Đề tài: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - một số giải pháp để phát triển pps

18 471 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 08:23

Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ Đề tài: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - một số giải pháp để phát triển 1 1 Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ MỤC LỤC 2 2 Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ LỜI NÓI ĐẦU Qua một thời gian học tập và tìm hiểu môn lý thuyết tài chính tiền tệ và môn thị trường chứng khoán, em đã bước đầu hiểu được những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhằm đáp ứng yêu cầu của môn học và nhằm tìm hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán, em đã tìm kiếm ,thu thập tài liệu và viết bài luận về môn này với nhan đề “ Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - một số giải pháp đ ể phát triển” cấu trúc của bài được chia làm 3 phẩn: - Phần 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán - Phần 2: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - Một số giải pháp để phát triển. - Phần 3: Kết luận Do kiến thức và thời gian nghiên cứu có hạn nên chắc chắn bài viết còn nhiều thiếu sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô để bài viết này được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! 3 3 Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1/Khái niệm và bản chất của thị trường chứng khoán Hiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau về TTCK, nhưng thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Chứng khoán được hiểu là các loại giấy tờ có giá hoặc bút toán ghi sổ. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. 4 4 Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ Thị trường chứng khoán không giống với các thị trường hàng hóa thông thường khác vì hàng hóa của TTCK là một loại hàng hóa đặc biệt, là quyền sở hữu về tư bản. Loại hàng hóa này cũng có giá trị sử dụng. Như vậy có thể nói, bản chất của thị trường chứng khoán là thị trường thể hiện mốI quan hệ giữa cung và cầu của vốn đầu tư mà ở đó, giá cả của chứng khoán chứa đựng thông tin về chi phí vốn hay giá cả của vốn đầu tư. Thị trường chứng khaón là hình thức phát triển bậc cao của sản xuất và lưu thông hàng hóa. 2/ Vị trí và cấu trúc của thị trường chứng khoán 2.1/ Vị trí của thị trường chứng khoán trong thị trường tài chính Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường tài chính. Vị trí của thị trường chứng khoán trong thị trường tài chính thể hiện: - Thị trường chứng khoán là hình ảnh đặc trưng của thị trường vốn. 5 TT tiền tệ Thị trường vốn TTCK 5 Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ Thời gian đáo hạn 1 năm t Như vậy, trên TTCK giao dịch 2 loại công cụ tài chính: công cụ tài chính trên thị trường vốn và công cụ tài chính trên thị trường tiền tệ. - Thị trường chứng khoán là hạt nhân trung tâm của thị trường tài chính, nơi diễn ra quá trình phát hành, mua bán các công cụ nợ và các công cụ vốn (các công cụ sở hữu). 2.2/ Cấu trúc của thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch, mua bán những sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, các khoản vay ngân hàng có kỳ hạn trên 1 năm). Sau đây là một số cách phân loại TTCK cơ bản: a. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn Thị trường chứng khoán được chia thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. · Thị trường sơ cấp 6 TT Nợ TT Vốn cổ phần TT Trái phiếu TT Cổ phiếu 6 Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành. · Thị trường thứ cấp Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp, đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành. b. Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường Thị trường chứng khoán được phân thành thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán) và phi tập trung (thị trường OTC). c. Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường Thị trường chứng khoán cũng có thể được phân thành các thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh. · Thị trường cổ phiếu: thị trường cổ phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi. · Thị trường trái phiếu: thị trường trái phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các trái phiếu đã được phát hành, các trái phiếu này bao gồm các trái phiếu công ty, trái phiếu đô thị và trái phiếu chính phủ. · Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh Thị trường các chứng khoán phái sinh là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng từ tài chính khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng quyền chọn 7 7 Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ 3/ Vai trò và chức năng của thị trường chứng khoán Thứ nhất, thị trường chứng khoán, với việc tạo ra các công cụ có tính thanh khoản cao, có thể tích tụ, tập trung và phân phối vốn, chuyển thời hạn của vốn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế. Thứ hai, thị trường cứng khoán góp phần thực hiện tái phân phối công bằng hơn, thông qua việc buộc các tập đoàn gia đình trị phát hành chứng khoán ra công chúng, giải tỏa sự tập trung quyền lực kinh tế của các tập đoàn, song vẫn tập trung vốn cho phát triển kinh tế. Thứ ba, thị trường chứng khoán tạo điều kiện cho việc giữa sở hữu và quản lý. Thứ tư, hiệu quả của quốc tế hóa thị trường chứng khoán . Việc mở của thị trường chứng khoán làm tăng tính thanh khoản và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thứ năm, thị trường cứng khoán tạo cơ hội cho Chính Phủ huy động các nguồn tài chính mà không tạo áp lực về lạm phát, đồng thời tạo các công cụ cho việc thực hiện chính sách tài chính tiền tệ của Chính Phủ. Thứ sáu, thị trường chứng khoán cung cấp một dự báo hiệu quả về các chu kỳ kinh doanh trong tương lai. 4/ Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch, mua bán những sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, các khoản vay ngân hàng có kỳ hạn trên 1 năm). Sau đây là một số cách phân loại TTCK cơ bản: a. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn Thị trường chứng khoán được chia thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. 8 8 Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ · Thị trường sơ cấp Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành. · Thị trường thứ cấp Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp, đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành. b. Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường Thị trường chứng khoán được phân thành thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán) và phi tập trung (thị trường OTC). c. Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường Thị trường chứng khoán cũng có thể được phân thành các thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh. · Thị trường cổ phiếu: thị trường cổ phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi. · Thị trường trái phiếu: thị trường trái phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các trái phiếu đã được phát hành, các trái phiếu này bao gồm các trái phiếu công ty, trái phiếu đô thị và trái phiếu chính phủ. · Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh Thị trường các chứng khoán phái sinh là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng từ tài chính khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng quyền chọn 9 9 Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ 5/ Thị trường chứng khoán Việt Nam Trước yêu cầu về đổi mới và phát triển kinh tế phù hợp với các điều kiện kinh tế chính trị và xã hội trong nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở tham khảo và chọn lọc các mô hình kinh tế trên thế giớI, Việt Nam đã quyết đinh thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam với những đặc thù riêng biệt: thành lập 2 trung tâm giao dịch chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, sau khi thị trường phát triển thì chuyển sang thành Sở giao dịch chứng khoán. Sự ra đời của TTCK Việt Nam được đánh dấu bằng việc đưa vào vận hành trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/07/2000 và thực hiện việc giao dịch đầu tiên vào này 28/07/2000. Các chủ thể trên thị trường chứng khoán Việt Nam gồm: - Chủ thể phát hành - Nhà đầu tư - Các tổ chức quản lý và giám sát thị trường chứng khoán - Các tổ chức khác 10 10 [...]... tệ PHẦN 2 THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN 1/ Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam Sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán còn non trẻ của Việt Nam đã dần phát triển về nhiều mặt dần định hình trở thành một kênh huy động vốn năng động, hiệu quả cho nền kinh tế đất nước Tính đến nay đã có 63 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và... như là một kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế Chính vì vậy nghiên cứu thực trạng của nền chứng khoán Việt Nam hiện nay là một vấn đề hết sức cần thiết Trong phạm vi chuyên đề này chỉ nghiên cứu một phần nhỏ những mặt còn yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam và đưa ra một số giải pháp để phát triển trong tương lai Hy vọng rằng trong những năm tới thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển. .. quản lý và giám sát thị trường Điều rất quan trọng là hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán thiếu đồng bộ và hiệu lực pháp lý không cao, chưa có Luật chứng khoán để tạo môi trường pháp lý đầy đủ, ổn định để điều chỉnh mọi hoạt động trên thị trường chứng khoán phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và định hướng, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010 trong... đến nay, hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đã bộc lộ những điểm hạn chế nhất định làm cản trở sự phát triển của thị trường, chưa bao quát và phù hợp với điều kiện thực tế cũng như định hướng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010 Hơn nữa, do chưa có Luật chứng khoán nên hệ thống các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở tầm Nghị định... bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán hiện nay ở Việt Nam còn chưa phù hợp vớI sự phát triển của thị trường Các văn bản pháp luật hiện hành chủ yếu điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán bao gồm: Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 (thay thế Nghị định 48/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/7/1998 về chứng khoán và thị trường chứng khoán) ; Nghị định số 22/2000/NĐ-CP... nhập, TTCK của Việt Nam cũng có nguy cơ đối đầu với sự biến dạng này nếu không có được những biện pháp phòng ngừa hợp lý 3/ Một số giải pháp để phát triển Như vậy, để thị trường chứng khoán việt Nam phát triển hơn trong tương lai và trở thành một bộ phận quan trọng trong kênh huy đọng vốn của nền kinh tế thì cần phải có các giải pháp để khắc phục những khó khăn đang tồn tại trong TTCK Việt Nam hiện nay... vào thị trường chứng khoán và từ đó thu hút được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia Đồng thời Luật Chứng khoán sẽ tạo cơ sở pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn, lãnh mạnh và có hiệu quả, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động chứng khoán, bảo vệ quyền, lợi ích của các chủ thể tham gia thị trường, góp phần xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán. .. tham gia vào thị trường để họ trở thành những nhà dẫn dắt chính cho thị trường phát triển 17 17 Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ KẾT LUẬN Như vậy, sau 6 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được những thành công bước đầu đáng nhận Tuy nhiên trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình hội nhập và phát triển một cách mạnh mẽ thì thị trường chứng khoán Việt Nam cần phải phát huy hơn... lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán: Nghị định số 64/2002/NĐ/CP về cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước: Luật doanh nghiệp ban hành ngày 12/6/1999 cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành bước đầu đã tạo được khung pháp lý góp phần xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian qua Tuy nhiên, do sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói... Đồng thời thị trường chứng khoán đã thu hút được sự tham gia của công chúng đầu tư trong và ngoài nước với số lượng hơn 53.000 tài khoản của nhà đầu tư được mở tại các công ty chứng khoán, góp phần quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của thị trường chứng khoán Tuy nhiên so với tiềm năng phát triển của nền kinh tế, xu hướng hội nhập quốc tế thì quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam còn quá nhỏ . chứng khoán - Các tổ chức khác 10 10 Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ PHẦN 2 THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN 1/ Thực trạng thị trường chứng khoán Việt. của bài được chia làm 3 phẩn: - Phần 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán - Phần 2: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - Một số giải pháp để phát triển. - Phần 3: Kết luận Do kiến thức. của thị trường chứng khoán 2.1/ Vị trí của thị trường chứng khoán trong thị trường tài chính Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường tài chính. Vị trí của thị trường chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - một số giải pháp để phát triển pps, Đề tài: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - một số giải pháp để phát triển pps, Đề tài: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - một số giải pháp để phát triển pps, 1/ Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam