Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả phẫu thuật răng khôn hàm trên lệch, chìm

91 620 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 08:11

1 T V c cui cùng cm  v trí cao nht, xa nht trong cung hàm.            Phu thut  c tp do nhiu nguyên nhân:m  v trí sâu trong hc ming, ng mc lch, k.o hình thành sau cùng,  ng có bng v hình th, v c. C bng v ching, s u thut. R  nm sát xoang hàm nên khi nh  d  vào xoang Sau phu thut bng có các bin chng hn ch (khít hàm), phù n, t máu, bm tím, viêm xoang hàm, ch n th hai hàm trên, nên k thut ly cn là: K thut không sang chc by lên bng mt l t c hiu qu, tránh bin chng cho các cu trúc lân cn.  Viu kin kinh t c v ng ca nhân dâng hiu bin v các tai bi mc lch, chìm còn hn ch, vic khám sc khnh k  c tin hành rng xuyên, nht là tâm lý s nh  có hi ti sc khe nên hu ht bnh nhân t u tr  có tai bin, nu không khi mn khám t  nhiu bin chng nng n ng ti sc khn kém v kinh t. 2 Ti nay  Vit Namnghiên cu v hình thái lâm sàng, c m X- kt qu phu thut nh  lch, chìm  dó góp ph na hiu qu u tr và khc phc các yu t úng tôi tin hành nghiên c tài: Nhn xét m lâm sàng, X-quang và  kt qu phu thu  lch, chìmi 2 mc tiêu : 1. Nhn xét lâm sàng và hình nh X- lch, chìm  bc phu thut ti Vi Mt Quc Gia t n tháng 9  2. t qu phu thut ly  các bnh nhân trên. 3  TNG QUAN 1.1. Tng quan tài liu 1.1.1 Thut ng và mt s v liên quan Thut ng t hin trong dân gian t rt lâu, vc c mun nht trên cung hàm, mc  tung thành (17  25 tu  ch  8 hàm trên mc   tung thành. c bình ng v  hoc  trong bao my có trong khoang ming.  ngng mu chng nào [16]. Sau tukhôn ngm không th mn v trí chc là dù có ngm th mc [17]. ng, v không thy trong khoang ming.  kt là tình trng m kt do mt rào cc, làm cho s mc ca nó b cn tr mt phn hay toàn b bnh. ch là thut ng  ch mt hay nhikhông mc  v ng ci k mc bình ng ca nó. Theo Pedersen (1988) i ngm có t l lch cao nht t 20  30%,  i [28]. 4 1.1.2 m gii phu-sinh lý và s phát tri. m cu to  hình thái gii phu [4] [9] [11]. hàm ln th c gc vào thm khá bng, khong t 17  25 tuc sc mu hoc không mc do không có mc (m). V mt gii phu và phát tri hàm trên u bin th nh ln hàm trên.  sai lch ln v hình dc và v trí so vi các m khi phát tri  i ging  tr ng chu to ca chúng ng nhau v n và nh  ng hi t vi nhau, go thành mt có dng thuôn nh c RKHT có chiu cao toàn th là 17,5mm, chi chiu g  gm có 5 mt:  Mt: - xa th  ng chm li và dính nhau, nghiêng xa rõ và nhiu nh l -  nht trong s  ln hàm trên. - 5  Mt trong: - ng ch có mt múi trong nên không có rãnh trong. Tuy nhiên, nhing h c tính chung v múi xa trong kém phát trin vi rãnh phát trin phía trong . - ng tiêu bing vin phía mt c to bi mt múi trong lng dính vi hai chân ngoài và nghiêng   Mt gn: - Bên cnh s khác nhau v c tính ch yu c s thuôn nh c ng  1/3 cung. Phu xét trong mi chiu dài         ng kém phát trin vi ng vin gp khúc. - i s dính nhau ca chân gn ngoài và chân trong. Các ng ngng ving.  Mt xa -     - Múi xa trong nh , múi xa ngoài nhhc nhiu mt nhai.  Mt nhai -     ng vin ngoài có hình tam c rt nh. Mt nhai nh nh ln hàm trên. G chéo v 6 ni rõ. Các h rãnh có nhiu bii nhu rãnh ph và rãnh bng tr nhu. -  có 4 múi, ng có b chéo rt khe, mt h trung tâm, mt h xa vi mt rãnh trông ging rãnh ca i hình bình hành. Phn lng h trong nhing hình bình hành.  Hc ty: - Trên thi gn xa, bung ty có sng ngoài gn ln và sng ngoài xa rt nh. Trên thi ngoài trong thì sng ty ngoài gn và sng ty trong cách xa nhau.Trên thi ngang thì bung ty có hình bu dc, chiu gn xa ng. Ging vi các rng khác   hàm trên c thêm    c hoàn chnh, nm  phía xa nht. Nó có ngun gc t lp lamina nguyên phát và có th thy n ng 4-5 tui. Calci hoá xy ra khong 9-10 tu     thành xong vào khong 12-15 tui. Khi chuyng mc b khôn t thit lp trc ca nó. Khong trng cn thit m vào s phát trin vùng sau cung y trong ming vào khong 17-21 tui. Trong quá trình mc, nó ta vào phía xa n th t  mt phng nhai ca cung hàm. S thành lng 18-25 tui. RKHT un th  mc ng có mt s ri lon trong quá trình này. Mt nhai ci c  hàm ln th hai hàm trên, vì th gây hing RKHT ngm mt phn hay hoàn toàn. 7 1.1.3. i các b phn gii phu lân cn. 1.1.3.1 Xoang hàm trên [7] [8] [15] [16]. - Là xoang hình tháp nm  XHT. Thành trong xoang chim mt phn thành ngoài h         i là l  a. - Thi  mt nm trong mt rãnh  sàn  mt, rãnh này li xui trn xoang hàm trên. Trong khi ng vy li vào xoang. - Nhng chân này cách xoang bng mt l  nhô thng vào xoang mà không có l ng vi mc ca huy ng vi mc ca sàn h m xung thp   khong 12mm. 1.1.3.2 Dây thn kinh hàm trên. - Là nhánh gia ca dây thn kinh sinh ba, có chm giác. - Dây thn kinh hàm trên t hch Gasser  tng gia nn s, chy ra c chui qua l tròn ln, ti h m khu cái ri r ngang ra ngoài ti khe  m 6]. m có: a) Nhánh bên: - Nhánh màng não chi phi cm giác màng cng, vùng h s gia. - Nhánh thn kinh gò má hay nhánh tip: chi phi cho da phc vùng . -   m khu cái: là trm trung gian c ng bài tit tuyn l và các tuyn nhày ca niêm mng, hu. T hch phân ra các nhánh: 8 + Nhánh thn kinh  mt: chi phi cm và xoang hàm sau. + Các nhánh th  i ngoài: n bên thành   + - khu cái: phân b cm giác vùng niêm mc khu cái cng t  + Nhánh khu cái ln: phân b cm giác vùng niêm mc phía sau khu cái cng t   nh   n hàm trên. Th cm giác màng niêm mc phn gia. + Các nhánh dây thn kinh khu cái nh cm giác vùng màn hu và vùng Amidan. + Nhánh hu: phân b c    u và vùng sau vòi Eustache. b) Nhánh tn - Nhánh tn ca thn khe  mi tên là thi  mng và tn cùng  l i  mt. Có các  + Nhánh dây th c (c) chi phi cng, mt nhánh nh phân b cm giác sàn hc  i. + Nhánh dây th a) cho cm  nh, chân ngoài gn th nht và niêm mc xoang hàm. + Nhánh dây th trên sau (i phân b cm giác li mn hàm trên và mt 9 phn niêm m phân b c hàm trên tr chân ngoài gn th nht, l ng và màng niêm mc xoang. - Nhánh tn  l i  mt gm: + i cho cm giác da và kt mi +  cm giác da và m + Nhánh môi trên phân b cm giác da môi trên. c) Nhánh ni Gm 4 nhánh ni chính: + Gia các nhánh vi nhau: + Vi din + Vi các nhánh khác ca dây V + Vi dây thn kinh thit hu và dây thn kinh X Hình 1.1. Gii phu dây thn kinh hàm trên. ( Ngun Atlas gii phi Nxb Y hc 2001, tr 40) [15]. 10 1.1.3.3 Nhánh thn kinh   n 3 nhánh) xut phát t thi  mt, c xung ng ra xa li c  ng: i c  nhánh c hàm ln hàm trên.  li : xui ra xa và nhn cm giác t li vùng  ng. 1.1.3.4 H chân bum hàm Là mt khe hình tháp nm gia li c c và chân m phía sau. H này có bn thành, mt chm và mt nn. - Các thành:  c: là li c   m.  Thành trong: là mu cái. Mnh này nm gia h m hàm và h  Thành ngoài: là mt khe thông vi h tip. - nh:  i c m tip giáp là cánh lm. H i nhiu l:  L tròn to có dây th  m hàm  L m khng my vào h này. 1.1.3.5 H . Là khoang ni  i. Nó thông vi h thái i cung gò má và h m khu cái qua khe chân [...]... răng hàm lớn th nhất hàm trên Hình 1.9 Đường rạch và vạt tam giác kéo dài (Nguồn Oral Sugery 2007 Springer, pp.156-159) [24] 25  Vạt nằm ngang: Đ ờng rạch của vạt ợc bắt u từ lồi củ XHT chạy tới m t xa răng hàm lớn th hai hàm trên kéo dài ti p tục dọc the phía m the ờng viền c răng của ha răng à k t thúc ở gi a kẽ răng hàm nhỏ th hai hàm trên và răng hàm lớn th nhất hàm trên Hình 1.10 Đường rạch và. .. vào xoang hàm Bi n ch ng này có thể x y ra khi lấ răng khôn hàm trên ng m mà ch a c k hoạch ều trị ng Để tránh bi n ch ng này phải bộc lộ răng ng m tốt bằng cách tạo vạt ủ rộng, lấy bỏ x ơng ủ ch n răng à ch p răng hàm trên c thể bị ẩy vào xoang C n nhớ không làm tr m trọng thêm tai bi n với nh ng thăm ò không c n thi t bằng dụng cụ Đ ều trị: - N u không lấ x ang hàm th c ng không ợc RKHT ng m, ch n răng. .. hay chìm trong x ơng hàm, ị m t xa răng k bên chẹn - h n răng th ờng dị dạng về hình thể, bất ịnh về số l ợng chân - Xoang hàm rất g n ch n răng 1.2.2 Những cản trở tại x ơng hàm: o RKHT có thể chìm hoàn toàn hay một ph n tr ng x ơng hàm o M t ộ x ơng c thể rất rắn t tr ờng hợp o h n răng c thể bị ính à x ơng răng 1.2.3 Những cản trở do răng: o Răng có thể to, hình khối, dị dạng bất th ờng o Th n răng. .. bị thông xoang thì d nh n thấy dụng cụ n x c ịnh bằng thử nghi m Valsava: Để b nh nhân bịt hai l m qua à thở nhẹ qua m sẽ thấy không khí lọt răng, ọt máu Thông mi ng xoang do các nguyên nhân sau:  Tụt răng g n xoang hay cuống răng vào xoang khi cố nh ra  Cuống răng nằm rất t x ang hàm, x ơng trên cuống răng rất mỏng ho c không có  T n th ơng quanh cuống răng làm t êu thành x ơng x ang hàm  Khi... 1.4.4 Gãy lồi củ x ơng hàm trên Là bi n ch ng n ng phụ thuộc vào vị trí à h ớng lan của ẽ ảnh h ởng n u lồi củ bị lấ n khả năng ờng gãy m ính của hàm giả toàn bộ tr ng t ơng la Bi n ch ng có thể x y ra do nguyên nhân: X ơng g n lồi củ hàm trên bị mỏng ở một số b nh nhân có xoang - hàm quá lớn - Răng ị dính vào khớp răng - Răng khôn hàm trên mọc l ch, chìm C n phải tránh bằng vi c kh an x ơng ủ rộng Tr... răng ở b nh nhân khỏe mạnh th ờng do c m máu không tốt trong m , ăng ép không ủ, không loại trừ h t t ch c viêm 1.4.9 Đẩ chân răng vào mô mềm Kh x ơng ỏ phía ngoài hay phía trong bị t êu, ch n răng vào tiền nh, x ang hàm bị ẩy 31 Đi u trị - Lấ cuống răng ở mô mềm phía t ền nh không kh lắm - uống răng ở g a x ơng à n êm mạc c thể không cố lấ mà ng kh ng nh 1.4.10 Đẩ răng ngầm, chân răng, chóp răng vào... với xoang hàm - G n x ang : không c x ơng h c chỉ có một lớp x ơng mỏng ở gi a răng à x ang hàm - Không g n xoang : Lớp x ơng lớn hơn ha ằng 2mm 16 1.1.6 Chẩn đoán và điều trị RKHT - Đ ng tr ớc một b nh nhân có RKHT c n phẫu thu t ng ời th y thuốc nh g chuyên khoa RHM phải khám kỹ, l ợng sự ảnh h ởng tới ch c năng, g - Để chẩn ề m t lâm sàng, X- quang ể tiên l ch lạc răng, khớp cắn… n RKHT c n căn c vào... cuống răng à ợc n thông nh, lên k h ạch m càng ớm càng tốt ca ch nh nh n, ng kh ng ngu cơ nh m tr ng x ang là rất Vị trí của răng, ch n răng ha cuống răng nằm tr ng x ang phả x c ịnh ằng X- quang Hình 1.12 Lấ cuống răng ra kh i xoang hàm (Nguồn Oral Sugery 2007 Springer, pp.117) [24] ợc 32 1.4.11 Thông miệng – xoang hàm Bi n ch ng này th ờng x y ra khi cố nh răng à ch n răng khôn hàm à kh ang r ng Chẩn trên. .. thân và tạ n c răng hàm lớn th hai hàm trên ểm bẩ , lung la ch n au bằng bẩy ho c kìm Th 3: Kh u ng + Nạo huy t răng, ơm rửa kĩ, c m máu + Khâu phục hồi niêm mạc bằng chỉ tự tiêu 4.0 lấy chân 26  Với răng khôn ngầm mọc nghiêng [17] [20]: - Răng l ch g n, nằm ngang, th n răng ở phía tr ớc xoang hàm, sát với à ch n xa răng hàm lớn th hai hàm trên các múi ngang m c c răng hàm c lớn th hai hàm trên T th ,... t xa răng hàm lớn th hai hàm trên ti p theo chạ ra tr ớc (thẳng ng) và tới ngách tiền nh Hình 1.8 Đường rạch và vạt tam giác (Nguồn Oral Sugery 2007 Springer, pp.156-159) [24] - Một số tr ờng hợp c bi t, kh mà răng ng m quá sâu và vùng phẫu thu t không ủ rộng ho c chân RKHT chui vào gi a ch n răng hàm lớn th hai hàm trên l ch m th ờng rạch thẳng ng có thể ợc tạo ra bằng cách rạch về phía xa của răng . Nhn xét m lâm sàng, X-quang và  kt qu phu thu  lch, chìm i 2 mc tiêu : 1. Nhn xét lâm sàng và hình nh X- lch, chìm. mu hoc không mc do không có mc (m). V mt gii phu và phát tri hàm trên u bin th nh ln hàm trên. . c hàm ln hàm trên.  li : xui ra xa và nhn cm giác t li vùng  ng. 1.1.3.4 H chân bum hàm Là mt khe hình tháp nm gia li c c và
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả phẫu thuật răng khôn hàm trên lệch, chìm, Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả phẫu thuật răng khôn hàm trên lệch, chìm, Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả phẫu thuật răng khôn hàm trên lệch, chìm

Từ khóa liên quan