tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở việt nam hiện nay

45 576 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 09:22

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hoạt động XHH sản xuất chương trình truyền hình hiện đang ngày một phát triển ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhận thức về hoạt động này vẫn còn có nhiều ý kiến chưa thống nhất. Một số quan điểm cho rằng: XHH sản xuất chương trình truyền hình là một xu thế, là một việc làm cần kíp. Nếu không mở cửa đón nhận xu thế này truyền hình sẽ đánh mất cơ hội để phát triển. Nhưng cũng có quan điểm lại cho rằng: không nên XHH đối với truyền hình, vì nó sẽ khiến cho truyền hình dễ bị thao túng bởi các quyền lợi cá nhân và các mục đích kinh doanh thuần tuý. Trong khi, người ta đang còn tranh cãi nhau, thì XHH trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình vẫn diễn ra. Hoạt động này mặc dù thúc đẩy quá trình phát triển nhưng lại cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với đài truyền hình, các đối tác cùng các đơn vị liên quan trên nhiều phương diện: quản lý nội dung, cấu trúc nhân sự, xây dựng chiến lược phát triển, đặc biệt là giữ vững định hướng tuyên truyền. Như vậy, cả trong lý luận và thực tiễn, hoạt động XHH sản xuất chương trình truyền hình đều đặt ra những yêu cầu cần phải được nghiên cứu, giải quyết nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của truyền hình Việt Nam, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, thưởng thức của khán giả. Với lí do trên, chúng tôi đã chọn đề tài “Vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở Việt Nam hiện nay” để thực hiện luận án tiến sĩ chuyên ngành báo chí học. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hóa lí luận và thực tiễn, luận án bổ sung, phát triển khung lí thuyết về hoạt động XHH sản xuất chương trình truyền hình; từ cơ sở này luận án nghiên cứu, dựng nên một bức tranh toàn diện, khái quát về thực trạng, làm rõ những thành công, hạn chế của hoạt động XHH sản xuất chương trình truyền hình ở Việt Nam; dự báo xu hướng phát triển và kiến nghị các giải pháp nhằm giải quyết hợp lý, có hiệu quả hoạt động đó trong thời gian tới. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nêu trên, luận án phải thực hiện những nhiệm vụ sau: (1) Làm rõ những vấn đề lý luận về XHH sản xuất chương trình truyền hình. (2) Tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích làm rõ thực trạng hoạt động XHH sản xuất các chương trình truyền hình thông qua phân tích các hình thức hợp tác sản xuất và quản lí với các chương trình đã phát sóng trên sóng truyền hình ở Việt Nam trong thời gian qua. (3) Từ những lý luận cơ bản, cùng với việc tham khảo kinh nghiệm hoạt động XHH của nước ngoài, kết hợp với thực tiễn ở Việt Nam để dự báo, chỉ ra những khả năng phát triển tiếp theo của hoạt động XHH sản xuất chương trình truyền hình ở Việt Nam trong thời gian tới cùng những thách thức phải đối mặt. (4) Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm giải quyết hợp lí, có hiệu quả hoạt động XHH sản xuất chương trình truyền hình phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài: là hoạt động XHH sản xuất chương trình truyền hình, cách thức khai thác, quản lí hoạt động này ở Việt Nam. - Đối tượng khảo sát: (1) Các chương trình truyền hình được thực hiện bằng hình thức XHH. (2) Các nhà báo, các nhà lãnh đạo, quản lí các đài TH ở Việt Nam, một số cá nhân, tổ chức bên ngoài đài đang tham gia sản xuất chương trình cho các đài TH. (3) Khán giả truyền hình - đây là những người đón nhận và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chương trình được sản xuất theo hình thức XHH. (4)Tuy nhiên, để làm rõ hơn thực trạng và đưa ra cơ sở lý thuyết chúng tôi sẽ kế thừa những số liệu đã nghiên cứu từ nhiều nguồn khác. - Phạm vi khảo sát, nghiên cứu: Luận án tập trung vào tìm hiểu những hoạt động cùng những chương trình đã, đang được thực hiện theo hình thức XHH tại 12 đài TH đại diện trên cả nước, như: ĐàiTHVN, Đài TH kỹ thuật số VTC, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Đài PTTH Hà Nội, Đài PTTH Quảng Ninh, Đài PTTH Hà Giang, Đài PTTTH Nghệ An, Đài PTTH Đà Nẵng, Đài PTTH Khánh Hòa, Đài PTTH Vĩnh Long, Đài PTTH Cần Thơ, Đài PTTH Hậu Giang và một số đài TH khác ở Việt Nam. Các đài kể trên được chọn theo cơ cấu: trung ương - địa phương, vùng miền, đoàn thể. Đây là những đài TH hoạt động XHH xuất hiện sớm và phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam hiện nay. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở lí luận: Việc nghiên cứu đề tài này được thực hiện dựa trên cơ sở quán triệt các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các kỳ Đại hội gần đây, các chủ trương, văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động XHH, hoạt động báo chí và hệ thống lý luận báo chí nói chung, báo chí truyền hình nói riêng. 4.2. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp khảo sát thực tiễn: được dùng để xác định ý tưởng nghiên cứu, phác thảo bức tranh về thực trạng, xác định những vấn đề đặt ra trong hoạt động XHH của ngành truyền hình Việt Nam. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: được tiến hành đối với các công trình khoa học lí luận về truyền hình của các tác giả trong và ngoài nước đã công bố. Phương pháp này được sử dụng với mục đích khái quát, bổ sung hệ thống lí thuyết về truyền hình nói chung và hoạt động XHH sản xuất chương trình truyền hình nói riêng. Đây chính là những lí thuyết cơ sở đánh giá các kết quả khảo sát thực tế và đưa ra những giải pháp khoa học cho vấn đề nghiên cứu. - Phương pháp thống kê - so sánh: được sử dụng nhằm xác định tần số xuất hiện, mức độ phát triển, chất lượng, hiệu quả những chương trình có sự phối hợp sản xuất giữa đài truyền hình với các đối tác bên ngoài với những chương trình hoàn toàn do phóng viên của đài độc lập sản xuất. Phương pháp này được dựa chủ yếu vào các báo cáo thống kê định kỳ, các điều tra và khảo sát chuyên môn của các Đài, các công ty truyền thông và các đơn vị liên quan thực hiện. - Phương pháp phân tích, tổng hợp:được dùng để phân tích, đánh giá và tổng hợp những kết quả nghiên cứu nhằm chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân cùng những thách thức trong quá trình thực hiện XHH sản xuất chương trình truyền hình ở nước ta. - Phương pháp phỏng vấn sâu: được thực hiện với 35 cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc các cơ quan quản lí nhà nước, các đài TH, các tổ chức bên ngoài đài và các phóng viên của các đài TH đang tham gia vào hoạt động XHH sản xuất chương trình nhằm thu thập ý kiến đánh giá của cá nhân xung quanh vấn đề này. - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: được thực hiện nhằm lấy ý kiến khách quan về chất lượng, hiệu quả cũng như nhu cầu của công chúng về những chương trình truyền hình được thực hiện theo hình thức XHH. Dung lượng mẫu là 800 phiếu, lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên ở 4 địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo thêm một số phương pháp khác như phương pháp phân tích SWOT… để phân tích hoạt động hợp tác sản xuất của các đơn vị cũng như làm cơ sở đưa ra một số giải pháp phù hợp . 5. Giả thuyết nghiên cứu - XHH sản xuất chương trình truyền hình là một quy luật phát triển, vừa là sự hợp tác vừa là sự cạnh tranh. Sẽ không thấy được rõ bản chất, quy luật vận hành của hoạt động này nếu không nghiên cứu một cách toàn diện những vấn đề liên quan, cụ thể từ khái niệm, vai trò ý nghĩa, phương thức hợp tác, nguyên tắc XHH đến việc thực thi cũng như hoàn thiện hệ thống luật pháp - hành lang pháp lý để đảm bảo cho quá trình XHH truyền hình thực hiện hiệu quả. - Hoạt động XHH sản xuất chương trình truyền hình ở Việt Nam phát triển ngày càng rầm rộ, đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên bên cạnh đó, hoạt động này cũng còn bộc lộ những hạn chế, điều này đã tác động tiêu cực vào quá trình phát triển của các đài truyền hình nói riêng và ngành truyền hình nói chung. Nếu không có những khảo sát, phân tích một cách khoa học thực trạng đang diễn ra từ đó chỉ ra những thành công, hạn chế, những cơ hội và thách thức phải đối mặt cùng những giải pháp thực hiện hợp lí thì hoạt động XHH sẽ khó phát huy hết hiệu quả của những ưu thế mà thậm chí còn có những tác động khó lường khi để hoạt động này phát triển. 6. Những đóng góp mới về khoa học của luận án - Thứ nhất: Luận án triển khai nghiên cứu hệ thống và khái quát hóa khung lý thuyết về hoạt động XHH sản xuất chương trình truyền hình: (1)Làm rõ khái niệm về XHH sản xuất chương trình truyền hình và một số khái niệm liên quan để so sánh. (2)Tính tất yếu của hoạt động XHH. (3)Các hình thức XHH sản xuất chủ yếu. (4)Những nguyên tắc để đảm bảo tính định hướng nhưng vẫn khai thác, khuyến khích được các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động sản xuất chương trình truyền hình Khung lý thuyết này cùng các cơ sở thực tiễn sẽ làm nền tảng, chỗ dựa cho việc nghiên cứu, đánh giá các vấn đề liên quan đến XHH truyền thông nói chung và XHH sản xuất các chương trình truyền hình nói riêng. - Thứ hai: Điều tra, phân tích các hoạt động XHH ở một số đài truyền hình ở Việt Nam hiện nay một cách toàn diện, chi tiết qua các yếu tố cơ bản: đối tượng hợp tác, hình thức, nội dung XHH, các phương thức tổ chức, quản lí hoạt động XHH từ đó nhận định khái quát về thực trạng của hoạt động này trên thực tế. Luận án khẳng định tính tích cực của hoạt động XHH, đồng thời chú trọng chỉ rõ những hạn chế cần sớm khắc phục đặc biệt là về nhận thức cũng như quá trình quản lí hoạt động này. - Thứ ba: Trên cơ sở các kết luận khái quát đó, kết hợp với phân tích những kinh nghiệm phát triển lĩnh vực này của một số nước trên thế giới luận án dự báo những vấn đề đặt ra trong thời gian tới và đưa ra một hệ thống những giải pháp nhằm góp phần để hoạt động XHH sản xuất chương trình ở Việt Nam thực hiện có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 7.1. Ý nghĩa lí luận: Luận án là công trình khoa học đầu tiên tổng kết một cách hệ thống rút ra các luận điểm, các kết luận có tính lý luận về một vấn đề mới, đang có nhiều tranh cãi ở Việt Nam đó là XHH hoạt động truyền hình. Luận án được nghiên cứu thành công sẽ góp phần làm phong phú hơn những tri thức về truyền hình nói chung, vấn đề sản xuất, hợp tác sản xuất chương trình truyền hình nói riêng. 7.2. Ý nghĩa thực tiễn: Những kết quả nghiên cứu xuất phát từ lý luận và thực tế của luận án có thể là tài liệu tham khảo cho những nhà hoạch định chính sách; những người đang trực tiếp hoạt động, tham gia vào lĩnh vực truyền hình; là tài liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo cán bộ làm truyền hình và tất cả những ai quan tâm đến đề tài. 8. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, tổng quan nghiên cứu đề tài, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận án gồm 4 chương, 16 tiết. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Ngoài những tài liệu của nước ngoài, qua nghiên cứu chúng tôi thấy, trong những tài liệu đã công bố trong nước, các tác giả đã đề cập tới hoạt động XHH sản xuất chương trình truyền hình, cơ bản tập trung vào 4 nhóm nghiên cứu sau: - Nhóm thứ nhất: gồm những nghiên cứu liên quan đến cơ sở lý luận truyền hình, những xu hướng phát triển của truyền hình Việt Nam trong xã hội hiện đại, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập, toàn cầu hoá. Mặc dù có đề cập đến vấn đề XHH truyền hình nhưng chỉ ở một góc độ nhỏ lẻ và thường được nghiên cứu như một tác nhân nhỏ thúc đẩy sự phát triển của truyền hình trong xã hội hiện đại hoặc một giải pháp giúp truyền hình hội nhập phát triển. - Nhóm thứ 2: là những đề tài, công trình khoa học đề cập tới vấn đề XHH truyền hình nhưng ở một góc độ hẹp, có tính chất khảo cứu đơn lẻ với tư cách giới thiệu một mô hình XHH cụ thể. - Nhóm thứ ba: vấn đề XHH truyền hình được đề cập tới trong những tham luận tại các hội thảo khoa học, liên hoan truyền hình. Nhưng đa số các tham luận và các ý kiến ở đây mới chỉ mang tính đặt vấn đề, mang tính chất định tính, cá nhân. - Nhóm thứ tư: vấn đề XHH, XHH sản xuất chương trình truyền hình được đề cập tới trong định hướng phát triển của Đảng, trong các văn kiện, nghị quyết, các văn bản pháp quy. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, một số quy định về hoạt động này mang tính chất khái quát, chưa bắt kịp yêu cầu thực tế vì vậy còn nhiều điểm bất cập. Ngoài những công trình nghiên cứu trên, một số tờ báo, trang web cũng có những bài viết đơn lẻ đề cập đến những khía cạnh khác nhau của vấn đề XHH truyền hình Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên mới bước đầu đề cập đến một số lát cắt của vấn đề XHH truyền hình.Về mặt học thuật, các công trình này chưa lý thuyết hóa được một cách khoa học những vấn đề cơ bản liên quan đến XHH sản xuất chương trình truyền hình. Về mặt thực tiễn, các công trình này cũng chưa chỉ ra được mạch lạc xu hướng của quá trình XHH truyền hình, chưa phác hoạ được bức tranh khái quát về thực trạng, lộ trình, những mô hình, nguyên tắc, những trở ngại khi tiến hành XHH sản xuất chương trình của ngành truyền hình Việt Nam hiện nay, do vậy, chưa đưa ra được giải pháp cụ thể để phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động này nhằm giúp cho ngành truyền hình phát triển mạnh mẽ. Đây chính là khoảng trống cần tiếp tục được bổ sung và phát triển. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VỀ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 1.1. Khái niệm 1.1.1. Xã hội hoá Thuật ngữ “xã hội hóa”, hiện được nhìn nhận, nghiên cứu dưới đa dạng các góc độ: xã hội học, kinh tế - chính trị học, triết học Mặc dù, mỗi nghiên cứu có sự định nghĩa khác nhau về cụm từ này nhưng nhìn chung có sự tiệm cận ở việc cùng cho rằng: “xã hội hóa” chính là quá trình hình thành và khẳng định tính xã hội của mỗi thành viên hay một sự vật, sự việc nào đó. Trên cơ sở các phân tích, chúng tôi đưa ra một khái niệm riêng để tiện cho quá trình nghiên cứu tiếp theo: “Xã hội hóa là quá trình mở rộng sự tham gia, chia sẻ của xã hội với một hoạt động, một dịch vụ hay một tri thức vốn là độc quyền của một tổ chức hay cá nhân nhằm để hoạt động hay sản phẩm đó được nhiều người biết tới, sử dụng hay thưởng thức” 1.1.2. Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Hiện nay, ở Việt Nam, công việc sản xuất - làm ra sản phẩm truyền hình không phải chỉ do các phóng viên của đài TH thực hiện, mà là công việc chung của nhiều người. Ở đó, họ có thể tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp làm nên sản phẩm truyền hình. Vậy nên, có thể hiểu: “Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình là quá trình mở rộng sự tham gia và thu hút nguồn lực của các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp vào một hay nhiều khâu trong quy trình sản xuất các chương trình truyền hình – đây vốn là công việc của một tổ chức chuyên trách về lĩnh vực truyền hình của nhà nước Việt Nam” Việc tham gia của các cá nhân, đối tác bên ngoài vào hoạt động sản xuất chương trình (vốn trước đây chỉ của Nhà nước lo) không chỉ làm gia tăng về số lượng và chất lượng các chương trình, mà hoạt động này còn góp phần hạn chế sự độc quyền trong việc làm nên sản phẩm truyền hình. Thực tế, còn có một số khái niệm khác có một phần ý nghĩa gần giống với thuật ngữ XHH sản xuất chương trình truyền hình đó là “liên kết sản xuất chương trình truyền hình”, “xã hội hóa truyền hình”. Nhưng những thuật ngữ này lại có những nội hàm rộng hoặc hẹp quá, vì vậy để việc nghiên cứu sâu sắc hơn, bên cạnh việc bám sát những vấn đề thời sự, vấn đề vĩ mô của ngành truyền hình, luận án chỉ đi sâu nghiên cứu về một vấn đề cụ thể đó là: nghiên cứu việc tham gia của xã hội vào việc sản xuất làm nên sản phẩm truyền hình đó là “xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình”. 1.2. Những yếu tố thúc đẩy sự ra đời và phát triển hoạt động XHH sản xuất chương trình TH 1.2.1. Nhu cầu thông tin của công chúng và khả năng nội tại của đài truyền hình Để có nhiều chương trình hấp dẫn quy mô lớn, hiện đại phục vụ nhu cầu đa dạng của công chúng luôn cần tới các nguồn lực rất lớn: nhân lực, công nghệ, tài chính. Nhưng thực tế, không ít đài truyền hình còn khó khăn nhất là về tài chính. Vậy nên, việc cần có sự tham gia của các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế vào hoạt động sản xuất chương trình truyền hình là điều cần thiết. [...]... HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Sự ra đời và phát triển hoạt động XHH sản xuất chương trình TH ở Việt Nam 2.1.1 Tình hìnhXHH sản xuất chương trình ở Đài THVN Đài THVN là đơn vị đầu tiên triển khai hoạt động XHH Ban đầu là sự hợp tác sản xuất và phát sóng một số chương trình của một số cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội Đến nay, hoạt động này... xuất chương trình TH ở Việt Nam 2.3.1 Hợp tác sản xuất chương trình Đây là hình thức xuất hiện nhiều trong hoạt động XHH ở nhiều đài TH ở Việt Nam Qua khảo sát thấy rằng, mức độ hợp tác sản xuất một chương trình hoàn chỉnh chiếm đa số ở cả khu vực truyền hình quảng bá và trả tiền Mỗi kênh có thể có nhiều đối tác cùng hợp tác sản xuất Tuy nhiên, trên một số kênh truyền hình trả tiền của một số đài hiện. .. đi vào nề nếp, huy động được nhiều hơn nguồn lực của xã hội Chương 3 THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Thành công của hoạt động XHH sản xuất chương trình TH 3.1.1 XHH- góp phần làm phong phú chương trình truyền hình Nhờ có hoạt động XHH, thời lượng chương trình phát sóng trên mỗi kênh của nhiều đài TH đã tăng,... chỉ nam định hướng sự phát triển sản phẩm, định hướng nhận thức của xã hội Chương 4 DỰ BÁO SỰ PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI 4.1 Dự báo sự phát triển hoạt động XHH sản xuất chương trình TH ở Việt Nam trong thời gian tới 4.1.1 Xu hướng phát triển hoạt động XHH 4.1.1.1 Hoạt động XHH sản xuất chương trình. .. Thời báo kinh tế Việt Nam, báo Đầu tư đã tham gia một phần với Đài THVN sản xuất “Bản tin tài chính” (VTV1)… 2.2.5 Các cá nhân Ở Việt Nam hình thức tham gia của các cá nhân vào sản xuất chương trình truyền hình đã xuất hiện và ngày một phổ biến Giờ đây, khán giả không còn là người thụ động tiếp nhận thông tin truyền hình hình nữa mà họ cũng có thể tham gia sản xuất sản phẩm truyền hình như những nhà... giờ/ngày Bên cạnh, chương trình phát sóng quảng bá, một số đài còn mở rộng khu vực truyền hình trả tiền 1.5.1.3 Các đài truyền hình, kênh truyền hình khác Hiện ở Việt Nam còn có một số đài TH, các kênh truyền hình khác của các Bộ, các cơ quan báo chí như: Đài TH kỹ thuật số VTC, kênh truyền hình của Đài tiếng nói Việt Nam (VOVTV); kênh truyền hình Thông tấn (TTXVN); kênh truyền hình Công an nhân dân... lớn ở Việt Nam, tỉ lệ các chương trình giải trí (phim) và tin tức là hai dạng chương trình được khán giả quan tâm nhiều và thường xuyên nhất 4.1.1.4 Việc sản xuất các chương trình truyền hình dần theo hướng chuyên môn hóa và chuyên biệt hóa Trên cơ sở khảo sát cho thấy về lâu dài có thể dự báo ở một số lĩnh vực, đài truyền hình sẽ dần chuyển sang chuyên lo ý tưởng, định hướng, sản xuất một số chương trình. .. XHH sản xuất chương trình TH 1.3.1 Hợp tác sản xuất chương trình Đó là việc đài TH và các đối tác “bắt tay” cùng khai thác, sử dụng một cách hợp lí nguồn lực của mỗi bên (con người, phương tiện kỹ thuật, tài chính ) để tham gia vào quy trình sản xuất làm nên sản phẩm truyền hình Có ba mức độ hợp tác: hợp tác sản xuất một phần chương trình, hợp tác sản xuất hoàn chỉnh một chương trình và hợp tác sản xuất. .. dụng hình thức hợp tác sản xuất ở mức độ: một đối tác có thể hợp tác sản xuất phần nhiều chương trình một kênh FanshifanTV (VCTV1), RealTV (VCTV5), FNBC (HTVC)… là một số ví dụ cụ thể 2.3.2 Đặt hàng sản xuất chương trình Hình thức này được sử dụng phổ biến ở các đài Mức độ chủ yếu là: đặt hàng sản xuất một phần chương trình và đặt hàng sản xuất hoàn chỉnh một chương trình Ngoài hai mức kể trên, hiện. .. 6/40 chương trình (chiếm 15.0%) 2.4 Thể loại và nội dung các chương trình sản xuất theo hình thức XHH 2.4.1 Chương trình giải trí Các đối tác tham gia sản xuất đa dạng các dạng chương trình nhưng trong đó việc sản xuất chương trình giải trí chiếm số lượng lớn với khoảng hơn 50% tổng thời lượng các chương trình XHH ở các đài Trong số đó, phim, trò chơi và ca nhạc truyền hình chiếm đa số Hiện nay, để phục . ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1. Sự ra đời và phát triển hoạt động XHH sản xuất chương trình TH ở Việt Nam 2.1.1. Tình hìnhXHH sản xuất chương trình ở. hay sản phẩm đó được nhiều người biết tới, sử dụng hay thưởng thức” 1.1.2. Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Hiện nay, ở Việt Nam, công việc sản xuất - làm ra sản phẩm truyền hình. của truyền hình Việt Nam, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, thưởng thức của khán giả. Với lí do trên, chúng tôi đã chọn đề tài Vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở việt nam hiện nay, tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở việt nam hiện nay, tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn