Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (opiat) thể tâm tỳ hư bằng điện châm

99 568 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 06:11

1 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI HONG VN THNG Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (opiat) thể tâm - tỳ h- bằng điện châm CNG LUN VN THC S Y HC H NI 2011 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI HONG VN THNG Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (opiat) thể tâm - tỳ h- bằng điện châm Chuyờn ngnh : Y hc c truyn Mó s : 60.72.60 CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: 1. TS. NGUYN DIấN HNG 2. PGS.TS. NG KIM THANH H NI - 2011 3 Lêi c¶m ¬n Với tất cả sự kính trọng, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: - Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, Phòng đào tạo sau đại học, Khoa Y học cổ truyền, các phòng ban của nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. - Tiến sỹ Nguyễn Diên Hồng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện châm cứu Trung ương, là người trực tiếp hướng dẫn tôi về chuyên môn trong thời gian thực hiện nghiên cứu. - PGS.TS Đặng Kim Thanh – Phó trưởng khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Hà Nội, người thầy hướng dẫn khoa học đã tận tâm giảng dạy, giúp đỡ và chỉ bảo cho tôi những kinh nghiệm quý báu trong học tập và nghiên cứu khoa học. - Các thầy, các cô trong hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Y học Trường Đại học Y Hà Nội, những người thầy đã đóng góp cho tôi nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn này. - Ban giám đốc, phòng kế hoạch tổng hợp, Trung tâm cai nghiện Bệnh viện châm cứu Trung ương đã tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại khoa. - Ban giám đốc, các phòng ban, bộ môn y học cổ truyền trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên là nơi công tác và cũng là nơi hỗ trợ nhiệt tình về cả vật chất cung như tinh thần cho tôi. - Cuối cùng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố mẹ, vợ con và những người thân trong gia đình đã luôn động viên giúp đỡ tôi trong quá trình học tập. Cảm ơn các anh, các chị, những người bạn thân thiết đã cùng tôi chia xẻ những ngày khó khăn vất vả trong học tập và nghiên cứu. Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2011 Hoàng Văn Thắng 4 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ tài liệu nào. Tác giả luận văn Hoàng Văn Thắng BẢNG CHỮ VIẾT TẮT AC : Adenylcyclase. AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome. (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải). cAMP : Adenosin Mono Phospha Cyclic (AMP vòng). CDTP : Chất dạng thuốc phiện. CMT : Chất ma tuý. Cs : Cộng sự. DSM IV – R : Diagnostic and Statistical Manual Revision. (Sổ tay thống kê và chẩn đoán rối loạn tâm thần). ICD – 10 : International Clasiffication of Diseases (Bảng phân loại bệnh tật quốc tế lần thứ 10). HCC : Hội chứng cai. HIV : Human Interferon Virus (Kháng thể kháng virus). NMT : Nghiện ma tuý. UBQGPCMT : Uỷ ban quốc gia phòng chống ma tuý. 5 WHO : World Health Organisation (Tæ chøc y tÕ thÕ giíi). YHCT : Y häc cæ truyÒn. YHH§ : Y häc hiÖn ®¹i. MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 12 1.1. TÌNH HÌNH NGHIỆN MA TUÝ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 12 1.1.1. Tình hình nghiện ma tuý trên thế giới. 12 1.1.2. Tình hình nghiện ma tuý ở Việt Nam. 14 1.2. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT MA TUÝ 16 1.2.1. Định nghĩa chất ma túy 16 1.2.2. Phân loại các chất ma tuý. 16 1.3. QUAN NIỆM VỀ NGHIỆN MA TUÝ THEO YHHĐ 20 1.3.1. Định nghĩa nghiện ma túy theo y học hiện đại. 20 1.3.2. Cơ chế nghiện ma tuý theo y học hiện đại. 20 1.3.3. Hội chứng cai 22 1.3.4. Cơ sở sinh học của trạng thái lệ thuộc về mặt cơ thể. 23 1.3.5. Cơ sở sinh học của trạng thái lệ thuộc về mặt tâm thần. 23 1.4. QUAN NIỆM VỀ NGHIỆN MA TUÝ THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN. 24 1.4.1. Nguyên nhân: 24 1.4.2. Hội chứng tạng phủ của NMT theo lý luận YHCT và phương pháp châm cứu trong điều trị hỗ trợ cai nghiện ma tuý. 25 1.5. ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ CAI NGHIỆN MA TUÝ. 30 1.5.1. Điều trị hỗ trợ cai nghiện ma tuý bằng YHHĐ 30 1.5.2. Điều trị hỗ trợ cai nghiện ma tuý bằng YHCT. 32 1.6. TÌNH HÌNH CHÂM CỨU ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ CAI NMT: 33 1.6.1. Châm cứu hỗ trợ cai nghiện ma tuý trên thế giới 33 6 1.6.2. Châm cứu hỗ trợ cai nghiện ma tuý ở Việt Nam 34 1.7. PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM: 36 CHƢƠNG 2: CHẤT LIỆU, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1. CHẤT LIỆU NGHIÊN CỨU 38 2.2. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 39 2.2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 39 2.2.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma tuý. 39 2.2.3. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân. 41 2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu. 42 2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá và theo dõi. 42 2.3.3. Phác đồ huyệt: 44 2.3.4. Kỹ thuật điện châm. 45 2.3.5. Liệu trình điều trị. 45 2.3.6. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả cắt cơn đói ma tuý. 46 2.3.7. Xử lý số liệu. 46 2.3.8. Đạo đức trong nghiên cứu 47 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIỆN MA TUÝ THỂ TÂM - TỲ. 48 3.1.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi. 48 3.1.2. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới. 49 3.1.3. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nghề nghiệp. 49 3.1.4. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo thời điểm nghiện 50 3.1.5. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo thời gian nghiện. 51 3.1.6. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo loại ma tuý sử dụng 52 3.1.7. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo cách sử dụng 53 3.1.8. Phân bố đối tượng theo mức độ nghiện 54 3.1.9. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo số lần dùng trong ngày 55 3.1.10. Đánh giá đối tượng nghiên cứu theo số lần cai 56 7 3.1.11. Đánh giá nhiễm HIV. 57 3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BỆNH NHÂN NMT THỂ TÂM – TỲ HƢ 57 3.2.1. Kết quả của điện châm hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý thể Tâm – Tỳ hư. 57 3.2.2. Sự thay đổi triệu chứng trong quá trình điện châm hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý thể Tâm - Tỳ hư 58 3.2.4. Đánh giá cân nặng trước và sau điều trị 60 3.2.5. Đánh giá sự thay đổi của sóng điện não trước và sau điều trị. 61 3.2.6. Đánh giá sự thay đổi của phổ điện não trƣớc và sau điều trị. 63 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 64 4.1. ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐỐI TƢỢNG NGHIỆN MA TUÝ THỂ TÂM - TỲ HƢ. 64 4.1.1. Tuổi của các đối tượng nghiên cứu. 64 4.1.2. Giới tính của đối tượng nghiên cứu 64 4.1.3. Thời gian nghiện. 65 4.1.4. Cách sử dụng ma tuý. 66 4.1.5. Loại ma tuý. 66 4.1.6 Mức độ nghiện. 67 4.1.7 Liên quan giữa nghiện ma tuý và HIV. 67 4.2. TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN CHÂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CAI NGHIỆN MA TUÝ THỂ TÂM - TỲ HƢ. 67 4.2.1. Sự thay đổi các triệu chứng lâm sàng trước, trong và sau điều trị 67 4.2.2. Phác đồ điều trị và kết quả hỗ trợ điều trị HCC NMT thể Tâm - Tỳ hư. 73 4.2.3. Ảnh hưởng của điện châm 77 4.2.4. Tai biến gặp phải trong quá trình điện châm điều trị hỗ trợ hội chứng cai nghiện chất dạng thuốc phiện thể Tâm – Tỳ hư 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 8 9 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Các triệu chứng của hội chứng cai 40 Bảng 2.2. Bảng điểm của Himmelsbach (1982) . 40 Bảng 3.2. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới. 49 Bảng 3.3. Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp 49 Bảng 3.4. Phân bố bệnh nhân theo thời điểm nghiện 50 Bảng 3.5. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo thời gian nghiện. 51 Bảng 3.6. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo loại ma tuý sử dụng . 52 Bảng 3.7. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo cách sử dụng 53 Bảng 3.8. Phân bố đối tượng theo mức độ nghiện 54 Bảng 3.9. Phân bố bệnh nhân theo số lần sử dụng chất ma túy/ ngày. 55 Bảng 3.10. Phân bố bệnh nhân theo số lần cai 56 Bảng 3.11. Đánh giá nhiễm HIV trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu 57 Bảng 3.12. Kết quả điện châm hỗ trợ điều trị 57 Bảng 3.13. Bảng theo dõi diễn biến các triệu chứng trong điều trị 58 Bảng 3.14. Bảng đánh giá sự thay đổi của Opiat trong nước tiểu 59 Bảng 3.15. Đánh giá cân nặng trước và sau điều trị 60 Bảng 3.16. Bảng đánh giá mức độ biến đổi của sóng điện não trước và sau điều trị 61 Bảng 3.17. Đánh giá sự thay đổi của phổ điện não trước và sau điều trị 63 10 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 48 Biểu đồ 3.2. Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp 50 Biểu đồ 3.3. Phân bố bệnh nhân theo thời điểm nghiện 51 Biểu đồ 3.4. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo thời gian nghiện 52 Biểu đồ 3.6. Phân bố đối tượng theo mức độ nghiện 54 Biểu đồ 3.7. Phân bố bệnh nhân theo số lần sử dụng chất ma túy/ ngày 55 Biểu đồ 3.8. Phân bố bệnh nhân theo số lần cai 56 Biểu đồ 3.9. Đánh giá nhiễm HIV trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu 57 Biểu đồ 3.10. Đánh giá mức độ biến đổi của sóng điện não trước và sau điều trị 62 Biểu đồ 3.11. Đánh giá sự thay đổi của phổ điện não trước và sau điều trị 63 ĐẶT VẤN ĐỀ Nghiện ma tuý (NMT) đã và đang trở thành thảm hoạ lan tràn ở khắp các nước trên thế giới. Ma tuý không những gây tổn hại về kinh tế mà còn tàn phá tinh thần, thể xác của hàng triệu con người, phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình, ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội và là tệ nạn của xã hội. Ma tuý làm gia tăng tội phạm, bạo lực, tham nhũng. Nghiện ma túy không những làm cho người nghiện ở trang thái rối loạn tâm lý hành vi mà còn suy sụp nghiêm trọng về sức khỏe, thể chất, tinh thần, khả năng lao động dẫn đến phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và xã hội mà còn là nguyên nhân trực tiếp làm lây lan nhanh HIV/AIDS [1]. Đến nay NMT đã, đang và vẫn là một vấn đề bức xúc của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, NMT chủ yếu vẫn là nghiện các chất dạng thuốc phiện. Số người nghiện vẫn ngày một gia tăng, nhất là trong giới trẻ [...]... cứu đề tài: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (Opiates) thể Tâm - Tỳ hư bằng điện châm với 3 mục tiêu sau: 1- Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (Opiates) thể Tâm - Tỳ hư bằng điện châm 2- Đánh giá sự thay đổi một số chỉ tiêu cận lâm sàng trên bệnh nhân hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (Opiates) thể Tâm - Tỳ hư trước và sau điều trị bằng điện châm 3- Theo... nghịch gây nôn nấc, Tỳ hư gây đau bụng, ỉa chảy và sự vận hoá, hấp thu thức ăn giảm, người mệt mỏi, ngại tiếp 30 xúc, do vậy tâm luôn nghĩ về ma túy còn tỳ muốn được dùng ma túy Biểu hiện trên lâm sàng là NMT thể Tâm – Tỳ hư [29] 1.5 ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ CAI NGHIỆN MA TUÝ 1.5.1 Điều trị hỗ trợ cai nghiện ma tuý bằng YHHĐ Điều trị cai nghiện ma tuý nhằm hai mục tiêu cơ bản đó là điều trị giải độc (Cắt HCC... xã hội cùng quan tâm giúp đỡ người nghiện cắt cơn và tái hoà nhập cộng đồng bởi nếu chỉ người nghiện quyết tâm thôi thì chưa đủ 16 Phương pháp điện châm hỗ trợ điều trị cắt cơn cai nghiện ma túy: Sau nhiều năm nghiên cứu áp dụng phương pháp châm cứu điện châm hỗ trợ điều trị cắt cơn cai nghiện ma tuý, ngày 21/10/2003 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 5467/2003/QĐ - BYT: Hư ng dẫn áp dụng phương... triệu chứng của hội chứng cai như lo lắng, đau nhức cơ xương ở nhóm châm cứu giảm nhiều hơn so với nhóm sử dụng Methadone từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 9 trong quá trình điều trị 1.6.2 Châm cứu hỗ trợ cai nghiện ma tuý ở Việt Nam Điều trị cai NMT bằng châm cứu là phương pháp điều trị vận dụng theo lý luận của Đông y Hiện nay trong y học có xu hư ng đi vào nghiên cứu tác dụng của phương pháp này vì nó... hành nghiên cứu điều trị cai nghiện Heroin bằng điện châm và châm cứu không kích thích điện một số huyệt như: Hợp cốc, Lao cung, Nội quan, Ngoại quan, Túc tam lý, Tam âm giao và 34 đưa ra nhận xét là điện châm có tác dụng cai nghiện ma tuý tốt hơn nhóm không sử dụng điện châm [60] Tháng 02/2002, Margolin và các cộng sự đã tiến hành so sánh 2 nhóm nghiên cứu cai nghiện ma tuý bằng hai phương pháp: Nhóm... rãi Phương pháp này dễ áp dụng nhưng phải có sự tham gia của thầy thuốc chuyên khoa tâm thần [26] 1.5.2 Điều trị hỗ trợ cai nghiện ma tuý bằng YHCT Với phương châm kế thừa và phát triển những tinh hoa của YHCT phương đông có nhiều phương pháp điều trị đã được sử dụng như sau: * Thuốc đông y đơn thuần: Sử dụng một số bài thuốc nam như Cedemex, Camat [23], [28], [40] * Châm cứu đơn thuần [8] * Châm. .. dưỡng sinh [18], [32] * Điều trị kết hợp YHCT và YHHĐ * Điện châm đơn thuần [20], [35] [50] 33 1.6 TÌNH HÌNH CHÂM CỨU ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ CAI NMT 1.6.1 Châm cứu hỗ trợ cai nghiện ma tuý trên thế giới Châm cứu được sử dụng để điều trị cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện, đặc biệt ở các nước Đông Âu, Trung đông, Viễn đông Tại một số nước Tây Âu châm cứu cũng ngày càng được sử dụng nhiều như một liệu pháp bổ... trong điều trị vết thương và nhận thấy sau 4 đến 7 ngày điều trị những thương binh này đều đã bình phục Năm 1978, Trương Thìn cũng sử dụng châm cứu điều trị hỗ trợ cai nghiện ma tuý và đưa ra nhận xét rằng châm cứu có thể cắt cơn nghiện từ 5 – 7 phút, cơn quay trở lại sau 12 giờ và sau 4 – 6 ngày thì giảm dần [32] Năm 1994, Hoàng Bảo Châu cũng đánh giá châm cứu có tác dụng tốt trong việc điều trị HCC... chứng mất ngủ và thang điểm lo lắng của Hamilton ở ngày thứ 4 của nhóm châm cứu giảm nhiều hơn so với nhóm đối chứng (p . “Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (Opiates) thể Tâm - Tỳ hư bằng điện châm với 3 mục tiêu sau: 1- Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (Opiates) thể Tâm. - Tỳ hư bằng điện châm. 2- Đánh giá sự thay đổi một số chỉ tiêu cận lâm sàng trên bệnh nhân hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (Opiates) thể Tâm - Tỳ hư trước và sau điều trị bằng điện châm. . điều trị hội chứng cai ma tuý thể Tâm – Tỳ hư. 57 3.2.2. Sự thay đổi triệu chứng trong quá trình điện châm hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý thể Tâm - Tỳ hư 58 3.2.4. Đánh giá cân nặng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (opiat) thể tâm tỳ hư bằng điện châm, Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (opiat) thể tâm tỳ hư bằng điện châm, Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị hội chứng cai ma tuý (opiat) thể tâm tỳ hư bằng điện châm

Từ khóa liên quan