bài giảng thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính chương 1, 2, 3&4 - ths. phan thị kim phương

72 1,467 4
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 07:05

THANH TRA V THANH TRA V À À GI GI   I QUY I QUY   T KHI T KHI   U N U N   I I H H À À NH CH NH CH Í Í NH NH Th.s Phan Th Ging viên Hc vin Hành chính KT CU MÔN HC 5. Th tc KNHC & gii quyt KNHC 4. Nhng vn n v KN & KNHC 3. Hot ng thanh tra vàánh giá kt qu 2. H thng thanh tra 1. Nhng vn n v thanh tra Chng 3 HOT NG THANH TRA VÀÁNH GIÁ KT QU HOT NG THANH TRA I. HOT NG THANH TRA Chng 3 HOT NG THANH TRA VÀÁNH GIÁ KT QU HOT NG THANH TRA I. HOT NG THANH TRA II.ÁNH GIÁ KT QU HOT NG THANH TRA I. HOT NG THANH TRA 1. Quy trình hot ng thanh tra 2. Giám sát, kim tra hot ng oàn thanh tra 1. QUY TRÌNH HOT NG THANH TRA Thông t s 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 Quy nh quy trình tin hành mt cuc thanh tra Thông t s 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 Quy nh quy trình tin hành mt cuc thanh tra 1. QUY TRÌNH HOT NG THANH TRA Xác nh vn  Lp k hoch Chun b iu kin T ch c th!c hin Kt thúc thanh tra Công tác sau TT 1. QUY TRÌNH HOT NG THANH TRA 1.1. Xác nh vn  c"n TT Th nht, xut phát t nhng nhim v trng tâm trong công tác qun lý nhàc ca các cp, các ngành: -Vn  nh hng sâu sc n qun lý nhàc; - Vn n nhiu ngành, nhiu lnh vc qun lý; - Vn  có tính cht cp thit, bc xúc. 1. QUY TRÌNH HOT NG THANH TRA 1.1. Xác nh vn  c"n TT Khó#$%&: + Cùng mt thi im có nhiu vn  nh hng sâu sc n qun lý nhàc cn c thanh tra; + Có nhiu vn  có tính cht cp thit, bc xúc cn c thanh tra; + Ch th !! " !ng có nhiu nhim v khác nhau trong QLNN; + Thông tin thiu, không  tin c#y; + Ch th thanh tra thiu hiu bit sâu sc v mt, mt s$ lnh vc nào ó; + Quan im ca lãnh %o. 1. QUY TRÌNH HOT NG THANH TRA 1.1. Xác nh vn  c"n TT Th, xut phát t chính c& quan thanh tra phát hin v vic có du hiu vi ph%m pháp lu#t. Th hai, xut phát t&, th KN, TC ca công dân, t' chc. Th ba, xut phát t yêu cu ca các t' chc (ng, QH, H(ND, các CQ khác ca Nhàc, c& quan công lu#n, t' chc oàn th xã hi. [...]... QUY TRÌNH HO T Xác )nh V( NG THANH TRA Hoàn t t h' ( ) c thanh tra L#p k ho%ch Chu-n b) ( T/ch c th c hi n 1.5.K t thúc thanh tra - Quy t nh thanh tra; - Biên b n thanh tra; - Báo cáo, gi i trình c a TTT; - Báo cáo k t qu thanh tra; - K t lu n thanh tra; - VB x+ lý, ki n ngh vi c x+ lý; - Các tài li u khác có liên quan 1 QUY TRÌNH HO T NG THANH TRA Xác )nh V( L#p k ho%ch Chu-n b) ( T/ch c th c hi n K... oàn thanh tra Ng ,i ra quy t nh thanh tra 2 GIÁM SÁT, KI2M TRA HO T NG OÀN THANH TRA Quy tt nh Quy nh ss 346/2008/Q -TTCP 45/2008/Q -TTCP 356 ngày 22/12/2008 ban hành ngày 22/12/2008 ban hành Quy ch giám sát, ki m tra Quy ch giám sát, ki m tra ho tt ng oàn thanh tra ho ng oàn thanh tra 2 GIÁM SÁT, KI2M TRA HO T NG OÀN THANH TRA 2.1 Giám sát ho t ng oàn thanh tra 2.2 Ki m tra ho t ng oàn thanh tra 2.1... HO T NG THANH TRA Ai xây d ng k ho ch thanh tra? Tr ng oàn thanh tra 1.2 L p k ho ch thanh tra Th Ai phê duy t (ra) Q TT? " ng CQTT ho*c Th " ng CQ qu n lý cùng c p Xác )nh rõ m c ích thanh tra Xác )nh rõ n i dung thanh tra Xác )nh rõ yêu c u thanh tra 1 QUY TRÌNH HO T NG THANH TRA Xác )nh rõ $i t ng thanh tra Xác )nh rõ nh ng v n tâm trong thanh tra 1.2 L p k ho ch thanh tra tr ng Xác )nh thành viên... k ho%ch Chu-n b) ( T/ch c th c hi n 1.5.K t thúc thanh tra NG THANH TRA a ra k t lu n thanh tra Ng ,i ra Q TT nh n -c VB BCKQTT 15 ngày Ra v%n b n k t lu n thanh tra G+i Th *ng / CQQLNN cùng c p 1 QUY TRÌNH HO T Xác )nh V( L#p k ho%ch Chu-n b) ( T/ch c th c hi n 1.5.K t thúc thanh tra NG THANH TRA Công b k t lu n thanh tra T ch c cu c h0p t i CQ, 1 -c TT công b chính th c k t lu n thanh tra 1 QUY TRÌNH... TRÌNH HO T NG THANH TRA Xác )nh V( L#p k ho%ch Chu-n b) ( T/ch c th c hi n 1.5.K t thúc thanh tra Báo cáo k t qu thanh tra a ra k t lu n thanh tra Công b k t lu n thanh tra Hoàn t t h' ( ) c thanh tra 1 QUY TRÌNH HO T Xác )nh V( L#p k ho%ch Chu-n b) ( T/ch c th c hi n 1.5.K t thúc thanh tra NG THANH TRA Báo cáo k t qu thanh tra K t thúc cu c thanh tra 15 ngày Tr *ng oàn TT có VB báo cáo KQTT G+i ng... (oàn thanh tra Xác )nh rõ ph &ng pháp ti n hành thanh tra Xác )nh rõ th i h%n thanh tra Xác )nh kinh phí, ph &ng ti n v#t ch t cho vi c thanh tra 1 QUY TRÌNH HO T NG THANH TRA Xác )nh V( Nghiên c u t'ng quan v v vi c L#p k ho%ch Quán tri t m c ích, yêu c u và ph%m vi thanh tra 1.3 Chu n b i u ki n c"n thi t Xây d ng + & , yêu c u $i t ng thanh tra báo cáo T#p hu n, h p oàn Thông báo v i $i t v vi c thanh. .. thanh tra ng thanh tra Chu-n b) các i u ki n c n thi t khác 1 QUY TRÌNH HO T NG THANH TRA Xác )nh V( Công b$ quy t )nh thanh tra L#p k ho%ch Yêu c u $i t ng thanh tra cung c p thông tin, tài li u, báo cáo, gi i trình Chu-n b) ( 1.4 T ch c th!c hi n thanh tra Yêu c u c& quan, t' ch c, cá nhân cung c p thông tin, tài li u liên quan n n i dung thanh tra Nghiên c u, phân tích báo cáo c a $i t ng thanh tra. .. t - :; ,i ra Q TT; - Th *ng CQ, 1 < n / ) lý tr!c ti p thành viên TT; - =>, CC -c ng ,i ra Q TT c+ ?@ ng oàn thanh tra Ng ,i giám sát là ai? 2.1 Giám sát ho t - / *ng oàn TT; - Thành viên TT ng oàn thanh tra Giám sát ai? 2.1 Giám sát ho t ng oàn thanh tra N i dung giám sát Giám sát nh ng gì? 2.1 Giám sát ho t -Yêu c u (TT )nh k3 báo cáo; - Báo cáo b4ng VB v i ng i ra Q(TT v k t qu GS; ng oàn thanh. .. th-m tra, xác minh, &, ($i tho%i, ch t v n $i t ng thanh tra v k t qu t'ng h p s& b 1 QUY TRÌNH HO T NG THANH TRA Xác )nh V( Niêm phong tài li u L#p k ho%ch Ki m kê tài s n Chu-n b) ( Tr ng c u giám )nh T ch c th!c hi n thanh tra T%m ình ch1 hành vi vi ph%m T%m gi ti n, / v#t, gi y phép c p ho*c s2 d ng trái pháp lu#t c X2 lý nh ng v n c n thi t trong quá trình thanh tra 1 QUY TRÌNH HO T NG THANH TRA. .. TT ng oàn thanh tra GS nh7m m c ích gì? 2.1 Giám sát ho t K p th,i gi i quy t khó kh%n, v 8ng m9c ng oàn thanh tra GS nh7m m c ích gì? 2.1 Giám sát ho t B o m chính xác, khách quan, k p th,i ng oàn thanh tra Nguyên t9c giám sát? 2.1 Giám sát ho t B o m t thông tin, tài li u ng oàn thanh tra Nguyên t9c giám sát? 2.1 Giám sát ho t Không can thi p trái pháp lu t vào ho t ng c a TT ng oàn thanh tra Nguyên . ng thanh tra và ánh giá kt qu 2. H thng thanh tra 1. Nhng vn n v thanh tra Chng 3 HOT NG THANH TRA VÀÁNH GIÁ KT QU HOT NG THANH TRA I. HOT NG THANH TRA Chng. NG THANH TRA VÀÁNH GIÁ KT QU HOT NG THANH TRA I. HOT NG THANH TRA II.ÁNH GIÁ KT QU HOT NG THANH TRA I. HOT NG THANH TRA 1. Quy trình hot ng thanh tra 2. Giám sát, kim tra. HOT NG THANH TRA Xác )nh V( L#p k ho%ch Chu-n b)(. Hoàn tt h'()c thanh tra T/chc thc hin 1.5.Kt thúc thanh tra - Quyt nh thanh tra; - Biên b n thanh tra; - Báo cáo,
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính chương 1, 2, 3&4 - ths. phan thị kim phương, bài giảng thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính chương 1, 2, 3&4 - ths. phan thị kim phương, bài giảng thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính chương 1, 2, 3&4 - ths. phan thị kim phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn