Phân tích và vận dụng quy luật Cơ sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầng của Lênin - 2 pps

7 1,520 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 02:20

8 thể dẫn tới hoặc không dẫn tới pháp nhân. Nòng cốt của thành phần kinh tế này là hợp tác xã: HTX nông nghiệp, thủ công, cổ phần… - Đặc điểm: + Sở hữu hỗn hợp + Là hình thức kinh tế linh hoạt, hiệu quả + Một chủ thể có thể tham gia vào nhiều hợp tác xã. + Sản xuất kinh doanh dịch vụ ở tất cả các ngành trong nền kinh tế - Xu hướng vận động: Tồn tại lâu dài, có thể trở thành kinh tế tư bản tư nhân hoặc kinh tế tư bản Nhà nước. 2.2.3. Thành phàn kinh tế tư bản nhà nước - Là thành phần kinh tế mà Nhà nước và các nhà tư bản trong và ngoài nước hợp tác đầu tư qua việc liên doanh liên kết. - Đặc điểm + Sở hữu hỗn hợp + Có sức mạnh về vốn, công nghệ, thị trường + Sản xuất kinh doanh chủ yếu ở những ngành có lợi nhuận cao + Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh, tạo ra những ngành nghề, sản phẩm mới. - Xu hướng vận động: tồn tại lâu dài, có thể chuyển hoá thành phần kinh tế tư bản tư nhân hoặc kinh tế nhà nước. 2.2.4. Thành phần kinh tế cá thể Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 9 - Là thành phần kinh tế hs sản xuất kinh doanh dựa vào vốn và sức lao động của bản thân là chính. - đặc điểm: + Từ hữu nhỏ. + Người có sức lao động đồng thời là người có vốn, nếu có thuê thêm lao động thì gọi là tiểu chủ. + Hết sức manh mún và lệ thuộc. - Xu hướng vận động: Tồn tại lâu dài, có thể chuyển hoá thành kinh tế hợp tác, tư bản tư nhân hoặc kinh tế Nhà nước. 2.2.5. Thành phần kinh tế tư bản tư nhân: - Là thành phần kinh tế mà vốn do các nàh tư bản trong và ngoài nước đầu tư. - Đặc điểm: + Tư hữu lớn. + Thuê và bóc lột lao động làm thuê. + Thường chỉ kinh doanh những ngành ít vốn, lãi cao. + Mạnh về vốn, linh hoạt. - Xu hướng vận động: Tồn tại lâu dài, xã hội đòi hỏi phát triển thành phần kinh tế này, có thể chuyển thànah kinh tế hợp tác, kinh tế Nhà nước hoặc tư bản Nhà nước. 2.2.6. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 10 Thành phần kinh tế này bao gồm phần vốn đầu tư của nước ngoài vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở nước ta. Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế này có thể có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có thể liên kết, liên doanh, vói doanh nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân ở nước ta. Thành phần kinh tế này được tạo điều kiện phát triển thuận lợi, hướng vào suất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm. So với Đại hội VIII, Đại hội IX đã tách thành một thành phần kinh tế riêng không để trong thành phần kinh tế tư bản nhà nước. Đại hội IX cũng chỉ có: "Thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cùng phát triển lâu dài hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đoạ. kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 2.3. Tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế. Nền kinh tế hàng hoá quá độ trong đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế với những kiểu sản xuất hàng hoá không cùng bản chất, vừa thống nhất lại vừa mâu thuẫn với nhau. Tính thống nhất của các thành phần kinh tế thể hiện: - Các thành phần kinh tế trong quá trình hoạt động không biệt lập nhau, mà gắn bó đan xem xâm nhập lẫn nhau thông qua các mối quan hệ kinh tế, vì chúng đều là các bộ phận của hệ thống phân công lao động xã hội thống nhất. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 11 - Mỗi thành phần kinh tế có vai trò và chức năng của nó trong đời sống kinh tế - xã hội và đều chịu sự quản lý thống nhất của Nhà nước. - Sự thống nhất của các thành phần kinh tế còn vì yếu tố điều tiết thống nhất của hệ thống các quy kinh tế đang tác động trong thời kỳ quá độ và thị trường thống nhất. Tuy nhiên, các thành phần kinh tế này tồn tại trong mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế với nhau thể hiện ở: + Mâu thuẫn giữa công hữu và tư hữu. + Mâu thuẫn giữa tư nhân với tập thể, với Nhà nước. + Mâu thuẫn giữa xu hướng tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn là động lực của mọi sự vận động và phát triển. Trong hệ thống thống nhất của nền kinh tế quá độ chứa đựng những sự đối lập, những khuynh hướng đối lập, một mặt bài trừ phru định lẫn nhau, cạnh tranh với nhau; mặt khác, chúng thống nhất với nhau, thâm nhập, nương tựa vào nhau để tồn tại và phát triển thông qua hợp tác và cạnh tranh, liên doanh, liên kết. Các thành phần kinh tế đều được thừa nhận tồn tại khách quan và Nhà nước tạo điều kiện và môi trường để chúng tồn tại trên thực tế. Đồng thời, các thành phần kinh tế cần được bình đẳng trước pháp luật. Tuỳ khả năng và trình độ xã hội hoá từng thành phần kinh tế và sự đan xen liên kết đa dạng lẫn nhau giữa chúng, giải phóng mọi năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển lực lượng sản xuất, phát triển sản xuất và lưu thông, phát triển và mở rộng thị Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 12 trường, tạo ra công ăn việc làm, khối lượng sản phẩm cho xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong quá trình cạnh tranh và hợp tác, từng thành phần kinh tế tồn tại với tư cách là đơn vị sản xuất hàng hoá để vươn lên tự khẳng định mình và phát triển theo quỹ đạo chung, chịu sự quản lý của Nhà nước. Cần phân biệt các thành phần kinh tế vì từ đặc điểm lịch sử hình thành và bản chất vốn có của mỗi thành phần kinh tế có vị trí, vai trò, chức năng, tiềm năng, xu hướng phát triển khác nhau. Chính sự khác nhau đó là cơ sở để phân biệt các thành phần kinh tế, nhằm phát huy tác dụng tích cực và hạn chế ảnh hưởng teieu cực của chúng với sự phát triển kinh tế - xã hội. Và chỉ có đường lối, chính sách phân biệt như vậy mới có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải nhấn mạnh rằng, không chỉ phân biệt các thành phần kinh tế mà nội dung từng thành phần kinh tế càng phải phân biệt. Khi phân tích chính sách của Đảng với nông dân, Lênin chỉ rõ "phải phân biệt và phân định rõ ranh giới giữa người nông dân lao động với người nông dân con buôn, giữa người nông dân cần lao động với người nông dân đầu cơ. Tất cả thực chất của chủ nghĩa xa hội nằm trong sự phân định ranh giới đó". Như vậy, toàn bộ hoạt động của Nhà nước thực hiện trước hết bằng pháp luật, các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội, cơ chế quản lý, các biện pháp, phương tổ chức thực hiện… Không thể không tín đến sự nhất quán giữa các thành phần kinh tế và sự phân biệt giữa chúng,. Trong sự thống nhất đã Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 13 chứa đựng sự phân biệt và phân biệt giữa chúng. Trong sự thống nhất đã chứng đựng sự phân biệt để thống nhất. Kết luận Thừa nhận sự tồn tại của 6 thành phần kinh tế dựa trên 3 hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất cũng có nghĩa là thừa nhận cả những xu hướng vận động khác nhau của mỗi thành phần kinh tế vì lợi ích riêng của chúng, trong đó tiềm ẩn cả khả năng phát triển theo hướng TBCN. Điều đó càng trở nên hiện thực trong xu thế toàn cầu hoá với sự chi phối của các thế lực tư bản tài chính quốc tế mong muốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế nước ta theo con đường tư nhân hoá. Do đó, quan hệ sản xuất mới từng bước được xác lập phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất, kinh tế nhà nước thực hiện tốt vai trò chủ đạo cùng với kinh tế hợp tác xã dần dần trở thành nền tảng của nền kinh tế, kinh tế tư bản nhà nước dưới các hình thức khác nhau tồn tại phổ biến, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân chiếm tỷ trọng đáng kể. Như vậy, cần quán triệt một số yêu cầu cơ bản sau: - Lấy việc giải phóng sức sản xuất, động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu hàng đầu trong việc khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế và hình thức tổ chức kinh doanh. - Chủ động đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác, làm cho kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo cùng với nền kinh tế hợp tác xã dần dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Tạo điều kiện để các nhà Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 14 kinh doanh tư nhân yên tâm đầu tư kinh doanh lâu dài. áp dụng phổ biến các hình thức kinh tế tư bản nhà nước. - Xác lập, củng cố và nâng cao địa vị làm chủ của người lao động trong nền sản xuất xã hội, thực hiện công bằng xã hội ngày một tốt hơn. - Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế chủ yếu, đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội. - Tăng cường hiệu quả quản lý vĩ mô của nhà nước, phát huy mặt tích cực của cơ chế thị trường. Bảo đảm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trước pháp luật của mọi doanh nghiệp và cá nhân, không phân biệt thành phần kinh tế. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com . quả quản lý vĩ mô của nhà nước, phát huy mặt tích cực của cơ chế thị trường. Bảo đảm sự bình đẳng về quy n và nghĩa vụ trước pháp luật của mọi doanh nghiệp và cá nhân, không phân biệt thành phần. không chỉ phân biệt các thành phần kinh tế mà nội dung từng thành phần kinh tế càng phải phân biệt. Khi phân tích chính sách của Đảng với nông dân, Lênin chỉ rõ "phải phân biệt và phân định. nhằm phát huy tác dụng tích cực và hạn chế ảnh hưởng teieu cực của chúng với sự phát triển kinh tế - xã hội. Và chỉ có đường lối, chính sách phân biệt như vậy mới có tác dụng thúc đẩy sự phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và vận dụng quy luật Cơ sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầng của Lênin - 2 pps, Phân tích và vận dụng quy luật Cơ sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầng của Lênin - 2 pps, Phân tích và vận dụng quy luật Cơ sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầng của Lênin - 2 pps

Từ khóa liên quan