Luận văn : NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC) part 5 pptx

10 485 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 06:20

31 4.1.2. Sự hình thành quả thể Năng suất sản phẩm = Trọng lƣợng nấm tƣơi / Trọng lƣợng cơ chất khô Về hình thái Sau khi đem ra nhà trồng, tuới đón nấm, chúng tôi đã thu đƣợc hình thái của 4 dòng nấm nhƣ sau - Pleurotus floridanus (Hình 4.1) quả thể màu trắng, hơi phủ lông mịn ở gốc. các quả thể mọc thành từng chùm. Khi đem quan sát duới kính hiển vi có thể thấy đƣợc bào tử đảm (Hình 4.4) - Pleurotus abalonus (Hình 4.2) quả thể có màu trắng đục, rất dày, chắc, trên bề mặt có những vảy nhỏ. Cuống nấm cũng rất to. Đem quan sát dƣới kính hiển vi quang học, chúng tôi cũng thấy đƣợc bào tử đảm tuơng đối lớn hơn so với Pleurotus floridanus (Hình 4.5) - Pleurotus pulmonarius (Hình 4.3) Phiến nấm mỏng, có màu trắng hơi ngả xám, hơi xẻ thùy ở mặt ngoài của phiến - Pleurotus flabellatus (Hình 4.4) phiến nấm có màu xám đậm, cánh mỏng, rất giống với Pleurotus pulmonarius. Nhƣ vậy , về hình thái 4 dòng nấn này hoàn toàn khác nhau. Pleurotus abalonus có quả thể to và dày nhất, kế đến là Pleurotus floridanus; hai loài còn lại về mặt hình thái tƣơng đối giống nhau, chỉ khác nhầumu sắc trên mặt phiến nấm. Về năng suất sản phẩm: năng suất sản phẩm đƣợc tính bằng trọng lƣợng nấm tƣơi/trọng ƣợng cơ chất khô. Theo bảng 4.2 thì năng suất của Pleurotus floridanus cao nhất. Các dòng còn lại năng suất cũng tƣơng đối cao. Bảng 4.2. Đặc tính quả thể của các loài nấm Loài nấm Đƣờng kính trung bình quả thể Năng suất sản phẩm (%) Pleurotus floridanus Pleurotus abalonus Pleurotus pulmonarius Pleurotus flabellatus. 8 cm 13 cm 11 cm 10 cm 70 62 60 56 32 Bào tử đơn Hình 4.1. Sinh trƣởng tơ nấm trên môi trƣờng lúa của Pleurotus floridanus, Pleurotus flabellatus, Pleurotus flabellatus Hình 4.3. Bào tử Pleurotus abalonus quan sát trên hệ sợi tơ (bào tử đơn) Hình 4.2. Pleurotus abalonus trên môi trƣờng thân cây mì bổ sung MgSO 4 ( 2%) , KH 2 PO 4 (1 %), Cám gạo (10 %) Thân cây mì Bào tử đảm Hình 4.4. Bào tử đảm quan sát trên quả thể của nấm Pleurotus floridanus Bào tử đảm Hình 4 .5. Bào tử đảm quan sát trên quả thể nấm Pleurotus abalonus 33 4.2. Kết quả phân tích amino acid Sau khi tiến hành phân tích, trên 2 dòng nấm Pleurotus pulmonaius, Pleurotus flabellatus trên HPLC, chúng tôi đã thu đƣợc thành phần của từng amino acid đƣợc liệt kê trong bảng 4.3. Hình 4.6. Quả thể nấm Pleurotus floridanus trên túi ny lông chứa mùn cƣa có bổ sung: Cám gạo (10 %) Bột bắp (5,5 %) KH 2 PO 4 (0,5 %) Quả thể Hình 4.7. Quả thể nấm Pleurotus abalonus trên túi ny lông chứa mùn cƣa có bổ sung: Cám gạo (10 %) Bột bắp (5,5 %) KH 2 PO 4 (0,5%) ) Quả thể Hình 4.8 Quả thể nấm Pleurotus flabellatus trên bình thủy tinh chứa mùn cƣa có bổ sung Cám gạo (10 %) Bột bắp (5,5 %) KH 2 PO 4 (0,5%) Quả thể Hình 4.9 Quả thể nấm Pleurotus pulmonarius trên bình thủy tinh chứa mùn cƣa có bổ sung: Cám gạo (10 %) Bột bắp (5,5 %) KH 2 PO 4 (0,5%) Quả thể 34 Hình 4.9. Sắc ký đồ chuẩn amin acid ASP: Aspartic acid; GLU Glutamate; SER: Serine; GLY: Glycine ; HIS: Histidine ARG: Arginine; THR: Threonine; ALA :Alanine; PRO: Proline; TYR: Tyrosine ; VAL: Valine ; MET: Methionine; CYS: Cysteine; ILEU: Isoleucine; LEU: Leucine; PHE : Phenylalanine; LYS: lysine Hình 4.10. Sắc ký đồ của mẫu nấm Pleurotus flabellatus ASP: Aspartic acid; GLU Glucine; SER: Serine; GLY: Glycine ; HIS: Histidine ARG: Arginine; THR: Threonine; ALA :Alanine; PRO: Proline; TYR: Tyrosine ; VAL: Valine ; MET: Methionine; CYS: Cysteine; ILEU: Isoleucine; LEU: Leucine; PHE : Phenylalanine; LYS: lysine 35 Theo bảng này, thì cả trong 2 dòng đều chứa đầy đủ 17 amino acid. Trong nấm Pleurotus pulmonaius hàm lƣợng Leu chiếm với tỷ lệ cao nhất, trong khi đó thì các amino acid nhƣ Val, Asp, Cys, Met, Ileu, Lys, Glu chiếm với tỷ lệ rất thấp, đặc biệt là Glu chiếm tỷ trọng thấp nhất trong 17 amino acid đƣợc phát hiện. Với nấm Pleurotus flabellatus cũng tƣơng tự nhƣ Pleurotus pulmonaius , Leu chiếm tỷ lệ cao nhất trong 17 amino acid; Val chiếm tỷ lệ thấp nhất. Trong 17 amino acid này, chứa đến 7 trong 8 amino acid thiết yếu (đƣợc in nghiêng trong bản) đối với ngƣời, ngoại trừ Tryp chƣa đƣợc xác định. Những amino acid này cơ thể con ngƣời không thể tổng hợp đƣợc mà phải đƣợc cung cấp từ bên ngoài. Các amino acid thiết yếu này chiếm đến 42 % trong tổng số amino acid đối với Pleurotus pulmonaius và 44 % trong tổng số amino acid của nấm Pleurotus flabellatus. Tỷ lệ này cao hơn so với nấm rơm (38,2 %) và nấm mỡ (38,4 %) [Nguyễn Lân Dũng, 2002]. Khi đƣợc so sánh với thành phần amino acid với thực vật nhƣ bắp, đậu nành thì thành phần amino acid của nấm bào ngƣ vẫn cao hơn. Hình 4.11. Sắc ký đồ của mẫu nấm Pleurotus pulmonarius ASP: Aspartic acid; GLU Gluatamate; SER: Serine; GLY: Glycine ; HIS: Histidine ARG: Arginine; THR: Threonine; ALA :Alanine; PRO: Proline; TYR: Tyrosine ; VAL: Valine ; MET: Methionine; CYS: Cysteine; ILEU: Isoleucine; LEU: Leucine; PHE : Phenylalanine; LYS: lysine 36 Bảng 4. 3. Thành phần amino acid trên Pleurotus pulmonaius, Pleurotus flabellatus Nhƣ vậy, nấm bào ngƣ có thể đƣợc xem nhƣ là một thực phẩm giàu dinh dƣỡng chứa gần nhƣ đầy đủ các amino acid thiết yếu. Thành phần amin acid của nó cao hơn hầu hết các loại rau quả. Khi so sánh giữa 2 loài nấm, thành phần amino acid (aa) giữa chúng tƣơng đƣơng nhau (đều chứa 17aa). Nhƣng khi xét riêng từng amino acid, thì giữa chúng có sự khác biệt. Glu của nấm Pleurotus flabellatus cao gấp 8 lần so với Glu (chỉ phát hiện ở dạng vết: 0,25 mg) của Pleurotus pulmonaius, và Ileu cũng cao hơn gấp 10 lần. Tất cả các aa còn lại có sự khác biệt không lớn lắm. Số thứ tự Amino acid Pleurotus pulmonarius (mg/g) Pleurotus flabellatus (mg/g) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Leucine Glycine Serine Arginine Alanine Proline Histidine Tyrosine Threonine Phenylalanine Valine Asparagine Cysteine Methionine Isoleucine Lysine Glutamate 21, 15 8, 92 7, 74 6, 49 5, 93 4, 50 4, 42 3, 75 3, 67 2, 21 1, 88 1, 88 1, 79 1, 77 1, 31 1, 15 0, 25 17, 15 11, 39 7, 85 5, 26 4, 95 3, 08 5, 48 6, 78 2, 68 0, 97 0, 91 1, 63 2, 59 4, 49 13, 19 0, 89 2, 04 37 PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1. Kết luận. Đã trồng đƣợc 4 loại nấm bào ngƣ. Trong đó, có hai loài chƣa đƣợc trồng ở Thành Phố Hồ Chí Minh: Pleurotus pulmonarius và Pleurotus flabellatus. Với năng suất sản phẩm đạt đƣợc khoảng 55- 70%, trong điều kiện nhiệt độ 28 2 0 C, ẩm độ 70%. Bằng sắc ký lỏng cao áp HPLC, chúng tôi đã phát hiện và định lƣợng đƣợc thành phần amino acid trên 2 loài nấm Pleurotus pulmonarius và Pleurotus flabellatus. Hai loài này chứa đầy đủ 17 amino acid, trong đó leucine chiếm tỷ lệ cao nhất 21,15% đối với Pleurotus pulmonarius và 17,15% đối với Pleurotus flabellatus. Trong nấm Pleurotus pulmonarius thì Glutamate chiếm tỷ lệ thấp nhất, nhƣng đối với nấm Pleurotus flabellatus (0,25%), Valine chiếm tỷ lệ thấp nhất (0,91%). 5.2. Đề nghị Sau khi phân tích amino acid, nên tiến hành trồng trên các loại cơ chất khác nhau sau đó phân tích tiếp amino acid để xem sự khác biệt do ảnh hƣởng của cơ chất . 38 PHẦN 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 1. Nguyễn Lân Dũng, 2002. Công nghệ nuôi trồng nấm, tập 1. Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội. 200 trang. 2. Nguyễn Lân Dũng, 2002. Công nghệ nuôi trồng nấm, tập 2. Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội. 244 trang. 3. Lê Duy Thắng, 2001. Kỹ thuật trồng nấm, tập 1. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. 4. Nguyễn Lê Chung Sơn, 2004, Sử dụng sinh khối cấy mai dương làm nguyên liệu trồng nấm bào ngư (Pleurotus sajor- caju ) góp phần kiểm soát sự xâm lấn của loài thực vật ngoại lai. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân công nghệ sinh học, Trƣờng Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Huỳnh Hữu Tín, 2004, nghiên cứu sử dụng trấu làm nguyên liệu trồng nấm bào ngư (Pleurotus florida). Khóa luận tốt nghiệp cử nhân sinh học, Trƣờng Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Hoàng Trâm Anh, Đinh Hoàng Anh Khoa, Lê Thúy Anh, Lê Duy Thắng, 2003. Nghiên cứ kháng khuẩn của nấm bào ngư (Pleurotus sajor- caju). Tạp chí y dƣợc học. tr 201-204. 7. Lâm Thị Nhạn, 2001. Cải tiến kỹ thuật định lượng aflatoxin trong thực phẩm. Luận án thạc sĩ khoa học chuyên ngành hóa phân tích, Trƣờng Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. tr 16-19 8. Nam Phƣơng, 2005. Trồng thành công hai loài nấm bào ngư mới tại Việt Nam. Báo khoa học phổ thông số 25: tr 14. Tòa soạn báo khoa học phổ thông, Thành phố Hồ Chí Minh. TIẾNG NƢỚC NGOÀI 9. Archer J.P. Martin 1952. The development of partition chromatography. Nobel lecture, December 10. Alexander Efimov, 2005. HPLC introduction. 11. Hans Neurath. The Protein - Composition, Structure, Function. 2 nd edition. Volume 1. Academic Press, New York and London p. 2-39. 12. Royer Y. Stainer, Michael Doudoroff, and Edward A. Adelberg. The Microbial World. Prentice-Hall, Inc. p.88-90. 39 13. Thomas D. Brock. Biology of microorganism. Pretice-Hall, Inc. p.684-681. 14. Arthur T. Henrici, M.D. A handbook for students of Bacteriology. Molds, Yeast, And Actinomycetes. John Wiley & Sons, Inc, New York. p.7-9. 15. Zakia Bano, K.S. Srinivasan, and H.C. Srivastava, 1963. Amino acid composition of the Protein from a Mushroom (Pleurotus sp.). Appl. Microbiol. 11. p.184-187 16. Bernard Wathelet, 1999. Nutritional analyses for proteins and amino acids in beans (Phaseolus sp.). Biotechnol. Agron. Soc. Environ, p 197–200 17. <www.nihs.go.jp/dbcb/amino.pdf 18. <www.dekker.com/sdek/81410433-13447283/ abstract~content> 19. <www.mriokc001.ouhsc.edu/amino.htm> 20. <www.biotech.iastate.edu/facilities/protein/aaa.html -> 21. <www.abrf.org/ABRFNews/1995/ December1995/dec95aaawkshp.html> 22. <http://www.hort.purdue.edu/newcrop/proceeding1996/v3-464.htm> 23. <http://www2.bioch.ox.ac.uk/immunoch/PCFWebsite/Acideffects.htm> 24. http://lims.uni-duisburg.de/Lehre/Material/PrAnalytik/TLC.pdf. 25. http://www.answers.com/main/ntquery/ 26. <http://www.agroviet.gov.vn/stories/rd.asp> 40 PHỤ LỤC 1 KẾT QUẢ THU HOẠCH CÁC NẤM BÀO NGƢ Nấm Pleurotus flabellatus Trọng lƣợng cơ chất khô (g) 75 85 83 75 85 79 Trọng lƣợng nấm tƣơi (g) 44 45 50 43,5 42 45,6 Nấm Pleurotus floridanus Trọng lƣợng cơ chất khô (g) 341 370 360 380 350 Trọng lƣợng nấm tƣơi (g) 250,3 260 255 254 240 Nấm pleurotus pulmonarius Trọng lƣợng cơ chất khô (g) 80 82 80 79 75 Trọng lƣợng nấm tƣơi (g) 43,7 49,2 50,4 42,5 51,8 Nấm Pleurotus abalonus Trọng lƣợng cơ chất khô (g) 350 364 352 380 370 Trọng lƣợng nấm tƣơi (g) 220,9 230,5 223,4 230 222 PHỤ LỤC 2 . bổ sung: Cám gạo (10 %) Bột bắp (5, 5 %) KH 2 PO 4 (0 ,5 %) Quả thể 34 Hình 4.9. Sắc ký đồ chuẩn amin acid ASP: Aspartic acid; GLU Glutamate; SER: Serine; GLY: Glycine ; HIS: Histidine. 75 85 79 Trọng lƣợng nấm tƣơi (g) 44 45 50 43 ,5 42 45, 6 Nấm Pleurotus floridanus Trọng lƣợng cơ chất khô (g) 341 370 360 380 350 Trọng lƣợng nấm tƣơi (g) 250 ,3 260 255 . 4.11. Sắc ký đồ của mẫu nấm Pleurotus pulmonarius ASP: Aspartic acid; GLU Gluatamate; SER: Serine; GLY: Glycine ; HIS: Histidine ARG: Arginine; THR: Threonine; ALA :Alanine; PRO: Proline; TYR:
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn : NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC) part 5 pptx, Luận văn : NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC) part 5 pptx, Luận văn : NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC) part 5 pptx

Từ khóa liên quan