tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 3 loài cây thuộc họ thầu dầu (euphorbiaceae) ở việt nam

35 598 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 08:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HÓA HỌC o0o TRỊNH THỊ THANH VÂN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA 3 LOÀI CÂY THUỘC HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE) Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Hóa hữu cơ Mã số: 62.44.27.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC HÀ NỘI - 2011 Công trình được hoàn thành tại: Phòng Tổng hợp hữu cơ, Viện Hóa sinh biển, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng 2. TSKH. Phạm Văn Cường Phản biện 1: GS.TSKH. Phan Tống Sơn Phản biện 2: PGS.TS. Vũ Đình Hoàng Phản biện 3: PGS.TS. Phạm Quốc Long Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Trinh Thi Thanh Van, PhamVan Cuong, Francoise Gueritte, Marc Litaudon and NguyenVan Hung, “New β-sitosterol derivative from Cleistanthus indochinensis (Euphorbiaceae)”, International Science conference on “Chemistry for development and integration”, 12-14 September 2008, Hanoi VAST- Proceeding, Publishing hause for scienceand technology, pp. 266-271 2. Trịnh Thị Thanh Vân, Phạm Văn Cường, Đoàn Thi Mai Hương, Marc Litaudon, Nguyễn Văn Hùng (2009) “Nghiên cứu thành phần hóa học cây Săng bù (Macaranga kurzii – Euphorbiaceae)”, Tạp chí Hóa học, 47(4A), tr. 488 – 491. 3. Trịnh Thị Thanh Vân, Phạm Văn Cường, Đoàn Thi Mai Hương, Marc Litaudon, Nguyễn Văn Hùng (2009) “Nghiên cứu thành phần hóa học cây Săng bù (Macaranga kurzii – Euphorbiaceae)”, Tạp chí Hóa học, 47(6B), tr. 198 – 202. 4. Trịnh Thị Thanh Vân, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Văn Cường, Đoàn Thi Mai Hương, Marc Litaudon, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh (2010) “Nghiên cứu phân lập các chất flavonoit từ quả cây Bạch đàn nam “Macaranga taranius”, Tạp chí Hóa học, 48(4B), tr. 418-423. 5. Châu Văn Minh, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Cường, Đoàn Thi Mai Hương, Nguyễn Thị Minh Hằng, Trịnh Thị Thanh Vân, Nguyễn Thùy Linh, Marc Litaudon, Đào Đình Cường (2010) “Một số kết quả tiêu biểu về nghiên cứu thành phần hóa học chi Cleistanthus và chi Macaranga họ Thầu dầu, Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam, tr. 109 – 114. 6. Van Trinh Thi Thanh, Van Cuong Pham, Hung Huy Nguyen, Huong Doan Thi Mai, Hang Nguyen Thi Minh, Van Hung Nguyen, Marc Litaudon, Francoise Gueritte ang Van Minh Chau (2011) “Cleistanone: A triterpenoid from Cleistanthus indochinensis with a new carbon skeleton”, , Eur. J. Org. Chem., pp. 4108-4111 7. Van Trinh Thi Thanh, Van Cuong Pham, Huong Doan Thi Mai, Hang Nguyen Thi Minh, Van Hung Nguyen, Marc Litaudon, Francoise Gueritte and Van Minh Chau, “Cleistantoxin from fruits of and synthesis of its derivatives”, Tetrahedron letters (đã chấp nhận đăng). I. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1. Đặt vấn đề Họ Thầu dầu (danh pháp khoa học là Euphorbiaceae) hay còn gọi là họ Đại kích là một họ lớn của thực vật có hoa với 240 chi và khoảng 6000 loài. Trong khuôn khổ của dự án Pháp - Việt (Nghiên cứu hóa thực vật thảm thực vật Việt Nam), 3 loài cây thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) của Việt Nam là cây Cách hoa đông dương (Cleistanthus indochiensis), cây Săng bù (Macaranga kurzii) và cây Bạch đàn nam (Macaranga tanarius) đã được thu hái, định tên và thử sơ bộ hoạt tính gây độc tế bào trên dòng tế bào KB tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (CNRS - Cộng hòa Pháp). Kết quả cho thấy, dịch chiết etylaxetat của lá và quả cây Cách hoa đông dương, quả cây Bạch đàn nam, lá cây Săng bù ức chế tương ứng 30 %, 94 %, 62,7 % và 21,6 % sự phát triển của tế bào ung thư KB ở 1µg/ml. Vì vậy, 3 loài thực vật trên được lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu của luận án. 2. Nhiệm vụ của luận án 1. Thu hái mẫu thực vật, xác định tên khoa học của chúng và xử lý mẫu 2. Điều chế các cặn chiết từ các mẫu thực vật. 3. Phân tách các cặn chiết và thử hoạt tính sinh học các phân đoạn phân lập được . 4. Xác định cấu trúc của các hợp chất phân lập được. 5. Bán tổng hợp một số chất phân lập được nhằm tạo ra các chất có hoạt tính tốt hơn hoặc có giá trị sử dụng cao hơn 6. Cuối cùng là khảo sát hoạt tính sinh học của các chất phân lập cũng như chất tổng hợp được để làm cơ sở khoa học định hướng cho các chất này 3. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của luận án 3.1. Ý nghĩa khoa học - Luận án đã đóng góp những hiểu biết mới về thành phần hóa học của các loài Cách hoa đông dương (Cleistanthus indochiensis), cây Săng bù (Macaranga kurzii) và cây Bạch đàn nam (Macaranga tanarius) của Việt Nam. - Ứng dụng phương pháp mới trong nghiên cứu cấu trúc tinh thể của hợp chất hữu cơ. 3.2. Những đóng góp mới của luận án Luận án là công trình đầu tiên hoàn thành được các nghiên cứu sau: 1. Lần đầu tiên lá và quả loài Cách hoa đông dương (Cleistanthus indochiensis), lá Săng bù (Macaranga kurzii) và quả cây Bạch đàn nam (Macaranga tanarius) của Việt Nam được nghiên cứu về thành phần hóa học và thử hoạt tính sinh học (ở đây là hoạt tính gây độc tế bào và hoạt tính ức chế enzym acetylcholinesterase) 2. Bốn hợp chất mới là cleistanone, cis-p-cumaroyl epifriedelanol, trans-p- cumaroyl-β-sitosterol, trans-p-cumaroyl epifriedelanol và 9 hợp chất đã biết được phân lập từ lá loài Cách hoa đông dương. Đáng chú ý là hợp chất cleistanone có khung triterpenoid mới, cấu trúc của hợp chất này đã được khẳng định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X. 3. Từ quả loài Cách hoa đông dương, 11 hợp chất cũng đã phân lập và xác định cấu trúc, trong đó có 9 hợp chất mới, là các hợp chất được đặt tên là cleistantoxin, demethoxycleistantoxin, podocleistantoxin, cleindoside A, cleindoside B, cleindoside C, cleindoside D, cleindoside E, cleindoside F. 4. Từ nguyên liệu đầu là hợp chất cleistantoxin, 8 dẫn xuất amide đã được tổng hợp với việc tạo liên kết C-C thay vì liên kết C-O và sự biến đổi vòng lacton, đây là các hợp chất mới. 5. 