Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

9 849 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 18:20

GV: Võ H ồng Thi 10 lư ợng/1000. T ương t ự, nếu a tính theo mg th ì a A /Đ A = s ố mili đ ương lư ợng. - M ối quan hệ giữa các loại nồng độ : d l g C C . 10 ) / ( (%)  M l g C C M ) / (  = M l mg C 1000 ). / ( M N C n C .  (n là s ố mol ion hay nguyên t ử Hydro, số ion hóa trị 1, số electron đư ợc cung c ấp hay kết hợp với 1 mol chất. Một số t ài li ệu c òn g ọi n l à h ệ số đ ương lư ợng v à có th ể ký hiệu bằng ch ữ z) M d C C M 10 . (%).  (M là kh ối l ư ợng phân tử của chất) (d là kh ối l ư ợng ri ên g c ủa dung dịch có nồng độ %) Đ d C C N 10 . (%).  (Đ là kh ối l ư ợng đ ương lư ợng (đ ương lư ợng gam) của chất) GV: Võ H ồng Thi 11 BÀI CHU ẨN BỊ I. M ục đích: - M ột số điều cần biết khi tiến h ành phân tích đ ịnh l ư ợng. - N ắm đ ư ợc một số chú ý khi thao tác v ớ i các d ụng cụ đo chính xác trong Hóa phân tích đ ịnh l ư ợng. - C ách x ử lý số liệu v à bi ểu diễn kết quả phân tích. - Cách pha ch ế các dung dịch chuẩn. II. N ội dung: II.1. M ột số điều cần biết khi tiến h ành phân tích đ ịnh l ư ợng II.1.1. Chu ẩn bị thí nghiệm M ột th í nghi ệm phân tích định l ư ợng th ư ờng bao gồm nhiều giai đoạn. Nếu mọi giai đo ạn thí nghiệm đều đ ư ợc tiến h ành c ẩn thận, đúng nguy ên t ắc th ì k ết quả cuối c ùng m ới có thể chính xác. B ởi vậy sinh vi ên ph ải chuẩn bị thật kỹ tr ư ớc khi l àm thí nghi ệm: - N ắm vững cơ s ở lý thuyết của thí nghiệm, hiểu thấu đáo ý nghĩa của từng thao tác thí nghi ệm. - N ắm vững cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm, cách pha chế, chuẩn bị các hóa ch ất cần thiết. - Trình t ự thí nghiệm. - Cách ghi chép và tính toán k ết quả thí nghiệm. II.1 .2. Ti ến h ành thí nghi ệm Mu ốn tiến h ành thí nghi ệm có kết quả tốt trong thời gian định sẵn, không l ãng phí hóa ch ất, l àm hư h ỏng dụng cụ, thiết bị, sinh vi ên c ần chú ý một số qui tắc sau: - S ắp xếp chỗ l àm vi ệc Ch ỗ l àm vi ệc phải sạch sẽ, khô ráo, c ác d ụng cụ phải bố trí thuận tiện cho vi ệc sử dụng, tránh xẩy ra va chạm, đổ vỡ - Chu ẩn bị dụng cụ, thiết bị Các d ụng cụ thủy tinh, sứ… phải bảo đảm sạch sẽ tr ư ớc khi d ùng, c ần kiểm tra d ụng cụ thiết bị tr ư ớc khi d ùng và bàn giao đ ầy đủ cho ph ò ng thí nghi ệm sau khi hoàn thành thí nghi ệm. - Ghi chép M ọi hiện t ư ợng, số liệu trong khi thí nghiệm đều phải ghi v ào s ổ thí nghiệm, không ghi vào m ảnh giấy rời hoặc ghi l ên bàn. II.2. C hú ý khi thao tác v ới các d ụng cụ đo chính xác trong Hóa phân tích địn h lư ợng GV: Võ H ồng Thi 12 II.2.1. Cân phân tích: Trong các PTN phân tích hóa h ọc hiện nay đ ều s ử dụng phổ biến loại cân phân tích đi ện tử. Đ ó là t h i ế t b ị c h ín h xác , đ ắ t ti ề n v à d ễ h ỏng . Trong PTN c ủa Khoa Môi tr ư ờng và CNSH, lo ại cân phân tích đang sử dụng c ũng l à cân đi ệ n t ử với thông s ố kỹ thuật như sau: - Tr ọng l ư ợng tối đa: 2 2 0g. - Đ ộ chính xác: 0,0001g. Nguyên lý ho ạt đ ộ ng c ủ a cân đi ện t ử : V ật cân kéo đ ĩ a cân xu ống v ới l ực F = m .g v ới m là kh ối l ư ợ ng c ủa v ật cân ; g là gia t ốc tr ọ ng trư ờ ng. Cân đi ện t ử s ẽ dùng m ột l ực ph ản h ồi đi ện t ử đ ể kéo đ ĩ a cân v ề v ị t r í ban đ ầu c ủa nó. Khi đ ặt v ật cân vào đ ĩ a cân, do k h ối lư ợ n g c ủa v ậ t cân kéo đ ĩ a cân xu ống, điều đó s ẽ đư ợ c detector phát hi ện và g ửi tín hi ệ u đ ến b ộ c h ỉn h dòng , dòn g p h ả n h ồ i đư ợ c sin h r a đ ư a t ớ i đ ộn g c ơ t r ợ . Dòn g đi ệ n c ầ n t hi ế t đ ể sin h r a l ự c ph ả n h ồ i t ỷ l ệ v ớ i kh ố i l ư ợ ng c ủ a v ậ t v à đ ư ợ c hi ể n th ị trê n mà n hìn h h i ệ n s ố. M ột số nguy ên t ắc c ơ b ản khi cân : - Trư ớc mỗi lần cân cần kiểm tra lại trạng thái của cân. D ùng v ải mềm lau sạch bụi ở đ ĩa cân. - Tuy ệt đối khôn g ch ạm v ào cân khi đang cân. GV: Võ H ồng Thi 13 - Quan sát bóng nư ớc để xem cân đ ã th ăng b ằng ch ưa, n ếu ch ưa sinh viên không đư ợc tự chỉnh m à báo cho cán b ộ PTN biết. - Tuy ệt đối không cân vật nặng h ơn tr ọng l ư ợng tối đa cho phép của cân. N ếu nghi ngờ thì c ần cân tr ư ớc vật cân trên cân k ỹ thuật. Th ực tế chỉ n ên cân ở mức tổng khối lư ợng của b ì đ ựng v à hóa ch ất < 150g. - Không đ ổ hóa chất trực tiếp l ên đ ĩa cân m à ph ải cân thông qua vật chứa nh ư gi ấy cân, becse… - N ếu đánh r ơi hóa ch ất l ên đ ĩa cân phải lau sạch ngay. - S ự thay đổi kh ối l ư ợng của hóa chất v à bì đ ựng tro ng th ời gian cân hay dẫn đến sai số khi cân, thư ờng l à do hóa ch ất (các hóa ch ất rắn dạng bột nói chung hút ẩm mạnh) và bì đ ựng bị hút ẩm (như d ụng cụ thủy tinh) . Vì v ậy cần thao tác để thời gian cân chỉ kéo dài trong và i phút. M ột số hóa chất nếu d ùng làm ch ất chuẩn cần đ ư ợc sấy khô tr ư ớc khi cân. - Sai s ố do ch ênh l ệch nhiệt độ giữa cân v à v ật cân: Nếu nhiệt độ vật cân cao h ơn nhi ệt đ ộ cân th ì kh ối l ư ợng của nó sẽ thấp h ơn kh ối l ư ợng thực. V ì v ậy tr ư ớc khi cân cần làm ng u ội vật cân (tốt nhất l à trong bình hút ẩm) để cân bằng với nhiệt độ ph òng. Th ời gian làm ngu ội phụ thuộc nhiệt độ vật cân, kích th ư ớc v à ch ất liệu vật cân. - Khi cân không ho ạt động, tốt nhất n ên m ở 2 cửa 2 b ên cân đ ể cân bằng nhiệt độ giữa cân và nhi ệt độ phòng. Nh ưng khi cân, ph ải đóng hết các cửa cân tr ư ớc khi đọc kết qu ả. - Cách đ ọc kết quả: ghi ngay k ết quả khi số hiện tr ên cân v ừa ổn định. - Không đư ợc d ùng tay mà ph ải d ùng g ắp để kẹp vật cân đặt l ên đ ĩa cân. - Đ ể tránh nhầm lẫn, tốt nhất không nói chuyệ n trong khi cân. II.2.2. D ụng cụ đo thể tích: - Nhìn chung, các d ụng cụ đo thể tích sử dụng trong ph òng thí nghi ệm đều đ ư ợc chế t ạo từ các loại thủy tinh khác nhau. Loại dụng cụ l àm t ừ chất dẻo có độ chính xác kém hơn và thư ờng chỉ đ ư ợc sử dụng tại hiện tr ư ờng (on - site). - Các d ụng cụ đo thể tích đều đ ư ợc chia th ành 2 lo ại: TC (To contain) hay In v à TD (To deliver) hay Ex. + Lo ại TC hay In (ký hiệu n ày thư ờng đ ư ợc ghi tr ên thân d ụng cụ): các dụng cụ có ghi “TC 20 o C” có ngh ĩa l à d ụng cụ đó đ ã đư ợc định chuẩn (calibration) đ ể chứa chính xác m ột thể tích ứng với to àn ph ần chứa trong dụng cụ ở 20 o C. Th ể tích m à d ụng cụ có khả năng chứa đ ư ợc bao gồm cả l ư ợng hóa chất sẽ dính bám l ên d ụng c ụ nếu trút l ư ợng hóa chất trong dụng cụ sang dụng cụ khác. Các lo ại dụng c ụ TC cũng t hư ờng áp dụng với b ình đ ịnh mức, becse v à erlen. + Lo ại TD hay Ex (ký hiệu n ày thư ờng đ ư ợc ghi tr ên thân d ụng cụ): các dụng cụ có ghi “TD 20 o C” có ngh ĩa l à d ụng cụ đó đ ã đư ợc định chuẩn (calibration) để dung tích c ủa dụng cụ chỉ ứng với phần dung d ịch chảy ra v à không k ể giọt cuối. L ư ợng hóa GV: Võ H ồng Thi 14 ch ất c òn dính bám lên thành d ụng cụ sau khi đ ã trút hóa ch ất ra đ ã đư ợc trừ ra v à không đư ợc tính v ào th ể tích trút bỏ. Các lo ại dụng cụ TD cũng t hư ờng áp dụng v ới buret, pipet v à ống đong. - Bình đ ịnh mứ c : thu ộc loại TC. Chỉ d ùng đ ể pha chế các dung dịch có n ồng độ chính xác. Khi th êm nư ớc tới vạch phải quan sát ở mức m à m ắt cùng m ặt phẳng với vạch. Không đư ợc rửa b ình đ ịnh mức bằng dung d ịch định l ư ợng hay thuốc thử như buret và pipet. Không rót th ẳng cá c dung d ịch nóng hay lạnh v ào bình đ ịnh mức m à ph ải chờ đến khi ngu ội về nhiệt độ ph òng m ới rót v ào bình đ ịnh mức. Khi làm vi ệc với b ình đ ịnh mức cần tránh tiếp xúc tay v ào b ầu b ình, ch ỉ c ầm tay v ào ph ần tr ên c ổ b ình, vì nhi ệt từ tay sẽ truyền v ào thành bình làm thay đ ổi dung tích b ình. Tr ư ớc khi l àm đ ầy b ình đ ịnh mức, phải đặt b ình ở vị trí b ằng phẳng v à đư ợc chiếu sáng r õ. - Pipet : thu ộc loại TD. Pipet gồm 2 loại: pipet bầu (pipet chính xác) v à pipet chia đ ộ. Để gi ảm sai số, các pipet đều phải sạch v à khô ng dính d ầu mỡ. Khi làm vi ệc với pipet, không đư ợc c h ạm tay v ào ph ần giữa của pipet v ì nhi ệt từ tay sẽ l àm thay đ ổi dung tích c ủa pipet. Khi chuy ển chất lỏng sang b ình chu ẩn độ phải cho chảy từ từ th ì ch ất lỏng mới ch ảy hết khỏi pipet. Nếu cho chảy nhanh, do l ực chảy của chất lỏng m à m ột ph ần đáng kể sẽ c òn l ại trong pipet. Pipet p h ả i ở vị tr í t h ẳ ng đ ứng khi chảy. + Pipet b ầu (bulb pipet): l à lo ại pipet để đo một thể tích chính xác do pipet quy đ ịnh. KHÔNG BAO GIỜ “thổi” hay d ùng l ực tác động ngo ài tr ọng l ực nhằm đưa gi ọt cuối ở đầu pipet bầu ra ngo ài, vì th ể tích trong pipet bầu đ ã đư ợc đ ịnh chuẩn không bao gồm giọt cuối. Do đó nếu pipet bầu bị nứt đầu hay mẻ đ ầu, phải loại bỏ v ì pipet đó đ ã b ị sai số. Do đặc th ù c ủa pipet bầu n ên khi c ần lấy một thể tích m ẫu thử chính xác bằng pipet bầu, nh ất thiết ph ải tráng nó b ằng chính mẫu thử tối thiểu 1 lần. + Pipet chia v ạch (measuring pipet): l à lo ại pipet chỉ cho độ chính xác t ương đ ối. Chú ý nếu tr ên c ổ pipet có chữ BLOWOUT hay có viền kính nhám r ộng khoảng 3 - 5mm hay có 2 vi ền m àu xung quanh c ổ th ì khi thao tác, c ần ‘th ổi” giọt cuối. Chú ý không lẫn lộn giữa viền kính nhám (frosted band) với m ột dải m àu r ộng (cũng tr ên c ổ pipet) v ì d ải m àu là code c ủa nh à SX d ụng c ụ. Các pipet không có 1 trong 3 đặc điểm tr ên thì khi thao tác, không dùng b ất cứ tác động n ào ngoài tr ọng lực. Thông th ư ờng, pipet chia vạch đư ợc d ùng đ ể hút hóa chất trong các phản ứng phân tích. Tr ư ớc khi hút hóa ch ất, việc tráng pipet chia vạch bằng n ư ớc cất (l à đ ủ) hay phải bằng chính hóa ch ất đe m hút là tùy thu ộc v ào phương pháp phân tích c ụ thể. Nguyên t ắc chung l à n ếu cần một l ư ợng thể tích chính xác (ví dụ trong ph ản ứng chuẩn độ ng ư ợc hay chuẩn độ thế) th ì c ần tráng pipet bằng hóa chất đem hút. Ngư ợc lại, nếu l ư ợng hóa chất không cần chính xá c cao (ví d ụ để tạo môi trư ờng hay tạo phức m àu) thì có th ể tráng pipet bằng n ư ớc cất l à đ ủ. GV: Võ H ồng Thi 15 - Buret : thu ộc loại TD. Chú ý nếu buret bị nứt đầu hay mẻ đầu, phải loại bỏ v ì đ ã b ị sai s ố do mất tác dụng kiểm sóat tốc độ chảy. Độ chính xác của buret cao h ơn pipet nên n ếu phân tích y êu c ầu độ chính xác cao, không bao giờ sử dụng pipet để chuẩn độ. M ỗi lần định l ư ợng nhất thiết để mức ngang của dung dịch trong buret bắt đầu từ số 0, t ức l à luôn ch ỉ d ùng 1 ph ần của buret. Tương t ự nh ư pipet b ầu, nh ất thiết phải tráng buret b ằng chính dung dịch d ùng đ ể chuẩn độ trư ớc khi chứa đầy dung dịch trong buret. Đ ọc buret đựng dung dịch trong suốt Đ ọc buret đựng dung dịch không trong suốt Đ ọc 24,87ml Đ ọc 25,62ml Khi làm vi ệc với buret, phải kẹp buret vào v ị trí thẳng đứng. Tr ư ớc mỗi lần chuẩn độ ph ải đổ dung dịch chuẩn v ào buret t ới vạch “0” v à chú ý làm đ ầy cả phần cuối v à c ả khóa buret. Khi đ ọc chỉ số tr ên buret, m ắt phải để ở vị trí ngang với vạch lồi . Có th ể đ ọc theo phần cong xuống hay cong lên c ủa mặt cong dung dịch, nh ưng t ất cả các lần đ ọc kể cả khi đọc ở vạch “0” v à khi đ ọc mức dung dịch sau khi chuẩn độ đều phải gi ống nhau. R ửa buret xong n ên d ựng thẳng tr ên giá và ngâm nư ớc cất trong buret để tránh bị thay đ ổi thể tích do gi ãn n ở. Úp ng ư ợc ống nghiệm l ên đ ầu buret để hạn chế sự bay hơi c ủa n ư ớc. - Becse, bình nón, ống đong chỉ cho mức thể tích rất t ương đ ối v à không bao gi ờ sử d ụng các vật dụng n ày v ới mục đích đo thể tích chính xác. Sai số của các dụng cụ n ày có th ể l ên t ới 10%. - Không s ấy khô (trong tủ sấy) các dụng cụ buret, b ình đ ịnh mức v à pipet chính xác vì s ẽ gây sai số do thủy tinh gi ãn n ở. Chỉ để khô tự nhi ên ở nhiệt độ ph òng ho ặc d ùng lu ồng không khí sạch l àm khô d ụng cụ. II.3. Cách x ử lý số liệu v à bi ểu diễn kết quả phân tích GV: Võ H ồng Thi 16 II.3.1. Khái ni ệm về sai số của phép đo Dù vi ệc phân tích có cẩn thận đến đâu th ì k ết quả thu đ ư ợc vẫn khác với giá trị thật, tức l à v ẫn có sai số. Giá tr ị của một phép phân tích đ ư ợc đánh giá ở độ đúng v à đ ộ lặp lại của k ết quả thu đ ư ợc. - Đ ộ đúng, độ lặp l ại v à đ ộ chính xác: + Đ ộ đúng : ph ản ánh sự ph ù h ợp giữa kết quả thực nghiệm thu đ ư ợc x với giá trị th ực  c ủa đại l ư ợng đo. + Đ ộ lặp lại : ph ản ánh sự khác biệt trong các giá trị xác định x i ở c ùng đi ều kiện thí nghi ệm. Muốn biết 1 phép xác định có độ lặ p l ại thế n ào ph ải thực hiện nhiều lần phép xác đ ịnh đó. + Đ ộ chính xác : bi ểu diễn đồng thời độ đúng tốt v à đ ộ lặp lại tốt của phép xác định. Ví d ụ, khi kiểm tra dung dịch HCl có nồng độ chính xác 0,1000M, kết quả thu đ ư ợc trong các thí nghi ệm độc lập nh ư sau: A: 0,1002 ; 0,0999 ; 0,1004 ; 0,0996 ; 0,1003 B: 0,1014 ; 0,1017 ; 0,1016 ; 0,1015 ; 0,1014 Chu ỗi kết quả A đúng nh ưng đ ộ lặp lại không tốt. Ng ư ợc lại, chuỗi kết quả B có độ lặp l ại tốt h ơn nhưng đ ộ đúng lại kém. - Phân bi ệt sai số hệ thống v à sai s ố ngẫu nhi ên: + Sai s ố hệ thống hay sai số xác định:  Có th ể xác định đ ư ợc.  Ảnh h ư ởng một chiều tr ên đ ộ đúng của phép xác định.  Do nh ững nguy ên nhân có th ể biết đ ư ợc nh ư: d ụng cụ đo (buret, pipet, b ình đ ịnh mức, cân ) hay hóa chất có nồng độ sai.  Phương p háp xác đ ịnh có khuyết điểm.  Ngư ời phân tích có khuyết điểm về cách nhận m àu… + Sai s ố ngẫu nhi ên hay sai s ố không xác định:  Không th ể biết hay xác định đ ư ợc.  Ảnh h ư ởng đ ư ợc thể hiện tr ên đ ộ lặp lại của phép xác định không theo quy luật nào.  Do nh ững ng uyên nhân không c ố định v à không d ự đoán đ ư ợc.  Ch ỉ có thể giảm bằng cách tăng số lần xác định. + Sai s ố thô: sai số tr ên giá tr ị của 1 lần xác định, có thể quá lớn hay quá nhỏ so với các giá tr ị x i khác c ủa chuỗi n lần xác định. Đánh giá sa i s ố của các phép đo: GV: Võ H ồng Thi 17 Thông thư ờng kết quả phân tích có sai số t ương đ ối trong khoảng  1% và khi đ ịnh lư ợng dạng vết th ì sai s ố có thể l ên t ới  10%. V ới y êu c ầu sai số thông th ư ờng trong vùng  1%, có th ể tiến h ành l ặp lại phép định l ư ợng v ài l ần v à sau khi lo ại bỏ sai s ố thô đ ại, nếu kết quả gần giống nhau l à đư ợc. Nếu phép định l ư ợng y êu c ầu sai số nhỏ (  0,1%) thì c ần lặp lại phép định l ư ợng nhiều lần để rút ra thông tin tối ưu t ừ kết quả th ực nghiệm v à c ần xử lý kết quả theo thống k ê (tham kh ảo chi tiết trong các sác h lý thuy ết hóa học phân tích). II.3.2. Trình t ự đánh giá sai số:  Đánh giá sai s ố của kết quả theo cách đơn gi ản: S = x d i trong đó: n là s ố thí nghiệm lặp lại Giá tr ị trung b ình n x x x x n x x n 1 n 2 1 n 1 i         x x d i i   ; n d d i i   - N ếu S nằm trong khoảng  0,01 (  1% ) thì đ ộ lặp lại coi nh ư đ ạt y êu c ầu. - N ếu S >  1% thì có th ể lặp lại phép định l ư ợng để thu th êm k ết quả đồng thời có th ể loại bỏ các giá trị quá cao hay quá thấp so với các giá trị khác. Kiểm tra l ại S để S nằm trong giới hạn sai số cho phép. - K ết quả phân tích S x     Đánh giá sai s ố của kết quả theo thống k ê (tham kh ảo): - Ki ểm tra d ãy s ố liệu để loại bỏ sai số thô đại: d ùng chu ẩn Q 1 n 1 n n tn x x x x Q     N ếu Q tn > Q lt (tra c ứu trong sách lý thuyết hóa PT) th ì c ần bỏ giá trị x n và ngư ợc l ại. - Tính giá tr ị trung b ình n x x x x n x x n 1 n 2 1 n 1 i         - Tính đ ộ lệch chuẩn 1 n ) x x ( s n 1 2 i     - Tra b ảng t ìm t lt ứng với xác suất tin cậy P (trong Hóa phân tích, th ư ờng sử d ụng P = 0,9 5) và s ố lần thí nghiệm n. GV: Võ H ồng Thi 18 - Tính biên gi ới tin cậy  hay chính là sai s ố = n s . t  - K ết quả phân tích     x II.3.3. Ch ữ số có nghĩa v à cách ghi k ết quả phân tích:  Ch ữ số có nghĩa K ết quả của một phéo đo trực tiếp hay th ao tác phân tích ph ải đ ư ợc ghi chép sao cho ngư ời sử dụng số liệu hiểu đ ư ợc mức độ chính xác của phép đo. Không ph ải cứ lấy nhi ều số lẻ l à t ốt. Nguyên t ắc chung l à s ố liệu đ ư ợc ghi sao cho chỉ có chữ số cuối cùng là b ất định. Ví dụ cân phân tích có độ nhạy  0,1mg thì k ết quả cân phải ghi 1,2516g mà không ghi 1,251g hay 1,25160g (các s ố 1, 2, 5, 1 l à tin c ậy v ì có th ể đọc đư ợc tr ên các qu ả cân hay b àn cân, còn s ố 6 l à b ất định (ư ớc l ư ợng) vì đư ợc đọc ư ớc tính trên thang chia hay là s ố biến đổi li ên t ục tr ên m ặt cân điện tử). Các số tin cậy v à s ố bất định đầu ti ên g ọi l à ch ữ số có nghĩa . - S ố c h ữ số có nghĩa đư ợc xác định nh ư sau: + T ất cả các số không phải l à s ố 0 (zero) đều l à s ố có nghĩa + Các s ố 0 nằm ở giữa các số không phải l à s ố 0 l à các s ố có nghĩa. Ví d ụ s ố 1,012 có 4 ch ữ số có nghĩa; số 1,0034 có 5 chữ số có nghĩa; số 10,24 có 4 chữ số có ngh ĩa. + Các s ố 0 nằm b ên ph ải số không phải số 0 v à bên ph ải dấu thập phân l à ch ữ số có ngh ĩa do đó những số 0 viết cuối c ùng không bao gi ờ đ ư ợc loại đi nếu chúng l à nh ững chữ số có nghĩa. Ví dụ số 1,0120 có 5 chữ số có nghĩa. + Ngư ợc lại, các s ố 0 ở trư ớc s ố không phải l à s ố 0 l à s ố KHÔNG CÓ NGHĨA. Ví dụ s ố 0,0034 có 2 chữ số có nghĩa (s ố 3 v à s ố 4) ; s ố 0,24 ch ỉ có 2 chữ số có nghĩa (s ố 2 v à s ố 4). - Thông thư ờng th ì đ ối với các số phức tạp nh ư trên ngư ời ta th ư ờng chuyển sang dạng lu ỹ thừa thập phân v à các ch ữ số phần nguy ên đư ợc tính v ào ch ữ số có nghĩa. Ví dụ s ố 0,00520 = 5,20.10 - 3 có 3 ch ữ số có nghĩa; số 10920 = 1,0920.10 4 có 5 ch ữ số có ngh ĩa (nh ưng n ếu viết 1092 0 = 1,092.10 4 l ại chỉ có 4 chữ số có nghĩa). Chuy ển sang d ạng luỹ thừa thập phân nh ư v ậy rất quan trọng v à không làm thay đ ổi số chữ số có ngh ĩa khi đổi sang các đơn v ị tính khác nhau. Ví dụ số liệu 2,4g có 2 chữ số có nghĩa. N ếu đổi ra mg th ì ph ải viết th ành 2,4.10 3 mg (2 ch ữ số có nghĩa) m à không vi ết 2400mg (4 ch ữ số có nghĩa).  Gi ữ lại bao n hiêu ch ữ số trong kết quả cuối khi th ực hiện các phép tính? Trong các phép tính không đư ợc l àm tròn s ố ở các giai đoạn tính trung gian m à ch ỉ làm tròn s ố ở kết quả c u ối c ùng. - Đ ối với các phép tính cộng v à tr ừ: chỉ giữ lại ở kết quả cuối một số chữ số thập phân đúng b ằng số chữ số thập phân của số hạng có số chữ số thập phân ít nhất. Ví d ụ: 6,145 + 13,24 + 34,7 = 54, 085 . cụ đo chính xác trong Hóa phân tích địn h lư ợng GV: Võ H ồng Thi 12 II .2. 1. Cân phân tích: Trong các PTN phân tích hóa h ọc hiện nay đ ều s ử dụng phổ biến loại cân phân tích đi ện tử. Đ ó là t h i ế t b ị c h ín h xác , đ ắ t ti ề n v à d ễ h ỏng . Trong. quả phân tích. - Cách pha ch ế các dung dịch chuẩn. II. N ội dung: II.1. M ột số điều cần biết khi tiến h ành phân tích đ ịnh l ư ợng II.1.1. Chu ẩn bị thí nghiệm M ột th í nghi ệm phân tích. thuyết của thí nghiệm, hiểu thấu đáo ý nghĩa của từng thao tác thí nghi ệm. - N ắm vững cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm, cách pha chế, chuẩn bị các hóa ch ất cần thiết. - Trình t ự thí nghiệm. - Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc, Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc, Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

Từ khóa liên quan