tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trê

24 792 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 20:36

1 MỞ ðẦU 1 ðặt vấn ñề Bọ ñuôi kìm bắt mồi ñã ñược nghiên cứu, ứng dụng ñể phòng trừ sâu hại trên nhiều loại cây trồng ở nhiều nước trên thế giới. Ở Niu Di-lân ñã lợi dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi như là thiên ñịch của nhiều loài sâu hại cây trồng như táo, Kiwi [87], [105], trên cây lựu ở Bỉ [63], trên cây lê ở Ca-na-ña [117]. Bọ ñuôi kìm bắt mồi cũng ñược nhân nuôi và ứng dụng phòng chống sâu hại ngô, mía khá phổ biến ở Thái Lan, Phi-líp-pin [53], [60]. Ở Việt Nam việc sử dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa ñã ñược áp dụng khá rộng rãi [8], [35]. Những nghiên cứu, ứng dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi phòng chống sâu hại mía, sâu hại rau họ hoa thập tự, ñậu ñỗ bước ñầu ñều cho kết quả khả quan [34], [37]. ðể góp phần giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu hóa học trên rau họ hoa thập tự, nhằm phát triển sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP, chúng tôi tiến hành ñề tài: “Nghiên cứu thành phần bọ ñuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng Hà Nội và Hưng Yên; ñặc ñiểm sinh học, sinh thái học của loài Euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trên ñồng ruộng”. 2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 2.1 Ý nghĩa khoa học của ñề tài Ghi nhận ñược 4 loài bọ ñuôi kìm trong thành phần loài bọ ñuôi kìm thuộc bộ Dermaptera trên sinh quần cây cải bắp ở Hà Nội và Hưng Yên; Trong ñó xác ñịnh ñược loài bọ ñuôi kìm Euborellia annulipes Lucas và Euborellia annulata Fabr. có ý nghĩa trong phòng chống sâu hại rau cải bắp. Cung cấp những dẫn liệu khoa học về ñặc ñiểm sinh học, sinh thái học của 2 loài bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes và E. annulata; vai trò của loài bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes trong hạn chế sâu tơ, rệp xám hại cải bắp ở Hà Nội và Hưng Yên. 2 2.2 Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài Trên cơ sở nghiên cứu thành phần bọ ñuôi kìm bắt mồi, ñặc ñiểm sinh học và sinh thái của loài bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes xây dựng biện pháp sử dụng bọ ñuôi kìm E. annulipes trong quản lý tổng hợp sâu hại rau cải bắp, ñặc biệt là những vùng sản xuất rau an toàn, theo quy trình VietGAP. ðề xuất qui trình nhân nuôi số lượng lớn bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes trong phòng thí nghiệm và thả ra ñồng ruộng phòng chống sâu hại rau cải bắp. Qui trình dễ thực hiện, dụng cụ ñơn giản và rẻ tiền giúp nông dân có thể chủ ñộng nhân nuôi bọ ñuôi kìm bắt mồi ngay tại nông hộ. Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ðại học, Cao ñẳng ngành nông nghiệp, sinh học và cán bộ kỹ thuật ngành BVTV cũng như chương trình IPM trên cây rau cải bắp. 3 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài 3.1 Mục ñích Trên cở sở xác ñịnh thành phần loài bọ ñuôi kìm bắt mồi bộ cánh da (Dermaptera), ñặc ñiểm sinh học, sinh thái học của loài có ý nghĩa ở vùng nghiên cứu từ ñó ñề xuất phương pháp nhân nuôi và sử dụng chúng trong phòng chống sâu hại rau cải bắp. 3.2 Yêu cầu ðiều tra thu thập, xác ñịnh thành phần loài bọ ñuôi kìm bắt mồi bộ cánh da (Dermaptera) trong sinh quần ruộng rau cải bắp ở ðông Anh, Gia Lâm (Hà Nội) và Văn Lâm, Yên Mỹ (Hưng Yên). Xác ñịnh ñặc ñiểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học của 2 loài bọ ñuôi kìm bắt mồi Euborellia annulipes Lucas và Euborellia annulata Fabr. Nhân nuôi, sử dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes trong phòng chống sâu hại rau cải bắp ở ñịa ñiểm nghiên cứu. 3 Xây dựng qui trình nhân nuôi và sử dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes trong phòng chống sâu hại rau cải bắp. 4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 ðối tượng Bọ ñuôi kìm bắt mồi loài Euborellia annulipes Lucas và Euborellia annulata Fabr. 4.2 Phạm vi nghiên cứu ðiều tra thành phần loài bọ ñuôi kìm tại huyện ðông Anh, Gia Lâm, thành phố Hà Nội và huyện Yên Mỹ, Văn Lâm tỉnh Hưng Yên. Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh vật học, sinh thái học của loài bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes và khả năng nhân nuôi, sử dụng bọ ñuôi kìm E. annulipes trong phòng trừ sâu hại rau cải bắp ở Gia Lâm, Hà Nội và Văn Lâm, Hưng Yên. 5 Những ñóng góp mới của ñề tài Là kết quả nghiên cứu ñầy ñủ nhất về thành phần loài bọ ñuôi kìm trong sinh quần cây rau cải bắp; xác ñịnh ñược loài bọ ñuôi kìm bắt mồi Euborellia annulipes Lucas có tiềm năng sử dụng trong phòng chống sâu hại rau cải bắp. Cung cấp nhiều dẫn liệu khoa học mới về ñặc ñiểm sinh học, sinh thái học của loài bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes; về vai trò của loài bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes trong hạn chế sâu tơ, rệp xám hại cải bắp. ðề xuất ñược qui trình nhân nuôi và thả bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes phòng trừ sâu hại rau cải bắp tại Hà Nội và Hưng Yên. 6 Cấu trúc của luận án Luận án chính 123 trang, gồm 5 phần: mở ñầu (4 trang), chương 1. Cơ sở khoa học của ñề tài và tổng quan tài liệu nghiên cứu (37 trang), chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu (15 trang), chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận (65 trang), Kết luận và ñề nghị (2 trang). Ttổng số 120 tài liệu tham khảo (gồm 43 tài liệu tiếng Việt, 77 tài liệu nước ngoài). 4 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học của ñề tài Trong hệ sinh thái ñồng ruộng, mối quan hệ giữa cây trồng, sâu hại và thiên ñịch luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Việc nông dân sử dụng nhiều thuốc trừ sâu trong một thời gian dài ñã làm suy giảm nguồn thiên ñịch trên ñồng ruộng. Ở Thái Lan, Phi-líp-pin ñã sử dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi ñể phòng trừ sâu hại ngô, mía thành công. Ở Việt Nam, Trường ðại học Cần Thơ, các Trung tâm BVTV vùng ñã thành công với mô hình nhân nuôi bọ ñuôi kìm bắt mồi tại hộ nông dân ñể phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa, sâu hại cải bắp, cà tím, mía, ñậu ñũa. Kết quả này mở ra một triển vọng sử dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi ñể phòng trừ sâu hại theo quy mô hộ nông. 1.2 Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước Theo Fabian Hass (1996) [56], Gullan và Cranston (2000a, 2000b) [65], [66] bộ cánh da (Dermaptera) là một bộ tương ñối nhỏ bao gồm khoảng 1.800 loài côn trùng với 10 họ phân bố trên thế giới. Theo Richard Leung (2004) [102] bọ ñuôi kìm ñược phát hiện ở hầu hết các nơi trên thế giới trừ những vùng băng giá, rất phổ biến ở những vùng khí hậu nóng ẩm. Theo Charles và Norman (2005) [50], các loài thuộc bộ cánh da là những loài côn trùng biến thái không hoàn toàn, có thân thon mảnh, dẹp, ở ñốt bụng cuối cùng kéo dài như hai gọng kìm. Trưởng thành có thể có 1-2 cặp cánh hoặc cánh thoái hóa. Nếu có cánh thì cánh trước ngắn và không chia gân, giống như cánh cứng. Cánh sau giống như lớp màng da có gân như gân lá cây xòe tròn, gấp lại phía dưới cánh trước và chỉ nhô ra phần ñầu mút cánh khỏi cánh trước. Bàn chân có 3 ñốt, 5 miệng kiểu miệng nhai. Thiếu trùng bọ ñuôi kìm có ít ñốt râu hơn trưởng thành, số ñốt râu ñược thêm vào sau mỗi lần lột xác. Neiswander (1944) [91] ñã ñưa ra kết quả vòng ñời trung bình là 73 ngày, bọ ñuôi kìm E. annulipes tồn tại trong suốt cả năm ở các giai ñoạn khác nhau. Còn theo Hoffman (1987) [70] trưởng thành bọ ñuôi kìm sống khá dài, có khả năng sống tới hơn 200 ngày. Silva et al. (2009) [108] ghi nhận thời gian trung bình mỗi tuổi của thiếu trùng bọ ñuôi kìm E. annulipes là 12,9 ngày, thời gian tiền ñẻ trứng là 18,2 ngày. Bọ ñuôi kìm bắt mồi ñã ñược nghiên cứu, ứng dụng ñể phòng trừ sâu hại trên nhiều loại cây trồng ở nhiều nước trên thế giới. Ở Niu Di- lân ñã lợi dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi như là kẻ thù tự nhiên của nhiều loài sâu hại táo, kiwi: Maher và Logan (2007) [87] ñã nghiên cứu ứng dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi Forficula auricularia trên cây Kiwi; Shaw và Wallis (2010) [105], cũng ứng dụng bọ ñuôi kìm Forficula auricularia trên cây táo. Gobin et al. (2007) [63] sử dụng bọ ñuôi kìm phòng trừ sâu hại trên cây lựu ở Bỉ còn Walston et al. (2003) [117] sử dụng bọ ñuôi kìm Forficula auricularia trên cây lê ở Ca-na-ña. Hennessey (1997) [67] quan sát thấy ở Florida bọ ñuôi kìm E. annulipes ăn ấu trùng của ruồi ñục trái ổi và khế khi chúng bò xuống ñất hóa nhộng, ñặc biệt là chúng ăn cả nhộng ruồi ñục trái nằm trong ñất. 1.3 Tình hình nghiên cứu trong nước Cao Anh ðương và Hà Quang Hùng (1999, 2005a) [12], [13] ñiều tra ở Bình Dương phát hiện 3 loài bọ ñuôi kìm là E. annulipes, bọ ñuôi kìm nâu ñen lớn E. annulata, bọ ñuôi kìm cánh vàng Doru sp. ñều ghi nhận là thiên ñịch của các loài sâu ñục thân hại mía. Nguyễn Thị Thu Cúc và cộng sự (2008) [7] phát hiện 5 loài bọ ñuôi kìm, trong ñó hai loài hiện diện phổ biến thuộc họ Chelisochidae: Chelisoches morio và 6 Chelisoches sp. Trung tâm BVTV phía Bắc (2008) [36] ghi nhận ñược 2 loài bọ ñuôi kìm trên rau họ hoa thập tự là E. annulipes và Euborellia sp. Tạ Huy Thịnh (2009) [32] công bố có 8 họ bọ ñuôi kìm ở Việt Nam với tổng số là 83 loài. Tạ Huy Thịnhcũng là người ñầu tiên ñưa ra ñưa khóa ñịnh loại 8 họ thuộc bộ Dermaptera bằng tiếng Việt. Nguyễn Xuân Niệm (2006a) [23] khi nghiên cứu bọ ñuôi kìm C. morio cho thấy chúng ñẻ trung bình 40 trứng/ổ, tỷ lệ nở trên 90%. Mỗi ngày ăn trung bình 7 ấu trùng bọ cánh cứng hại