tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở hà nội và phụ cận.

27 780 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 13:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CAO VĂN CHÍ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC HAI LOÀI RUỒI ĂN RỆP Dideopsis aegrota Fabricius và Syrphus ribesii Linnaeus VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHÚNG TRONG PHÒNG CHỐNG RỆP MUỘI HẠI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI Ở HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật Mã số: 62.62.01.12 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2013 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Người hướng dẫn: GS.TS. NGUYỄN VĂN ĐĨNH Phản biện 1: PGS. TS. Khuất Đăng Long Viện sinh Thái và Tài nguyên Sinh vật Phản biện 2: PGS. TS. Nguyễn Văn Viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Phản biện 3: GS. TS. Phạm Văn Lầm Viện Bảo vệ thực vật Luận án được bảo vệ tại hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Thư viện Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có múi 1 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Ruồi ăn rệp (RAR) thuộc họ Syrphidae đã được nghiên cứu, ứng dụng để phòng trừ rệp muội hại trên nhiều loại cây trồng ở nhiều nước trên thế giới (Van Veen, 2004). Họ Syrphidae là họ lớn nhất của bộ Hai cánh, chúng được sử dụng trong phòng trừ sinh học (Speight, 1986), (Sommaggio, 1999), (Castella và Speight, 2001). Loài ruồi ăn rệp thuôc họ Syrphidae chiếm 53,04% tổng số các loài ăn rệp trong quần thể rệp muội ở vùng Mosul, Irắc (Manhmoud, 1983). Tại vùng Himachal Pradesh, Ấn Độ côn trùng ăn thịt chủ yếu là ấu trùng của RAR, chúng có thể làm giảm 20% quần thể rệp muội (Krishan và Orn, 1990). Ấu trùng loài ruồi Episyrphus balteatus (De Geer) ăn hơn 100 loài rệp muội trên thế giới (Sadeghi và Gilbert, 2000b), (Verheggen và Haubruge, 2010). Ở Việt Nam trên ruộng cải bắp, thuốc lá ít phun thuốc trừ sâu, ấu trùng của RAR có khả năng hạn chế mật độ rệp muội từ 20,1 - 89,3% (Quách Thị Ngọ và Nguyễn Thị Hoa, 2005). Để góp phần giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu trên cây ăn quả (CAQ) có múi và phát huy đầy đủ hơn vai trò của RAR, chúng tôi thực hiện đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp Dideopsis aegrota Fabricius và Syrphus ribesii Linnaeus và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở Hà Nội và phụ cận ” . 2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài Đề tài đã nghiên cứu một cách hệ thống về đặc điểm hình thái, sinh học và một số yếu tố tác động đến sự phát sinh, phát triển của 2 loài RAR (D. aegrota và S. ribesii) ăn rệp muội hại CAQ có múi tại Chương Mỹ (Hà Nội), các kết quả này là những tư liệu khoa học mới để sử dụng trong công tác nghiên cứu và đào tạo. 2.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Đề tài đã đề xuất sử dụng 2 loài RAR (D. aegrota, S. ribesii) trong phòng chống rệp muội hại CAQ có múi một cách có hiệu quả, góp phần sản xuất CAQ có múi an toàn, bền vững cho vùng Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. 3. Mục đích, yêu cầu của đề tài 3.1. Mục đích Xác định thành phần RAR (Diptera: Syrphidae) ăn rệp muội hại CAQ có múi 2 và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái học của 2 loài RAR phổ biến trên đồng ruộng (D. aegrota, S. ribesii), từ đó xác định khả năng sử dụng chúng trong việc khống chế số lượng rệp muội hại CAQ có múi ở Hà Nội và phụ cận. 3.2. Yêu cầu - Xác định được thành phần rệp muội và thiên địch của chúng trên CAQ có múi ở Hà Nội và phụ cận. - Xác định đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái học của RAR cánh nâu D. aegrota và RAR vằn vàng S. ribesii. - Đánh giá vai trò của RAR cánh nâu D. aegrota, RAR vằn vàng S. ribesii và khả năng sử dụng chúng trong việc khống chế số lượng rệp muội hại CAQ có múi. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Ruồi ăn rệp cánh nâu D. aegrota, ruồi ăn rệp vằn vàng S. ribesii và rệp muội hại CAQ có múi. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Đặc điểm hình thái, sinh học và một số yếu tố ảnh hưởng đến RAR cánh nâu D. aegrota, RAR vằn vàng S. ribesii. Khả năng sử dụng RAR trong khống chế số lượng rệp muội hại CAQ có múi. 5. Những đóng góp mới của đề tài Đã phát hiện 5 loài ruồi ăn rệp trên cây ăn quả có múi ở Hà Nội và phụ cận, trong đó có 2 loài lần đầu tiên ghi nhận ở vùng nghiên cứu là Dideopsis aegrota Fabricius và Melangyna sp., 2 loài RAR cánh nâu Dideopsis aegrota Fabricius và ruồi ăn rệp vằn vàng Syrphus ribesii Linnaeus là các loài phổ biến, có vai trò quan trọng trong điều hòa số lượng rệp muội trên cây ăn quả có múi ở Hà Nội và phụ cận. Bổ sung những dẫn liệu khoa học mới về đặc điểm sinh học và ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến sự phát sinh, phát triển của ruồi ăn rệp cánh nâu Dideopsis aegrota Fabricius. 6. Cấu trúc của luận án Luận án chính 122 trang, gồm 5 phần: mở đầu (4 trang), chương 1. Tổng quan tài liệu (21 trang), chương 2. Phương pháp nghiên cứu (19 trang), chương 3. Kết quả và thảo luận (76 trang), kết luận và kiến nghị (2 trang), tổng số 114 tài liệu tham khảo (gồm 43 tài liệu tiếng Việt Nam, 71 tài liệu tiếng Anh). 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài Trong hệ sinh thái đồng ruộng, mối quan hệ giữa cây trồng, sâu hại và thiên địch luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Việc nông dân sử dụng nhiều thuốc trừ sâu không những gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng đến nhiều loài thiên địch trong vườn CAQ có múi. Điều tra xác định những loài thiên địch của dịch hại cây trồng đồng thời nhân nuôi thiên địch có triển vọng sử dụng trong biện pháp sinh học đã trở thành tâm điểm của biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM (Hà Quang Hùng, 1998). Nhiều loài thiên địch đã được nghiên cứu nhân nuôi trở thành sản phẩm thương mại như tác nhân sinh học có ý nghĩa áp dụng phòng chống dịch hại có hiệu quả (Nguyễn Văn Đĩnh và cs., 2004). Ở Hà Lan loài ruồi ăn rệp E. balteatus đã được nhân nuôi để tiêu diệt rệp vừng và nhiều loài rệp muội hại cây trồng (Koppert, 2013). Ở Việt Nam biện pháp sinh học trên CAQ có múi chưa được áp dụng một cách rộng rãi, đặc biệt vấn đề bảo vệ nhóm kẻ thù tự nhiên chưa được quan tâm nghiên cứu nhiều. 1.2. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước 1.2.1.Thành phần rệp muội và thiên địch của chúng 1.2.1.1.Thành phần rệp muội Theo Emden (1972) cho biết trên thế giới có 3805 loài rệp muội được phân bố thành 10 họ phụ. 1.2.1.2. Thiên địch của rệp muội Về thành phần ruồi ăn rệp (RAR) của rệp muội đã được nhiều tác giả nghiên cứu. Trên thế giới đã phát hiện có khá nhiều RAR thuộc họ Syrphidae như theo Emden (1956) có 49 loài, ở Nhật Bản có 200 loài (Tokuichi Shiraki, 1968a, 1968b), tại cộng hòa Czechoslovakia có 63 loài (Kula, 1981), ở vùng núi cao Tiên Shan và Pamir của Liên Xô (cũ) có 101 loài (Pek, 1982), ở Ấn Độ có 129 loài (Thompson, 1981), ở các đỉnh núi cao của Thụy Sỹ có 121 loài (Dethier và Tiefenau, 1982), ở Italy có 39 loài (Burgio và Sommaggio, 2002), ở Thổ Nhĩ Kỳ có 105 loài (Saribiyik, 2003) và ở Ba Lan có 38 loài (Elzbieta, 2006). Từ những kết quả công bố trên thế giới về thành phần loài RAR các tác giả ít đề cập đến loài RAR vằn vàng S. ribesii và RAR cánh nâu D. aegrota, chỉ có loài RAR E. balteatus là được các tác giả đề cập đến nhiều. Ít có những tài liệu nói về thành phần RAR muội hại trên CAQ có múi. 4 1.2.2. Đặc điểm hình thái và sinh học, sinh thái học của ruồi ăn rệp 1.2.2.1. Đặc điểm hình thái của ruồi ăn rệp Đặc điểm hình thái của RAR tập trung chủ yếu vào hệ thống gân cánh, dạng vân, màu sắc cơ thể và cấu trúc phần phụ sinh dục của ruồi trưởng thành, đây là các đặc điểm chủ yếu đang được sử dụng để định loại (Van Veen, 2004), (Stuart and Roger, 2013). 1.2.2.2. Sinh học cơ bản của ruồi ăn rệp Ở Ấn Độ, thời gian sống của trưởng thành 6 loài RAR M. confrater, Scaeva pyrastri, Macrosyrphus sp., E. balteatus, M. corollae và I. scutellaris là từ 4 - 24 ngày (Sharma và Bhalla, 1988). Alfier và Calilung (1981) cho rằng ở Philippine một ruồi cái RAR I. scutellaris đẻ được từ 32 - 51 quả trứng. Trưởng thành cái RAR đẻ trứng ở tập đoàn rệp non có mật độ cao, không đẻ trứng ở những cây đã bị rệp phá hại nặng và không bao giờ đẻ trứng trong quần thể rệp muội đã bị ký sinh (Chandler, 1968), (Tenhunberg và Poehling, 1991), (Scholz và Poehling, 2000), (Sadeghi và Gilbert, 2000a), (Pienda và Marcos, 2005), (Pienda et al., 2007). Sadeghi và Gilbert (2000b), Sutheland et al. (2001) cho rằng tỷ lệ đẻ trứng của RAR E. balteatus và S. ribesii là khác nhau trên các loài rệp muội khác nhau. Các kết quả công bố trên cho thấy trên thế giới chưa có nhiều công bố nghiên cứu về thời gian phát triển các pha phát dục của các loài RAR mà có nhiều công bố nghiên cứu về vị trí đẻ trứng và khả năng đẻ trứng của RAR. 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của ruồi ăn rệp Ruồi ăn rệp không chỉ có sự cạnh tranh về thức ăn với các loài thiên địch ăn rệp khác mà còn bị ong ký sinh tấn công, hầu hết các loài RAR đều bị ong ký sinh, đây chính là mặt hạn chế của RAR (Rotheray, 1984), (Rotheray and Gilbert, 2011). 1.2.4. Vai trò của ruồi ăn rệp và khẳ năng sử dụng chúng Các loài RAR chiếm 53,04% các loài thiên địch trên đồng ruộng và làm giảm 20% quần thể rệp trong vòng 3 tuần khi không có sự tham gia của các loài bọ rùa ăn thịt kích thước lớn (Manhmoud et al., 1983), (Krishan và Orn, 1990), (Agarwala và Yasuda, 2000). Đã có nhiều tác giả công bố về khả năng ăn rệp muội của ấu trùng RAR và đều cho rằng ấu trùng các loài RAR ăn rệp muội cao, trên 200 con rệp muội/ấu trùng (Sadeghi và Gilbert, 2000b), (Alfiler và Calilung, 1981), (Sharma và Bhalla, 1988), (Tenhumberg và Poehling, 1995), (Rao và Nagalingam,1997), (Dadan, 2001), (Dadan et al., 2001). 5 Một số lượng lớn ấu trùng của RAR đã được nhân nuôi để khống chế rệp muội hại cây trồng như ở Kenya đã nhân nuôi loài RAR I. aegyptium để khống chế rệp chè (Sudoi và Rotich, 1977), ở Hà Lan đã nhân nuôi loài RAR E. balteatus để khống chế rệp vừng (Kopper, 2013). Từ những kết quả công bố về vai trò và khả năng sử dụng ấu trùng RAR của các tác giả trên thế giới cho thấy rõ RAR có vai trò đáng kể trong việc khống chế rệp muội ngoài đồng ruộng. 1.3. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 1.3.1. Thành phần rệp muội và thiên địch của chúng 1.3.1.1. Thành phần rệp muội Trên CAQ có múi đã thu thập được 6 loài rệp muội (Homoptera: Aphididae) là A. citricola, A. craccivora, A. gossypii, A. nerri, T. aurantii và M. persicae (Quách Thị Ngọ và Nguyễn Thị Hoa, 2002). 1.3.1.2. Thiên địch của rệp muội Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có 19 loài RAR (Nguyễn Văn Huỳnh và Phan Văn Biết, 2005), ở Thọ Xuân, Thanh Hóa có 3 loài RAR (Lê Văn Ninh và Trần Thị Mai, 2010), ở Hà Nội và Vĩnh Phúc có 12 loài RAR (Quách Thị Ngọ và cs., 2007), ở Gia Lâm, Hà Nội có 7 loài RAR (Bùi Minh Hồng, 2009), ở Thanh Trì, Hà Nội có 5 loài RAR (Nguyễn Xuân Thành, 1998), Các kết quả công bố về thành phần RAR trong nước cho thấy 2 loài RAR (S. ribesii và E. balteatus) đã được tìm thấy trên nhiều loài cây trồng và ở nhiều vùng khác nhau nhưng loài RAR cánh nâu D. aegrotus mới chỉ tìm thấy ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 1.3.2. Đặc điểm hình thái và sinh học, sinh thái học của ruồi ăn rệp 1.3.2.1. Đặc điểm hình thái của ruồi ăn rệp Hà Quang Hùng và Nguyễn Thị Hồng (2005), Hà Quang Hùng và Bùi Minh Hồng (2008) đã mô tả đặc điểm hình thái một số loài RAR như S. ribesii, Leucopis sp., S. confrater, M. zonata, P. quadrifasciatus, E. balteatus, I. scutellaris, I. glaucius, D. lata. 1.3.2.2. Sinh học và sinh thái học của ruồi ăn rệp Kết quả nuôi sinh học 4 loài RAR I. scutellaris, S. miranda, P. crenulatus và D. aegrotus cho thấy chúng có vòng đời ngắn, khoảng 3 tuần (Bùi Hải Sơn và Nguyễn Thị Diệp, 1990), (Quách Thị Ngọ, 2000b), (Nguyễn Văn Huỳnh và Phan Văn Biết, 2005), (Quách Thị Ngọ và Lê Thị Tuyết Nhung, 2009). Các kết quả tương tự của Hà Quang Hùng và Nguyễn Thị Hồng (2005), Bùi 6 Minh Hồng (2009) cho biết vòng đời loài ruồi E. balteatus từ 19,61 - 21,22 ngày, loài ruồi S. ribesii từ 15,19 - 15,90 ngày, loài ruồi Leucopis sp. từ 14,35 - 14,97 ngày. RAR có sức đẻ trứng khá cao, loài I. scutellaris có thể đẻ được 106,0 - 136,0 quả trứng (Quách Thị Ngọ và Lê Thị Tuyết Nhung, 2009), loài E. balteatus đẻ trung bình 39,5 ± 2,11 quả/trưởng thành (Lê Văn Ninh và Trần Thị Mai, 2010). Các tài liệu công bố trong nước mới chỉ đề cập đến 2 loài RAR (S. ribesii và E. balteatus) là chính, chỉ có 1 tài liệu đề cập về vòng đời của RAR cánh nâu D. aegrotus, chưa có công trình nào nghiên cứu sâu về sinh học, sinh thái học của loài RAR cánh nâu D. aegrotus. 1.3.3. Vai trò của ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng Khi đánh giá khả năng tiêu diệt con mồi của loài ruồi I. scutellaris, D. aegrotus, S. ribesii, Clythia sp., E. balteatus và Leucopis sp. với thức ăn là các loài rệp muội khác nhau, các công bố đều cho rằng khả năng ăn rệp muội trong phòng thí nghiệm và khả năng khống chế rệp muội của ấu trùng các loài RAR ngoài đồng ruộng là khác nhau (Bùi Hải Sơn và Nguyễn Thị Diệp, 1990), (Nguyễn Văn Huỳnh và Phan Văn Biết, 2005), (Hà Quang Hùng và Nguyễn Thị Hồng, 2005), (Bùi Minh Hồng và Hà Quang Hùng, 2007b), (Bùi Minh Hồng, 2009), (Quách Thị Ngọ và Lê Thị Tuyết Nhung, 2009), (Lê Văn Ninh và Trần Thị Mai, 2010). RAR có vai trò lớn trong hạn chế rệp muội, chúng có khả năng tiêu diệt 60,70% - 89,30% rệp muội trên cây và số lượng rệp bi tiêu diệt tỷ lệ thuận với mật độ ấu trùng RAR có trên cây (Quách Thị Ngọ và Nguyễn Thị Hoa, 2005), (Quách Thị Ngọ và cs., 2007). Việc đánh giá vai trò của RAR chủ yếu đề cập đến 2 loài RAR (S. ribesii và E. balteatus) là chính, có 1 tài liệu đề cập khả năng ăn rệp muội T. citricidus của ấu trùng RAR cánh nâu D. aegrotus, chưa có công trình nghiên cứu nào đánh giá sâu về vai trò của RAR cánh nâu D. aegrotus ngoài đồng ruộng. CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh học, sinh thái học của RAR cánh nâu D. aegrota, RAR vằn vàng S. ribesii được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có múi, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Điều tra thành phần rệp muội và thiên địch, đánh giá vai trò của RAR cánh nâu D. aegrota, RAR vằn vàng S. ribesii và khả năng sử dụng chúng vv được 7 tiến hành tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), huyện Văn Giang (Hưng Yên), huyện Cao Phong (Hòa Bình). 2.2. Thời gian nghiên cứu Đề tài được thực hiện từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 5 năm 2013. 2.3. Vật liệu và dụng cụ nghiên cứu 2.3.1. Vật liệu nghiên cứu - Cây cam, chanh, quýt, bưởi. - Rệp muội xanh A. spiraecola, rệp muội nâu đen T. aurantii. - Loài RAR cánh nâu D. aegrota và RAR vằn vàng S. ribesii. - Thuốc bảo vệ thực vật: Polytrin 440EC, Supracide 40EC, Dầu khoáng DC- Tron Plus 98.8EC. 2.3.2. Dụng cụ nghiên cứu - Lọ đựng mẫu, đĩa petri, lam kính, kính lúp cầm tay điều tra ngoài đồng, kính lúp soi nổi 2 mắt, kính lúp soi nổi kết nối máy tính, hộp nuôi sâu, lồng nuôi sâu, giấy lọc 2.4. Nội dung nghiên cứu Đề tài có 03 nội dung nghiên cứu là: - Nghiên cứu thành phần thiên địch của rệp muội hại CAQ có múi ở vùng Hà Nội và phụ cận. - Xác định đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái học của RAR cánh nâu D. aegrota và RAR vằn vàng S. ribesii. - Đánh giá vai trò của RAR cánh nâu D. aegrota, RAR vằn vàng S. ribesii và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại CAQ có múi. 2.5. Phương pháp nghiên cứu 2.5.1. Phương pháp điều tra, thu thập xác định thành phần thiên địch của rệp muội hại cây ăn quả có múi ở vùng Hà Nội và phụ cận 2.5.1.1. Phương pháp điều tra thành phần thiên địch và rệp muội Phương pháp điều tra thu thập thành phần rệp muội và thiên địch trên CAQ có múi theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng 2010 (QCVN01-38: 2010/BNNPTNT). - Điều tra tự do và liên tục theo giai đoạn sinh trưởng của cây (7 ngày/lần). Điều tra trên các vườn CAQ có múi ở giai đoạn thời kỳ kiến thiết cơ bản (KTCB) và thời kỳ kinh doanh (KD) tại Chương Mỹ (Hà Nội), Cao Phong (Hòa Bình) và Văn Giang (Hưng Yên). 2.5.1.2. Phương pháp nghiên cứu về mức độ hại của rệp muội xanh A. spiraecola trên cây ăn quả có múi. Đánh giá mức độ hại của rệp muội xanh A. spiraecola trên lá non CAQ có múi theo QCVN01-38: 2010/BNNPTNT (BNN&PTNT, 2010). 8 - Điều tra theo điểm (1 tháng một lần) trên vườn trồng cây cam, chanh, quýt, bưởi ở giai đoạn thời kỳ KTCB và thời kỳ KD, tiến hành trong năm 2011 và 2012 tại Chương Mỹ (Hà Nội). 2.5.1.3. Phương pháp nghiên cứu vị trí số lượng của các ấu trùng ruồi ăn rệp trên cây ăn quả có múi Điều tra phát hiện vị trí số lượng của các ấu trùng RAR trên cây cam, chanh, quýt, bưởi tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Cao Phong (Hòa Bình) và Văn Giang (Hưng Yên) theo phương pháp điều tra cơ bản dịch hại Nông nghiệp và thiên địch của chúng (Viện Bảo vệ thực vật, 1997). Số điểm điều tra là 150 điểm/huyện, tiến hành trong năm 2010 đến 2012. 2.5.1.4 Phương pháp phân loại côn trùng bắt mồi, côn trùng ký sinh của chúng Phương pháp phân loại rệp muội hại và côn trùng bắt mồi, côn trùng ký sinh được thực hiện tại Viện Bảo vệ thực vật, so với Bộ mẫu chuẩn Quốc gia tại Viện Bảo vệ thực vật và khóa định loại của Van Veen (2004) với sự giúp đỡ của GS.TS. Phạm Văn Lầm và GS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh. Riêng các mẫu vật ruồi ăn rệp gửi đi Đại học Guelph (Canada) và được GS.TS. Stephen A. Marshall giám định. 2.5.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh học của 2 loài ruồi ăn rệp (D. aegrota, S. ribesii) 2.5.2.1. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái, kích thước các pha phát dục của 2 loài ruồi ăn rệp (D. aegrota, S. ribesii) - Mẫu ruồi ăn rệp (RAR) và các pha phát dục của chúng được thu trên các vườn CAQ có múi tại Chương Mỹ (Hà Nội), Cao Phong (Hòa Bình) và Văn Giang (Hưng Yên), mang về phòng thí nghiệm, sau đó tiến hành mô tả đặc điểm hình thái, màu sắc, đo kích thước từng pha phát dục như sải cánh, chiều dài cơ thể, chiều rộng cơ thể với n = 30 theo QCVN01-38: 2010/BNNPTNT (BNN&PTNT, 2010). 2.5.2.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học của 2 loài ruồi ăn rệp (D. aegrota, S. ribesii) Nghiên cứu đặc điểm sinh học của 2 loài RAR (D. aegrota, S. ribesii ) theo Emden (1972). * Tập tính sống, thời gian phát triển của các pha phát dục Thu thập ruồi trưởng thành trên các vườn CAQ có múi ngoài tự nhiên tại Chương Mỹ (Hà Nội) thả vào lồng nuôi sâu (100cm x 100cm x 100cm) với n =30, trong lồng nuôi sâu có sẵn 1 đĩa petri có lộc cam non có nhiều rệp muội xanh A. spiraecola (tuổi 2 và 3) đặt trên giấy lọc ẩm, 1 đĩa petri đựng mật ong 10% để cho trưởng thành ăn thêm. Khi trưởng thành đẻ trứng, dùng bút lông tách từng quả trứng đặt trên lá cam non có nhiều rệp muôi xanh A. spiraecola, phía dưới để giấy lọc ẩm rồi đưa vào hộp [...]... 2 loài RAR trên có sức sinh sản khá cao, đây là ưu điểm của 2 loài RAR 3.3 Đặc điểm sinh thái học của 2 loài ruồi ăn rệp (D aegrota, S ribesii) và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi 3.3.1 Đặc điểm sinh thái học của loài ruồi ăn rệp D aegrota 3.3.1.1 Sự phân bố của ruồi ăn rệp trên cây ăn quả có múi Tại 3 địa điểm (Chương Mỹ, Cao Phong, Văn Giang) ấu trùng RAR cánh... biết được nhóm ruồi ăn rệp trên đồng ruộng để bảo vệ và khích lệ chúng làm tăng hiệu quả phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi Tiếp tục nghiên cứu khả năng nhân nuôi để sử dụng 2 loài ruồi ăn rệp (D aegrota, S ribesii) trong phòng chống sinh học rệp muội hại cây ăn quả có múi nói riêng và cây trồng nói chung 24 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1 Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền,... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thành phần thiên địch của rệp muội hại cây ăn quả có múi ở vùng Hà Nội và phụ cận 3.1.1 Thành phần và mức độ hại của các loài rệp muội 3.1.1.1 Thành phần và mức độ phổ biến của các loài rệp muội Thành phần rệp muội hại trên cây ăn quả (CAQ) có múi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) , Cao Phong (Hoà Bình) và Văn Giang (Hưng Yên) là khá phong phú và có sự tương đồng với nhau về thành... và ẩm độ là 88,29% Thức ăn thêm cho trưởng thành RAR sau khi vũ hóa là mật ong 10% đựng trong đĩa petri - Chỉ tiêu theo dõi: thời điểm trứng nở, ấu trùng các tuổi lột xác, ấu trùng vào nhộng và trưởng thành vũ hóa 2.5.3 Phương pháp nghiên cứu sinh thái học của 2 loài ruồi ăn rệp (D aegrota, S ribesii) và khẳ năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại CAQ có múi 2.5.3.1 Nghiên cứu sinh thái học. .. Kết luận 1) Ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) , Cao Phong (Hoà Bình) và Văn Giang (Hưng Yên), thành phần côn trùng bắt mồi trên 5 loài rệp muội hại cây ăn quả có múi gồm 12 loài, trong đó có 6 loài bọ rùa, 1 loài kiến vàng 5 loài ruồi ăn rệp (RAR) Trong 5 loài RAR có 2 loài lần đầu tiên ghi nhận ở vùng nghiên cứu là Dideopsis aegrota Fabricius và Melangyna sp., 2 loài RAR thường xuyên có mặt trên đồng ruộng có. .. 46,89% Với các kết quả nghiên cứu trên cho thấy bước đầu thả ấu trùng của 2 loài RAR (D aegrota, S ribesii) vào trong hệ sinh thái vườn CAQ có múi để khống chế các loài rệp muội đạt hiệu quả rõ rệt điều đó mở ra triển vọng nghiên cứu sâu hơn về khả năng sử dụng ấu trùng loài RAR trong việc hạn chế rệp muội hại trên CAQ có múi và cây trồng khác Tóm lại: Hai loài RAR (D aegrota, S ribesii ) có tỷ lệ bắt gặp... muội hại cây ăn quả có múi * Khả năng phát triển của rệp muội trên cây đậu đen làm thức ăn nhân nuôi RAR + Thí nghiệm được tiến hành với 2 công thức thả rệp muội (rệp muội xanh, rệp muội đen) trên cây đậu đen (Vigna unguiculata) + Chỉ tiêu theo dõi: đếm số lượng rệp muội xanh và rệp muội đen qua từng thời kì phát triển của cây đậu đen: 2 lá, 5 lá, 11 lá, ra hoa, hình thành quả * Khả năng ăn mồi của... Fabricius và ruồi ăn rệp vằn vàng Syrphus ribesii Linnaeus 3.2.1 Đặc điểm hình thái và sinh học của loài ruồi ăn rệp cánh nâu Dideopsis aegrota Fabricius 3.2.1.1 Đặc điểm hình thái ruồi ăn rệp cánh nâu D aegrota Ruồi ăn rệp cánh nâu D aegrota phát triển trải qua 4 pha phát dục là: Trứng có 13 màu trắng trong, chiều dài 2,03 ± 0,08 mm, chiều rộng 1,32 ± 0,11 mm; Ấu trùng hình thon dài, màu nâu trong, trên... loài ruồi này có thời gian phát triển (vòng đời) dài hơn thời gian phát triển của rệp muội xanh và rệp muội nâu đen, không thể hiện tính chuyên hóa cao, khả năng sống sót thấp khi rệp muội ít, không có khả năng tìm kiếm rệp muội khi rệp muội có mật độ thấp, không có khả năng chống chịu được với các loại thuốc trừ sâu và thường có đỉnh cao xuất hiện muộn (chậm) 2 tuần so với đỉnh cao mật độ rệp muội. .. spiraecola gây hại nặng trên cây cam và cây chanh ở cả 2 thời kỳ KTCB và thời kỳ KD, gây hại trung bình trên cây bưởi và gây hại nhẹ trên cây quýt Mức độ hại của rệp muội xanh A spiraecola trên CAQ có múi thời kỳ KTCB cao hơn thời kỳ kinh doanh 3.1.2 Thành phần và mức độ phổ biến của côn trùng bắt mồi rệp muội hại cây ăn quả có múi 3.1.2.1 Thành phần và mức độ phổ biến của côn trùng bắt mồi Thành phần côn . sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp Dideopsis aegrota Fabricius và Syrphus ribesii Linnaeus và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở Hà Nội và phụ. ribesii) và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi 3.3.1. Đặc điểm sinh thái học của loài ruồi ăn rệp D. aegrota 3.3.1.1 Sự phân bố của ruồi ăn rệp trên cây ăn quả. pháp nghiên cứu sinh thái học của 2 loài ruồi ăn rệp (D. aegrota, S. ribesii) và khẳ năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại CAQ có múi 2.5.3.1. Nghiên cứu sinh thái học của 2 loài ruồi
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở hà nội và phụ cận., tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở hà nội và phụ cận., tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở hà nội và phụ cận.

Từ khóa liên quan