BỘ ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pps

60 408 1
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 14:20

Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 1 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! ễN S 1 Cõu 1: Trong dao ng iu ho, gia tc bin i A. Cựng pha vi li B. Ngc pha vi li C. Sm pha /2 so vi li D. Tr pha /2 so vi li Cõu 2: Mt vt nh khi lng m = 400g c treo vo mt lũ xo khi lng khụng ỏng k, cng k = 40N/m. a vt lờn n v trớ lũ xo khụng bin dng ri th ra nh nhng vt dao ng. Cho g = 10m/s 2 . Chn gc ta ti v trớ cõn bng, chiu dng hng xung di v gc thi gian khi vt v trớ lũ xo b gión mt on 5cm v vt ang i lờn. B qua mi lc cn. Phng trỡnh dao ng ca vt s l A. 5 5sin 10 6 x t cm B. 5cos 10 3 x t cm C. 10cos 10 3 x t cm D. 10sin 10 3 x t cm Cõu 3: Mt con lc n cú chiu di dõy treo bng l=1,6m dao ng iu hũa vi chu kỡ T. Nu ct bt dõy treo i mt on l 1 = 0,7m thỡ chu kỡ dao ng bõy gi l T 1 = 3s. Nu ct tip dõy treo i mt on na l 2 = 0,5m thỡ chu kỡ dao ng T 2 bõy gi l bao nhiờu: A. 1s B. 2s C. 3s D. 1,5s Cõu 4: Mt lũ xo chiu di t nhiờn 20cm. u trờn c nh, u di cú mt vt nng 120g. cng lũ xo l k=40N/m. T v trớ cõn bng, kộo vt thng ng xung di ti khi lũ xo di 26,5cm ri buụng nh, ly g=10 2 / m s . ng nng ca vt lỳc lũ xo di 25cm l: A. 3 W 24,5.10 d J B. 3 W 22.10 d J C. 3 W 16,5.10 d J D. 3 W 12.10 d J Cõu 5: Hai dao ng iu hũa cựng phng, cựng tn s, biờn a bng nhau v cú hiu pha ban u l 2 / 3 . Dao ng tng hp ca hai dao ng ú s cú biờn bng: A. 2a B. a C. 0 D. Khụng xỏc nh c Cõu 6: Mt con lc n dao ng iu hũa vi biờn a. Khi th nng bng mt na ca c nng thỡ li bng: A. 2 a x B. 4 a x C. 2 2 a x D. 2 4 a x Cõu 7: Phỏt biu no sau õy v dao ng cng bc l sai: A. L dao ng ca vt di tỏc dng ca ngoi lc iu hũa theo thi gian B. Biờn ph thuc vo tn s ca ngoi lc cng bc C. Biờn t giỏ tr cc i khi tn s ca ngoi lc cng bc bng tn s riờng ca h D. Biờn thay i trong quỏ trỡnh vt dao ng. Cõu 8: Phỏt biu no sau õy l sai: A. Dao ng õm cú tn s trong min t 16Hz n 20kHz. B. V bn cht vt lý thỡ súng õm, súng siờu õm, v súng h õm u l súng c C. Súng siờu õm l nhng súng m tai ngi khụng nghe thy c v cú tn s ln hn 20 kHz D. Súng õm l súng dc. Cõu 9: Hai ngun súng kt hp ging ht nhau c t cỏch nhau mt on x trờn ng kớnh ca mt vũng trũn bỏn kớnh R (x<<R) v i xng qua tõm ca ng trũn. Bit rng mi ngun u phỏt súng cú bc súng v x= 5,2 . Tớnh s im dao ng cc i trờn ng trũn. Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 2 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! A. 20 B. 22 C. 24 D. 26 Cõu 10: Ti hai im A, B trờn mt nc cú hai ngun dao ng cựng pha v cựng tn s f = 12Hz. Ti im M cỏch cỏc ngun A, B nhng on d 1 = 18cm, d 2 = 24cm súng cú biờn cc i. Gia M v ng trung trc ca AB cú hai ng võn dao ng vi biờn cc i. Vn tc truyn súng trờn mt nc bng bao nhiờu ? A. 24cm/s B. 26cm/s C. 28cm/s D. 20cm/s Cõu 11: Hai súng chy, cú vn tc 750 m/s, truyn ngc chiu nhau v giao thoa nhau to thnh súng dng. Khong cỏch t mt nỳt N n nỳt th N+4 bng 6,0m. Tn s cỏc súng chy l: A. 100Hz B. 125Hz C. 250Hz D. 500Hz Cõu 12: Trong h thng truyn ti in nng i xa theo cỏch mc hỡnh sao thỡ : A. Hiu in th hiu dng gia hai dõy pha ln hn gia mt dõy pha v dõy trung hũa. B. Cng hiu dng trong dõy trung hũa bng tng cng hiu dng trong cỏc pha C. Cng dũng in trong dõy trung hũa luụn bng 0 D. Dũng in trong mi dõy pha u lch pha 2 /3 Cõu 13: Mt mỏy h ỏp cú t s vũng dõy cun s cp v th cp l k=6.Ngi ta mc v hai u cun th cp mt ng c 150W-25V, cú h s cụng sut 0,8. Mt mỏt nng lng trong mỏy bin th l khụng ỏng k. Nu hot ng bỡnh thng thỡ cng dũng in hiu dng trong cun s cp l:( B qua in tr 2 cun dõy v coi nh h s cụng sut ca 2 mch l nh nhau) A. 0,8 B. 1 C. 1,25 D. 1,6 Cõu 14: Cho on mach gm t in mc ni tip vi mt cun dõy, in ỏp gia hai u cun dõy lch pha mt gúc / 3 so vi cng dũng in v lch pha mt gúc / 2 so vi in ỏp hai u on mch. Bit in ỏp hiu dng hai u on mch bng 100V, khi ú in ỏp hiu dng trờn t in v trờn cun dõy ln lt l: A. 200V, 100 3 V B. 100 3 V, 200V C. 60 3 V, 100V D. 60V, 60 3 V Cõu 15: Cng dũng in tc thi chy qua on mch in xoay chiu l 2sin100 i t (A). Ti thi im t 1 (s) no ú dũng in xoay chiu ang gim v cú cng bng 1A. Cng dũng in ti thi im t 2 = t 1 +0,005s l: A. 3 A B. 2 A C. 2 A D. 3 A Cõu 16: Cho on mch gm in tr thun R=30, cun cm thun 0,4 3 L H v t in 3 10 4 3 C F . on mch c mc vo mt ngun in xoay chiu cú tn s gúc cú th thay i c. Khi cho tn s gúc bin thiờn t 50(rad/s) n 150 (rad/s), cng hiu dng ca dũng in trong mch: A. Tng B. Gim C. Tng sau ú gim D. Gim ri sau ú tng Cõu 17: in ỏp gia t cú biu thc 0 u U cos(100 t / 6) . Xỏc nh thi im cng dũng in qua t bng 0 A. 100 600 1 k (s) B. 100 300 1 k (s) C. 100 200 1 k (s) D. 100 1200 1 k (s) Cõu 18: t vo hai u on mch in ỏp xoay chiu u 110 2sin(100 t )V 3 thỡ cng dũng in chy qua mch i 4cos(100 t )A 3 . Cụng sut tiờu th trờn mch ú bng: Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 3 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! A. 311W B. 622W C. 381 W D. 0W Cõu 19: Trong cỏc dng c tiờu th in nh qut, t lnh, ng c, ngi ta phi nõng cao h s cụng sut : A. Gim hao phớ vỡ nhit B. Tng cng dũng iờn C. Tng cụng sut ta nhit D. Gim cụng sut tiờu th Cõu 20: Khi mc dng c P vo hiu in th xoay chiu cú giỏ tr hiu dng bng 220V thỡ thy cng dũng in trong mch bng 5,5A v tr pha so vi hiu in th t vo l /6. Khi mc dng c Q vo hiu in th xoay chiu trờn thỡ cng dũng in trong mch cng vn bng 5,5A nhng sm pha so vi hiu in th t vo mt gúc /2. Xỏc nh cng dũng in trong mch khi mc hiu in th trờn vo mch cha P v Q mc ni tip.: A. 11 2 A v tr pha /3 so vi hiu in th B. 11 2 A v sm pha /6 so vi hiu in th C. 5,5A v sm pha /6 so vi hiu in th D. Mt ỏp ỏn khỏc Cõu 21: Phỏt biu no sau õy l ỳng A. Súng in t cú th l súng ngang hoc súng dc B. Súng in t ch lan truyn c trong mụi trng vt cht C. Vn tc lan truyn ca súng in t luụn bng vn tc ỏnh sỏng trong chõn khụng, khụng ph thuc gỡ vo mụi trng truyn súng D. Súng in t luụn l súng ngang v lan truyn c c trong mụi trng vt cht v trong chõn khụng Cõu 22: iu no sau õy l ỳng khi núi v mi liờn h gia t trng v in trng: A. Khi t trng bin thiờn lm xut hin in trng bin thiờn v ngc li. B. in trng bin thiờn u thỡ t trng bin thiờn cng u. C. T trng bin thiờn vi tn s cng ln thỡ in trng sinh ra bin thiờn tn s cng ln. D. C A, B u ỳng. Cõu 23: Mch dao ng LC gm t in cú in dung C v cun dõy cú t cm L = 10 - 4 H.in tr thun ca cun dõy v cỏc dõy ni khụng ỏng k. Bit biu thc ca in ỏp gia hai u cun dõy l 6 u 80cos(2.10 t /2)V , biu thc ca dũng in trong mch l A. 6 i 4sin(2.10 t)A B. 6 i 0,4cos(2.10 t)A C. 6 i 0,4cos(2.10 t )A D. 6 i 40sin(2.10 t / 2)A Cõu 24: Dao ng in t trong mch LC l dao ng iu hũa. Khi in ỏp gia hai cun t cm bng 1,2mV thỡ cng dũng in trong mch l 1,8mA. Cũn khi in ỏp gia hai u cun t cm bng 0,9mV thỡ cng dũng in trong mch bng 2,4mA. Bit t cm ca cun dõy L= 5mH. in dung ca t in bng: A. 50 F B. 5,0 F C. 0,02 F D. 0,02 F Cõu 25: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng. Súng ỏnh sỏng v súng õm: A. u cú th gõy ra hin tng giao thoa v nhiu x B. u l súng dc v cú tn s khụng thay i khi lan truyn t mụi trng ny sang mụi trng khỏc C. u mang nng lng D. u cú vn tc thay i khi truyn t mụi trng ny sang mụi trng khỏc Cõu 26: Quang ph liờn tc: A. Ph thuc vo thnh phn cu to ca ngun sỏng B. khụng ph thuc vo nhit ca ngun sỏng Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 4 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! C. khi nhit ca ngun tng, trong quang ph liờn tc s cú cỏc bc x vi bc súng cng tng D. khi nhit ca ngun tng, trong quang ph liờn tc s cú cỏc bc x vi bc súng cng gim Cõu 27: Theo th t tng dn bc súng thỡ tp hp no sau õy ỳng. A. tia X, tia gamma, tia t ngoi B. tia Rnghen, tia t ngoi, tia gamma C. tia X, tia Rnghen, tia t ngoi D. tia gamma, tia X, tia t ngoi Cõu 28: Trong thớ nghim I õng, khong cỏch S 1 v S 2 l 0,6mm v khong cỏch t ngun S n mt phng cha 2 khe l 80cm, bc súng ỏnh sỏng l0,6 m . Võn sỏng trung tõm hin O trờn mn, Phi di S theo phng song song vi hai khe mt khong x nh nht l bao nhiờu tai O bõy gi l võn ti. A.x=0,3mm B. x= 0,4mm C. x= 0,5mm D. x= 0,6mm Cõu 29:Trong thớ nghim I õng v giao thoa ỏnh sỏng, khong cỏch gia hai khe l a=1,5mm, khong cỏch t 2 khe n mn l D=1,5m v ngun sỏng phỏt ra 2 bc x cú bc súng 1 = 480nm v 2 = 640nm. Kớch thc vựng giao thoa trờn mn l p=2cm (chớnh gia vựng giao thoa l võn sỏng trung tõm). S võn sỏng quan sỏt c trờn mn l: A. 72 B. 51 C. 61 D. 54 Cõu 30: Khi chiu chựm bc x n sc cú bc súng 102,5 nm qua cht khớ hidro nhit v ỏp sut thớch hp thỡ thy cht khớ ú phỏt ra ba bc x cú bc súng 1 2 3 . Cho bit 3 656,3 nm . Giỏ tr ca 1 v 2 ln lt l: A. 97,3nm v 121,6nm B. 102,5nm v 121,6nm C. 102,5nm v 410,2nm D. 97,3nm v 410,2nm Cõu 31: Cỏc vch quang ph trong dóy Pa sen ca nguyờn t hidro thuc: A. Vựng hng ngoi B. Vựng ỏnh sỏng nhỡn thy C. Vựng t ngoi v vựng ỏnh sỏng nhỡn thy D. Vựng t ngoi Cõu 32: trng thỏi dng ca nguyờn t thỡ: I. Nguyờn t khụng bc x nng lng II. Nguyờn t khụng hp th nng lng III. Electron chuyn ng trờn qu o xỏc nh IV. Electron chuyn ng chm dn A. I, II B. I, III C. I, II, III D. I, II, III, IV Cõu 33: Pin quang in l ngun in trong ú: A. Quang nng c bin i trc tip thnh in nng B. Nng lng mt tri c bin i ton b thnh in nng C. Mt t bo quang in c dựng lm mỏy phỏt in D. Mt quang in tr, khi c chiu sỏng thỡ tr thnh mt mỏy phỏt in Cõu 34: Bit bc súng ng vi hai vch u tiờn trong dóy Laiman ca nguyờn t Hidro l 0,122 m v 103nm. Bit nng lng trng thỏi kớch thớch th 2 l -1,5eV. Tỡm mc nng lng trng thỏi c bn v trng thỏi kớch thớch th nht. A. E 0 = -1,36eV, E 1 = -3,4eV B. E 0 = -13,6eV, E 1 = -3,4eV C. E 0 = -3,6eV, E 1 = -13,4eV D. E 0 = -6,3eV, E 1 = -3,4eV Cõu 35: Mt qu cu cụ lp v in cú gii hn quang in nm332 0 , c chiu bi bc x cú bc súng nm83 . Khi qu cu t n in th cc i thỡ nú c ni t qua mt in tr R = 1 thỡ dũng in qua in tr l bao nhiờu? Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 5 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! A. 7,937 A B. 1,796 A C. 15,874 A D. 11,225 A Cõu 36: Bn cht ca hin tng phúng x - l: A. Mt proton chuyn thnh mt neutron B. Mt ntron chuyn thnh mt proton C. Mt electron lp ngoi cựng b bn ra D. Mt phn nng lng liờn kt ca ht nhõn chuyn húa thnh mt electron Cõu 37: Thi im m ti ú, chỳng ta bt u cú th oỏn bit c trng thỏi ca v tr c gi l: A. Thi im Hub-ble B. Thi im Planck C. Thi im Big Bang D. Thi im kỡ d. Cõu 38: Phỏt biu no sau õy l sai: A. Phn ng nhit hch l s tng hp cỏc ht nhõn nh thnh ht nhõn nng hn. B. Phn ng nhit hch ch xy ra nhit rt cao. C. Ngi ta dựng cỏc thanh iu chnh hp th ntron khng ch phn ng nhit hch. D. Phn ng nhit hch l phn ng ta nng lng. Cõu 39: Ngi ta dựng ht proton bn vo ht nhõn 9 4 Be ng yờn gõy ra phn ng: 9 6 4 3 p Be x Li Bit ng nng ca cỏc ht p,x, 6 3 Li ln lt l 5,45MeV, 4MeV v 3,575MeV, gúc lp bi hng chuyn ng ca cỏc ht p v x l (ly khi lng cỏc ht nhõn theo n v u gn ỳng bng s khi ca chỳng) A. 60 o B. 45 o C. 120 o D. 90 o Cõu 40: Ht nhõn urani U234 phúng x tia to thnh ng v thori Th230. Cho nng lng liờn kt riờng ca ht l 7,1MeV, ca U234 l 7,63MeV, ca Th230 l 7,7MeV. Nng lng ta ra trong phn ng trờn l: A. 12,6MeV B. 65,9MeV C. 131,2MeV D. 13,98MeV Cõu 41: Trong thớ nghim giao thoa ỏnh sỏng vi 2 khe Young (a = 0,5mm ; D = 2m).Khong cỏch gia võn ti th 3 bờn phi võn trung tõm n võn sỏng bc 5 bờn trỏi võn sỏng trung tõm l 15mm.Bc súng ca ỏnh sỏng dựng trong thớ nghim l A. = 600 nm B. = 0,5 àm C. = 0,55 .10 -3 mm D. = 650 nm. Cõu 42: nguyờn t Bo khỏc mu nguyờn t R-d-pho im no di õy? A. Trng thỏi cú nng lng n nh B. Hỡnh dng qu o ca cỏc electron C. Mụ hỡnh nguyờn t cú ht nhõn D. Lc tng tỏc gia electron v ht nhõn nguyờn t Cõu 43: Mt ngun õm xem nh 1 ngun im , phỏt õm trong mụi trng ng hng v khụng hp th õm .Ngng nghe ca õm ú l I 0 =10 -12 W/m 2 .Ti 1 im A ta o c mc cng õm l L = 70dB.Cng õm I ti A cú giỏ tr l A. 70W/m 2 B. 10 -7 W/m 2 C. 10 7 W/m 2 D. 10 -5 W/m 2 Cõu 44: Con lc lũ xo gm vt nng khi lng 100g, dao ng theo phng trỡnh: 4 os 10 . 2 x c t cm Ly 2 = 10.Khong thi gian ngn nht gia nhng ln ng nng bng th nng: A. 0,0125s B.0,025s C.0,05s D.0,075s Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 6 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! Cõu 45: Trong h Mt Tri cú 8 hnh tinh l Kim Tinh (1), Hi Vng tinh (2), Ha tinh (3), Mc tinh(4), Trỏi t (5), Thy tinh (6), Thiờn Vng tinh (7) Th tinh (8). Th t cỏc hnh tinh k t Mt Tri tr ra l: A. 1, 3, 5, 7, 8, 2, 4,6B. 6, 1, 5, 4, 3, 8, 7, 2 C. 6, 1, 5, 3, 4, 8, 7, 2 D. 6, 1, 5, 4, 8, 2, 7 Cõu 46: Phng trỡnh phn ng sau õy din t quỏ trỡnh no: 235 1 139 94 1 92 0 56 36 0 3 U n Ba Kr n A. Phúng x B. Nhit hch C. Phõn hch D. Chuyn mc nng lng Cõu 47: Gii hn quang in ca mi kim loi l A. Cụng nh nht dựng bt khi electron ra khi b mt kim loi ú B. Bc súng di nht ca bc x chiu vo kim loi ú m gõy ra c hin tng quang in . C. Cụng ln nht dựng bt khi electron ra khi b mt kim loi ú D. Bc súng ngn nht ca bc x chiu vo kim loi ú m gõy ra c hin tng quang in Cõu 48: Trong thớ nghim I õng v giao thoa ỏnh sỏng, hai khe c chiu bng ỏnh sỏng trng gm cỏc bc x t tớm n (400 750 ) nm nm . S bc x n sc vi bc súng khỏc 0,50 x m ca ỏnh sỏng xanh, cú võn sỏng nm ti v trớ võn sỏng bc 6 ca ỏnh sỏng xanh l: A. 4 B. 3 C. 5 D. 7 Cõu 49: Mt ốn mc vo mch in xoay chiu 220V-50Hz, hiu in th mi ca ốn l 110 2 V . Bit trong mt chu k ốn sỏng hai ln v tt hai ln. Khong thi gian mt ln ốn tt l bao nhiờu? A. 1 150 s B. 1 50 s C. 1 300 s D. 1 100 s Cõu 50: Mt súng ngang tn s 100Hz truyn trờn mt si dõy nm ngang vi vn tc 60m/s. M v N l hai im trờn dõy cỏch nhau 0,75m v súng truyn theo chiu t M ti N. Chn trc biu din li cho cỏc im cú chiu dng hng lờn trờn. Ti mt thi im no ú M cú li õm v ang chuyn ng i xung. Ti thi im ú N s cú li v chiu chuyn ng tng ng l : A. m, i xung B. m, i lờn C. Dng, i xung D. Dng, i lờn T ễN S 2 Cõu 1: Phng trỡnh no sau õy khụng phi l phng trỡnh ca vt dao ng iu hũa: A. x = A 2 cos(t + ) B. x = A 1 .sin t + A 2 .cos(t + ) C. x = A.cos(t + ) + A.sin(2t + ) D. x = A.sin t. cos t Cõu 2: Ch ra cõu sai. A. Phúng x l phúng x i kốm vi cỏc phúng x v . B. Vỡ tia l cỏc electron nờn nú c phúng ra t lp v ca cỏc nguyờn t. C. Khụng cú s bin i ht nhõn trong phúng x . D. Phụtụn do ht nhõn phúng ra cú nng lng rt ln. Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 7 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! Cõu 3: Ti cựng mt v trớ, con lc n cú chiu di l 1 dao ng vi chu kỡ T 1 , con lc n cú chiu di l 2 > l 1 dao ng vi chu kỡ T 2 . Khi con lc n cú chiu di l 2 - l 1 s dao ng vi chu kỡ l: A. 1 2 T T T B. 2 2 2 1 2 T T T C. 2 2 2 2 1 T T T D. 2 2 2 1 2 2 2 2 1 T T T T T Cõu 4: ng v Co 60 27 l cht phúng x - vi chu k bỏn ró l T = 5,33 nm. Lỳc u cú mt lng Co cú khi lng m o . Sau mt nm, lng Co b phõn ró l bao nhiờu phn trm? A. 12,2% B. 27,8% C. 30,2% D. 42,7% Cõu 5: Chn phỏt biu sai: A. m cú cng ln thỡ tai ta cú cm giỏc õm ú to B. m cú cng nh thỡ tai ta cú cm giỏc õm ú bộ C. m thanh cú tn s ln thỡ tai ta cú cm giỏc õm ú to. D. m to hay nh khụng ph thuc vo mc cng õm v tn s õm. Cõu 6: Trong mt dao ng iu hũa, i lng no sao õy khụng ph thuc vo cỏch kớch thớch dao ng: A. Biờn dao ng B. Tn s dao ng C. Pha ban u D. Nng lng ton phn Cõu 7: in nng mt trm phỏt in c truyn i di hiu in th 2 kV v cụng sut 200 k W. Hiu s ch ca cỏc cụng t in trm phỏt v ni thu sau mi ngy ờm chờnh lch nhau thờm 480 kWh. Hiu sut ca quỏ trỡnh truyn ti in l A. H = 95 % B. H = 80 % C. H = 90 % D. H = 85 % Cõu 8: Cho n 1 , n 2 , n 3 l chit sut ca nc ln lt i vi cỏc tia tớm, tia , tia lam. Chn ỏp ỏn ỳng: A. n 1 > n 3 > n 2 B. n 3 > n 2 > n 1 C. n 1 > n 2 > n 3 D. n 3 > n 1 > n 2 Cõu 9: Mc mt ốn neon vo ngun in xoay chiu cú hiu in th l 220 2 sin(100 )( ) u t V . ốn ch phỏt sỏng khi hiu in th t vo n tha món h thc d 3 220 2 U V . Khong thi gian ốn sỏng trong 1 chu k: A. 1 600 t s B. 1 300 t s C. 1 150 t s D. 1 200 t s Cõu 10: Khi trong on mch xoay chiu gm in tr R, cun dõy thun cm cú t cm L v t in cú in dung C, mc ni tip m h s cụng sut ca mch l 0,5. Phỏt biu no sau õy l ỳng A. on mch phi cú tớnh cm khỏng B. Liờn h gia tng tr on mch v in tr R l Z = 4R C. Cng dũng in trong mch lch pha /6 so vi hiu in th hai u on mch D. Hiu in th hai u in tr R lch pha /3 so vi hiu in th hai u on mch Cõu 11: Mt vt dao ng iu ho khi i qua v trớ cõn bng: A. Vn tc cú ln cc i, gia tc cú ln bng 0 C. Vn tc v gia tc cú ln bng 0 B. Vn tc cú ln bng 0, gia tc cú ln cc i D.Vn tc v gia tc cú ln cc i Cõu 12: Hóy chn phỏt biu ỳng. Trong dao ng iu hũa ca con lc lũ xo thỡ Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 8 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! A. Th nng v ng nng bin thiờn tun hon ngc pha B. Li v gia tc bin thiờn cựng pha C. Vn tc v li bin thiờn ngc pha D. Gia tc v vn tc bin thiờn ng pha Cõu 13. Nguyờn tc hot ng ca mỏy phỏt in xoay chiu mt pha da vo: A. Hin tng t cm. B. Hin tng cm ng in t C. Khung dõy quay trong t trng D. Khung dõy chuyn ng trong t trng. Cõu 14: Trong thớ nghim giao thoa ỏnh sỏng trng cú bc súng 0,38m 0,76m, hai khe cỏch nhau 0,8mm; khong cỏch t mt phng cha hai khe ti mn l 2m. Ti v trớ cỏch võn trung tõm 3mm cú nhng võn sỏng ca bc x: A. 1 = 0,45m v 2 = 0,62m B. 1 = 0,40m v 2 = 0,60m C. 1 = 0,48m v 2 = 0,56m D. 1 = 0,47m v 2 = 0,64m Cõu 15. Ht cú khi lng 4,0015u. Nng lng ta ra khi to thnh 1 mol Heli l: (cho m p =1,0073u, m n =1,0087u, N A =6,02.10 23 , 1u=931MeV/c 2 ) A. 2,83.10 12 J B. 2,91.10 12 J C. 2,56.10 12 J D. 2,74.10 12 J Cõu 16. Chn phỏt biu sai: A. Tia hng ngoi lm phỏt hunh quang mt s cht. B. Tỏc dng ni bt nht ca tia hng ngoi l tỏc dng nhit. C. Tia hng ngoi do cỏc vt b nung núng phỏt ra. D. Bc súng ca tia hng ngoi ln hn 0,75àm. Cõu 17: Mt súng õm truyn t khụng khớ vo nc. Súng õm ú hai mụi trng cú: A. Cựng bc súng B. Cựng vn tc truyn C. Cựng tn s D. Cựng biờn Cõu 18: Trong thớ nghim Young, ỏnh sỏng c dựng l ỏnh sỏng n sc cú = 0,52m. Khi thay ỏnh sỏng trờn bng ỏnh sỏng n sc khỏc cú bc súng thỡ khong võn tng thờm 1,3 ln. Bc súng bng: A. 0,4 m B. 0,68m C. 4m D. 6,8m Cõu 19: Nguyờn nhõn gõy ra dao ng tt dn ca con lc n dao ng trong khụng khớ l A. do lc cng ca dõy treo B. do lc cn ca mụi trng C. do trng lc tỏc dng lờn vt D. do dõy treo cú khi lng ỏng k Cõu 20: Mt con lc lũ xo thng ng gm mt vt khi lng m = 0,5kg. lũ xo cú cng k=0,5N/cm. Khi vt cú vn tc 20cm/s thỡ gia tc ca nú l 2 3 m/s. Biờn dao ng ca vt l : A. 20 3 cm B.16cm C. 8cm D.4cm Cõu 21. Hiu in th tc thi gia 2 u on mch l: u=310sin100t(v). Ti thi im gn nht, hiu in th tc thi t giỏ tr 155 V l : A. 1/600 s B. 1/60 s C. 1/100 s D. C A,B,C u sai. Cõu 22: Hai con lc n cú chiu di hn kộm nhau 22cm, t cng mt ni. Ngi ta thy rng trong 1s, con lc th nht thc hin c 30 dao ng, cũn con lc th hai c 36 dao ng. Chiu di ca cỏc con lc l: A. 72cm v 50cm B. 44cm v 22cm C. 132cm v 110cm D. 50cm v 72cm Cõu 23: Cho mch in xoay chiu nh hỡnh v R=100 , L= 1 H , C o = 4 10 , U AB = Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 9 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! t 100cos10100 (V) tỡm biu thc i qua mch A. 3 100cos(22 t ) B. )100cos(22 t C. ) 3 100cos(2 t D. )100cos(10 t Cõu 24: Súng c hc l: A. Nhng dao ng iu hũa lan truyn trong khụng gian theo thi gian B. Nhng dao ng trong mụi trng rn hoc lng lan truyn theo thi gian trong khụng gian C. Quỏ trỡnh lan truyn ca dao ng c iu hũa trong mụi trng n hi D. Nhng dao ng c hc lan truyn theo thi gian trong mt mụi trng vt cht Cõu 25: Mt si dõy n hi cú súng dng vi hai tn s liờn tip l 30Hz, 50Hz. Dõy thuc loi mt u c nh hay hai u c nh. Tớnh tn s nh nht d cú súng dng. A. Mt u c nh, min 30 f Hz B. Mt u c nh, min 10 f Hz C. Hai u c nh, min 30 f Hz D. Hai u c nh, min 10 f Hz Cõu 26. m thoa in gm hai nhỏnh dao ng cú tn s 100 Hz, chm vo mt nc ti hai im S 1 , S 2 . Khong cỏch S 1 S 2 = 9,6 cm. Vn tc truyn súng nc l 1,2 m/s. Cú bao nhiờu gn súng trong khong gia S 1 v S 2 ? A. 17 gn súng B. 14 gn súng C. 15 gn súng D. 8 gn súng Cõu 27: Trờn mt nc cú hai ngun kt hpS 1 ,S 2 dng pha. S 1 S 2 =10cm. M 1 , M 2 nm cựng phớa so vi ng trung trc S 1 S 2 v nm trờn 2 võn giao thoa cựng loi. M 1 nm võn th k, M 2 võn k+8. Bit 1 1 1 2 12 M S M S cm v 2 1 2 2 36 M S M S cm . S võn cc i, s võn cc tiu: A. 9, 8 B. 10 ,12 C. 7 ,8 D. 7, 6 Cõu 28: Kho sỏt hin tng súng dng trờn dõy n hi AB. u A ni vi ngun dao ng, u B t do thỡ súng ti v súng phn x ti B s : A. Vuụng pha B. Ngc pha C. Cựng pha D. Lch pha gúc 4 Cõu 29: Tỡm phỏt biu sai v súng in t A. Mch LC h v s phúng in l cỏc ngun phỏt súng in t B. Súng in t truyn c trong chõn khụng vi vn tc truyn v 3.10 8 m/s C. Cỏc vect E v B cựng tn s v cựng pha D. Cỏc vect E v B cựng phng, cựng tn s Cõu 30. B mt ca mt kim loi cú gii hn quang in l 600nm c chiu bng ỏnh sỏng cú bc súng 480nm thỡ electron quang in bn ra cú vn tc ban u cc i l v(m/s). Cng b mt ú s phỏt ra cỏc electron quang in cú vn tc ban u cc i l 2v(m/s), nu c chiu bng ỏnh sỏng cú bc súng: A. 300nm B. 360nm C. 384nm D. 400nm Cõu 31: t vo 2 u 1 bn l 200V-1000W hiu in th xoay chiu 200 2 sin100 u t (V). t cm bn l khụng ỏng k. Biu thc cng dũng in chy qua bn l : A. 5sin100 ( ) i t A B. 5 2 sin100 ( ) i t A C. 5 2sin(100 )( ) 2 i t A D. 5sin(100 )( ) 2 i t A Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 10 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! Cõu 32:Nhn xột no sau õy l khụng ỳng ? A. Dao ng duy trỡ cú chu kỡ bng chu kỡ dao ng riờng ca con lc. B. Dao ng tt dn cng nhanh nu lc cn ca mụi trng cng ln. C. Biờn dao ng cng bc khụng ph thuc vo tn s lc cng bc. D. Dao ng cng bc cú tn s bng tn s ca lc cng bc. Cõu 33: Mch dao ng gm mt t in cú in dung 10F v mt cun cm thun cú t cm 0,1H. Khi hiu in th hai u t in l 4V thỡ cng dũng in trong mch l 20mA. Hiu in th cc i trờn bn t l : A. 4V B. 2 5 V C. 4 2 V D. 5 2 V Cõu 34. Chn cõu sai. Trong mỏy phỏt in xoay chiu mt pha: A. Phn cm l nam chõm in hoc l nam chõm vnh cu. B. Phn cm to ra in trng mnh. C. Phn ng l nhng cun dõy. D. Phn ng s xut hin sut in ng cm ng khi mỏy hot ng. Cõu 35: Tỡm phỏt biu sai v súng in t A. Mch LC h v s phúng in l cỏc ngun phỏt súng in t B. Súng in t truyn c trong chõn khụng vi vn tc truyn v 3.10 8 m/s C. Cỏc vect E v B cựng tn s v cựng pha D. Cỏc vect E v B cựng phng, cựng tn s Cõu 36. Khi e chuyn ng trờn qu o N ca nguyờn t Hidro, s bc súng ca cỏc bc x m nguyờn t Hidro cú th phỏt ra l: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Cõu 37: Cng dũng in tc thi chy qua on mch in xoay chiu l 2sin100 i t (A). Ti thi im t 1 (s) no ú dũng in xoay chiu ang gim v cú cng bng 1A. Cng dũng in ti thi im t 2 = t 1 +0,005s l: A. 3 A B. 2 A C. 2 A D. 3 A Cõu 38: Cho on mch xoay chiu gm cun dõy thun cm L, t in C v bin tr R mc ni tip. Khi t vo hai u mch mt hiu in th xoay chiu n nh cú tn s f thỡ thy LC = 1/ 4f 2 2 . Khi thay i R thỡ phỏt biu no sau õy l sai? A. Cụng sut tiờu th trờn mch khụng i B. lch pha gia u v i thay i C. H s cụng sut trờn mch thay i. D. Hiu in th gia hai u bin tr khụng i. Cõu 39. Cho phn ng ht nhõn sau: D 2 1 + T 3 1 He 5 2 + n 1 0 .Bit ht khi khi to thnh cỏc ht nhõn D 2 1 , T 3 1 , He 5 2 ln lt l: m D =0,0024u, m T = 0,0087u, m He = 0,0305u. Nng lng ta ra ca phn ng l: A. 1,806Me B. 18,06 MeV C. 180,6 MeV D. 18,06 Ev Cõu 40. Mt on mch gm mt cun dõy khụng thun cm cú t cm L, in tr thun r mc ni tip vi mt in tr R = 40. Hiu in th gia hai u on mch cú biu thc u = 200cos100t (V). Dũng in trong mch cú cng hiu dng l 2A v lch pha 45 O so vi hiu in th gia hai u on mch. Giỏ tr ca r v L l: A. 25 v 0,159H. B. 25 v 0,25H. [...]... cứng k1, k2 có chiều dài bằng nhau Khi treo vật có khối lượng m vào lò xo k1 thì chu kỳ dao động của vật là T1 = 0,3s Khi treo vật vào lò xo k2 thì chu kỳ dao động của vật là T2 = 0,4s Khi treo vật vào hệ hai lò xo song song thì chu kỳ dao động của vật là: A 0,35s B 0,5s C 0,7s D 0,24s Câu 7: Độ lớn vận tốc và gia tốc của một vật dao động điều hồ thoả mãn mệnh đề nào sau đây: A Ở vị trí cân bằng thì vận... định được Câu 50 Một Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5t + /6) + 1 (cm) Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương được mấy lần A 2 lần B 4 lần C 3 lần D 5 lần  ĐỀ ƠN SỐ 4 Câu 1 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng Khi cân bằng lò xo giãn một đoạn 5cm Kéo vật xuống dưới một đoạn nhỏ và thả vật thì vật đi được qng đường... vào lò xo làm lò xo dãn ra 0,8 cm Cho vật dao động Chu kì dao động của vật là: (g = 10 m/s2) A 0,18s B 2,2s C 0,56s D 1,1s Câu 3 Một con lắc đơn treo trong thang máy Chu kì dao động của con lắc A Tăng nếu thang máy lên nhanh dần đều B Tăng nếu thang máy xuống chậm dần đều C Giảm nếu thang máy lên chậm dần đều D Giảm nếu thang máy xuống chậm dần đều  Câu 4 Một vật dao động điều hòa với phương trình... lượt bằng: A 6cm ; 20rad/s B 6cm ; 12rad/s C 12cm ; 20rad/s D 12cm ; 10rad/s Câu 6: Một con lắc lò xo nằm ngang có k=400N/m; m=100g; lấy g=10m/s2; hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là µ=0,02 Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi bng nhẹ Qng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là: A 16m B 1,6m C 16cm D Đáp án khác Câu 7: Một vật nhỏ khối lượng m  200 g được treo... 81,6% D 98,3%  ĐỀ ƠN SỐ 5 Câu 1: Con lắc lò xo gồm vật khối lượng 1 kg, lò xo có độ cứng k = 100N/m đặt trên mặt phẳng nghiêng góc  =30o Kéo vật đến vị trí cách vị trí cân bằng 3 cm rồi bng tay khơng Tr-êng: THPT Đức Tân 23 Biªn so¹n: Phan Hồng Dương Chóc c¸c ban «n tËp tèt Vµ ®¹t kÕt qu¶ cao! ĐT: 01676154164 Bé ®Ị «n tËp tr¾c nghiƯm VËt Lý 12 vận tốc đầu để vật dao động điều hồ Tính độ... 4cm và 12cm Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị: A 48cm B 3 cm C 4cm D 9 cm Câu 42 Phát biểu sai về một vật rắn quay quanh một trục cố định: A Gia tốc hướng về tâm quỹ đạo B Mọi điểm trên vật rắn có cùng vận tốc góc tại mọi thời điểm C Mọi điểm trên vật rắn có cùng gia tốc góc tại mọi thời điểm D Quỹ đạo của các điểm trên vật rắn là các đường tròn đồng trục Câu 43 Con lắc lò xo gồm vật nặng... trình của vật dao động điều hồ: A x = A2cos(  t+  ) B x = A1sin  t + A2 cos(  t+  ) C x = Acos(  t+  ) + A(2  t+  ) D x = Asin  t.cos  t Câu 42: Đồ thị vận tốc-thời gian của một vật dao động điều hồ được cho trên hình vẽ Chọn câu đúng: A Tại vị trí 1 li độ của vật có thể âm hoặc dương B Tại vị trí 2 li độ của vật âm C Tại vị trí 3 gia tốc của vật âm D Tại vị trí 4 gia tốc của vật dương... các hành tinh đều quay xung quanh Mặt Trời theo cùng một chiều Đó là do trong q trình hình thành hệ Mặt Trời có sự bảo tồn của đại lượng nào sau đây? A Vận tốc B Động lượng C Năng lượng D Mơmen động lượng Câu 41 Vật dao động điều hồ theo phương trình : x = 5cos(10 π t - π )(cm) Thời gian vật đi 2 được qng đường bằng 12, 5cm (kể từ t = 0) là: A 1 s 15 B 2 s 15 C 1 s 30 D 1 s 12 Câu 42 Một vật khối lượng... tốc cực đại của vật lần lượt là A 16m / s 2 ;16m / s B 3, 2m / s 2 ; 0,8m / s C 0,8m / s 2 ;16cm / s D 16m / s 2 ;80cm / s Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 12, 5cm dao động cùng pha với tần số 10Hz Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s Số đường dao động cực đại trên mặt nước là: A 13 B 11 C 15 D 12 Câu 9: Chọn câu sai Đặc trưng vật lý của sóng âm... dùng dây trung hồ Câu 45: Một vật dao động điều hồ với biên độ A Lúc vật có li độ x  A / 2 tỉ số giữa động năng và thế năng là: A 4 lần B 1 4 lần C 3 lần D 1 3 lần Câu 46: Một vật dao động điều hồ cứ sau 1/8 s thì động năng lại bằng thế năng Qng đường vật đi được trong 0,5s là 16cm Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm Phương trình dao động của vật là: A C  )cm ; 2  x  4cos(4 . nng bng th nng: A. 0, 0125 s B.0,025s C.0,05s D.0,075s Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 6 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! Cõu. Cõu 12: Hóy chn phỏt biu ỳng. Trong dao ng iu hũa ca con lc lũ xo thỡ Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 8 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt. ) 2 mv mgl c B. W (1 os ) mgl c Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 12 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! C. 0 W ( os
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pps, BỘ ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pps, BỘ ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn