Sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng công nghệ thong tin trong dạy học” pdf

9 688 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 14:22

Sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng công nghệ thong tin trong dạy học” I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu trọng tâm của ngành giáo dục. Do đó, các trường đang tập trung điều chỉnh và xây dựng phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình mới nói chung và của tất cả giáo viên các cấp nói riêng. Góp phần trong đổi mới phương pháp dạy học cần áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Giải quyết được thử thách nâng cao tính trực quan sinh động đối với các môn học, đặt biệt là các môn học yêu cầu minh hoạ, trực quan nhiều hình vẽ, màu sắc để hình thành khái niệm, kiến thức, kỹ năng cho học sinh cần phải có sự hỗ trợ của máy tính và các phần mềm. Để nâng cao chất lượng giáo dục người giáo viên của chúng ta phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng sử dụng các phương pháp tích cực kết hợp với các thành tựu của công nghệ thông tin phấn đấu để trong một tiết dạy tốt học sinh được hoạt động, thực hành nhiều hơn, thảo luận suy nghĩ nhiều hơn. Việc sử dụng máy tính làm phương tiện dạy học có tác dụng làm tăng hiệu quả sư phạm của nội dung và phương pháp dạy học lên rất nhiều, đây là một vấn đề cần phải đưa vào trong thực tiễn giảng dạy và các hoạt động của nhà trường. Việc sử dụng giáo án điện tử và ứng dụng CNTT trong những năm học qua chưa được chú trọng, chưa được thường xuyên, còn mang tính tự phát. Nhưng để tất cả thầy cô biết sử dụng, sử dụng có hiệu quả và thường xuyên sử dụng là một yêu cầu đặt ra đối với Ban Giám Hiệu các trường, nhất là những phó hiệu trưởng làm công tác chuyên môn cần phải giải quyết trong năm học 2007 – 2008. II. BỐ CỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: A. THỬ THÁCH& GIẢI PHÁP: 1. Xây dựng nhận thức cho đội ngũ.Tập huấn nâng cao kỹ thuật sử dụng cho tất cả giáo viên. 2. Thiết lập kế hoạch và phân bố chỉ tiêu thực hiện( trong năm học 2007 – 2008) 3. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể tác động tích cực đến việc ứng dụng CNTT trong dạy – học. 4. Sưu tầm các giáo án điện tử và thiết kế những giáo án mới phù hợp với đặc thù của nhà trường. 5. Khắc phục điều kiện cơ sở vật chất. 6. Sơ và tổng kết kịp thời. 7. Kết quả đã đạt được so với năm học trước. 8. Định hướng cho năm học 2008 – 2009 . B. LỜI KẾT. C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA. III. NỘI DUNG CỤ THỂ: A. THỬ THÁCH & GIẢI PHÁP: Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: 1. Sự sử dụng CNTT trong giảng dạy năm học 2006 – 2007 chỉ hình thức và mang tính tự phát, GV chưa thật sự đầu tư và mạnh dạn áp dụng trong dạy – học. Xây dựng nhận thức và củng cố lại kỹ năng sử dụng CNTT trong giảng dạy cho 100% GV. Ngày 4/9/2007: Kết hợp với chuyên đề “Nâng cao chất lượng dạy Chính tả” đã tập huấn lại cho 100% GV “ Ứng dụng CNTT trong dạy và học”. Được sự phân cơng của BGH, tơi đ ã gi ải thích cho tất cả các GV hiểu sự c ần thiết của ứng dụng CNTT trong u cầu đổi mới về PPDH. Cá nhân tơi l ập kế hoạch tập huấn. Trong đó, phân cơng cho cơ Bùi Th Kim Thúy (1 GV giỏi về vi tính v à CNTT) tập huấn trực tiếp tại ph òng máy của nhà trường. Lắng nghe ý kiến và tư v ấn, giải thích các gi ải pháp khắc phục khó khăn cho đội ngũ. Chọn lọc m ột số ý kiến và giải pháp đưa vào k ế hoạch chun mơn năm và hàng tháng đ ể vi ệc sử dụng CNTT đi đúng tiến độ nhưng khơng gây nặng nề cho GV. Bài học kinh nghiệm:  Nhận thức của GV và s ự trang bị thêm ki ến thức về tin học của đội ngũ đã nâng lên thì vie äc thực hiện sẽ nhiều thuận lợi và dễ dàng đ ạt kết quả cao. 2. Vi ệc chỉ đạo thực hiện giảng dạy có ứng dụng CNTT của các năm học trước chưa được sự 1. Phải có kế hoạch cụ thể : Có những quy định pháp lý. 2. Thường xun nhắc nhở Xây dựng kế hoạch chun mơn s ố: 62/KHCM – HVC( ngày 7/ 9/ 2008). Trong kế hoạch đã quy định cụ thể: Mỗi giáo vi ên phải thực hiện ít nhất 1 tiết dạy/ năm, tiết kiểm tra chặt chẽ và kịp các u cầu của hoạt động giảng dạy có ứng dụng CNTT. dạy có ứng dụng CNTT có thể tự thiết kế hoặc sử dụng nguồn tài ngun có sẵn nhưng phải điều chỉnh cho phù hợp). Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: thời tư vấn nên hi ệu quả chưa cao (về cả số lư ợng lẫn chất lượng). u c ầu đặt ra: Quản lý của nh à trường cần phải làm gì đ ể khắc phục những tồn tại này? Thường xun đưa nội dung thúc đẩy, tư v ấn, kiểm tra trong các buổi họp tổ khối, họp HĐGD và dự giờ có ứng dụng CNTT trong thực tế. - Cung cấp và mong mu ốn GV chia sẻ qua email của BGH: khanhtranht@yahoo.com; anhthu73_HVC@yahoo.com; pqthien_21263@yahoo.com Bài học kinh nghiệm:  Kế hoạch đư ợc xây dựng vừa tầm với quy mơ của nhà trường dễ d àng để tất cả GV thực hiện.  Việc thường xun đơn đ ốc hoạt đ ộng dạy có ứng dụng CNTT ngay từ đầu năm học đã làm cho đ ội ngũ GV hiểu rõ trách nhi ệm cần phải thực hiện một cách tự giác. 3. Kích thích việc thúc đẩy sử dụng CNTT một cách tự giác và đẩy mạnh cao trào, thực hiện thành mũi nhọn phải dựa vào đâu? Phối hợp với chính quyền, đồn thể tác động tích cực đến việc ứng dụng CNTT trong dạy – học. Ngày 10/10/ 2007, phổ biến kế hoạch số 66/KHCM –HVC, V/V: H ội thi “ Dạy tốt chương trình dổi mới phổ thơng, tổ chức thi 2 vòng. Trong đó có quy định:  Vòng 1: thi 1 tiết dạy trên lớp ( BGK dự đột xuất, tuy nhiên n ếu sử dụng CNTT thì được chọn bài)  Vòng 2: có 1 nội dung là phải dạy 1tiết ứng dụng CNTT. Theo dõi kiểm tra, tư vấn kịp thời, khơng để xảy ra tình tr ạng “Có xây dựng kế hoạch nhưng khơng th ực hiện”. Dẫn chứng:  Buổi họp Hội đồng Giáo dục phổ biến: Đăng ký tiế t dạy có sử dụng Powerpoint ( Mỗi khối lớp đăng ký 1 - 2 GV) Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: 3………  Buổi họp HĐGD tháng 10, rút kinh nghiệm :Các tổ khối chưa thực hiện 1, 2 và 4.  Các buổi họp HĐGD và tổ khối, nội dung về sử dụng CNTT cũng được nhận định sâu sát, triệt để. Bài học kinh nghiệm: Việc phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận sẽ góp phần nâng cao tính khả thi của kế hoạch. 4. Khi thiết kế 1 GAĐT đòi hỏi sự đầu tư rất nhiều. Người GV sẽ chắc chắn ngán ngại khi thực hiện cơng việc này. Để giúp GV nhẹ nhàng hơn trong soạn giảng, BGH đã có những chỉ đạo như thế nào? 1. Sưu tầm các giáo án điện tử và thiết kế những giáo án mới phù hợp với đặc thù của nhà trường. 2. Tổ chức cho tổ khối hợp tác, phân cơng tìm tư liệu để việc thiết kế GAĐT khơng còn là gánh nặng, là áp lực trên cá nhân của 1 GV nào cả, mà trở thành là trách nhiệm chung của tất cả các thành viên trong tổ khối. 1. Từ tháng 5/2007 – tháng 10/2007 và liên tục cập nhật trong năm học: - Giúp GV một số Website để download các GAĐT và phần mềm tiện ích để sử dụng như: http://hanoi.com.vn/ http://thuathienhue.edu.vn/ http://pgdtanphu.edu.vn/ www.bachkim.com.vn … Phó Hiệu trưởng download các GAĐT nghiên cứu và coppy cho GV, các tổ khối trưởng nghiên cứu, bàn bạc trong khối chun mơn bổ sung , điều chỉnh cho ph ù hợp với đặc thù của HS lớp để thực hiện giảng dạy. Tham mưu với Hiệu trưởng trang bị cho các khối trưởng 1USB có dung lương 1G để tiện sử dụng trong save các tài liệu phục vụ giảng dạy, tạo điều kiện cho GV có 1 máy vi tính và được sử dụng phòng máy và mạnh internet của nhà trường trong q trình th ực hiện thiết kế GAĐT - Qua các đợt tập huấn, dự chun đ ề, Hội thi GV giỏi Quận… bản thân tơi cũng s ưu tầm được nhiều GAĐT bổ ích mang về chia sẻ với đội ngũ GV. Tổ chức cho tổ khối hợp tác, phân cơng tìm tư liệu để việc thiết kế GAĐT, khơng sao chép ngun bản GAĐT sưu Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: 4. …. tầm mà m ỗi GV phải thay đổi thiết kế sao cho phù hợp với đặc điểm của lớp mình. Bài học kinh nghiệm:  Để có nhiều GAĐT giúp GV giảm nhẹ áp lực thì chúng ta nên có những sự vận dụng linh hoạt, thừa hưởng thành qua của đồng nghiệp khắp nơi.  Khơng để GV sử dụng ngun bản các GAĐT sưu tầm mà đòi hỏi GV phải điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của HS lớp mình và c ần phải nắm vững GA để khi thực hiện đư ợc sinh động và phù hợp hơn. 5. Khó khăn về cơ sở vật chất, về phòng chiếu. Khắc phục như thế nào? 1. Tổ chức 1 phòng chiếu cố định( P1- CS1), 1 lưu động. -2.Phân cơng bộ phận phụ trách kỹ thuật. Từ 9/2007 đến cuối năm học:  Tham mưu cùng Hiệu trư ởng mua thêm 1 máy chiếu.  Phân cơng 2 nhân viên ln đáp ứng u cầu trình chiếu của GV.  Khi nhiều GV cùng có nhu cầu thực hiện GAĐT thì sẽ hốn chuyển phòng học cho GV - học sinh được dạy – học theo nhu cầu. Bài học kinh nghiệm:  Cơ sở vật chất dù có khó khăn, nhưng nếu kịp thời giải quyết thì sẽ đạt mục tiêu của từng giai đoạn.  Qua sự hỗ trợ của BGH và các bộ phận khác, người GV cũng nhận r õ và họ cộng tác tốt hơn trong từng hoạt động. 6. Vic ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim, ng viờn kp thi nhng nm trc cũn s si ó khụng kớch thớch v mang li hiu qu cao ca hot ng ging dy cú ng dng CNTT, nm hc ny phi thay i nh th no? Ban Giỏm Hiu cn t chc cỏc hot ng cao tro lm im nhn phc v cho dy hc cú ng dng CNTT. Sau ú cn kp thi rỳt kinh nghim S v tng kt kp thi, trỏnh quỏ lõu i ng s khụng kp iu chnh phc v cho thc tin T cui thỏng 9/2007 gia thỏng 10/2007 cỏc t khi ó thc hin mt s chuyờn Chớnh t, mt s hot ng dy cú CNTT, tụi v 1 P.hiu trng tham d 100% s tit dy minh ha v ó gúp ý tht khỏch quan i ng rỳt kinh nghim kp thi nhm nõng cao hiu qu khi s dng CNTT. T thỏng 10/ 2007 ht thỏng 11/2007: Thụng qua cao tro Hi thi GV gii cp trng, bn thõn tụi ó ph i Th thỏch Gii phỏp Loọ trỡnh thửùc hieọn, baứi hoùc kinh nghieọm: 6 ging dy. hp cựng BGH a ra cỏc nhn nh kp thi v gii phỏp cho thi gian ti. Dn chng: Vũng 1 : Hi thi GV gii cp trng ( T chc t 15/10 19/10/2007 ) kp thi nhn nh v chia s cựng 100% GV. Vũng 2: Hi thi GV gii cp trng ( T chc t 17/10 16/11/2007) Tt c GV thi vũng 2 u phi thc hin 1 hot ng ging dy cú ng dng CNTT. Kt qu tit dy ca 5GV tham d: 5 tt / 5 GV. Qua vũng 2, BGH cng chia s, rỳt kinh nghim ngay vi tt c GV. T 04/03/08 n 11/03/08: PGD v kim tra chuyờn ng dng cụng ngh thụng tin trong son ging . Kt qu: 2 tit tt/ 6 tit ; 4 tit khỏ/6 tit; khụng cú tit TB v khụng t yờu cu. Chuyờn viờnPGD ỏnh giỏ cao v s chuyn bin ca nh trng trong hot ng s dng CNTT trong so n ging. Qua ú, tụi cng kp thi rút kinh nghiệm cho tập thể và tiếp tục thúc đẩy các GV chưa thực hiện hoạt độ ng giảng dạy có ƯDCNTT phải thực hiện trong tháng 4/2008 ( 1/3; 2/2; 2/3; 2/5; 3/4; 3/5 và 4/3) Bài học kinh nghiệm:  Để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng GAĐT , người cán bộ quản lý chun mơn phải thường xun theo dõi, kịp thời rút kinh nghiệm( nhân điển hình các giáo án tốt và tư vấn các tồn tại chưa hợp lý) . Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: 7. Muốn thúc đẩy sự phát triển của ứng dụng CNTT trong nhà trường. Chúng ta còn phải làm gì? 1. Tất cả các hoạt động nếu áp dụng được CNTT đều vận dụng để nâng cao hiệu quả. 2. Muốn thúc đẩy sự phát triển của ứng dụng CNTT trong nhà trường. Người cán bộ quản lý cần phải kịp thời so sánh kết quả để kịp thời giới thiệu cho đội ngũ các thành tựu đã đạt được trong năm học 2007 -2008 Trong năm học 2006 – 2007 : Thực hiện được 6 GAĐT với 6 tiết dạy. Đến cuối tháng 3, năm học 2007 – 2008:  Thực hiện được: 40 giáo án điện tử. Chia ra:  Các hoạt động về phương hướng, nhi ệm vụ năm học của Chính quyền, Cơng đồn, Chun mơn: 7  Các chun đề cấp Quận: 2  Các chun đề cấp trường: 5  Hội thi An tồn giao thơng: 1  Giáo án điện tử: 25 ( dạy trên 30 ti ết) Bài học kinh nghiệm:  T ỉ lệ sử dụng GAĐT trong giảng dạy và trong các hoạt động khác so với NH 2006 – 2007: 666,66% ( tăng hơn 6,5 l ần). Các giáo án đều có hiệu quả và việc ứng dụng các kỹ thuật, các hiệu ứng, thao tác của GV ngày càng thu ần thục. Điều đó có được là do chúng tơi đã tăng cường nhiều về số lượng, cũng như quan tâm đến chất lượng của từng GA trước khi cho thực hiện.  Để thúc đẩy việc sử dụng GAĐT , người cán bộ quản lý chun mơn phải thúc đẩy các hoạt động khác của nhà trường cũng cùng sử dụng thành tựu của khoa học CNTT. 8. Để việc thực hiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong giảng dạy là một phần cơ hữu trong hoạt động dạy và học của GV. Chúng ta cần làm gì sau năm học 2007 – 2008? 1. Khơng chỉ nên dừng lại với những gì đã làm được. Người cán bộ quản lý cần tiếp tục thực hiện thường xun hơn trong thời gian tới. 2. Cụ thể là cần định hướng cho năm học 2008 – 2009 . - Xây dựng riêng 1 kế hoạch cho hoạt động sử dụng CNTT trong dạy và học. - Tham mưu với Hiệu trưởng thực hiện 1 phòng học cố định có trang bị máy chiếu (Hội trường) để khắc phục sự hốn chuy ển lớp học của học sinh và gi ảm bớt thời gian lắp máy của cơng nh6an viên. - Trong phân cơng nhiệm vụ năm học, BGH sẽ cơ cấu mỗi khơi sẽ có 1 GV th ành thạo CNTT để làm nòng cốt. - Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, giúp đỡ ngay từ đầu năm với các GV còn chưa mạnh dạn áp dụng CNTT Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: 8…. trong dạy – học. - Tăng cường số tiết dạy có sử dụng CNTT/ 1GV. B. LỜI KẾT: - Qua sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tơi cũng chỉ mong mỏi việc chia sẻ đến đồng nghiệp của mình các việc đã làm để đẩy mạnh về đổi mới phương pháp dạy học trong trường Hồ Văn Cường. - Tất nhiên sáng kiến kinh nghiệm này chưa thể đáp ứng q thầy cơ cán bộ quản lý về cơng tác chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng CNTT trong hoạt động dạy và học của từng trường. Nhưng với một niềm đam mê và với một mong mỏi tạo được cho học sinh những tiết học đầy hứng thú, tơi đã xây dựng kế hoạch và đã quyết tâm thực hiện nó và đã có một số thành quả nhất định so với năm học 2006 – 2007. Cũng từ đó, tơi đã rút ra những bài học riêng cho bản thân và đội ngũ để có thể áp dụng thành cơng hơn cho năm học 2008 – 2009 . - Pham vi của sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng cho các trường còn nhiều khó khăn như trường chúng tơi và có thể phát triển mạnh hơn, hiệu quả cao hơn ở các trường có đủ điều kiện. - Qua sáng kiến kinh nghiệm này, tơi muốn xin được nhận những sự chia sẻ từ q thầy cơ để mau chóng bổ sung thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và quản lý việc dạy – học có ứng dụng cơng nghệ thơng tin ngõ hầu giúp ích cho bản thân tơi, cho giáo viên và học sinh của trường chúng tơi. Trân trọng kính chào và cảm ơn. Tân Phú, ngày 2 tháng 4 năm 2008 Người viết Phan Quang Thiện Nhận xét của hội đồng chấm SKKN trường : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………… Tân Phú, ngày …… tháng 4 năm 2008 HIỆU TRƯỞNG . Sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng công nghệ thong tin trong dạy học” I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu trọng tâm của ngành. dạn áp dụng CNTT Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: 8…. trong dạy – học. - Tăng cường số tiết dạy có sử dụng CNTT/ 1GV. B. LỜI KẾT: - Qua sáng kiến kinh. phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình mới nói chung và của tất cả giáo viên các cấp nói riêng. Góp phần trong đổi mới phương pháp dạy học cần áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng công nghệ thong tin trong dạy học” pdf, Sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng công nghệ thong tin trong dạy học” pdf, Sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng công nghệ thong tin trong dạy học” pdf

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn