Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn chọn đất và phân hạng đất tròng rừng bạch đàn UROPHYLLA làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh Phú Thọ

78 370 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 12:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP _________________________ LÊ THÀNH CÔNG “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỌN ĐẤT VÀ PHÂN HẠNG ĐẤT TRỒNG RỪNG BẠCH ĐÀN UROPHYLLA LÀM NGUYÊN LIỆU GIẤY VÀ VÁN DĂM TẠI TỈNH PHÚ THỌ” LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Hà Tây, tháng 7-2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP _________________________ LÊ THÀNH CÔNG “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỌN ĐẤT VÀ PHÂN HẠNG ĐẤT TRỒNG RỪNG BẠCH ĐÀN UROPHYLLA LÀM NGUYÊN LIỆU GIẤY VÀ VÁN DĂM TẠI TỈNH PHÚ THỌ” CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.60 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đình Quế Hà Tây, tháng 7-2007 i LỜI CẢM ƠN Được sự ñồng ý của Hội ñồng khoa học trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, Khoa ñào tạo sau ñại học, tôi ñã thực hiện nghiên cứu ñề tài: “Nghiên cứu xác ñịnh tiêu chuẩn chọn ñất và phân hạng ñất trồng rừng Bạch ñàn Urophylla làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh Phú Thọ”. Trong suốt quá trình thực hiện ñề tài, tôi luôn nhận ñược sự giúp ñỡ tận tình của PGS.TS. Ngô Đình Quế- Viện KHLN Việt Nam, người trực tiếp hướng dẫn tôi nghiên cứu ñề tài. Ngoài ra, tôi còn nhận ñược sự giúp ñỡ của các thầy cô giáo giảng dạy các bộ môn tại Khoa ñào tạo sau ñại học, Ban giám ñốc Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ, Trung tâm NC Sinh thái và Môi trường rừng- Viện KHLN Việt Nam, các Lâm trường tại ở tỉnh Phú Thọ… cũng như sự góp ý chân thành của các bạn bè ñồng nghiệp. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhớ sâu sắc những sự giúp ñỡ quý báu nói trên, tôi rất mong nhận ñược những ý kiến ñóng góp nhiều hơn nữa, cho bản luận văn khoa học ñược hoàn thiện hơn. Hà Tây, tháng 7 năm 2007 Tác giả ii iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT KHLN: Khoa học Lâm nghiệp LT: Lâm trường NC: Nghiên cứu Nts: Nitơ tổng số ÔTC: Ô tiêu chuẩn P 2 O 5 dt: Phốt pho dễ tiêu K 2 Odt : Kali dễ tiêu TPCG : Thành phần cơ giới ppm: Đơn vị phần triệu D 1,3 : Đường kính ngang ngực Hvn: Chiều cao vút ngọn iv DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Trang 3.1 Hiện trạng sử dụng ñất tỉnh Phú Thọ 2006 31 3.2 Diện tích ñất lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ năm 2006 32 4.1 Chỉ tiêu thích hợp khí hậu của cây Bạch ñàn urophylla 34 4.2 Chỉ tiêu thích hợp ñất ñai của cây Bạch ñàn urophylla 35 4.3 Diện tích thích hợp trồng Bạch ñàn urophylla tỉnh Phú Thọ 39 4.4 Mối quan hệ giữa năng suất rừng trồng Bạch ñàn urophylla và lập ñịa tỉnh Phú Thọ 42 4.5 Đặc ñiểm lý tính ñất dưới rừng trồng Bạch ñàn urophylla tại Phú Thọ 45 4.6 Đặc ñiểm hoá tính ñất dưới rừng trồng Bạch ñàn urophylla tại Phú Thọ 46 4.7 Bảng phân hạng ñất vi mô cho trồng rừng Bạch ñàn urophylla tại Phú Thọ 55 4.8 Kết quả thử nghiệm phân hạng ñất tại Đoan Hùng- Phú Thọ 57 4.9 Kiểm tra ñộ chính xác của bảng phân hạng ñất vi mô cho trồng rừng Bạch ñàn urophylla 58 4.10 Doanh thu rừng trồng bạch ñàn urophylla tại các ñiểm nghiên cứu tỉnh Phú Thọ 59 4.11 Hiệu quả kinh tế, hiệu suất hoàn vốn của bạch ñàn urophylla tại các ñiểm nghiên cứu ở Phú Thọ 60 4.12 Hiệu suất ñầu tư rừng trồng bạch ñàn urophylla tại Phú Thọ 61 v DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ TT Tên Bản ñồ Trang 4.1 Bản ñồ mức ñộ thích hợp ñiều kiện khí hậu của cây Bạch ñàn Urophylla tỉnh Phú Thọ 36 4.2 Bản ñồ mức ñộ thích hợp ñất của cây Bạch ñàn urophylla tỉnh Phú Thọ 37 4.3 Bản ñồ mức ñộ thích hợp khí hậu và ñất của cây Bạch ñàn urophylla tỉnh Phú Thọ 38 4.4 Bản ñồ thử nghiệm phân hạng trồng rừng Bạch ñàn urophylla tại Lâm trường Đoan Hùng- Phú Thọ. 56 vi DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ TT Tên Đồ thị Trang 4.1 Đồ thị mối quan hệ giữa sinh trưởng của Bạch ñàn urophylla với ñộ dày tầng ñất 48 4.2 Đồ thị mối quan hệ giữa sinh trưởng của Bạch ñàn urophylla với dung trọng của ñất 49 4.3 Đồ thị mối quan hệ giữa sinh trưởng của Bạch ñàn urophylla với hàm lượng sét vật lý của ñất 50 4.4 Đồ thị mối quan hệ giữa sinh trưởng của Bạch ñàn urophylla với pH KCl của ñất 51 4.5 Đồ thị mối quan hệ giữa sinh trưởng của Bạch ñàn với hàm lượng mùn trong ñất 52 4.6 Đồ thị mối quan hệ giữa sinh trưởng của Bạch ñàn với hàm lượng nitơ tổng số trong ñất 53 ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ v DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ vi ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2 1.1.Trên thế giới 2 1.2. Trong nước 11 1.3. Một số kết quả nghiên cứu về Bạch ñàn urô (E.urophylla) 16 Chương 2: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1. Mục tiêu, ñối tượng và giới hạn của ñề tài. 18 2.2. Nội dung nghiên cứu 18 2.3. Phương pháp nghiên cứu 19 Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÂN SINH KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ 23 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ. 23 3.2. Hiện trạng sử dụng ñất ñai và tài nguyên rừng tỉnh Phú Thọ. 30 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1. Phân hạng mức ñộ thích hợp cây trồng cấp vĩ mô. 34 4.2. Ảnh hưởng của ñiều kiện lập ñịa ñến sinh trưởng rừng trồng Bạch ñàn Urophylla tại Phú Thọ 42 4.3. Sinh trưởng của Bạch ñàn Urophylla với tính chất ñất. 48 4.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của trồng rừng Bạch ñàn urophylla. 59 Chương 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1. Kết luận. 62 5.2. Tồn tại. 63 5.3. Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Đất ñai là nguồn tài nguyên vô cùng quí giá ñối với cuộc sống. Đất ñai là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là ñối tượng của lao ñộng ñồng thời là sản phẩm của lao ñộng. Trong sản xuất lâm nghiệp, ñặc biệt là trồng rừng nguyên liệu thì việc ñánh giá chính xác tiềm năng ñất ñai, xác ñịnh phân bố các loại ñất, quy mô, chất lượng và khả năng sử dụng ñất trên bản ñồ và thực ñịa sẽ là cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, ñề xuất, bố trí các loài cây trồng, xây dựng phương án kinh doanh hợp lý. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ñất nước, nhu cầu sử dụng gỗ trong các ngành chế biến lâm sản, sản xuất bột giấy, ván dăm ñã tăng lên ñáng kể, diện tích rừng trồng sản xuất ngày càng ñược mở rộng. Do ñó ñể ñầu tư trồng rừng có hiệu quả, ñòi hỏi cần phải phân hạng ñất cho các loài cây trồng rừng chủ yếu, dự ñoán ñược năng suất rừng trồng trên các lập ñịa khác nhau ñể lập kế hoạch phù hợp, tính toán ñược chi phí, lợi nhuận cho cả luân kỳ kinh doanh rừng trồng. Cho ñến nay không ai còn nghi ngờ về giá trị kinh tế cao của cây Bạch ñàn trong công nghiệp giấy và gỗ, củi. Là một loài cây mọc nhanh ñã ñem lại nhiều lợi nhuận to lớn cho nhiều quốc gia, vì vậy Bạch ñàn ñã ñược trồng hầu như khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, cây Bạch ñàn Urophylla ñược xem là cây trồng khá phổ biến làm nguyên liệu giấy tại vùng Trung tâm, ñặc biệt là tại tỉnh Phú Thọ. Nhiều nơi ñã trồng thành công, song một số nơi ñã gặp không ít thất bại. Một trong những nguyên nhân thất bại trong việc trồng bạch ñàn là việc chọn ñất chưa ñúng, chưa có biện pháp kỹ thuật trồng và kinh doanh hợp lý ñể tạo ra những vùng trồng tập trung và ổn ñịnh về năng suất. Với những lý do trên, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu xác ñịnh tiêu chuẩn chọn ñất và phân hạng ñất trồng rừng Bạch ñàn Urophylla làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh Phú Thọ”. [...]... 2 M C TIÊU, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 M c tiêu, i tư ng và gi i h n c a tài 2.1.1 M c tiêu 2.1.1.1 V lí lu n Góp ph n tìm hi u cơ s khoa h c c a vi c xác và phân h ng nh tiêu chu n ch n t t tr ng r ng 2.1.1.2 V th c ti n Xác nh các tiêu chu n và phân h ng t cho r ng tr ng B ch àn làm nguyên li u gi y và ván dăm nh m s d ng b n v ng tài nguyên t và hi u qu kinh doanh r ng t i t nh Phú Th... su t r ng - Xác nh năng su t r ng tr ng và m t s ch tiêu sinh trư ng như chi u cao, ư ng kính cây 19 - ào ph u di n, mô t và l y m u 2.2.3 N i nghi p phân tích m u - Phân chia m c t phân tích t và x lý s li u thích h p v i u ki n khí h u, r ng B ch àn Urophylla và xây d ng b n t ai cho vi c tr ng phân c p m c thích h p c p vĩ mô cho vi c tr ng r ng B ch àn Urophylla t i t nh Phú Th - Phân tích các... tr l i ây m t s công trình nghiên c u dư i ây ã t n n móng cho vi c nghiên c u và ánh giá - Nghiên c u ánh giá và quy ho ch t ai: t khai hoang Vi t Nam c a Bùi Quang To n và nhóm nghiên c u (1991) [50] ã ng d ng phân lo i kh năng (Capability classification) c a FAO Tuy nhiên nghiên c u ch ánh giá các i u ki n t nhiên (th như ng, thu văn và tư i tiêu, khí h u nông nghi p) và nghiên c u ch m i d ng l i... v i các t khác [10][53] làm m c 6 Nhi u nư c Châu Âu vi c phân h ng và ánh giá t ai ư c th c hi n theo 2 hư ng là: 1- Phân h ng nhiên xác nh ti m năng s n xu t c a 2- Phân h ng t , xác nh tính: d a trên các k t qu nghiên c u các y u t t nh lư ng: d a vào k t qu nghiên c u các y u t kinh nh s c s n xu t th c t c a n t ai t ai.[10] và các nư c vùng nhi t phương pháp tham bi n xác i m châu Phi thư ng... c v t và khí h u.[50] i h i Khoa h c t Qu c t l n th 4 ư c t ch c vào năm 1950 Amsterdam Hà Lan và l n th 5 vào năm 1954 i c a 2 trung tâm nghiên c u phân loai Conggo ã thúc y s ra t có tính ch t Qu c t là: Trung tâm phân lo i Soil Taxonomy và Trung tâm phân lo i FAO-UNESCO Hai Trung tâm này cùng có m t quan i m nghiên c u gi ng nhau, ó là quan i m nh lư ng, và ã ti n hành xây d ng h th ng ch tiêu các... p phân lo i V i quan i m phân lo i m i là d a vào tính ch t, thì ch có nh ng tính ch t mà có th xác s d ng trong phân lo i t [10] nh nh lư ng trong nh lư ng hoá nh lư ng m i ư c 5 Hi n nay Hoa kỳ vi c nghiên c u phân lo i và xây d ng b n t s d ng h th ng phân lo i Soil Taxonomy v i h th ng thu t ng riêng FAO- UNESCO ã v n d ng phương pháp nh lư ng trong phân lo i c a Soil Taxonomy xây d ng h th ng phân. .. nh Phú Th 2.1.2 i tư ng và ph m vi nghiên c u i tư ng nghiên c u: • i tư ng nghiên c u c a tài là r ng tr ng B ch àn Urophylla t tu i tr nên Ph m vi nghiên c u: T i m t s lâm trư ng tr ng r ng s n xu t • t i t nh Phú Th 2.2 N i dung nghiên c u t ư c m c tiêu tài c n có nh ng n i dung sau: 2.2.1 Thu th p, t ng h p các tài li u, k t qu nghiên c u nư c có liên quan n trong và ngoài tài 2.2.2 i u tra... c và hàm lư ng ch t h u cơ mi n B c, b ng phân h ng t" và " làm tiêu no ki m, lư ng lân d tiêu, thư ng Trên cơ s yêu c u c a cây tr ng và tình hình t ng o t i núi vùng Trung tâm t d a vào hai nhóm nhân t t ng h p là " dày t" l y "th c v t làm ch th " ư c xây d ng t là m t y u t t ng h p ph n ánh không gian dinh dư ng và t ng d tr th c ăn, d tr nư c a s trư ng h p nó ph n ánh c i u hoà i u ki n á m và. .. FAO theo i u ki n và tiêu chu n c th c a Vi t Nam.[10] K t qu i u tra t ng h p c a Vi n quy ho ch thi t k Nông nghi p năm 1995 ã xác nh 9 vùng sinh thái nông nghi p trên toàn qu c Phương pháp t ng h p là căn c vào 7 y u t và các ch tiêu phân c p là: Lo i d c, dày t ng t, t, Thu văn m t nư c, Tư i tiêu, lư ng mưa, Nhi t M c dù ã có s c g ng g p nhóm và ơn gi n hoá các y u t , ch tiêu tham gia xây d... 1/1.000.000 toàn qu c có t i 373 t ai.[10] Vũ Cao Thái và các c ng s năm 1989 ã nghiên c u ánh giá phân h ng t Tây Nguyên v i cây Cao su, Cà phê, Chè và Dâu t m d ng phương pháp phân h ng t ai c a FAO theo ki u ánh giá khái quát ti m năng tài ã v n nh tính và hi n t i t ai c a vùng và ã phân chia t theo 4 h ng riêng cho t ng cây tr ng.[10] K t qu nghiên c u c a tài KT 02-09 do Vi n quy ho ch thi t k . học, tôi ñã thực hiện nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu xác ñịnh tiêu chuẩn chọn ñất và phân hạng ñất trồng rừng Bạch ñàn Urophylla làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh Phú Thọ . Trong suốt quá. tài: Nghiên cứu xác ñịnh tiêu chuẩn chọn ñất và phân hạng ñất trồng rừng Bạch ñàn Urophylla làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh Phú Thọ . 2 Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP _________________________ LÊ THÀNH CÔNG “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỌN ĐẤT VÀ PHÂN HẠNG ĐẤT TRỒNG RỪNG BẠCH ĐÀN UROPHYLLA LÀM NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn chọn đất và phân hạng đất tròng rừng bạch đàn UROPHYLLA làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh Phú Thọ, Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn chọn đất và phân hạng đất tròng rừng bạch đàn UROPHYLLA làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh Phú Thọ, Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn chọn đất và phân hạng đất tròng rừng bạch đàn UROPHYLLA làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan