tiểu luận kế toán tài chính kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo vas 07 và ias 28

40 930 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 10:40

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhóm 2 - Lớp Cao Học Kế Toán – Kiểm Toán Đêm, Khóa 21 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  TIỂU LUẬN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Đề tài: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT THEO VAS 07 VÀ IAS 28 GVHD: PGS. TS. Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhóm 2 Lớp: Cao học Kế Toán – Kiểm Toán Đêm Khóa: 21 Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhóm 2 - Lớp Cao Học Kế Toán – Kiểm Toán Đêm, Khóa 21 TP.Hồ Chí Minh, 08/2012 MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU B. NỘI DUNG I. Các khái niệm và quy định của kế toán về các khoản đầu tư 1.1 Một số định nghĩa 1 1.2 Các khoản đầu tư công cụ tài chính 1 1.3 Các khoản đầu tư vào công ty liên kết 2 1.4 Các khoản đầu tư vào công ty con 3 II. Các phương pháp kế toán 2.1 Phương pháp giá gốc 4 2.2 Phương pháp VCSH 4 III. Căn cứ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày BCTC riêng của nhà đầu tư 3.1 Các căn cứ ghi sổ 4 3.2 Phương pháp kế toán 5 3.3 Trình bày trên BCTC riêng của nhà đầu tư 9 3.4 So sánh VAS 07 và IAS 08 về việc trình bày khoản đầu tư vào công ty liên kết trên BCTC riêng của nhà đầu tư 9 IV. Căn cứ ghi sổ kế toán, lập và trình bày BCTC hợp nhất của nhà đầu tư 4.1 Các căn cứ ghi sổ 13 4.2 Nguyên tắc ghi sổ, lập và trình bày BCTC hợp nhất của nhà đầu tư trong công ty liên kết 14 4.2.1 Nguyên tắc 1: Phương pháp lập 14 4.2.2 Nguyên tắc 2: Các điều chỉnh 14 4.2.3 Nguyên tắc 3 17 Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhóm 2 - Lớp Cao Học Kế Toán – Kiểm Toán Đêm, Khóa 21 4.2.4 Nguyên tắc 4 17 4.2.5 Nguyên tắc 5 17 4.2.6 Nguyên tắc 6: Sử dụng BCTC của công ty liên kết khi lập BCTC hợp nhất 18 4.3 Phương pháp xác định và ghi nhận các khoản điều chỉnh khi lập và trình bày BCTC hợp nhất của nhà đầu tư đối với các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp VCSH 18 4.3.1 Xác định và ghi nhận phần lãi hoặc lỗ trong kỳ báo cáo của nhà đầu tư trong công ty liên kết theo phương pháp VCSH 18 4.3.2 Xác định phần k hoản cổ tức được chia 21 4.3.3 Xác định các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết 22 4.3.4 Những thay đổi VCSH của công ty liên kết 24 4.3.5 Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư do sử dụng BCTC của công ty liên kết không được lập cùng ngày với BCTC của nhà đầu tư 25 4.3.6 Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư do nhà đầu tư và công ty liên kết sử dụng các chính sách kế toán khác nhau 27 4.3.7 Xác định và ghi nhận phần lãi hoặc lỗ của nhà đầu tư trong công ty liên kết và các khoản điều chỉnh khác từ sau ngày đầu tư đến cuối kỳ kế toán trư ớc liền kề 28 4.3.8 Bán khoản đầu tư 30 4.4 Trình bày khoản đầu tư vào công ty liên kết trong BCTC hợp nhất 32 4.5 So sánh với IA S 32 C. KẾT LUẬN Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhóm 2 - Lớp Cao Học Kế Toán – Kiểm Toán Đêm, Khóa 21 ĐẦU TƯ VÀO CÔ NG TY LIÊN KẾT A. LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến do sự đổi mới sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, đồng thời mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, những nghiệp vụ và bản chất giao dịch kinh tế giữa các doanh nghiệp cũng phức tạp hơn. Kế toán không chỉ quan tâm đến các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, tiền lương… mà còn phải hạch toán các khoản đầu tư tài chính như đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết… sao cho người sử dụng báo cáo tài chính có thể thấy rõ được giá trị cũng như khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư này. Trước sự phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa này thì việc đòi hỏi Chuẩn mực kế toán Việt Nam phải phát triển theo hướng quốc tế hoá các chuẩn mực kế toán là hết sức cần thiết nhằm tạo ra “tiếng nói chung” và “sân chơi đạt tiêu chuẩn” sẽ làm tăng hiệu quả thị trường thế giới và tăng khả năng hợp tác tìm kiếm vốn góp phần cạnh tranh có hiệu quả. Với những nguyên nhân trên, nhóm chúng tôi xin được trình bày đề tài “Kế toán các khoản đầu tư” nhằm trình bày những quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản đầu tư. Đồng thời, bài tiểu luận của nhóm cũng sẽ đi vào so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực kế toán Quốc tế ở nội dung này. Vì thời gian có hạn nên bài tiểu luận sẽ không tránh khỏi những sai sót nhất định, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Nhóm 2 – Lớp Cao Học Kế Toán Kiểm Toán Đêm, Khóa 21 Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhó m 2 - Lớp Cao Học Kế To án – Kiể m toán Đêm, Khóa 21 1 B. NỘI DUNG I. Các khái niệm và quy định của kế toán về các khoản đầu tư 1.1 Một số định nghĩa Ảnh hưởng đáng kể Là quyền tham gia của nhà đầu tư vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không kiểm soát các chính sách đó. Kiểm soát Là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động của doanh nghiệp đó. Đồng kiểm soát Là quyền cùng chi phối của các bên góp vốn liên doanh về các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng. 1.2 Các khoản đầu tư công cụ tài chính Công cụ tài chính Là hợp đồng làm tăng tài sản tài chính của đơn vị và nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu (VCSH) của đơn vị khác. Tài sản tài chính Gồm các loại tài sản sau: - Tiền mặt; - Công cụ VCSH của đơn vị khác; - Quyền theo hợp đồng để: + Nhận tiền mặt hoặc tài sản tài chính từ các đơn vị khác, hoặc + Trao đổi các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính với đơn vị khác theo các điều kiện có thể có lợi cho đơn vị; - Hợp đồng sẽ hoặc có thể được thanh toán bằng các công cụ VCSH của đơn vị. Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhó m 2 - Lớp Cao Học Kế To án – Kiể m toán Đêm, Khóa 21 2 Nợ phải trả tài chính Là các nghĩa vụ sau: - Mang tính bắt buộc để: + Thanh toán tiền mặt hoặc tài sản tài chính cho đơn vị khác; + Trao đổi các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính với đơn vị khác theo các điều kiện không có lợi cho đơn vị; hoặc - Hợp đồng sẽ hoặc có thể được thanh toán bằng các công cụ VCSH của đơn vị. Công cụ VCSH Là hợp đồng chứng tỏ được những lợi ích còn lại về tài sản của đơn vị sau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ của đơn vị đó. Công cụ tài chính phái sinh Là một công cụ tài chính hoặc một hợp đồng thỏa mãn đồng thời ba đặc điểm sau: - Có giá trị thay đổi theo sự thay đổi của lãi suất, giá công cụ tài chính, giá hàng hóa, tỷ giá hối đoái, chỉ số giá cả hoặc lãi suất, xếp hạng tín dụng hoặc chỉ số tín dụng, hoặc các chỉ số khác với điều kiện trong trường hợp các chỉ số khác này là các biến số phi tài chính thì biến số đó không liên quan đến các bên tham gia hợp đồng (còn được gọi là các biến số cơ sở); - Không yêu cầu đầu tư thuần ban đầu hoặc yêu cầu đầu tư thuần ban đầu thấp hơn so với các loại hợp đồng khác có các phản ứng tương tự đối với sự thay đổi của các yếu tố thị trường; và - Được thanh toán vào một ngày trong tương lai. 1.3 Các khoản đầu tư vào công ty liên kết Công ty liên kết Là công ty trong đó nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hoặc công ty liên doanh của nhà đầu tư. Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhó m 2 - Lớp Cao Học Kế To án – Kiể m toán Đêm, Khóa 21 3 Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể Nếu nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con ít nhất 20% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư thì được gọi là nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể, trừ khi có quy định hoặc thoả thuận khác. Ngược lại nếu nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hay gián tiếp thông qua các công ty con ít hơn 20% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư, thì không được gọi là nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể, trừ khi có quy định hoặc thoả thuận khác. Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể thường được thể hiện ở một hoặc các biểu hiện sau: - Có đại diện trong Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương của công ty liên kết; - Có quyền tham gia vào quá trình hoạch định chính sách; - Có các giao dịch quan trọng giữa nhà đầu tư và bên nhận đầu tư; - Có sự trao đổi về cán bộ quản lý; - Có sự cung cấp thông tin kỹ thuật quan trọng. 1.4 Các khoản đầu tư vào công ty con Công ty con Là một doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ). Công ty mẹ Là một công ty sở hữu một phần chính hoặc toàn bộ số cổ phần của một công ty khác để có thể kiểm soát việc điều hành và các hoạt động của công ty này (công ty con) bằng việc gây ảnh hưởng hoặc bầu ra Hội đồng quản trị Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 của Việt Nam một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: - Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó; - Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó; Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhó m 2 - Lớp Cao Học Kế To án – Kiể m toán Đêm, Khóa 21 4 - Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó. II. Các phương pháp kế toán 2.1 Phương pháp giá gốc Là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Đặc điểm: - Khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. - Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được điều chỉnh theo lãi lỗ tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư. - Khoản được phân chia từ bên nhận đầu tư phải được hạch toán giảm giá trị khoản đầu tư. - Khi lợi ích của nhà đầu tư thay đổi do sự thay đổi VCSH của bên nhận đầu tư (đánh giá giảm tài sản, chênh lệch tỷ giá và các khoản chênh lệch phát sinh khi hợp nhất). 2.2 Phương pháp VCSH Là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Đặc điểm: - Ghi nhận khoản đầu tư ban đầu theo giá gốc. - Hạch toán vào thu nhập lợi nhuận thuần được chia từ bên nhận đầu tư. - Các khoản được nhận khác từ bên nhận đầu tư phải ghi nhận giảm giá gốc giá trị đầu tư và được coi như là các khoản thu hồi giá trị đầu tư. III. Căn cứ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) riêng của nhà đầu tư 3.1 Các căn cứ ghi sổ Căn cứ để ghi sổ kế toán giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết như sau: Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhó m 2 - Lớp Cao Học Kế To án – Kiể m toán Đêm, Khóa 21 5 - Đối với khoản đầu tư vào công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi sổ của nhà đầu tư được căn cứ vào số tiền thực trả khi mua cổ phiếu bao gồm cả các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua cổ phiếu và thông báo chính thức của Trung tâm giao dịch chứng khoán về việc cổ phiếu của công ty niêm yết đã thuộc phần sở hữu của nhà đầu tư; - Đối với khoản đầu tư vào các công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi sổ được căn cứ vào giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu và giấy thu tiền bán cổ phiếu của công ty được đầu tư hoặc chứng từ mua khoản đầu tư đó; - Đối với khoản đầu tư vào các loại hình doanh nghiệp khác việc ghi sổ được căn cứ vào biên bản góp vốn, chia lãi (hoặc lỗ) do các bên thoả thuận hoặc các chứng từ mua, bán khoản đầu tư đó; - Nhà đầu tư chỉ được ghi nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty liên kết khi nhận được thông báo chính thức của công ty liên kết về số cổ tức được hưởng hoặc số lợi nhuận được chia trong kỳ theo nguyên tắc dồn tích. 3.2 Phương pháp kế toán Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết khi lập và trình bày BCTC riêng của nhà đầu tư được thực hiện theo phương pháp giá gốc. Khi kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp giá gốc, giá trị khoản đầu tư không được thay đổi trong suốt quá trình đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư mua thêm hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư đó hoặc nhận được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia. Giá gốc khoản đầu tư được xác định như sau: - Giá gốc của khoản đầu tư vào công ty liên kết bao gồm Phần vốn góp hoặc giá thực tế mua khoản đầu tư cộng (+) Các chi phí mua (nếu có), như chi phí môi giới, giao dịch . . . - Trường hợp góp vốn vào công ty liên kết bằng TSCĐ, vật tư, hàng hoá thì giá gốc khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị được các bên góp vốn thống nhất Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhó m 2 - Lớp Cao Học Kế To án – Kiể m toán Đêm, Khóa 21 6 đánh giá. Khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của TSCĐ, vật tư, hàng hoá và giá trị đánh giá lại được ghi nhận và xử lý như sau: + Khoản chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá được hạch toán vào thu nhập khác; + Khoản chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá được hạch toán vào chi phí khác; + Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá đánh giá lại và giá trị còn lại của TSCĐ được hạch toán toàn bộ vào thu nhập khác; Khoản chênh lệch nhỏ hơn giữa giá đánh giá lại và giá trị còn lại của TSCĐ được hạch toán toàn bộ vào chi phí khác. Các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ với giá trị hợp lý của TSCĐ và LTTM xác định được tại thời điểm mua khoản đầu tư cần phải được phân bổ dần và điều chỉnh khi xác định và ghi nhận phần lãi hoặc lỗ của nhà đầu tư trong công ty liên kết khi lập BCTC hợp nhất hàng năm. Thời gian khấu hao TSCĐ hoặc phân bổ LTTM cần phải căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của từng TSCĐ và quy định hiện hành về phân bổ LTTM . Ví dụ 1: Ghi nhận khoản đầu tư Trường hợp 1: Nhà đầu tư mua một lần đạt tỷ lệ ảnh hưởng đáng kể Ngày 1/1/200N, Công ty A mua 40% cổ phần của Công ty B (Công ty A có ảnh hưởng đáng kể với Công ty B) với giá 160 bằng tiền mặt. Tại ngày mua, Công ty B có Bảng CĐKT như sau: Giá tr ị ghi sổ Giá tr ị hợp lý Ti ền 30.0 30.0 Các kho ản phải thu 60.0 60.0 Hàng t ồn kho 100.0 100.0 TSCĐ (Giá tr ị c òn l ại) 210.0 290.0 T ổng T ài s ản 400.0 480.0 N ợ phải trả 110.0 110.0 V ốn chủ sở hữu 290.0 370.0 T ổn g Ngu ồn vốn 400.0 480.0 Tại ngày mua, Cty A xác định: [...]... sổ kế toán, lập và trình bày BCTC hợp nhất của nhà đầu tư 4.1 Các căn cứ ghi sổ BCTC của công ty liên kết và các tài liệu có liên quan khi mua khoản đầu tư đối với khoản đầu tư trực tiếp vào công ty liên kết Đối với khoản đầu tư gián tiếp vào công ty liên kết thông qua các công ty con thì căn cứ vào BCTC của công ty con, BCTC của công ty liên kết và các tài liệu liên quan khi công ty con mua khoản đầu. .. nhà đầu tư - Danh sách và mô tả các công ty liên kết lớn kèm theo các thông tin về phần sở hữu và tỷ lệ quyền biểu quyết, nếu tỷ lệ này khác với phần sở hữu - Các phương pháp được sử dụng để kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết 3.4 So sánh VAS 07 và IAS 08 về việc trình bày khoản đầu tư vào công ty liên kết trên BCTC riêng của nhà đầu tư VAS 07- Kế toán các khoản đầu tư và công ty liên kết. .. và công ty liên kết; b) Ghi nhận khoản điều chỉnh phần lãi hoặc lỗ trong kỳ của nhà đầu tư trong công ty liên kết vào BCTC hợp nhất của nhà đầu tư: Khi lập BCTC hợp nhất, căn cứ vào kết quả xác định phần lãi hoặc lỗ trong kỳ trong công ty liên kết, kế toán căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết để phản ánh vào Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh, ghi: - Nếu kết. .. nhà đầu tư Trong BCTC của riêng nhà đầu Khoản đầu tư vào công ty liên kết được hạch tư, khoản đầu tư vào công ty toán trong BCTC riêng biệt của chủ đầu tư liên kết được kế toán theo hoặc theo giá gốc hoặc theo quy định của nguyên tắc giá gốc chuẩn mực IAS 39 Trình bày BCTC Trình bày BCTC - Danh sách và mô tả các công - Giá trị hợp lý của các khoản đầu tư trong ty liên kết lớn kèm theo các công ty liên. .. trong kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết khi lập và trình bày BCTC hợp nhất của nhà đầu tư c) Điều chỉnh các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết: Chênh lệch nếu có giữa giá mua khoản đầu tư và phần sở hữu của nhà đầu tư theo giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được của công ty liên kết thì tại thời điểm mua khoản đầu tư, nhà đầu tư phải xác định khoản. .. - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Có - Phần lãi trong công ty liên kết, liên doanh - Nếu sự khác biệt trong việc áp dụng chính sách kế toán dẫn đến giảm lợi nhuận thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong công ty liên kết, kế toán phản ánh trên Bảng tổng hợp các chỉ tiêu điều chỉnh, ghi: Nợ - Phần lỗ trong công ty liên kết, liên doanh Có - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - Đồng thời, kế toán. .. phạm vi IAS 28 - Kế toán các khoản đầu tư và công ty liên kết Phạm vi Không được áp dụng cho kế toán các khoản đầu tư vào các công ty liên kết được nắm giữ bởi: - Các công ty liên kết hoặc; - Các quỹ đầu tư chung, quỹ tín thác và các tổ chức tư ng tự bao gồm các quỹ bảo hiểm liên quan đến đầu tư mà khi nhận lần đầu được xác định rõ tại giá trị hợp lý thông qua lãi hoặc lỗ hoặc được phân loại là tài sản... kết Tổng lợi nhuận hoặc lỗ x trong kỳ của công ty liên kết Trường hợp công ty liên kết là công ty cổ phần, khi xác định phần lãi hoặc lỗ của nhà đầu tư trong công ty liên kết, nhà đầu tư chỉ xác định phần vốn góp của mình trong công ty liên kết theo mệnh giá cổ phiếu; Trường hợp công ty liên kết không là công ty cổ phần, khi xác định phần lãi hoặc lỗ của nhà đầu tư trong công ty liên kết, nhà đầu tư. .. công ty liên kết và khoản đầu tư này sẽ được hạch toán theo IAS 39 từ ngày đó, với điều kiện công ty liên kết không trở thành một công ty con hoặc công ty liên doanh như được xác định ở IAS 31 Khi khoản đầu tư ngừng được đầu tư vào công ty liên kết, từ ngày này giá trị còn lại của khoản đầu tư sẽ được ghi nhận như giá trị đánh giá ban đầu của tài sản tài chính theo quy định của IAS 39 Năm tài chính không... đầu tư và công ty liên kết dẫn đến làm tăng phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, kế toán phản ánh trên Bảng tổng hợp các chỉ tiêu điều chỉnh, ghi: Nợ - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Có - Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - Trường hợp các giao dịch trọng yếu giữa nhà đầu tư và công ty liên kết làm giảm phần sở hữu của nhà đầu tư trong . tiếp vào công ty liên kết. Đối với khoản đầu tư gián tiếp vào công ty liên kết thông qua các công ty con thì căn cứ vào BCTC của công ty con, BCTC của công ty liên kết và các tài liệu liên quan. - Các phương pháp được sử dụng để kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết. 3.4 So sánh VAS 07 và IAS 08 về việc trình bày khoản đầu tư vào công ty liên kết trên BCTC riêng của nhà đầu. Một số định nghĩa 1 1.2 Các khoản đầu tư công cụ tài chính 1 1.3 Các khoản đầu tư vào công ty liên kết 2 1.4 Các khoản đầu tư vào công ty con 3 II. Các phương pháp kế toán 2.1 Phương pháp giá
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kế toán tài chính kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo vas 07 và ias 28, tiểu luận kế toán tài chính kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo vas 07 và ias 28, tiểu luận kế toán tài chính kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo vas 07 và ias 28

Từ khóa liên quan