TK 641 K/C chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ TK 642 TK 421 K/C chi phí quản lý doanh. .. số lãi kinh doanh trong kỳ, ghi: Nợ TK 91 l ' 'Xác định kết quả kinh doanh' ' TK 421 ''Lợi nhuận cha phân phối'' Kết chuyển số lỗ kinh doanh ghi: Nợ TK 421 TK 911 20 Sơ đồ hoạch toán xác định kết quả kinh doanh : TK 632 TK 911 TK 511 Kết chuyển trị giá vốn Kết chuyển doanh thu thuần hàng bán trong kỳ TK 641 K/C chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ TK 642 TK 421 K/C chi phí quản lý doanh Kết chuyển... doanh Kết chuyển lỗ về tiêu thụ nghiệp phát sinh trong kỳ Kết chuyển lãi về tiêu thụ IV Sổ kế toán sử dụng hạch toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh: - Hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chung: đặc trng bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải đợc ghi vào sổ Nhật ký theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản kế toán của nghiệp. .. kế toán thích hợp với tình hình hoạt động kinh doanh Số liệu phải đảm bảo thống nhất và phản ánh kịp thời Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty là hình thức chứng từ ghi sổ Phơng pháp xác định trị giá hàng tồn kho: Nhập trớc, xuất trớc Hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Điện lạnh Dân dụngCông nghệ Bảo Linh Sơ đồ bộ máy kế toán ở công. .. Nắm bắt đợc tình hình đó, Công ty luôn bám sát thị trờng, đẩy mạnh bán hàng, tránh tồn đọng hàng hoá bằng cách tiếp thị quảng cáo, gửi hàng đại lý Đó là một trong những yếu tố giúp Công ty đứng vững đợc trên thị trờng nh hiện nay 2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh: Công ty cổ phần Điện lạnh dân dụngcông nghiệp Bảo Linh là một đơn vị kinh doanh các mặt hàng thiết bị điện, điện tử, các loại máy móc . chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. Chính vì vậy khi thực tập tại Công ty cổ phần Điện lạnh Dân dụng và Công nghiệp Bảo. lạnh Dân dụng và Công nghiệp Bảo Linh . ChơngIII: Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện lạnh Dân dụng & Công nghiệp Bảo Linh, 21 Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện lạnh Dân dụng & Công nghiệp Bảo Linh, 21 Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện lạnh Dân dụng & Công nghiệp Bảo Linh, Các phơng thức tiêu thụ chủ yếu:, Phơng pháp hạch toán:, Khái niệm tiêu thụ hàng hoá: Thủ tục chứng từ và tài khoản sử dụng: a. Thủ tục chứng từ: Tài khoản sử dụng: Tài khoản 531 Hàng bán bị trả lại:, Tài khoản sử dụng: Tài khoản sử dụng: Để tập hợp chi phí bán hàng, kế toán sử dụng: Phơng pháp hạch toán:, Đặc điểm sản xuất kinh doanh: Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý:, Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán:, Các phơng thức tiêu thụ hàng hoá công ty đang áp dụng: Kế toán tiêu thụ hàng hoá a. Kế toán doanh thu, Quá trình hình thành và phát triển của công ty: a. Quá trình hình thành: Quá trình phát triển. Kế toán giá vốn hàng bán, Doanh thu và Các khoản giảm trừ doanh thu:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn