tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt lời nói trong báo phát thanh việt nam hiện nay” (khảo sát các chương trình trên hệ vov1, vov2, vovgt

37 880 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 09:22

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Phát thanh là loại hình báo chí sử dụng ngôn ngữ âm thanh tổng hợp, bao gồm lời nói, tiếng động, âm nhạc, tác động trực tiếp vào thính giác của đối tượng tiếp nhận. Trong ba thành tố của ngôn ngữ phát thanh, lời nói đóng vai trò then chốt. Cũng như lời nói tự nhiên của con người, lời nói báo phát thanh được tạo thành từ ba yếu tố: từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp (mà đứng ở bình diện báo phát thanh, có thể gọi đại ý là ngôn từ và cách đọc, nói trên sóng). Ba yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ, bình đẳng trong việc giúp lời nói thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền. Để lời nói đạt chất lượng, hiệu quả cao, mỗi nhà báo phát thanh cần nắm vững cách thức sáng tạo, sử dụng từ vựng, ngữ pháp, cách thức đọc, nói trên sóng. Trên thực tế, không phải nhà báo nào cũng biết cách sử dụng lời nói phù hợp. Nhiều nhà báo còn chủ yếu viết, đọc, nói theo kinh nghiệm cá nhân. Có những cách viết, cách đọc, nói đúng, hấp dẫn. Nhưng cũng không ít trường hợp viết sai, đọc, nói vô cảm, ảnh hưởng đến hiệu quả thông tin. Do vậy, cần có những khảo sát, đánh giá thực tiễn một cách cụ thể, chính xác, toàn diện thực trạng sử dụng lời nói tiếng Việt trên Đài phát thanh Việt Nam hiện nay - mà đại diện tiêu biểu nhất là Đài TNVN, từ đó, nêu ra những vấn đề còn tồn tại, đề xuất hướng giải quyết nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lời nói phát thanh là một việc làm cần thiết. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn đề tài: “Lời nói trong báo phát thanh Việt Nam hiện nay” (Khảo sát các chương trình trên hệ VOV1, VOV2, VOVGT - Đài TNVN từ tháng 6/2008- 6/2010) làm đề tài cho luận án Tiến sĩ chuyên ngành báo chí học. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 2.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích của luận án là đánh giá một cách toàn diện về cách thức sử dụng ngôn từ và cách đọc, nói của nhà báo phát thanh Việt Nam hiện nay, từ đó, nêu lên được những vấn đề đang đặt ra đối với việc sử dụng, sáng tạo lời nói trong báo phát thanh hiện nay và hướng giải quyết những vấn đề đó nhằm giúp lời nói phát thanh đạt được hiệu quả giao tiếp tốt nhất. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất: Làm sáng tỏ một số vấn đề lý thuyết liên quan đến lời nói và lời nói báo phát thanh trong thời điểm hiện nay. Thứ hai: Khảo sát, phân tích, đánh giá cách thức sử dụng lời nói báo phát thanh ở Đài TNVN trên hai phương diện: sử dụng ngôn từ và đọc, nói trên sóng. Thứ ba: Nêu những vấn đề đang đặt ra đối với việc sáng tạo lời nói trong báo phát thanh Việt Nam hiện nay và hướng giải quyết những vấn đề đó. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là lời nói trong báo phát thanh Việt Nam hiện nay. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Trong luận án này, chúng tôi chỉ nghiên cứu riêng về lời nói tiếng Việt của nhà báo phát thanh, được thể hiện trong các chương trình phát thanh qua radio – một dạng phát thanh phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay – đang được sử dụng ở các hệ VOV1, VOV2, VOVGT - Đài TNVN, từ tháng 6/2008 đến tháng 6/2010. 4. Giả thuyết nghiên cứu của luận án Hiện nay, trên Đài TNVN, nhà báo đang áp dụng những cách thức sáng tạo lời nói rất đa dạng, phong phú. Ở một chừng mực nhất định, hệ thống lời nói trong các chương trình phát thanh đã đáp ứng yêu cầu đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp. Tuy nhiên, do hạn chế nhất định về kiến thức ngôn ngữ và trình độ, năng lực chuyên môn của một bộ phận nhà báo, nên vẫn còn không ít tác phẩm vướng lỗi diễn đạt, lỗi thể hiện trên sóng. Thực trạng đó đang đặt ra những câu hỏi lớn cần giải quyết là: Nên dùng từ trong phát thanh như thế nào? Nên sử dụng câu phát thanh ra sao? Nên xem phương thức thể hiện nào là chủ đạo trong các phương thức thể hiện trên sóng: đọc, đọc kết hợp với nói và nói?; hoặc nên kết hợp các phương thức này như thế nào? Nên vận dụng các yếu tố thuộc ngữ điệu lời nói như tốc độ, cao độ, cường độ, trường độ, nhịp độ, âm sắc như thế nào để có thể đọc, nói truyền cảm? Nên khai thác các phương tiện ngữ âm khác như: chất giọng, cách kết hợp giọng, cách ngừng lời, cách phát âm… trong các chương trình ra sao để đảm bảo lời nói đạt được hiệu quả cao nhất? 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Cơ sở lý luận Cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu đề tài này là Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của báo chí cách mạng; của mối quan hệ giữa báo chí với các hình thái ý thức xã hội khác Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu đề tài này là lý luận báo chí và báo chí phát thanh; Luật báo chí và những quy định về đạo đức nhà báo Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi cũng kế thừa một số quan điểm lý thuyết về ngôn ngữ học nói chung, ngôn ngữ báo chí, ngôn ngữ báo phát thanh nói riêng. 5.2. Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp nghiên cứu tư liệu: nghiên cứu một số sách, báo, tài liệu về ngôn ngữ học, ngôn ngữ báo chí, báo phát thanh, ngôn ngữ báo phát thanh để tìm kiếm những kiến thức lý thuyết phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài. -Phương pháp phân tích, tổng hợp: Tổng số chương trình được chúng tôi chọn khảo sát, phân tích, nêu đánh giá, nhận xét là 60 chương trình, trong đó, mỗi chương trình có thể được khảo sát ở nhiều số phát sóng khác nhau, từ tháng 6/2008 đến 6/2010. Trong số các chương trình phát sóng được chọn khảo sát, chúng tôi lựa chọn 100.000 từ ở 12 thể loại và phi thể loại khác nhau để khảo sát về tỉ lệ sử dụng các lớp từ; lựa chọn 10.000 câu ở 39 chương trình khác nhau để khảo sát tỉ lệ sử dụng các yếu tố thuộc về câu; chọn 480 tin, bài ở 48 chương trình để nhận xét cách vận dụng ngữ điệu đọc, nói trên sóng; chọn 165.138 âm tiết để khảo sát tốc độ đọc, nói v.v. -Phương pháp thống kê: Thống kê các lớp từ, thống kê số lượng câu, số lượng giọng nói, thống kê các dạng câu, tốc độ, trường độ các tiếng trong câu Sau đó, các số liệu này được xử lý bằng phần mềm xử lý thông tin định lượng SPSS nên kết quả thu về cụ thể, chính xác. -Phương pháp quan sát, miêu tả các hiện tượng ngữ âm: Quan sát trực tiếp cách phát âm của các nhà báo phát thanh và quan sát gián tiếp qua phần mềm Cool Edit. Kết quả này được lấy làm dẫn chứng cho việc phân tích, đánh giá các phương tiện ngữ âm của lời nói. -Phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn trực tiếp một số nhà báo Đài TNVN để tìm hiểu cách thức sáng tạo, sử dụng lời nói của họ. - Phương pháp điều tra ý kiến của nhà báo và thính giả bằng phiếu hỏi: Luận án sử dụng 40 phiếu thăm dò ý kiến các PTV, PV, BTV để biết ý kiến của họ về cách đọc, nói của các nhà báo Đài TNVN. Ngoài ra, chúng tôi phát 600 phiếu tham khảo ý kiến thính giả ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam để thu nhận những đánh giá cũng như nhu cầu của thính giả về lời nói trong báo phát thanh Việt Nam hiện nay. Trong phương pháp này, chúng tôi tiến hành lấy kết quả bằng cách sử dụng phần mềm xử lý thông tin định lượng SPSS. 6. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án Thứ nhất, luận án làm sáng tỏ những vấn đề mang tính lý luận về lời nói trong báo phát thanh Việt Nam hiện nay, như: Lời nói trong báo phát thanh hiện nay gồm những thành tố nào? Mối quan hệ giữa các thành tố đó ra sao? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến phương thức sáng tạo lời nói của nhà báo phát thanh hiện nay? Người làm phát thanh phải khai thác lời nói theo những yêu cầu gì để đảm bảo lời nói đạt được hiệu quả cao nhất? Công chúng hiện đại có nhu cầu, khả năng tiếp nhận lời nói phát thanh hiện nay như thế nào? Thứ hai, luận án trả lời những câu hỏi về cách sử dụng từ vựng phát thanh, như: Từ vựng phát thanh được tạo nên bởi những lớp từ nào? Đặc điểm sử dụng các lớp từ đó của nhà báo phát thanh là gì? Trong các lớp từ của từ vựng phát thanh, lớp từ nào được sử dụng phổ biến, lớp từ nào ít được sử dụng, lớp từ nào phù hợp và lớp từ nào chưa thực sự phù hợp với lời nói phát thanh? Từ thực tế khảo sát, luận án đề xuất cách thức sử dụng từ vựng phù hợp. Thứ ba, luận án trả lời các câu hỏi về cách sử dụng câu của nhà báo như: Có những kiểu dạng câu nào được sử dụng trong lời nói phát thanh? Kiểu dạng câu nào phổ biến, kiểu dạng câu nào không phổ biến? Kiểu dạng câu nào phát huy được hiệu quả thông tin và kiểu dạng câu nào còn hạn chế, bất cập? Từ thực tế đó, luận án đề xuất cách thức khắc phục hạn chế. Thứ tư, về phương diện đọc, nói trên sóng, luận án làm sáng tỏ những khía cạnh như: Có bao nhiêu phương thức thể hiện lời nói trên sóng? Đặc điểm của mỗi phương thức thể hiện này là gì? Nhà báo phát thanh đang vận dụng các yếu tố ngữ điệu và các phương tiện ngữ âm khác như thế nào? Cũng trên cơ sở khảo sát, chúng tôi nêu những vấn đề đặt ra trong việc đọc, nói và thảo luận về hướng giải quyết chúng. 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 7.1. Ý nghĩa lý luận: Nếu được thực hiện thành công, luận án sẽ góp phần làm phong phú thêm kiến thức lý thuyết về phương thức sáng tạo ngôn từ và phương thức đọc, nói trên sóng phát thanh. Những kết quả của luận án còn là cơ sở cho các đề tài nghiên cứu tiếp theo về ngôn ngữ phát thanh. 7.2. Ý nghĩa thực tiễn: Luận án hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo cho đội ngũ PV, BTV, PTV, người dẫn chương trình, các nhà quản lý ở các Đài phát thanh, giúp họ sáng tạo lời nói đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Luận án còn có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập báo phát thanh ở bậc Đại học và sau Đại học. 8. Kết cấu Luận án Ngoài Mở đầu, Tổng quan nghiên cứu của đề tài, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục các công trình của tác giả có liên quan đến đề tài và Phụ lục, các nội dung chủ yếu của luận án được thể hiện trong 4 chương, 11 tiết, 200 trang. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Cho đến nay, chưa có tài liệu nào trực tiếp nghiên cứu về các vấn đề của lời nói báo phát thanh. Vì vậy, để có cơ sở xây dựng hệ thống lý thuyết về lời nói báo phát thanh, chúng tôi phải tiếp cận những kiến thức về ngôn ngữ học, ngôn ngữ báo chí và ngôn ngữ báo phát thanh. 1. Tài liệu về ngôn ngữ học Trong các tài liệu mà chúng tôi tìm hiểu, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến ý kiến của các nhà ngôn ngữ học trong và ngoài nước về khái niệm ngôn ngữ và lời nói, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và lời nói, các thành tố ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp của lời nói (chẳng hạn: về các lớp từ vựng, các kiểu dạng câu, các yếu tố tạo nên ngữ điệu lời nói). 2. Tài liệu về ngôn ngữ báo chí Trong những tài liệu này, các tác giả chủ yếu nêu những đặc điểm chung của ngôn ngữ báo chí, hoặc đưa ra yêu cầu chung về cách sử dụng từ ngữ, sử dụng câu. Đặc điểm hoặc yêu cầu đối với lời nói chưa được đề cập trực tiếp. Tuy nhiên, có thể thấy, khi phân tích đặc điểm, yêu cầu của ngôn ngữ báo chí, hầu hết các tác giả đều xuất phát từ bình diện lời nói (ngôn ngữ văn tự). Do vậy, chúng cũng có giá trị tham khảo quý đối với luận án. 3. Tài liệu về ngôn ngữ báo phát thanh Trên thế giới và ở Việt Nam, đề tài về ngôn ngữ phát thanh cũng đã bước đầu được nghiên cứu. Có tài liệu đưa ra nguyên tắc viết cho phát thanh, có tài liệu nêu yêu cầu chung về cách dùng từ ngữ, dùng câu, cách sử dụng tốc độ và thời lượng, sử dụng giọng nói, cách nói trên sóng… Những tài liệu này có giá trị tham khảo gần gũi đối với luận án. Tuy vậy, do các sách đều đề cập đến nhiều vấn đề của báo phát thanh, nên vấn đề về ngôn ngữ báo chí hầu hết đều dừng lại ở cấp độ chung nhất, khái quát nhất. Như vậy: những tài liệu trong và ngoài nước mà chúng tôi có dịp tiếp cận đều chưa nghiên cứu về lời nói phát thanh với tư cách là một đối tượng nghiên cứu độc lập. Các tài liệu trên càng chưa đặt vấn đề khảo sát thực trạng sử dụng lời nói của nhà báo phát thanh Đài TNVN. Lý luận và thực tiễn về lời nói báo phát thanh vẫn còn một khoảng trống lớn cần được nghiên cứu, bổ sung. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LỜI NÓI TRONG BÁO PHÁT THANH VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÔN NGỮ, LỜI NÓI VÀ CÁC THÀNH TỐ CỦA LỜI NÓI 1.1.1. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và lời nói Lời nói chính là ngôn ngữ đang hành chức, ngôn ngữ ở dạng hoạt động. Lời nói lấy ngôn ngữ làm chất liệu. Không có ngôn ngữ thì không có lời nói, nhưng ngược lại, lời nói lại cần thiết cho ngôn ngữ được xác lập và phát triển. Không có lời nói, ngôn ngữ sẽ bị diệt vong. 1.1.2. Các thành tố của lời nói Lời nói gồm 3 thành tố là ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Ngữ âm là hệ thống các tín hiệu âm thanh được phát ra khi con người thực hiện quá trình giao tiếp, vừa nhằm biểu đạt nội dung thông tin, vừa nhằm tạo sự biểu cảm của lời nói. Từ vựng là toàn bộ các từ, cụm từ cố định của một ngôn ngữ, là vật liệu xây dựng nên ngôn ngữ và lời nói. Thành phần của từ vựng là các lớp từ, bao gồm: lớp từ khẩu ngữ, lớp từ trung hòa về phong cách, lớp từ thuộc phong cách viết. Ngữ pháp là toàn bộ các quy tắc biến đổi và kết hợp từ thành cụm từ, câu. 1.2. MỐI QUAN HỆ GIỮA LỜI NÓI BÁO PHÁT THANH VÀ NGÔN NGỮ BÁO PHÁT THANH 1.2.1. Báo phát thanh và đặc trưng loại hình Báo phát thanh có những đặc thù ảnh hưởng trực tiếp tới yêu cầu sử dụng lời nói của nhà báo như: phương tiện chuyển tải thông tin duy nhất là âm thanh tổng hợp gồm lời nói, tiếng động, âm nhạc; tác động trực tiếp qua tai đối tượng tiếp nhận; cung cấp thông tin cùng lúc tới hàng triệu thính giả nhưng thực ra lại là nói với từng cá nhân riêng biệt; thông tin phụ thuộc vào dòng thời gian tuyến tính; diện phủ sóng rộng; khả năng lưu giữ tư liệu kém… 1.2.2. Quan niệm về lời nói trong báo phát thanh hiện nay Lời nói phát thanh là sản phẩm ngôn ngữ tồn tại dưới dạng âm thanh của những đối tượng tham gia vào hoạt động trao đổi thông tin trên sóng đài phát thanh với tư cách là cơ quan báo chí. Lời nói của nhà báo phát thanh là sản phẩm ngôn ngữ tồn tại dưới dạng âm thanh của nhà báo, được phát trên sóng, nhằm mục đích trao đổi thông tin giữa nhà báo –đại diện cho đài phát thanh, với thính giả. 1.2.3. Mối quan hệ giữa lời nói báo phát thanh và ngôn ngữ báo phát thanh 1.2.3.1. Mối quan hệ giữa lời nói –tiếng động- âm nhạc trong ngôn ngữ báo phát thanh hiện nay [...]... lời nói Trong báo phát thanh hiện đại, chủ thể lời nói đa dạng hơn trong phát thanh truyền thống, bao gồm lời nói của PV, BTV, PTV, lời nói của người dẫn chương trình, lời nói của cộng tác viên, khách mời và các nhân chứng 1.3.2.2 Tần suất xuất hiện các dạng lời nói nhà báo trong phát thanh hiện nay Hiện nay, dạng lời nói xuất hiện nhiều nhất là của PV, BTV (gồm cả người dẫn chương trình) Khảo sát. .. Dưới góc độ báo chí học, có thể hiểu đơn giản, thành tố của lời nói báo phát thanh gồm phần lời (từ vựng, ngữ pháp), phần tiếng (giọng đọc, giọng nói) Giữa phần lời và phần tiếng có mối quan hệ gắn bó, phụ thuộc lẫn nhau Muốn có lời nói hay, nhà báo phải quan tâm đúng mức đến cả cách dùng từ, đặt câu và cách đọc, nói trên sóng 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VỀ LỜI NÓI TRONG BÁO PHÁT THANH VIỆT NAM HIỆN NAY... biện pháp nhắc lại; cách kết hợp giọng trong chương trình và hệ chương trình Chương 4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LỜI NÓI TRONG BÁO PHÁT THANH VIỆT NAM 4.1 NÊN SỬ DỤNG NGÔN TỪ TRONG LỜI NÓI PHÁT THANH NHƯ THẾ NÀO? 4.1.1 Về hướng sử dụng từ vựng trong lời nói phát thanh 4.1.1.1 Cần tăng cường tính dân gian, gia tăng ngôn ngữ đời sống trong lời nói phát thanh Tăng cường sử dụng lớp từ KN văn... trình) Khảo sát ở 37 chương trình, giọng PTV chiếm 9,1%, giọng PV, BTV chiếm 90,9% 1.3.3 Yêu cầu đối với lời nói trong báo phát thanh hiện nay 1.3.3.1 Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phương thức sáng tạo lời nói của nhà báo phát thanh hiện nay Có 3 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phương thức sáng tạo lời nói của nhà báo phát thanh hiện nay: Sự ra đời của các chương trình phát thanh hiện đại; Sự thay... hơn câu ngắn Trong phần này, chúng tôi còn khảo sát cách thức sử dụng ngữ đoạn trong lời nói phát thanh, hiện tượng sử dụng nhánh rẽ thông tin trong lời nói phát thanh, cũng như mối quan hệ giữa từ ngữ trong câu, giữa câu với phong cách tác phẩm, giữa câu với đối tượng giao tiếp 3 Chương 3 của luận án tập trung khảo cứu cách thức đọc, nói của nhà báo phát thanh Về phương thức thể hiện lời trên sóng,... câu có nhánh rẽ thông tin Ngoài ra, khảo sát cho thấy, mối quan hệ giữa câu với câu, giữa câu với phong cách tác phẩm, với đối tượng giao tiếp cũng còn gợi lên nhiều vấn đề đáng quan tâm Điều này sẽ được thảo luận để tìm hướng giải quyết trong chương 4 của luận án Chương 3 PHƯƠNG DIỆN ĐỌC, NÓI TRÊN SÓNG Ở ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 3.1 CÁC PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN LỜI NÓI TRÊN SÓNG ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 3.1.1... của nhà báo và ngôn ngữ báo phát thanh hiện nay Với khoảng 70% thời lượng phát sóng, lời nói của nhà báo là thành tố hạt nhân của ngôn ngữ phát thanh Lời nói của nhà báo - dù đứng một mình, không kèm tiếng động, âm nhạc, vẫn thể hiện được tương đối đầy đủ phẩm chất của ngôn ngữ phát thanh 1.2.4 Các thành tố của lời nói báo phát thanh và mối quan hệ Cấu tạo của lời nói phát thanh gồm 3 thành phần: ngữ... phong cách sách vở Trong mục bàn về lời nói trong phát thanh, chúng tôi xác định lời nói là thành tố quan trọng nhất, chủ yếu nhất của ngôn ngữ phát thanh Trong đó, lời nói của nhà báo có thời lượng sóng nhiều nhất - khoảng trên 70% Thành tố của lời nói phát thanh gồm 2 phần: phần lời và phần tiếng Hai thành tố này có mối quan hệ phụ thuộc và quyết định lẫn nhau Vì vậy, để giao tiếp bằng lời nói phát thanh. .. mạo báo phát thanh Việt Nam hiện nay Việt Nam hiện nay có 1 đài phát thanh Quốc gia (Đài TNVN), 63 đài phát thanh địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hơn 800 đài phát thanh, truyền thanh cấp huyện và gần 8000 đài truyền thanh cấp xã Hiện nay, có nhiều dạng thức tồn tại của phát thanh: phát thanh phát trên mạng internet (radio on internet), phát thanh internet (radio online), phát thanh. .. hợt, vô cảm, vẫn còn hiện tượng “lạc sắc giọng”, không biểu lộ đúng sắc thái thông tin 3.3.3 Cách phát âm Trên sóng, tỉ lệ các tiếng bị phát âm không rõ chỉ chiếm 2,3% Hạn chế trong phát âm của nhà báo là: Phát âm không rõ dấu thanh; Đọc sin sít; Đọc, nói “nuốt” âm, “nuốt” tiếng hoặc không rõ tiếng; Tiếng nọ dính tiếng kia; Lỗi phát âm tiếng nước ngoài; Đọc lỗi ở các con số; Đọc, nói bị vấp hoặc nhịu . tài: Lời nói trong báo phát thanh Việt Nam hiện nay” (Khảo sát các chương trình trên hệ VOV1, VOV2, VOVGT - Đài TNVN từ tháng 6/2008- 6/2010) làm đề tài cho luận án Tiến sĩ chuyên ngành báo chí. về lời nói tiếng Việt của nhà báo phát thanh, được thể hiện trong các chương trình phát thanh qua radio – một dạng phát thanh phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay – đang được sử dụng ở các hệ VOV1,. mặt khoa học của luận án Thứ nhất, luận án làm sáng tỏ những vấn đề mang tính lý luận về lời nói trong báo phát thanh Việt Nam hiện nay, như: Lời nói trong báo phát thanh hiện nay gồm những
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt lời nói trong báo phát thanh việt nam hiện nay” (khảo sát các chương trình trên hệ vov1, vov2, vovgt, tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt lời nói trong báo phát thanh việt nam hiện nay” (khảo sát các chương trình trên hệ vov1, vov2, vovgt, tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt lời nói trong báo phát thanh việt nam hiện nay” (khảo sát các chương trình trên hệ vov1, vov2, vovgt

Từ khóa liên quan