Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và mô bệnh học của u tuyến dưới hàm

108 1,056 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 04:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN QUANG HUY NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA U TUYẾN DƯỚI HÀM Chuyên ngành : Tai Mũi Họng Mã số : 60.72.53 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học : TS. TỐNG XUÂN THẮNG Hà Nội, 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN QUANG HUY NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA U TUYẾN DƯỚI HÀM LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Hà Nội , 2011 Phụ lục 1 BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã BA: I. HÀNH CHÍNH 1. Họ và tên:…………………………….…Tuổi……………Giới………. 2. Nghề nghiệp:…………………………………………………………… 3. Địa chỉ:………………………………………………………………… 4. Ngày vào viện:…………………………………………. 5. Ngày ra viện:…………………………………………… II. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 1. Lý do vào viện U vùng tuyến □ Đau tức vùng tuyến □ Hạch cổ □ Khác:……………… …………… 2. Thời gian xuất hiện triệu chứng đầu tiên tới khi vào viện: ……………………… 3. Triệu chứng khởi phát bệnh: Sưng tuyến dưới hàm □ Hạch cổ □ Đau vùng tuyến dưới hàm □ Khác ………………… 4. Triệu chứng toàn thân: Mệt mỏi □ Gầy sút cân □ Khác ………………… Không bị ảnh hưởng □ 5. Khám thực thể: 5.1. Vị trí u: Bên phải □ Bên trái □ 5.2. Kích thước u:…………cm 5.3. Mật độ u: Cứng □ Chắc □ Mềm □ 5.4. Độ di động Di động dễ □ Hạn chế □ Không di động □ 5.5. Ranh giới u: Rõ □ Không rõ □ 5.6. Da trên u Bình thường □ Thâm nhiễm □ III. CẬN LÂM SÀNG 1. Đặc điểm u trên siêu âm 1.1. Kích thước :……………………… 1.2. Mật độ: Đồng nhất □ Không đồng nhất □ 1.3. Ranh giới: Rõ □ Không rõ □ 1.4. Xâm lấn: Có □ Không □ 1.5. Hạch cổ: Có □ Không □ 2. Đặc điểm u trên cắt lớp vi tính 2.1. Kích thước :……………………… 2.2. Mật độ: Đồng nhất □ Không đồng nhất □ 2.3. Ranh giới: Rõ □ Không rõ □ 2.4. Xâm lấn: Có □ Không □ 3. Kết quả chọc hút kim nhỏ (FNA): …………………………………… IV. PHƢƠNG PHÁP PHẪU THUẬT 1. Phƣơng pháp lấy u: Lấy u đơn thuần □ Cắt u, tuyến, mô xung quanh □ Cắt u và toàn bộ tuyến □ 2. Nạo vét hạch: Có □ Không □ 3. Xạ trị sau mổ theo phác đồ Có □ Không □ 4. Biến chứng trong và sau mổ: Chảy máu: Có □ Không □ Tổn thương nhánh bờ hàm dưới thần kinh mặt Có □ Không □ Rối loạn cảm giác lưỡi: Có □ Không □ Rò nước bọt: V. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC 1. Kích thƣớc u sau mổ:………… 2. Kết quả mô bệnh học:…………………………… …………… 3. Phân loại TNM u: Trước mổ: T:…… , N: …… , M: ……… Sau mổ: T:…… , N: …… , M: ……… Phụ lục 2 PHÂN LOẠI MÔ BỆNH HỌC U TDH Phân loại mô bệnh học mới của WHO 2005 [14] gồm có: U biểu mô ác tính (Malignant epithelial tumors) Ung thư tế bào túi tuyến (Acinic cell carcinoma) Ung thư biểu mô dạng biểu bì nhày (Mucoepidermoid carcinoma) Ung thư biểu mô dạng tuyến nang (Adenoid cystic carcinoma) Ung thư biểu mô tuyến đa hình biệt hóa thấp (Polymorphous low-grade adenocarcinoma) Ung thư biểu mô-cơ biểu mô (Epithelial-myoepithelial carcinoma) Ung thư tế bào sáng (Clear cell carcinoma, not otherwise specified) Ung thư biểu mô tuyến tế bào đáy (Basal cell adenocarcinoma) Ung thư tuyến dạng bã (Sebaceous carcinoma) Ung thư tuyến bạch huyết (Sebaceous lymphadenocarcinoma) Ung thư tuyến nang (Cystadenocarcinoma) LGCCC Ung thư biểu mô tuyến nhày (Mucinous adenocarcinoma) Ung thư tế bào ái toan (Oncocytic carcinoma) Ung thư biểu mô ống tuyến (Salivary duct carcinoma) Ung thư biểu mô tuyến (Adenocarcinoma, not otherwise specified) Ung thư cơ biểu mô (Myoepithelial carcinoma) Ung thư u hỗn hợp (Carcinoma ex pleomorphic adenoma) Carcinosarcoma Ung thư hỗn hợp di căn (Metastasizing pleomorphic adenoma) Ung thư tế bào vảy (Squamous cell carcinoma) Ung thư tế bào nhỏ (Small cell carcinoma) Ung thư tế bào lớn (Large cell carcinoma) Ung thư biểu mô lympho (Lymphoepithelial carcinoma) Ung thư nguyên bào tuyến (Sialoblastoma) U biểu mô lành tính (Benign epithelial tumors) U tuyến đa hình (U hỗn hợp)(Pleomorphic adenoma) U biểu mô cơ (Myoepithelioma) U tuyến tế bào đáy (Basal cell adenoma) U Warthin (Warthin’s tumor) U tế bào ái toan (Oncocytoma) U tuyến tiểu quản (Canalicular adenoma) U tuyến dạng bã (Sebaceous adenoma) U hạch bạch huyết (Lymphadenoma) Có chứa chất bã (Sebaceous) Không có chứa chất bã (Nonsebaceous) U nhú ống tuyến (Ductal papillomas) U nhú ống tuyến đảo ngược (Inverted ductal papilloma) U nhú trong ống tuyến (Intraductal papilloma) U tuyến dạng nhú (Sialadenoma papilliferum) U tuyến nang (Cystadenoma) U mô mềm (Soft tissue tumors) U mạch máu (Haemangioma) U lympho (Hematolymphoid tumors) U lumpho Hodgkin (Hodgkin’s lymphoma) U lympho tế bào B lớn lan tỏa (Diffuse large B-cell lymphoma U lympho tế bào B ngoài vùng rìa hạch (Extranodal marginal zone-B cell lymphoma U thứ phát (Secondary tumors) DANH SÁCH BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƢƠNG Số TT SHS Họ và tên Tuổi Giới Địa chỉ 1 2496 Phong Thị Lan A. 37 Nữ Hà Nội 2 7789 Hoàng Thị L. 50 Nữ Tuyên Quang 3 3234 Nguyễn Thế M. 41 Nam Hải Phòng 4 9388 Lương Thị T. 37 Nữ Ninh Bình 5 11680 Nguyễn Văn T. 44 Nam Sơn La 6 11189 Lê Văn T. 36 Nam Hà Nam Hà nội, ngày 5 tháng 12 năm 2011 Giáo viên hướng dẫn Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp TS. Tống Xuân Thắng Ths. Lê Anh Tuấn [...]... tuyến dƣới hàm mặc dù đã đƣợc chẩn đoán và đi u trị từ l u trong chuyên khoa Tai mũi họng và ph u thuật đ u cổ nhƣng chƣa có một tổng kết nghiên c u khoa học thực sự nào Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài : Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh v mô bệnh học của u tuyến dƣới hàm với 2 mục ti u sau: 1 Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh v mô bệnh học u tuyến dưới hàm 2 Đối chi u lâm. .. 2002, Nguyễn H u Thợi trong nghiên c u của mình cho thấy u ác tính tuyến dƣới hàm chiếm 26,5% ung thƣ tuyến nƣớc bọt.[] Năm 2003, Nguyễn Duy Cƣờng đã nghiên c u về đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và kết quả đi u trị u tuyến dƣới hàm tại Bệnh viện K, cho thấy tỷ lệ ác tính là 26/104(25%) [] Năm 2009, Huỳnh Văn Dƣơng qua nghiên c u 75 trƣờng hợp u bi u mô lành tính tuyến dƣới hàm tại viện Răng Hàm Mặt... chi u lâm sàng, chẩn đoán hình ảnhu tuyến dưới hàm với kết quả mô bệnh họcsau mổ để rút kinh nghiệm cho chỉ định đi u trị CHƢƠNG 1 3 TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN C U 1.1.1 Trên thế giới Lịch sử nghiên c u u tuyến nƣớc bọt nói chung và u tuyến dƣới hàm nói riêng đã đƣợc nhắc đến từ l u Ngay từ năm 160 trƣớc Công nguyên Galen đã mô tả vị trí cũng nhƣ chỗ đổ vào khoang miệng của các tuyến nƣớc bọt Sau đó năm... là u hỗn hợp, 4% là u tuyến lympho, 2,67% u tuyến tế bào ái toan, 2,67% u tuyến tế bào đáy, 1,33% u tuyến bã [] 1.2 ĐẶC ĐIỂM PHÔI THAI HỌC, MÔ HỌC, GIẢI PH U VÀ SINH LÝ HỌC TUYẾN DƢỚI HÀM 1.2.1 Phôi thai học Các tuyến dƣới hàm xuất hiện muộn từ tuần thứ 6 của thời kỳ bào thai Nó có nguồn gốc từ mầm nội bì Các đơn vị c u trúc hình thành từ tuần thứ 12 và bắt đ u hoạt động chế tiết từ tuần thứ 16 Quá... phần s u nằm trong khoang dƣới lƣỡi.[] Hình 1.5: Hình ảnh CT bình diện axial qua tuyến dƣới hàm [] Hình 1.6: Hình ảnh CT bình diện coronal qua tuyến dƣới hàm, cho thấy mối quan hệ của tuyến với cơ hàm móng và sàn miệng [] 17 Hình 1.7: Hình ảnh CT bình diện sagital qua tuyến dƣới hàm [] CT mang lại nhi u thông tin trong việc đánh giá u tuyến dưới hàm: Xác định u vùng dƣới hàm ở trong hay ở ngoài tuyến. .. loại u tuyến dƣới hàm, chiếm 3660% Trong u hỗn hợp tuyến nƣớc bọt nói chung nó chiếm tỷ lệ khoảng 5- 19 10% sau tuyến mang tai là 80% U hỗn hợp có nguồn gốc từ bi u mô và trung mô [],[] Đặc điểm lâm sàng: Thƣờng là một khối phát triển chậm, không đau, cứng Thƣờng xảy ra ở nữ, tuổi trung bình là 43-46 [],[] Hình 1.9: Mô bệnh học u hỗn hợp (phần bi u mô với c u trúc ống ở bên trái và phần trung mô ở... khối u vùng đ u cổ [] U tuyến mang tai chiếm80% u tuyến nƣớc bọt với tỷ lệ lành tính là 80%, u tuyến dƣới hàm chỉ chiếm khoảng 8-15% u tuyến nƣớc bọt nhƣng tỷ lệ ác tính cao chiếm tới 45-50%[],[],[],[] Tại Việt Nam,theo các nghiên c u của Nguyễn Quốc Dũng (1999) và Nguyễn H u Thợi (2002 )u tuyến dƣới hàm chiếm khoảng 27% trong tổng số u tuyến nƣớc bọt,trong đó tỷ lệác tính là 41,67%[],[] Tuyến dƣới hàm. .. chẩn đoán s u hơn nguồn gốc tế bào ung thƣ nhƣng việc sử dụng trong u tuyến dƣới hàm ở Việt nam vẫn chƣa rộng rãi 2 Do đó việc chẩn đoán và đƣa ra các quyết định đi u trị u tuyến dƣới hàm ở Việt nam vẫn chủ y u dựa vào các d u hi u lâm sàng và kết quả chọc hút kim nhỏ (FNA), nhƣng do tính đặc hi u của các phƣơng pháp trên còn thấp dẫn đến việc đi u trị đôi khi không đầy đủ, đặc biệt là u ác tính U. .. trong cắt tuyến dƣới hàm việc kéo tĩnh mạch mặt trƣớc lên trên có thể giúp 11 bảo vệ đƣợc nhánh thần kinh này Bạch huyết: Các hạch bạch huyết dẫn l u nằm giữa tuyến dƣới hàm và bao tuyến, nhƣng không xuyên qua bao tuyến Các hạch này sau đó sẽ dẫn l u bạch huyết tới hạch cổ s u và chuỗi hạch cảnh.Các hạch dƣới hàm dƣới nằm giữa tuyến và xƣơng hàm dƣới Đôi khi một vài hạch có thể ấn lõm vào tuyến Thần... làung thƣ bi u mô dạng bi u bì nhàyvới tỷ lệ cao hơn 9,3 lần[] U tuyến nƣớc bọt cũng có liên quan tới EBV(Epstein-Barr virus) đặc biệt là ung thƣ bi u mô lympho (Lymphoepithelialcarcinoma) [] 1.4 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 1.4.1 Tri u chứng cơ năng Tri u chứng cơ năng u tuyến dƣới hàm thƣờng nghèo nàn Bi u hiện là một khối vùng dƣới hàm, xuất hiện từ l u, thƣờng không đau, tuy nhiên đau vùng u là một triệu . lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh v mô bệnh học u tuyến dưới hàm. 2. Đối chi u lâm sàng, chẩn đoán hình ảnhu tuyến dưới hàm với kết quả mô bệnh họcsau mổ để rút kinh nghiệm cho chỉ định đi u trị nghiên c u khoa học thực sự nào. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài :“Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh v mô bệnh học của u tuyến dƣới hàm với 2 mục ti u sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm. nghiên c u của mình cho thấy u ác tính tuyến dƣới hàm chiếm 26,5% ung thƣ tuyến nƣớc bọt.[] Năm 2003, Nguyễn Duy Cƣờng đã nghiên c u về đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và kết quả đi u trị u tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và mô bệnh học của u tuyến dưới hàm, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và mô bệnh học của u tuyến dưới hàm, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và mô bệnh học của u tuyến dưới hàm

Từ khóa liên quan