Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa dùng trong thú y; mã số hồ sơ 144947 pps

3 254 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 17:21

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa dùng trong thú y; mã số hồ sơ 144947 Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính cấp tỉnh ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực nông nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh a) Trình tự thực hiện: + Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ hợp lệ tại Chi cục Thú y hoặc gửi qua đường bưu điện. + Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành cấp. + Sau 10 ngày làm việc, người đề nghị cấp đến tại Chi cục Thú y nộp lệ phí và ký nhận chứng chỉ hành nghề. b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thú Y c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y - Bản sao chụp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn mang theo bản chính để đối chiếu, kiểm tra; Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thỉ bản sao chụp CMND phải được công chứng hoặc chứng thực; - Bản sao chụp CMND mang theo bản chính để đối chiếu, kiểm tra; Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thỉ bản sao chụp CMND phải được công chứng hoặc chứng thực; - 02 ảnh 4x 6 - Lý lịch tư pháp (đối với người nước ngoài). 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân. f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y 2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không 3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y 4. Cơ quan phối hợp: không g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề. h) Lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y lần đầu. Mức phí: 50.000 đồng Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: + Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác. c) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004. + Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2005. + Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005. + Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 6/5/2006 của Bộ NN hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 6 năm 2006. . Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa dùng trong thú y; mã số hồ sơ 144947 Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính cấp tỉnh. chỉ hành nghề. b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thú Y c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y - Bản sao chụp bằng cấp. lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005. + Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 6/5/2006 của Bộ NN hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa dùng trong thú y; mã số hồ sơ 144947 pps, Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa dùng trong thú y; mã số hồ sơ 144947 pps, Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa dùng trong thú y; mã số hồ sơ 144947 pps

Từ khóa liên quan