Micro bài tập chương 6 doc

5 274 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 15:21

KINH TÃÚ HC VI MÄ L THUÚT V THỈÛC TIÃÙN KINH DOANH Lã Khỉång Ninh Cạc bi cọ dáúu sao (*) chè âãø tham kho CHỈÅNG 6. THË TRỈÅÌNG CẢNH TRANH HON HO CÁU HI THO LÛN 6.1. Tải sao mäüt doanh nghiãûp cọ thãø chëu läù m váùn tiãúp tủc sn xút chỉï khäng ngỉng sn xút ? Khi no doanh nghiãûp ny nãn ngỉng sn xút ? 6.2. Thë trỉåìng cảnh tranh hon ho cọ nhỉỵng âàûc âiãøm gç ? Cạc âàûc âiãøm âọ cọ táưm quan trng nhỉ thãú no âäúi våïi hoảt âäüng ca cạc doanh nghiãûp hoảt âäüng trong thë trỉåìng ny ? 6.3. ÅÍ cán bàòng di hản, táút c cạc doanh nghiãûp trong mäüt ngnh cảnh tranh hon ho thu âỉåüc låüi nhûn kinh tãú bàòng khäng. Tải sao ? 6.4. Do ngnh X l ngnh cảnh tranh hon ho nãn trong di hản mäùi doanh nghiãûp trong ngnh thu âỉåüc låüi nhûn kinh tãú bàòng khäng. Nãúu giạ sn pháøm gim xúng, khäng doanh nghiãûp no cọ thãø täưn tải âỉåüc. Bản âäưng hay khäng ? Hy gii thêch ? 6.5. Hy cho biãút nháûn xẹt sau âáy l âụng hay sai: “Mäüt doanh nghiãûp nãn ln ln sn xút åí mỉïc sn lỉåüng åí âọ chi phê trung bçnh di hản l täúi thiãøu.” 6.6. Gi sỉí säú cáưu âäúi våïi mäüt ngnh cảnh tranh hon ho tàng lãn (âỉåìng cáưu dëch chuøn sang phi). Cạc bỉåïc theo âọ thë trỉåìng cảnh tranh l tàng sn lỉåüng l gç ? Cáu tr låìi ca bản thay âäøi nhỉ thãú no nãúu chênh ph quy âënh giạ tráưn lãn sn pháøm ca ngnh. 6.7. Tiãưn lỉång tr cho nhán cäng phủ thüc vo tçnh hçnh kinh doanh ca ngnh nhỉ thãú no ? 6.8. Cạc nh sn xút gảo Nháût Bn sn xút våïi chi phê ráút cao do chi phê cå häüi ca âáút l cao, chi phê lao âäüng cng cao v khäng cọ kh nàng låüi dủng tênh kinh tãú quy mä. Hy phán têch hai chênh sạch nhàòm duy trç sn xút gảo åí Nháût: (i) tråü cáúp cho näng dán Nháût khäng càn cỉï theo lỉåüng h sn xút; hay (ii) âạnh thú nháûp kháøu. Hy sỉí dủng âäư thë cung cáưu âãø minh ha giạ v sn lỉåüng trong nỉåïc, doanh thu ca chênh ph, pháưn máút khäng tỉì mäùi chênh sạch. Chênh sạch no chênh ph Nháût s ỉa dng hån ? Chênh sạch no näng dán thêch hån ? http://lekhuongninh.googlepages.com 2 6.9. Mäüt ngnh cảnh tranh åí âang åí trảng thại cán bàòng di hản. Sau âọ, thú doanh thu âạnh vo táút c cạc doanh nghiãûp trong ngnh. Âiãưu gç s xy ra våïi giạ, säú doanh nghiãûp trong ngnh v sn lỉåüng ca mäùi doanh nghiãûp trong di hản ? 5.10. Thú doanh thu 10 âvt âạnh vo mäüt nỉía säú doanh nghiãûp (nhỉỵng ngỉåìi gáy ä nhiãùm) trong ngnh cảnh tranh hon ho. Säú tiãưn thú ny âỉåüc tr lải cho nhỉỵng doanh nghiãûp cn lải trong ngnh (doanh nghiãûp khäng gáy ä nhiãùm) dỉåïi dảng tråü cáúp 10% giạ trë ca sn lỉåüng bạn ra. a. Gi sỉí ràòng táút c cạc doanh nghiãûp cọ chi phê trung bçnh di hản giäúng nhau trỉåïc khi cọ chênh sạch thú - tråü cáúp, âiãưu gç xy ra våïi giạ sn pháøm, sn lỉåüng ca mäùi doanh nghiãûp v ca ngnh trong ngàõn hản v trong di hản ? (Gåüi : Xem xẹt nh hỉåíng ca giạ âãún sn lỉåüng ca ngnh). b. Chênh sạch nhỉ thãú ny cọ ln âảt âỉåüc cán bàòng ngán sạch giỉỵa doanh thu thú v tråü cáúp hay khäng ? Tải sao ? 6.11. Hy càn cỉï vo khại niãûm thàûng dỉ sn xút v thàûng dỉ tiãu dng âãø phán têch váún âãư phục låüi x häüi åí nỉåïc ta ? 6.12. Gi sỉí chênh ph âỉa ra lût cho phẹp tråü cáúp näng dán träưng lụa gảo dỉûa trãn diãûn têch âáút canh tạc. Chênh sạch ny s nh hỉåíng nhỉ thãú no âãún âỉåìng cung ca ngnh lụa gảo ? 6.13. Hy sỉí dủng khại niãûm thàûng dỉ tiãu dng v thàûng dỉ sn xút âãø pháưn têch sỉû thay âäøi ca phục låüi x häüi trong trỉåìng håüp chênh ph hản chãú cạc âiãøm kinh doanh karaoke nhỉ dỉû âënh ? BI TÁÛP 6.1. LMS l mäüt doanh nghiãûp nh nãn phi cháúp nháûn giạ thë trỉåìng l 20 âvt/âvsp. Hm säú chi phê ca doanh nghiãûp l : 50101,0 2 ++= qqTC . a. Doanh nghiãûp nãn chn sn lỉåüng l bao nhiãu âãø täúi âa họa låüi nhûn? Khi âọ, låüi nhûn l bao nhiãu ? b. Hy xạc âënh hm säú cung ca doanh nghiãûp. Âạp ạn : a. 50 * = q âvsp, 200 max = LN âvt ; b. 50 5 − = P q tênh tỉì AVC min . 6.2. Bi táûp ny âãư cáûp âãún mäúi quan hãû giỉỵa âỉåìng cáưu v âỉåìng doanh thu biãn: a. Chỉïng minh l nãúu âỉåìng cáưu l mäüt âỉåìng thàóng thç âỉåìng doanh thu biãn chia âäi khong cạch tỉì trủc tung v âỉåìng cáưu. b. Chỉïng minh l nãúu âỉåìng cáưu l mäüt âỉåìng thàóng thç khong cạch theo chiãưu âỉïng giỉỵa âỉåìng cáưu v âỉåìng doanh thu biãn l Q b 1 − , trong âọ 0 < b l âäü däúc ca âỉåìng cáưu. http://lekhuongninh.googlepages.com 3 c. Chổùng minh laỡ nóỳu õổồỡng cỏửu coù daỷng : b aPQ = thỗ khoaớng caùch theo chióửu õổùng giổợa õổồỡng cỏửu vaỡ õổồỡng doanh thu bión laỡ mọỹt hóỷ sọỳ naỡo õoù cuớa chióửu cao õổồỡng cỏửu, vồùi hóỷ sọỳ naỡy phuỷ thuọỹc vaỡo hóỷ sọỳ co giaợn cuớa cỏửu theo giaù. 6.3. Giaớ sổớ haỡm saớn xuỏỳt cuớa mọỹt cọng ty õọỳi vồùi mọỹt loaỷi saớn phỏứm laỡ L2q = , trong õoù: q laỡ saớn lổồỹng vaỡ L laỡ sọỳ lao õọỹng. Cọng ty laỡ ngổồỡi chỏỳp nhỏỷn giaù õọỳi vồùi saớn phỏứm baùn ra (giaù thở trổồỡng laỡ P) vaỡ lao õọỹng (giaù lao õọỹng trón thở trổồỡng laỡ w). a. Haợy xaùc õởnh haỡm sọỳ cung cuớa saớn phỏứm naỡy cuớa cọng ty vồùi daỷng: ),( wPfq = . b. Haợy cho thỏỳy haỡm sọỳ cung naỡy thay õọứi nhổ thóỳ naỡo khi w thay õọứi. aùp aùn : a. w P q 2 = ; b. Theo kóỳt quaớ ồớ Cỏu a, nóỳu w tng thỗ q giaớm. 6.4. a. Giaớ sổớ mọỹt doanh nghióỷp hoaỷt õọỹng trong thở trổồỡng caỷnh tranh hoaỡn haớo coù chi phờ ngừn haỷn laỡ : 25 2 += qSTC . Nóỳu giaù saớn phỏứm trón thở trổồỡng laỡ 20 õvt/õvsp thỗ doanh nghióỷp nón choỹn saớn lổồỹng laỡ bao nhióu ? Khi õoù, lồỹi nhuỏỷn laỡ bao nhióu ? b. Giaớ sổớ haỡm saớn xuỏỳt õọỳi vồùi saớn phỏứm HQB laỡ : KLq = , trong õoù q laỡ saớn lổồỹng vaỡ L laỡ sọỳ lao õọỹng. Nóỳu trong ngừn haỷn K = 100 thỗ haỡm saớn xuỏỳt trong ngừn haỷn trồớ thaỡnh L10q = . Nóỳu w = 5 õvt vaỡ v = 10 õvt, haợy chổùng toớ haỡm tọứng chi phờ trong ngừn haỷn laỡ : 2 05,0000.1 qSTC += . aùp aùn : a. 10 * = q õvsp, 75 max = LN õvt ; b. Dổỷa vaỡo Giaùo trỗnh. 6.6. Giaớ sổớ coù 100 cọng ty cuỡng saớn xuỏỳt mọỹt loaỷi saớn phỏứm õang hoaỷt õọỹng trong mọỹt ngaỡnh caỷnh tranh hoaỡn haớo. Mọựi cọng ty coù haỡm tọứng chi phờ trong ngừn haỷn laỡ : 1042,0 300 1 23 +++= qqqSTC . a. Haợy xaùc õởnh haỡm sọỳ cung trong ngừn haỷn cuớa tổỡng cọng ty. b. Giaớ sổớ khọng coù mọỳi quan hóỷ naỡo vóử mỷt saớn lổồỹng giổợa caùc cọng ty naỡy, haợy xaùc õởnh haỡm sọỳ cung trong ngừn haỷn cuớa toaỡn ngaỡnh. c. Giaớ sổớ haỡm sọỳ cỏửu cuớa thở trổồỡng õọỳi vồùi loaỷi saớn phỏứm naỡy laỡ : P Q D 200 000 . 8 = . Haợy xaùc õởnh õióứm cỏn bũng cuớa thở trổồỡng. aùp aùn : a. 2010 = Pq ; b. 000.2000.1 = PQ S ; c. 25 = E P õvt vaỡ 000 . 3 = E Q õvsp. http://lekhuongninh.googlepages.com 4 6.7. Mọỹt thở trổồỡng caỷnh tranh hoaỡn haớo coù 1.000 cọng ty. Trong nhỏỳt thồỡi, mọựi cọng ty coù sọỳ lổồỹng cung ổùng ra thở trổồỡng laỡ 100 õvsp. Haỡm sọỳ cỏửu cuớa thở trổồỡng laỡ P Q D 000 . 10 000 . 160 = . a. Haợy tờnh giaù cỏn bũng cuớa thở trổồỡng naỡy trong nhỏỳt thồỡi. b. Haợy xaùc õởnh haỡm sọỳ cỏửu cho tổỡng cọng ty trong nhỏỳt thồỡi. aùp aùn : a. 6 = E P õvt, 000 . 100 = E Q õvsp ; b. = = 900 . 99 000 . 10 000 . 160 P q P 000 . 10 100 . 60 . 6.8. Mọỹt ngaỡnh caỷnh tranh hoaỡn haớo coù rỏỳt nhióửu doanh nghióỷp saớn xuỏỳt ra saớn phỏứm õọửng nhỏỳt. Caùc doanh nghióỷp coù haỡm chi phờ ngừn haỷn giọỳng nhau laỡ : 000.5500804 23 ++= qqqSTC . a. Haợy xaùc õởnh AVC, AFC, AC vaỡ MC. b. Haợy xaùc õởnh mổùc giaù maỡ caùc doanh nghióỷp ngổng saớn xuỏỳt. a. Giaớ sổớ giaù thở trổồỡng laỡ 800 õvt/õvsp. Caùc doanh nghióỷp seợ saớn xuỏỳt bao nhióu õóứ tọỳi õa hoùa lồỹi nhuỏỷn. aùp aùn : a. Dổỷa vaỡo Giaùo trỗnh; b. 100 õvt/õvsp; c. 15 * = q õvsp. 6.9. Chi phờ saớn xuỏỳt cuớa mọỹt doanh nghióỷp caỷnh tranh hoaỡn haớo laỡ : Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC 700 800 860 900 920 940 970 1.020 1.100 1.260 1.560 a. Haợy xaùc õởnh caùc chi phờ AFC, AVC, AC, MC taỷi caùc mổùc saớn lổồỹng. b. Veợ caùc õổồỡng chi phờ vaỡ cho bióỳt vồùi mổùc giaù naỡo thỗ doanh nghióỷp coù laợi, mổùc giaù naỡo doanh nghióỷp bở lọự nhổng vỏựn saớn xuỏỳt vaỡ mổùc giaù ngổng saớn xuỏỳt. 6.10.* Mọỹt doanh nghióỷp caỷnh tranh hoaỡn haớo coù 12 nhaỡ maùy trổỷc thuọỹc. Do nóửn kinh tóỳ bở suy thoaùi nón doanh nghióỷp quyóỳt õởnh õoùng cổớa nhaỡ maùy coù quy mọ nhoớ nhỏỳt. Khi giaù saớn phỏứm tióỳp tuỷc suùt giaớm, doanh nghióỷp tióỳp tuỷc õoùng cổớa bọỳn nhaỡ maùy nổợa. Sau õoù, nhu cỏửu õọỳi vồùi saớn phỏứm cuớa doanh nghióỷp tng lón nhổng giaù laỷi khọng tng lón cao nhổ luùc ban õỏửu nón doanh nghióỷp chố mồớ cổớa trồớ laỷi nhaỡ maùy nhoớ nhỏỳt vỗ doanh nghióỷp chố muọỳn gia tng saớn lổồỹng lón chuùt ờt. Tióỳp sau õoù, khi giaù tng lón cao, doanh nghióỷp tióỳp tuỷc mồớ cổớa trồớ laỷi bọỳn doanh nghióỷp vổỡa bở õoùng cổớa. Giaới thờch xem chờnh saùch naỡy coù laỡm tọỳi õa hoùa lồỹi nhuỏỷn cuớa doanh nghióỷp khọng? 1 1 Nguọửn: Pashigian, 1998, tr. 275. http://lekhuongninh.googlepages.com 5 6.11.* Trong thồỡi gian gỏửn õỏy baùo chờ ồớ mọỹt quọỳc gia cho bióỳt rũng nhióửu nọng dỏn ồớ quọỳc gia naỡy gióỳt boớ õaỡn bó con cuớa nỗnh. Nhióửu nhaỡ kinh tóỳ cho rũng nhổ vỏỷy laỡ khọng phuỡ hồỹp vồùi quy luỏỷt tọỳi õa hoùa lồỹi nhuỏỷn. Giaới thờch vỗ sao baỷn õọửng tỗnh hay khọng õọửng tỗnh vồùi lỏỷp luỏỷn naỡy? 2 6.12. Mọỹt doanh nghióỷp caỷnh tranh hoaỡn haớo coù haỡm tọứng chi phờ laỡ: TC = 2,5q 2 + 5q + 500. Giaù thở trổồỡng cuớa saớn phỏứm cuớa doanh nghióỷp laỡ 125 õvt/õvsp. a. Haợy xaùc õởnh mổùc saớn lổồỹng laỡm tọỳi õa hoùa lồỹi nhuỏỷn cuớa doanh nghióỷp. Haợy tờnh lồỹi nhuỏỷn tọỳi õa cuớa doanh nghióỷp. ỏy coù phaới laỡ tỗnh traỷng cỏn bũng trong daỡi haỷn cuớa doanh nghióỷp khọng ? b. Haợy xaùc õởnh haỡm sọỳ cung cuớa doanh nghióỷp. c. Haợy xaùc õởnh haỡm sọỳ cung trón thở trổồỡng naỡy bióỳt rũng trón thở trổồỡng coù 150 doanh nghióỷp vồùi haỡm chi phờ hoaỡn toaỡn giọỳng nhau vaỡ khọng coù mọỳi quan hóỷ gỗ vồùi nhau. e. Haợy tờnh thỷng dổ saớn xuỏỳt cuớa ngaỡnh. aùp aùn : a. 24 * = q õvsp, 940 max = LN õvt, khọng; b. 1 5 1 = Pq ; c. 150 30 = P Q S ; d. 1.440 õvt. 2 Nguọửn: Pashigian, 1998, tr.275. . 15 * = q õvsp. 6. 9. Chi phờ saớn xuỏỳt cuớa mọỹt doanh nghióỷp caỷnh tranh hoaỡn haớo laỡ : Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC 700 800 860 900 920 940 970 1.020 1.100 1. 260 1. 560 a. Haợy. a. 6 = E P õvt, 000 . 100 = E Q õvsp ; b. = = 900 . 99 000 . 10 000 . 160 P q P 000 . 10 100 . 60 . 6. 8. Mọỹt ngaỡnh caỷnh tranh hoaỡn haớo coù rỏỳt nhióửu doanh nghióỷp saớn xuỏỳt. Hy gii thêch ? 6. 5. Hy cho biãút nháûn xẹt sau âáy l âụng hay sai: “Mäüt doanh nghiãûp nãn ln ln sn xút åí mỉïc sn lỉåüng åí âọ chi phê trung bçnh di hản l täúi thiãøu.” 6. 6. Gi sỉí säú cáưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Micro bài tập chương 6 doc, Micro bài tập chương 6 doc, Micro bài tập chương 6 doc