4 hợp chất có cấu trúc mới được đặt tên là macakurzin A, macakurzin B, macakurzin C, macakurzin D , và 13 hợp chất đã biết được phân lập và xác định cấu trúc từ lá cây Săng bù 6. 3 hợp chất mới là macatanarin A, macatanarin B, macatanarin C và 5 hợp chất đã biết được phân lập từ quả cây Bạch đàn nam. 7. Các hợp chất phân lập và bán tổng hợp được thử hoạt tính gây độc tế bào trên dòng tế bào KB, Trong đó đặc biệt hợp chất cleitantoxin là hợp chất chính trong quả cây Cách hoa đông dương cho hoạt tính ức chế rất mạnh trên 4 dòng tế bào ung thư thử nghiệm là KB, MCF7, MCF7R và HT29 với các giá trị IC 50 trong khoảng 14 – 36 nM. Đặc biệt hợp chất này ức chế chọn lọc dòng tế bào ung thư vú kháng thuốc (MCF7R: IC 50 14 nM) khi so sánh với dòng ung thư vú thường (MCF7: IC 50 36 nM). 4. Bố cục của luận án Luận án dày 168 trang với 27 bảng số liệu và 68 tài liệu tham khảo được kết cấu như sau: Đặt vấn đề (3 trang). Chương I: Tổng quan (23 trang). Chương II: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (4 trang). Chương III: Thực nghiệm (52 trang). Chương IV: Kết quả và thảo luận (64 trang). Kết luận và kiến nghị (4 trang). Phần tài liệu tham khảo (8 trang) và Danh mục các công trình đã công bố của tác giả có liên quan đến luận án (1 trang) Ngoài ra, luận án còn có phần phụ lục 210 trang gồm các phổ của các hợp chất phân lập được. II. NỘI DUNG LUẬN ÁN ĐẶT VẤN ĐỀ Phần đặt vấn đề cập đến ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN Giới thiệu sơ lược về thực vật học của họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) và 2 chi liên quan đến luận án là chi Cách hoa (Cleistanthus) và chi Mã rạng (Macaranga). Tổng hợp các tài liệu quốc tế nghiên cứu về hóa học và hoạt tính sinh học của các loài Cleistanthus và Macaranga. Giới thiệu về thực vật học và tổng hợp các nghiên cứu về hóa học và hoạt tính sinh học của 3 loài cây nghien cứu là Cách hoa đông dương (Cleistanthus indochiensis), Săng bù (Macaranga kurzii) và cây Bạch đàn nam (Macaranga tanarius). CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Mẫu thực vật Mẫu lá và quả loài Cách hoa đông dương (Cleistanthus indochinensis) được thu hái tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, vào tháng 5 năm 2003. Mẫu lá cây Săng bù (Macaranga kurzii) được thu hái tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái ngày 06 tháng 3 năm 2001. Quả cây Bạch đàn nam (M.tanarius) được thu hái tại Á Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 22 tháng 5 năm 2005. Cả 3 loài trên được Ths. Nguyễn Quốc Bình (Bảo tàng thiên nhiên - Viện KH & CN Việt Nam) định tên. Mẫu tiêu bản được lưu giữ tại phòng Thực vật - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Viện KH & CN Việt Nam 2.2. Phương pháp xử lý và chiết mẫu Các mẫu thực vật sau khi thu hái đều được xử lý theo một quy trình như sau: Mẫu thực vật sau khi thu hái được thái nhỏ, phơi trong bóng râm và sấy khô ở nhiệt độ 45-50 0 C, sau đó được nghiền nhỏ. Bột mẫu khô được ngâm chiết với CH 2 Cl 2 (hoặc EtOAc), sau đó là với MeOH. Dịch chiết sau đó được cất loại dung môi dưới áp suất thấp để nhận được các cặn chiết thô tương ứng. 2.3. Các phương pháp phân tích, phân tách các hỗn hợp và phân lập các hợp chất Để phân tích và phân tách các phần chiết của cây cũng như phân lập các hợp chất đã sử dụng các phương pháp sắc kí như: sắc ký lớp mỏng (TLC, dùng để khảo sát), sắc ký cột thường (CC) và sắc ký cột nhanh với pha tĩnh là silica gel (Merck) và Sephadex LH-20 và dung môi rửa giải là hỗn hợp các dung môi thường dùng như n- hexan, diclometan, etylaxetat, axeton và metanol. 2.4. Các phương pháp xác định cấu trúc của các hợp chất phân lập được Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng sự kết hợp của các dữ kiện thu được từ các phương pháp phổ như: quang phổ hồng ngoại (FT-IR), phổ khối va chạm electron (EI-MS), phổ khối phân giải cao (HRMS) và các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân gồm phổ một chiều ( 1 H NMR, 13 C NMR và DEPT) và phổ 2 chiều (COSY, HSQC, HMBC và NOESY). Trong một số trường hợp có sử dụng phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể để khẳng định lại cấu trúc của hợp chất. 2.5. Phương pháp thử hoạt tính gây độc tế bào Hoạt tính gây độc tế bào được tiến hành tại Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên (CH-Pháp) và tại Viện Hóa học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam. CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM Chương này đã mô tả chi tiết các quá trình: Xử lý các mẫu thực vật của 3 loài Cách hoa đông dương (Cleistanthus indochiensis), Săng bù (Macaranga kurzii) và cây Bạch đàn nam (Macaranga tanarius). Quy trình tổng hợp các dẫn xuất amide từ hợp chất Cleistantoxin (CLQF11) Hằng số vật lí và dữ kiện phổ của các hợp chất phân lập được từ các 3 loài cây được nghiên cứu và các dẫn xuất amide bán tổng hợp được. 3.1. Lá cây Cách hoa đông dương (Cleistanthus indochinensis) Từ lá cây Cách hoa đông dương (C.indochinensis) 13 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc là: squalen (CLF2.1), epifriedelanol (CLF3.1), lupeol (CLF3.14), cleistanone (CLF3.20), cis-p-cumaroyl epifriedelanol (CLF4.6), trans- p-cumaroyl-β-sitosterol (CLF6.3), trans-p-cumaroyl epifriedelanol (CLF6.4), axit 4- hydroxy cinamic (CLFM4.1), sequoiaflavon (CLFM4.5.1), axit galic (CLFM8.1), amentoflavon (CLFM8.1.1), 3-O-metylellagic-4’-α-rhamnopyranoside (CLFM10.3) và axit ellagic (CLFM10.6). Trong đó có 4 hợp chất mới là cleistanone (CLF3.20), cis-p- cumaroyl epifriedelanol (CLF4.6), trans-p-cumaroyl-β-sitosterol (CLF6.3), trans-p- cumaroyl epifriedelanol (CLF6.4). Quá trình phân lập các hợp chất từ lá cây Cách hoa đông dương được trình bày trong hình sau: Dữ liệu phổ của các chất mới phân lập được như sau: Cis-p-cumaroyl epifriedelanol (CLF4.6) Chất bột màu trằng, điểm nóng chảy 273-274 o C; Độ quay cực [α] 30 D 0 (c, 0,5; CHCl 3 ); Phổ HRESI-MS [M+Na] + ở m/z: 597,4430 tương ứng với CTPT là C 39 H 58 O 3 Na (theo tính toán lý thuyết [MNa] + có m/z =597,4386); IR ν max (cm -1 ): 3427, 2925, 1712, 1605, 1450, 1385, 1168, 996. Lá cây Cách hoa đông dương (C. indochinensis) 0,96 kg - Ngâm chiết CH 2 Cl 2 (5 lần x 24 h) - Cất loại dung môi Cặn CH 2 Cl 2 28,8 g Bã còn lại Cặn MeOH 80 g Bã còn lại - Ngâm chiết MeOH (5 lần x 24 h) - Cất loại dung môi - CC, SiO 2 n-hexan: EtOAc, gradient F1 F2 F4-5 F6 …F20 F3 F2.1 CLF2.1 27 mg F3.1 CLF3.1 12 mg F3.20 CLF3.20 15 mg F3.14 CLF3.14 23 mg - CC, SiO 2 n-hx: CH 2 Cl 2 - CC, SiO 2 n-hx: CH 2 Cl 2 Ktinh Ktinh Ktinh - CC, SiO 2 n-hx: ax F4.6 Ktinh CLF3.20 27 mg F6 tan F6 ko tan - CC, SiO 2 n-hx: CH 2 Cl 2 F6.3 F6.4 CLF6.3 16 mg CLF6.4 2 mg Ktinh Sephadex MeOH - Hòa n-hx: ax 2,5:7,5 CLFM 20 mg Phần ko tan - CC, SiO 2 CH 2 Cl 2 :MeOH, grad FM4-5 FM8 FM10 FM1 FM14 - CC, SiO 2 CH 2 Cl 2 :EtOAc FM4.1 FM4.5 CLFM4.1 9 mg CLFM4.5 8 mg Ko tan FM4.5 - CC, SiO 2 CH 2 Cl 2 :Ax CLFM8.1 10 mg CLFM8.1.1 5 mg Ktinh - CC,RP-18 MeOH: H 2 O FM10.3 FM10.6 CLFM10.3 6 mg CLFM10.6 7 mg Rửa = CH 2 Cl 2 Sephadex MeOH Sephadex MeOH 1 H-NMR (500 MHz, CDCl 3 )  (ppm): 1,41 ( m, 1H, H-1); 1,36 (m 1H, H-1); 1,48 ( m, 1H, H-2); 1,95 (m, 1H, H-2); 4,95 (s, 1H, H-3); 1,56 (m, 1H, H-4); 1,75 (m, 1H, H-6); 0,94 (m, 1H, H-6); 1,37 (m, 1H, H-7); 1,35 (m, 1H, H-7); 1,28 (m, 1H, H-8); 0,91 (m, 1H, H-10); 1,30 (m, 1H, H-11); 1,49 (m, 1H, H-11); 1,27 (m, 1H, H-12); 1,47 (m, 1H, H-12); 1,31 (m, 1H, H-15); 1,46 (m, 1H, H-15); 1,55 (m, 1H, H-16); 1,33 (m, 1H,H-16); 1,38 (m, 1H, H-18); 1,14 (m, 1H, H-19); 1,21 (m, 1H, H-19); 1,50( m, 1H, H-21); 1,32 (m, 1H, H-21); 0,92 (m, 1H, H-22); 1,48 (m, 1H, H-22); 0,83 (d, J=7; 3H, H-23); 0,90 (s, 3H, H-24); 0,81 (s, 3H, H-25); 1,00 (s, 3H, H-26); 0,996 (s, 3H, H-27); 0,992 (s, 3H, H-28); 0,95 (s, 3H, H-29); 1,17 (s, 3H, H-30); 7,63 (d, J=8,5; 2H, H-2’, H-6’); 6,78 (d, J=8,5; 2H, H-3’, H-5’); 6,82 (d, J=13; 1H, H-7’); 5,83 (d, J=13; 1H, H-8’). 13 C-NMR (125 MHz, CDCl 3 )  (ppm): 11,4 (C-23); 15,8 (C-24); 16,5 (C-1); 17,8 (C- 7); 18,2 (C-25); 18,6 (C-26); 20,1 (C-27); 28,2 (C-20); ); 30,1 (C-17); 30,7 (C-15); 31,8 (C-30); 32,2 (C-28); 32,2 (C-11); 32,5 (C-2); 33,0 (C-12); 35,0 (C-29); 35,5 (C- 19); 35,7 (C-21); 36,2 (C-16); 37,2 (C-9); 38,0 (C-5); 38,5 (C-13); 39,4 (C-22); 39,8 (C-14); 41,8 (C-6); 43,0 (C-4); 48,4 (C-18); 53,3 (C-8); 61,2 (C-10); 74,6 (C-3); 115,1 (C-3’; C-5’); 118,4 (C-8’); 127,9 (C-1’); 132,3 (C-2’; C-6’); 142,4 (C-7’); 156,7 (C- 4’); 166,4 (C-9’). Trans-p-cumaroyl β-sitosterol (CLF6.3) Tinh thể màu trắng, điểm nóng chảy 202-203 o C; Độ quay cực [α] 30 D +52 (c, 0,5; CHCl 3 ). Phổ HRESI-MS [M-H] - ở m/z: 559,3666 tương ứng với CTPT là C 38 H 56 O 3 (theo tính toán lý thuyết [M-H] - có m/z = 559,3651); IR ν max (cm -1 ): 3397, 2937, 1680, 1601, 1515, 1444, 1172, 1297. 1 H-NMR (500 MHz, CDCl 3 )  (ppm): 1,11 (m, 1H, H-1); 1,82 (m, 1H, H-1); 1,60 (m, 1H, H-2); 1,88 (m, 1H, H-2); 4,66 (m, 1H, H-3); 2,32 (m, 1H, H-4); 5,33 (d, J=4, 1H, H-6); 1,39 (m, 1H, H-7); 1,89 (m, 1H, H-7); 1,51 (m, 1H, H-8); 0,90 (m, 1H, H- 9); 1,43 (m, 1H, H-11); 1,12 (m, 1H, H-12); 1,95 (m, 1H, H-12); 0,94 (m, 1H, H-14); 1,03 (m, 1H, H-15); 1,53 (m, 1H, H-15); 1,18 (m, 1H, H-16); 1,80 (m, 1H, H-16); 1,06 (m, 1H, H-17); 0,61 (s, 3H, H-18); 0,74 (s, 3H, H-19); 1,30 (m, 1H, H-20); 0,84 (d, J=6,5; 1H, H-21); 0,97 (m, 1H, H-22); 1,29 (m, 1H, H-22); 1,09 (m, 1H, H-23); 0,86 (m, 1H, H-24); 1,60 (m, 1H, H-25); 0,98 (d, J=7,0; 1H, H-26); 0,76 (d, J=7,0; 1H, H-27); 1,21 (m, 1H, H-28); 0,78 (t, J=6,5; H-29); 7,33 (d, J=8,5; 2H, H-2’; H- 6’); 6,77 (d, J=8,5; H-3’; H-5’); 7,53 (d, J=15,5; 1H, H-7’); 6,15 (d, J=15,5, 1H, H- 8’) 13 C-NMR (125 MHz, CDCl 3 )  (ppm): 37,0 (C-1); 27,9 (C-2); 74,2 (C-3); 38,3 (C-4); 139,7 (C-5); 122,7 (C-6); 31,9 (C-7); 31,9 (C-8); 50,1 (C-9); 36,6 (C-10); 21,1 (C- 11); 39,8 (C-12); 42,3 (C-13); 56,7 (C-14); 24,3 (C-15); 28,3 (C-16); 56,1 (C-17); 11,9 (C-18); 19,3 (C-19); 36,2 (C-20); 18,8 (C-21); 34,0 (C-22); 26,2 (C-23); 45,9 (C-24); 29,2 (C-25); 19,8 (C-26); 19,1 (C-27); 23,1(C-28); 12,0 (C-29); 127,1 (C-1’); 130,0 (C-2’, C-6’); 115,9 (C-3’, C-5’); 158,1 (C-4’); 144,5 (C-7’); 115,8 (C-8’); 167,3 (C-9’); Trans-p-cumaroyl epifriedelanol (CLF6.4) Chất bột màu trắng, điểm nóng chảy là 273-275 o C; độ quay cực [α] 30 D +13 (c, 0,5; CHCl 3 ); Phổ ESI-MS: m/z 559 ([M-H] - ); IR ν max (cm -1 ): 3421, 2928, 1701, 1682, 1608, 1442, 1383, 1264, 1166, 1050. 1 H-NMR (500 MHz, CDCl 3 )  (ppm): 1,40 ( m, 1H, H-1); 1,32 (m, 1H, H-1); 1,48 (m, 1H, H-2); 1,97 (m, 1H, H-2); 5,03 (s, 1H; H-3); 1,58 (m, 1H, H-4); 1,78 (m, 1H, H-6); 0,97 (m, 1H, H-6); 1,37 (m, 1H, H-7); 1,45 (m, 1H, H-7); 1,26 (m, 1H, H-8); 0,92 (m, 1H, H-10); 1,30( m, 1H, H-11); 1,49 (m, 1H, H-11); 1,27 (m, 1H, H-12); 1,46 (m, 1H, H-12); 1,31 (m, 1H, H-15); 1,43 (m, 1H, H-15); 1,55( m, 1H, H-16); 1,32 (m, 1H, H-16); 1,39 (m, 1H, H-18); 1,14 (m, 1H, H-19); 1,22 (m, 1H, H-19); 1,53 (m, 1H, H-21); 1,34 (m, 1H, H-21); 0,92 (m, 1H, H-22); 1,47 (m, 1H, H-22); 0,85 (d, J=7; 3H, H-23); 0,89 (s, 3H, H-24); 0,95 (s, 3H, H-25); 1,03 (s, 3H, H-26); 1,02 (s, 3H, H-27); 1,01 (s, 3H, H-28); 1,00 (s, 3H, H-29); 1,18 (s, 3H, H-30); 7,44 (d, J=8,5; 2H, H-2’, H-6’); 6,84 (d, J=8,5; 2H, H-3’, H-5’); 7,60 (d, J=16; 1H, H-7’); 6,29 (d, J=16; 1H, H-8’) 13 C-NMR (125 MHz, CDCl 3 )  (ppm): 16,4 (C-1); 32,3 (C- 2); 74,6(C-3); 42,8 (C-4); 37,9 (C-5); 41,6 (C-6); 17,7 (C-7); 53,1(C-8); 37,1(C-9); 61,0 (C-10); 32,2 (C- 11); 32,8 (C-12); 38,4 (C-13); 39,6 (C- 14); 30,6 (C- 15); 36,0 (C-16); 30,0 (C-17); 48,3 (C- 18); 35,3 (C-19); 28,1 (C-20); 35,5(C-21); 39,2(C-22); 11,3 (C-23); 16,0 (C-24); 18,2 (C-25); 18,6 (C-26); 20,1 (C-27); 32,0 (C-28); 34,9 (C-29); 31,7 (C-30); 126,5 (C-1’); 129,9 (C-2’, C-6’); 115,7 (C-3’, C-5’); 158,8 (C-4’); 144,2 (C-7’); 118,5 (C-8’); 167,5 (C-9’). Cleistanone (CLF3.20) Tinh thể hình kim màu trắng, điểm nóng chảy 332-333 o C; độ quay cực [α] 30 D -32,0 (c, 0,5; CHCl 3 ); Phổ EI-MS: m/z [M] + 440. Phổ HRESI-MS: m/z 463,3556 [M+Na] + tương ứng với CTPT là C 30 H 48 O 2 Na (theo tính toán lý thuyết [M+Na] + có m/z =463,3552); IR ν max (cm -1 ): 3514, 2950, 1694, 1459, 1383. 1 H-NMR (500 MHz, CDCl 3 )  (ppm): 1,30 (m, H-1); 1,99 (ddd, J= 2,5, 6,5, 13,0; H- 1) 2,25 (ddd, J= 2,5, 4,5, 15,2; H-2); 2,80 (ddd, J= 6,5, 14,0, 15,2; H-2); 1,17 (d, J= 2,5; H-5); 4,48 (ddd, J= 2,5, 2,5, 2,5; H-6); 1,63 (dd, J= 2,5, 14,5; H-7); 1,67 (dd, J= 2,5, 14,5; H-7); 1,43 (m, H-9); 1,51 (m, H-11); 1,57 (m, H-11); 1,08 (m, H-12); 1,32 (m, H-12); 1,97 (dddd, J= 4,0, 4,0, 12,5, 12,5; H-13); 1,10 (m, H-15); 1,74 (ddd , J=4,5, 13,0, 13,0; H-15); 1,29 (m, H-16); 1,48( m, H-16); 1,02 (m, H-18); 1,22 (t, J=12,5; H-18); 4,88 (ddd, J=1,0, 2,0, 2,0; H-20);5,01(ddd, J=1,0, 2,0, 2,0; H-20); 2,32( m, H-21); 1,47 (m, H-22); 1,15 (s, H-24); 1,41(s, H-25); 1,44 (s, H-26); 1,36 (s, H-27); 0,81(s, H-28); 0,83(s, H-29); 0,82(s, H-30). [...]... trúc hóa học và hoạt tính sinh học thú vị Do đó nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 2 loài trên là một hướng nghiên cứu có nhiều triển vọng - Việc bán tổng hợp các dẫn xuất cleistantoxin (CLQF11) là hướng tổng hợp cần được khai thác nhằm tạo ra các hợp chất có khung hóa học mới phục vụ việc sàng lọc sinh học - Các hợp chất bán tổng hợp từ cleistantoxin (CLQF11) sẽ được nghiên cứu. .. indochinensis), loài Săng bù (Macaranga kurzii) và loài Bạch đàn nam (Macaranga tanarius) thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) của Việt Nam như sau:  Lần đầu tiên loài Cách hoa đông dương (C indochinensis) được nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học và kết quả là: - Từ dịch chiết lá loài Cách hoa đông dương, 13 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc là: squalen (CLF2.1), epifriedelanon (CLF3.1),... trúc hóa học của các dẫn xuất amide này đã được khẳng định qua phân tích các dữ liệu phổ, bao gồm phổ MS và NMR 1D và 2D 4.6 Khảo sát hoạt tính sinh học của các dịch chiết, các phân đoạn các hợp chất phân lập được từ cây Cách hoa đông dương, cây Săng bù và cây Bạch đàn nam và các hợp chất bán tổng hợp từ Cleistantoxin Dịch chiết của 3 loài thực vật này đã được thử nghiệm hoạt tính sinh học, bao gồm hoạt. .. khác  Lần đầu tiên loài Săng bù (M kurzii) được nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học - Từ lá loài Săng bù 17 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc hóa học Trong đó 4 hợp chất có cấu trúc mới là macakurzin A (MKF9.5), macakurzin B (MKF8 .3) , macakurzin C (MKF11.5 .3) , macakurzin D (MKF11.4.1) và 13 hợp chất đã biết là 3, 5-dimetoxy-cis-stilben (MKF2.1), 3, 5-dimetoxy-transstilben... Hb-2’’ và Hb-5’’); 1,71 (m, Hb -3 ’ và Hb-4’’); 1,62 (m, Ha -3 ’ và Ha-4’’); 1,45 (m, Ha-2’’); 1 ,34 (m, Ha-5’’) 13 C NMR (125 MHz, CDCl3): 23, 7 (C -3 ’ và C-4’’); 33 ,0 (C-2’’ và C-5’’); 32 ,4 (C8); 39 ,6 (C-7); 46,4 (C-8’); 47,7 (C-7’); 51 ,3 (C-1’’); 59,8 (OMe-6); 70,4 (C-9); 101,0 (C-10’); 101,1 (C-10); 1 03, 3 (C -3) ; 107,8 (C-5’); 109 ,3 (C-2’); 114,9 (C-1); 122,1 (C-6’); 131 ,5 (C-2); 134 ,3 (C-1’); 135 ,6 (C-5);... hợp chất mới phân lập từ quả cây Bạch đàn nam (M tanarius) đã được khảo sát hoạt tính trên dòng KB Cả 3 hợp chất thử nghiệm đều cho hoạt tính khá tốt tại nồng độ 10 µg/ml Tuy nhiên hoạt tính của các hợp chất này giảm mạnh và hầu như không có hoạt tính ở nồng độ 1 µg/ml KIẾN NGHỊ - Các kết quả nghiên cứu trong luận án cho thấy các loài Cleistanthus và Macaranga thuộc họ Thầu dầu là nguồn giàu có các hợp... với CTPT là C36H31NO8 (theo tính toán lý thuyết [M+H]+ có m/z 606,2128); IR νmax (cm-1): 34 34, 2897, 1780, 1640, 1479, 138 5, 1 233 , 11 13, 10 43; UV (CHCl 3) λmax nm (log ε): 207,5 (3, 06); 235 ,2 (4,15); 288,1 (3, 78) 1 H NMR (500 MHz, CDCl3): 7 ,39 (m, H -3 ’, H-5’’, H -3 ’’ và H-5’’’); 7 ,36 (m, H4’’’); 7 ,35 (m, H-4’’); 7,27 (br.d, J = 7,5 Hz, H-2’’ và H-6’’); 7,16 (br.d, J = 7,5 Hz, H-2’’’ và H-6’’’); 6,57... nghiệm ở nồng độ 1 µg/ml Mặt khác khi thử nghiệm hoạt tính ức chế enzyme acetylcholinesterase có 5 hợp chất 3, 5-dimetoxy-transstylben (MKF8.1) macakurzin B (MKF8 .3) , flavastin B (MKF11.5.1) 5,7dihydroxy-6-prenyl-flavanone (MKF9.4) và glabranin (MKF9.7) cho hoạt tính rất đáng quan tâm ở nồng độ 10 µg/ml, với giá trị % ức chế trong khoảng 60 – 90%  Nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học. .. cao HRESI-MS: m/z 35 5,12270 [M+H]+ tương ứng với CTPT là C20H18O6 (theo tính toán lý thuyết [M+H]+ có m/z =35 5,1182); Phổ IR νmax (cm-1): 34 01, 2981, 1657, 1600, 1551, 1485, 132 7, 1 138 , 1054; Phổ UV (MeOH) λmax nm (log ε): 208,0 (3, 46); 269 ,3 (3, 37); 32 0,5 (3, 15); 36 5,9 (3, 16) 1 H-NMR (CDCl3, 500 MHz)  (ppm): 1 ,38 (s, 3H, H-10’); 1 ,39 (s, 3H, H-11’); 2,79 (dd, J= 5,0; 17,0; 1H, H-7’); 3, 01 (dd, J=5,0;... (C-9); 102,8 (C-10); 130 ,9 (C-1’); 127,4 (C-2’; C-6’); 128,41 (C -3 ; C-5’); 129,7 (C-4’); 28,7 (C-7’); 73, 3 (C8’); 147,9 (C-9’); 109,7 (C-10’); 17,1 (C-11’) 1 3. 4 Quả cây Bạch đàn nam (Macaranga tanarius) Nghiên cứu về thành phần hóa học quả cây Bạch đàn nam (M tanarius) các kết quả thu được là 8 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc hóa học Trong số các hợp chất này, 3 hợp chất mới là macatanarin . DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HÓA HỌC o0o TRỊNH THỊ THANH VÂN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA 3 LOÀI CÂY THUỘC. của dự án Pháp - Việt (Nghiên cứu hóa thực vật thảm thực vật Việt Nam) , 3 loài cây thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) của Việt Nam là cây Cách hoa đông dương (Cleistanthus indochiensis), cây Săng. số kết quả tiêu biểu về nghiên cứu thành phần hóa học chi Cleistanthus và chi Macaranga họ Thầu dầu, Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam, tr. 109 – 114. 6.
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 3 loài cây thuộc họ thầu dầu (euphorbiaceae) ở việt nam, tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 3 loài cây thuộc họ thầu dầu (euphorbiaceae) ở việt nam, tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 3 loài cây thuộc họ thầu dầu (euphorbiaceae) ở việt nam

Từ khóa liên quan