dừa. Theo Nguyễn Thị Thu Cúc và cộng sự (2009) [10] bọ ñuôi kìm C. morio và C. variegatus có khả năng ăn tất cả các pha của bọ cánh cứng hại dừa, chúng còn ăn sâu non của sâu khoang, rệp, mối. Nguyễn ðức Tùng và Nguyễn Thanh Thảo (2010) [40] nghiên cứu về ảnh hưởng của thức ăn cho chó và mèo tới kích thước và một số ñặc ñiểm sinh vật học của bọ ñuôi kìm E. annulata. Theo Cao Anh ðương và Hà Quang Hùng (1999) [12] vòng ñời E. annulipes trung bình 98,8 ngày, thời gian trứng trung bình 7,7 ngày; thời gian ấu trùng trung bình 75,4 ngày. Nguyễn Xuân Niệm (2006a) [23] nghiên cứu và nhân nuôi bọ ñuôi kìm C. morio bằng thức ăn ấu trùng ngài gạo ñể làm thức ăn cho bọ ñuôi kìm ñể phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa. Nguyễn Thị Thu Cúc và cộng sự (2009) [9] nhân nuôi bằng thức ăn nhân tạo ñã tạo ra số lượng lớn bọ ñuôi kìm và lây thả trên dừa. Trung tâm BVTV khu 4 [34] chỉ ra rằng loài bọ ñuôi kìm Euborellia sp. xuất hiện trên cây lạc, cà tím, mướp ñắng và trên rau họ hoa thập tự. Bọ ñuôi kìm ăn rệp rau, sâu tơ, sâu khoang tuổi nhỏ, thức ăn cá cảnh nhưng chúng thích ăn rệp rau nhất. Trung tâm BVTV phía Bắc (2008) [36] thí nghiệm sử dụng bọ ñuôi kìm E. annulipes ñể phòng trừ sâu hại rau họ hoa thập tự cho kết quả mật ñộ sâu hại thấp hơn nhiều so ñối chứng khi thả bọ ñuôi kìm 1,4-2 c/m 2 trừ rệp, sâu tơ hại súp lơ, cải ngọt. 7 Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ðịa ñiểm nghiên cứu ðịa ñiểm ñiều tra và thu thập mẫu bọ ñuôi kìm: Các vùng trồng rau chuyên canh ở huyện ðông Anh, Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Lâm, Yên Mỹ (Hưng Yên). Thí nghiệm trong phòng: tiến hành tại Phòng thí nghiệm Côn trùng (Trung tâm BVTV phía Bắc); Phòng Côn trùng học thực nghiệm (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật); Bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường (Viện BVTV). Thí nghiệm ngoài ñồng ruộng ñược bố trí tại Văn Lâm, Hưng Yên. 2.2 Thời gian nghiên cứu ðề tài ñược thực hiện từ năm 2008 ñến năm 2011. 2.3 Vật liệu và dụng cụ nghiên cứu 2.3.1 Vật liệu nghiên cứu Rau cải bắp giống KK cross, rệp xám, sâu tơ, sâu khoang. Các loại thuốc trừ sâu, thức ăn nuôi bọ ñuôi kìm là cám mèo nhãn hiệu Whiskas. Vật liệu làm giá thể nuôi bọ ñuôi kìm gồm rơm rạ, trấu mục, ñất nghiền nhỏ. Bông thấm nước, cồn, keo dán, băng dính, bút chì 2.3.2 Dụng cụ nghiên cứu - Kính lúp soi nổi 2 mắt, kính lúp soi nổi, tủ ñịnh ôn, tháp phun Spray Tower, bình phun tay, máy ño ñộ ẩm ñất DM-15 (Nhật Bản). Dụng cụ: kéo, panh, bút lông, ñĩa petri, lọ ñựng mẫu, khay nhựa 60x40x20 cm, lọ nhựa các loại, hộp nhựa, chậu nhựa 2.4 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu thành phần loài bọ ñuôi kìm bộ cánh da (Dermap- tera) trong sinh quần ruộng rau cải bắp ở ðông Anh, Gia Lâm (Hà Nội) và Yên Mỹ, Văn Lâm (Hưng Yên). 8 Nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái của loài bọ ñuôi kìm bắt mồi Euborellia annulipes Lucas và Euborellia annulata Fabr. Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh vật học của loài bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes và E. annulata. Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh thái học của loài bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes trên rau cải bắp tại Hưng Yên. Nghiên cứu nhân nuôi, sử dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes phòng chống sâu hại rau cải bắp từ ñó ñề xuất qui trình nhân nuôi và thả bọ ñuôi kìm E. annulipes ra ñồng ruộng ñể phòng chống sâu hại rau cải bắp. Xây dựng mô hình ứng dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes phòng chống sâu hại rau cải bắp ở Văn Lâm, Hưng Yên. 2.5 Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp ñiều tra xác ñịnh thành phần bọ ñuôi kìm: Các loài bọ ñuôi kìm ñược tiến hành thu thập theo phương pháp ñiều tra thu mẫu tự do và ñặt bẫy chôn dưới ñất. * Phương pháp nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái: tiến hành theo phương pháp nghiên cứu côn trùng thường qui. * Phương pháp nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học: - Nghiên cứu thời gian phát triển của các giai ñoạn ñược tiến hành ở ñiều kiện phòng thí nghiệm theo phương pháp chung trong nghiên cứu ñặc ñiểm sinh vật học côn trùng. - Nghiên cứu khả năng sống sót của bọ ñuôi kìm ở các tuổi của thiếu trùng: Thí nghiệm tiến hành với 3 loại giá thể có mức ẩm ñộ khác nhau: giá thể khô (ẩm ñộ khoảng 50%); giá thể ẩm (ẩm ñộ khoảng 75%) và giá thể ướt (ẩm ñộ bão hòa 100%). Mỗi công thức tiến hành với 30 cá thể bọ ñuôi kìm nuôi bằng cám mèo trong chậu nhựa, ñổ giá thể ñến 1/2 chiều cao của chậu. Miệng chậu ñược phủ kín bằng vải dầy. Khi ẩm ñộ giá thể xuống thấp thì bổ sung bằng cách phun sương. Theo dõi số cá thể sống sót trong 10 ngày sau thả. 9 * Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu tới bọ ñuôi kìm: thuốc ñược phun bằng tháp phun Spay Tower theo nồng ñộ khuyến cáo cao nhất; thí nghiệm bọ ñuôi kìm ăn vật mồi nhiễm thuốc trừ sâu dùng loại thuốc và nồng ñộ ở thí nghiệm trên, phun lên sâu tơ tuổi 1-2 rồi cho bọ ñuôi kìm ăn, theo dõi số bọ ñuôi kìm sống ở 1, 3, 5, 7 ngày sau khi cho ăn. Thí nghiệm với 20 cá thể bọ ñuôi kìm trưởng thành. * Phương pháp ñiều tra diễn biến mật ñộ bọ ñuôi kìm và sâu hại trên ñồng ruộng: ðiều tra bọ ñuôi kìm: mỗi trà rau chọn 3 ruộng, mỗi ruộng ñiều tra 5 ñiểm chéo góc, mỗi ñiểm ñiều tra 1m2. ðiều tra sâu tơ và rệp xám: Mỗi trà rau ñiều tra 3 ruộng, mỗi ruộng ñiều tra 5 ñiểm chéo góc, mỗi ñiểm 1m2; ñếm toàn bộ số sâu tơ có trên các cây rau cải bắp trong ñiểm ñiều tra. ðối với rệp xám ñiều tra mỗi ñiểm 4 cây, ñếm toàn bộ số rệp/cây, tính mật ñộ rệp trung bình con/cây. * Phương pháp nghiên cứu khả năng ăn mồi của bọ ñuôi kìm trưởng thành E. annulpes: thí nghiệm với 3 công thức (n=20 cá thể) tương ứng với 3 loại vật mồi là rệp xám tuổi 2-3, sâu tơ tuổi 1-2, sâu khoang tuổi 1. Bọ ñuôi kìm hóa trưởng thành 3 ngày ñược bỏ ñói 24 giờ vào 20 ñĩa petri, thả 100 cá thể vật mồi mỗi loại vào ñĩa tương ứng với công thức thí nghiệm. ðếm số lượng vật mồi còn sót lại sau 24 giờ. Thí nghiệm liên tục trong 5 ngày. * Nghiên cứu ứng dụng bọ ñuôi kìm trong phòng chống rệp xám, sâu tơ hại cải bắp: bố trí mô hình 0,4 ha gồm 2 công thức: thả bọ ñuôi kìm với mật ñộ 1 con/m 2 , áp dụng các biện pháp IPM trên rau; Công thức không thả bọ ñuôi kìm làm theo tập quán của nông dân. 2.6. Phương xử lý số liệu Sử dụng phần mềm Excel 2007 ứng dụng các hàm thống kê dùng cho khối sinh học; Sử dụng phần mềm MedCalc analaysis xử lý các số liệu khả năng sống sót của bọ ñuôi kìm. 10 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thành phần loài bọ ñuôi kìm thuộc bội cánh da trên rau cải bắp tại Hà Nội và Hưng Yên Bảng 3.1. Thành phần loài bọ ñuôi kìm thuộc bộ cánh da trên rau cải bắp tại Hà Nội và Hưng Yên (năm 2008-2009) TT Tên Việt Nam Tên khoa học Họ MðPB 1 Bọ ñuôi kìm chân khoang Euborellia annulipes (Lucas, 1847) Carcinophoridae +++ 2 Bọ ñuôi kìm nâu ñen Euborellia annulata (Fabricius, 1793) Carcinophoridae ++ 3 Bọ ñuôi kìm ñen nhỏ Nala lividipes (Dufour, 1828) Labiduridae - 4 Bọ ñuôi kìm sọc Labidura riparia (Pallas, 1773) Labiduridae - Ghi chú: M ðPB: Mức ñộ phổ biến; (-): rất ít phổ biến; (+): ít phổ biến (++): phổ biến; (+++): rất phổ biến. Kết quả thu ñược 4 loài thuộc bộ cánh da (Dermaptera) là bọ ñuôi kìm chân khoang Euborellia annulipes (Lucas, 1847), bọ ñuôi kìm nâu ñen Euborellia annulata (Fabricius, 1793), loài bọ ñuôi kìm ñen nhỏ Nala lividipes (Dufour, 1828) và loài bọ ñuôi kìm sọc Labidura riparia (Pallas, 1773) trong ñó hai loài E. annulipes, E. annulata thuộc họ Carcinophoridae, hai loài Nala lividipes và Labidura riparia thuộc họ Labiduridae. Loài bọ ñuôi kìm chân khoang E. annulipes là loài rất phổ biến, loài bọ ñuôi kìm nâu ñen E. annulata là loài phổ biến, hai loài loài bọ [...]... bình cho th y m t ñ b ñuôi kìm E annulipes trên trà rau c i b p chính v cao hơn trà s m và trà mu n, m t ñ b ñuôi kìm trên trà s m và trà mu n tương ñương nhau m c ý nghĩa P = 0,05 3.4.2 Di n bi n m t ñ b ñuôi kìm E annulipes và v t m i ch y u trên các trà rau c i b p v ðông xuân năm 2010-2011 t i Hưng Yên B ng 3.22 Di n bi n m t ñ sâu tơ, r p xám và b ñuôi kìm E annulipes trên rau c i b p trà chính v... ng và ñ hay ñ t m trên bông m trong phòng nuôi Trư ng thành b ñuôi kìm thư ng ghép ñôi giao ph i t p trung nhi u vào bu i trưa và ñ tr ng vào ban ñêm Trư ng thành ñ tr ng thành t ng , thư ng t 2-3 trong ñi u ki n nuôi trong h p ch u kích thư c l n và có l p ñ t m dày; trong ñi u ki n nuôi b ng h p nh ho c ñĩa Petri chúng ñ tr ng ngay c nh mi ng bông m và ñ thành nhi u nh Trư ng thành cái sau khi ñ... tr sâu K T LU N VÀ ð NGH 1 K t lu n 1) Trên ru ng rau c i b p t i Hà N i (ðông Anh, Gia Lâm) và Hưng Yên (Văn Lâm, Yên M ) ñã thu ñư c b n loài thu c b b ñuôi kìm (Dermaptera) là b ñuôi kìm chân khoang (Euborellia annulipes Lucas), b ñuôi kìm nâu ñen (Euborellia annulata Fabr.), b ñuôi kìm ñen nh (Nala lividipes Dufour) và b ñuôi kìm s c (Labidura riparia Pallas) Loài b ñuôi kìm E annulipes ph bi n... cái kìm thư ng cong ñ u trong khi kìm con ñ c cong b t ñ i x ng: g ng kìm bên ph i luôn cong hơn bên trái Phía trong g ng kìm có nhi u răng cưa Kích thư c con cái thư ng l n hơn con ñ c 3.3 ð c ñi m sinh h c c a b ñuôi kìm E annulipes và E annulata 3.3.1 T p tính s ng c a b ñuôi kìm E annulipes và E annulata C 2 loài b ñuôi kìm E annulipes và E annulata có t p tính s ng ưa m, trư ng thành ñ tr ng thành. ..11 ñuôi kìm ñen Nala lividipes và loài b ñuôi kìm s c Labidura riparia là nh ng loài r t ít ph bi n nên r t ít b t g p trong quá trình ñi u tra 3.2 ð c ñi m hình thái c a các loài b ñuôi kìm trên rau c i b p 3.2.3 ð c ñi m hình thái c a loài b ñuôi kìm E annulipes B ng 3.3 Kích thư c các giai ño n phát tri n c a loài b ñuôi kìm E annulipes (Hưng Yên, 2009) Giai ño n Chi u dài... 2) và 93,3% (trư ng thành) sau 10 ngày thí nghi m K t qu x lý th ng kê Kaplan-Meier survival curves (Logrank test) cho th y nh hư ng c a các m c m ñ khác nhau c a giá th nuôi kh năng s ng sót c a b ñuôi kìm E annulipes c 2 pha u trùng tu i 2 và trư ng thành r t rõ r t m c ý nghĩa P = 0,05 3.4.2.3 Nghiên c u nhân nuôi b ñuôi kìm E annulipes trong d ng c nuôi khác nhau B ng 3.33 H s nhân nuôi b ñuôi kìm. .. ng thành cái trung bình 51,06 ± 3,20 ngày còn c a trư ng thành ñ c là 9,58 ± 1,39 ngày; th i gian m t ñ i b ñuôi kìm cái trung bình 101,89 ± 3,14 ngày trong khi con ñ c s ng trung bình ch 61,08 ± 3,43 ngày 3.3.3 ð c ñi m sinh s n c a b ñuôi kìm E annulipes 3.3.3.1 T p tính ñ tr ng và chăm sóc con non Loài b ñuôi kìm E annulipes có t p tính ñ tr ng thành nơi ñ t m ho c trên tàn dư cây rau ngoài ñ ng và. .. ng thành: Trư ng thành khi m i vũ hóa có màu tr ng xám, sau chuy n thành màu nâu ñen bóng Râu ñ u có 11-18 ñ t, ña s các cá th ph n ng n râu có 1-2 ñ t màu tr ng ngà, m t s cá th có 3 ñ t, m t s không có Cánh trư c và cánh sau trư ng thành ñ c tiêu bi n hoàn toàn, trư ng thành cái cánh trư c tiêu bi n ch còn m m cánh, cánh sau tiêu bi n hoàn toàn B ng con ñ c có 10 ñ t còn b ng con cái có 8 ñ t ðôi kìm. .. 3.5 Nghiên c u nhân nuôi và s d ng b ñuôi kìm E annulipes phòng tr sâu h i rau c i b p t i Hưng Yên 3.5.1 ðánh kh năng kh ng ch sâu h i c a b ñuôi kìm E annulipes và E annulata S li u b ng 3.25 cho th y m t cá th b ñuôi kìm E annulipes ăn trung bình 39,81 con r p xám/ngày, ăn 18,20 sâu tơ tu i 1-2/ngày và 16,42 sâu khoang tu i 1/ngày Trong ñi u ki n v t m i nhi u và không 19 ph i tìm ki m thì b ñuôi kìm. .. và v t m i (sâu tơ và r p xám) trên rau c i b p trà chính v K t qu phân tích tương quan cho th y gi a sâu tơ và b ñuôi kìm trên trà rau c i b p chính v có m i tương quan thu n ch t ch (r= 0,787); gi a r p xám và b ñuôi kìm có m i tương quan thu n khá ch t ch (r = 0,599) K t qu phân tích h i qui tuy n tính gi a m t ñ b ñuôi kìm và v t m i là sâu tơ và r p xám trên trà rau c i b p chính v ñư c phương . xuất rau an toàn theo hướng VietGAP, chúng tôi tiến hành ñề tài: Nghiên cứu thành phần bọ ñuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng Hà Nội và Hưng Yên; ñặc ñiểm sinh học, sinh thái học của loài. hại cải bắp ở Hà Nội và Hưng Yên. 2 2.2 Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài Trên cơ sở nghiên cứu thành phần bọ ñuôi kìm bắt mồi, ñặc ñiểm sinh học và sinh thái của loài bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes. E. annulata. Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh thái học của loài bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes trên rau cải bắp tại Hưng Yên. Nghiên cứu nhân nuôi, sử dụng bọ ñuôi kìm bắt mồi E. annulipes phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trê, tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trê, tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trê

Từ khóa liên quan