BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐL TUẦN HOÀNTHPT Nguyễn Viết Xuân pptx

22 7,053 61
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 06:20

THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương BÀI TẬP CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐL TUẦN HOÀN 2.1 Những đặc trưng nào sau đây của đơn chất, nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân ? A. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi. B. Tỉ khối. C. Số lớp electron. D. Số electron lớp ngoài cùng. 2.2 Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây luôn nhường 1 electron trong các phản ứng hoá học ? A. Na ở ô 11 trong bảng tuần hoàn. B. Mg ở ô 12 trong bảng tuần hoàn. C. Al ở ô 13 trong bảng tuần hoàn. D. Si ở ô 14 trong bảng tuần hoàn. 2.3 Các nguyên tử của nhóm IA trong bảng tuần hoàn có đặc điểm chung nào về cấu hình electron, mà quyết định tính chất của nhóm ? THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương A. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử. B. Số electron lớp K bằng 2. C. Số lớp electron như nhau. D. Số electron lớp ngoài cùng bằng 1. 2.4 Nguyên tử của nguyên tố nào trong nhóm VA có bán kính nguyên tử lớn nhất ? A. Nitơ (Z= 7) B. Photpho (Z = 15) C. asen (Z = 33) D. Bitmut (Z = 83) 2.5 Dãy nguyên tử nào sau đây được xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần ? A. I, Br, Cl, P B. C, N, O, F. C. Na, Mg, Al, Si D. O, S, Se, Te. 2.6 Cho dãy các nguyên tố nhóm IIA : Mg – Ca – Sr – Ba. Từ Mg đến Ba, theo chiều điện tích hạt nhân tăng, tính kim loại thay đổi theo chiều nào sau đây? A. Tăng dần B. giảm dần C. tăng rồi giảm D. giảm rồi tăng 2.7 Cho dãy các nguyên tố hoá học nhóm VA : N – P – as – Sb – Bi. Từ N đến Bi, theo chiều điện tích hạt nhân tăng, tính phi kim thay đổi theo chiều : THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương A. tăng dần B. giảm dần C. tăng rồi giảm D. giảm rồi tăng 2.8 Cho các nguyên tố Li, Na, K, Rb, Cs thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn. Trong số các nguyên tố trên, nguyên tố có năng lượng ion hoá thứ nhất nhỏ nhất là A. Li (Z = 3) B. Na (Z = 11) C. Rb (Z = 37) D. Cs (Z = 55) 2.9 Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho biết các giá trị nào sau đây ? A. Số electron hoá trị. B. Số proton trong hạt nhân. C. Số electron trong nguyên tử. D. b, c đúng. 2.10 Cho dãy nguyên tố F, Cl, Br, I. Độ âm điện của dãy nguyên tố trên biến đổi như thế nào theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử ? A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay đổi. D. Vừa giảm vừa tăng. 2.11 Độ âm điện của dãy nguyên tố : Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13), P (Z = 15), Cl (Z = 17) biến đổi theo chiều nào sau đây ? THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay đổi. D. Vừa giảm vừa tăng. 2.12 Tính chất bazơ của dãy các hiđroxit : NaOH, Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 biến đổi theo chiều nào sau đây ? A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay đổi. D. Vừa giảm vừa tăng. 2.13 Tính chất axit của dãy các hiđroxit : H 2 SiO 3 , H 2 SO 4 , HClO 4 biến đổi theo chiều nào sau đây? A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay đổi. D. Vừa giảm vừa tăng. 2.14 Nguyên tố Cs trong nhóm IA được sử dụng để chế tạo tế bào quang điện bởi vì trong số các nguyên tố không có tính phóng xạ, Cs là kim loại có A. giá thành rẻ, dễ kiếm. B. năng lượng ion hoá thứ nhất nhỏ nhất. C. bán kính nguyên tử nhỏ nhất. D. năng lượng ion hoá thứ nhất lớn nhất. 2.15 Thứ tự tăng dần tính axit của H 2 SO 3 , HClO 3 , HBrO 3 , HIO 3 được sắp xếp là: THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương A. H 2 SO 3 < HIO 3 < HBrO 3 < HClO 3 B. H 2 SO 3 < HClO 3 < HBrO 3 < HIO 3 C. HClO 3 < HBrO 3 < HIO 3 < H 2 SO 3 D. HIO 3 < HBrO 3 < HClO 3 < H 2 SO 3 2.16 Tính bazơ của các hiđroxit CsOH, Ba(OH) 2 , Sr(OH) 2 , Mg(OH) 2 được sắp xếp theo trật tự nào? A. Mg(OH) 2 > Sr(OH) 2 > Ba(OH) 2 > CsOH B.CsOH>Mg(OH) 2 > Sr(OH) 2 > Ba(OH) 2 C. CsOH > Ba(OH) 2 > Sr(OH) 2 > Mg(OH) 2 D.Ba(OH) 2 >Sr(OH) 2 > Mg(OH) 2 > CsOH 2.17 Cho 6,4 g hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA, thuộc hai chu kì liên tiếp, tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí hiđro (đktc). Các kim loại đó là A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba. 2.18 Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là A. các nguyên tố s. B. các nguyên tố p. C. các nguyên tố s và các nguyên tố p. D. các nguyên tố d. THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương 2.19 Trong bảng tuần hoàn, nhóm nào sau đây có hóa trị cao nhất với oxi bằng 1 ? A. Nhóm IA B. Nhóm IIA C. Nhóm IIIA D. Nhóm IVA 2.20 Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây là sai ? A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử. B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. C. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng. D. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột. 2.21 Nguyên tố hoá học canxi (Ca) có số hiệu nguyên tử là 20, chu kì 4, nhóm IIA. Điều khẳng định nào sau đây về Ca là sai ? A. Số e ở vỏ ngtử của ngtố đó là 20 B. Vỏ của ngtử có 4 lớp e và lớp ngoài cùng có 2 e. C. Hạt nhân của canxi có 20 p. D. Ngtố hoá học này là phi kim. THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương 2.22 Bảng tuần hoàn (BTH) do nhà bác học Nga Men-đê-lê-ép phát minh vào năm 1869, đã có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của hoá học và các ngành khoa học khác. Khi biết vị trí của một nguyên tố hoá học trong bảng HTTH ta có thể suy ra số lượng (1) và (2) trong hạt nhân, (3) nguyên tử và số (4) ngoài cùng. Từ đó có thể suy ra (5) hoá học cơ bản của nó. 2.23 Nguyên tố A có tổng số hạt (proton, nơtron, electron) trong nguyên tử bằng 36. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là ở chu kì 3. Điền đầy đủ các thông tin cần thiết, cho sẵn (A, B, C hay D) vào các khoảng trống trong các câu sau : Kí hiệu hóa học của nguyên tố A là …. (1) Cấu hình electron của A là (2) Công thức oxit cao nhất của A là…. (3) Công thức hiđroxit cao nhất của A là…. (4) Tính chất hoá học cơ bản của hiđroxit cao nhất của A là (5). 2.24 X và Y là hai nguyên tố thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong cùng một nhóm A của bảng HTTH, X có điện tích hạt nhân nhỏ hơn Y. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 32. Xác định hai nguyên tố X và Y trong số các đáp án sau ? THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương A. Mg (Z = 12) và Ca (Z = 20). B. Al (Z = 13) và K (Z = 19). C. Si (Z = 14) và Ar (Z = 18). D. Na (Z = 11) và Ga (Z = 21). 2.25 Chọn các từ và cụm từ thích hợp (a, b, c ) cho sẵn để điền vào chỗ trống trong các câu sau : – Tính axit – bazơ của các oxit và hiđroxit biến đổi (1) theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. – Trong một chu kì, tính kim loại của các nguyên tố hoá học (2) , tính phi kim (3) theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. – Độ âm điện đặc trưng cho khả năng (4) của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử. – Nguyên tử có độ âm điện lớn nhất là (5) , nguyên tử có độ âm điện nhỏ nhất là (6) – Số obitan nguyên tử (AO) trong một phân lớp s là …(7)…, trong một phân lớp p là (8), trong một phân lớp d là (9), trong một phân lớp f là (10). a. F b. Fr c. 1 d. 3 e. 5 f. 7 THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương g. tăng dần h. giảm dần i. tuần hoàn. k. hút electron 2.26 Cấu hình electron của nguyên tố X là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 , số nơtron trong hạt nhân là 18. Hãy điền đầy đủ thông tin cho sẵn vào các khoảng trống trong đoạn văn sau : Nguyên tố X thuộc chu kì (1) , nhóm (2). Nguyên tố X là một (3) có kí hiệu hoá học là (4) Trong các phản ứng hoá học, đơn chất X thể hiện tính (5) mạnh. a. VIIA b. 3 c. 35 17 Cl d. phi kim e. oxi hoá f. khử 2.27 Tính axit của các axit HCl, HBr, HI, H 2 S được sắp xếp theo trật tự nào? A. HCl > HBr > HI > H 2 S B. HI > HBr > HCl > H 2 S C. H 2 S > HCl > HBr > HI D. H 2 S > HI > HBr > HCl 2.28 Nguyên tố nào trong số các nguyên tố sau đây có công thức oxit cao nhất ứng với công thức R 2 O 3 ? A. Mg B. Al C. Si D. P 2.29 Khi xếp các nguyên tố hoá học theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn ? A. Số khối. B. Số electron ngoài cùng. THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương C. Độ âm điện. D. Năng lượng ion hoá. 2.30 Các nguyên tố hoá học trong nhóm VIIIA có đặc điểm chung nào về cấu tạo nguyên tử trong các liệt kê sau đây ? A. Phân tử chỉ gồm một nguyên tử. B. Cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns 2 np 6 . C. Hầu như trơ, không tham gia các phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường. D. Lớp electron ngoài cùng đã bão hoà, bền vững. 2.31 Trong những câu sau đây, câu nào đúng đánh dấu x vào cột Đ, còn câu nào sai đánh dấu x vào cột S. TT Nội dung Đ S 1 Bảng tuần hoàn gồm 7 chu kì, trong đó có 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn. 2 Bảng tuần hoàn gồm có 8 nhóm, số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng. 3 Các nhóm A có số electron lớp ngoài cùng bằng số thứ tự của nhóm. 4 Các nguyên tố s và p thuộc về các nhóm A. [...]... > S 2- > Cl C Ca2+ > K+ > Cl- > S2D S 2- > Cl - > K+ > Ca2+ 2. 46 Dãy sắp xếp bán kính nào sau đây đúng? A Ne > Na+ > Mg2+ C Na+ > Ne > Mg2+ B Na+ > Mg2+ > Ne D Mg2+ > Na+ > Ne 2. 47 Trong các nguyên tố sau, nguyên tố nào có cùng hóa trị trong oxit cao nhất? A: F, Cl, Br, I B: N, V, As C: Na, K, Cu, Ag THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương D: Cr, Fe, E: Cl, Mn, Ni F: C, Si, Cu, O A A-B-C B D-E-F... 2. 42 Nguyên tố hóa học ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có các electron hóa trị là 3d34s2? A Chu kì 4, nhóm VA B Chu kì 4, nhóm VB C Chu kì 4, nhóm IIA D Chu kì 4, nhóm IIIA 2. 43 Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4 Công thức hợp chất với hiđrô và công thức oxit cao nhất là: THPT Nguyễn Viết Xuân A RH3, R2O3 Dương Thị Hiền Lương B RH4, RO2 C RH5, R2O5 D RH2, RO3 Nguyên tố (X) là phi...THPT Nguyễn Viết Xuân 5 Dương Thị Hiền Lương Các nguyên tố d và f có thể thuộc các nhóm A hoặc các nhóm B 6 Số lớp electron của nguyên tử và ion đều bằng số thứ tự của chu kì trong bảng tuần hoàn 7 Các chu kì nhỏ (1, 2, 3) bao gồm các nguyên tố s, p, còn các chu kì lớn (4, 5, 6, 7) bao gồm các nguyên tố s, p, d, f 2. 32 Ghép đôi các nội dung ở cột A với cột B sao cho... số nơtron D X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học Câu 3:( ĐH khối A 20 07 )Anion X-và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6 Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: A X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20 , chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương... dịch HCl, sinh ra 0,6 72 lít khí H2 (ở đktc) Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1, 12 lít (ở đktc) Kim loại X là A Ba B Ca C Sr D Mg Câu 10: ( ĐH khối A 20 09 ) Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6 Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc A chu kì 4,... dần điện tích hạt nhân, 2 Nguyên tố kim loại b Flo (F) c tính kim loại giảm dần, tính mạnh nhất (trừ nguyên tố phóng xạ) là 3 Nguyên tố phi kim mạnh nhất là phi kim tăng dần THPT Nguyễn Viết Xuân 4 Nhóm nguyên tố hóa Dương Thị Hiền Lương d Xesi (Cs) e ns2np5 (n là số thứ tự của lớp học gồm các phi kim điển hình có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 5 Nhóm nguyên tố hóa học gồm các kim loại electron... kì 2 của bảng tuần 2. 44 hoàn, (X) tạo được hợp chất khí với hiđrô và công thức oxit cao nhất là XO2 Nguyên tố (X) tạo với kim loại (Y) cho hợp chất có công thức Y1X3, trong đó (X) chiếm 25 % theo khối lượng Kim loại (Y) cần tìm là: A Na 2. 45 B Mg C Al D Si Các ion S 2-, Cl-, K+, Ca2+ đều có cấu hình chung là 3s23p6 Hãy sắp xếp chúng theo thứ tự bán kính ion giảm dần: A S 2- > Cl - > K+ > Ca2+ B K+ > Ca2+... N E Nguyên tố khác 2. 50 Để tác dụng vừa đủ với dung dịch 2, 42g một muối sunfat kim loại R cần dùng 62, 4g dung dịch BaCl2 10% Sau khi loại bỏ kết tủa, còn lại 100 ml dung dịch 0,2M muối clorua kim loại R Công thức của muối ban đầu là: A Al2(SO4)3 B FeSO4 C CuSO4 công thức khác D Na2SO4 E THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương MỘT SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG I, II TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC Câu 1: ( CĐ khối A 20 08... 20 08 )Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7 Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt Các nguyên tố X và Y lần lượt là : Na và Cl C Al và Cl A Fe và Cl B D Al và P Câu 2: ( ĐH khối A 20 09 )Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử : 26 13 26 X, 55 Y, 12 Z ? 26 A X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học B X... bảng tuần hoàn thì A Phi kim mạnh nhất là iot B Kim loại mạnh nhất là Li C Phi kim mạnh nhất là oxi D Phi kim mạnh nhất là flo 2. 35 Nguyên tố hóa học X có cấu hình electron nguyên tử ở lớp ngoài cùng là: (n - 1)d5ns1 (trong đó n  4) Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là: A Chu kì n, nhóm IB B Chu kì n, nhóm IA THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương C Chu kì n, nhóm VIB D Chu kì n, nhóm VIA 2. 36 Nguyên . THPT Nguyễn Viết Xuân Dương Thị Hiền Lương BÀI TẬP CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐL TUẦN HOÀN 2. 1 Những đặc trưng nào sau đây của đơn chất, nguyên tử các nguyên tố biến. trong các phản ứng hoá học ? A. Na ở ô 11 trong bảng tuần hoàn. B. Mg ở ô 12 trong bảng tuần hoàn. C. Al ở ô 13 trong bảng tuần hoàn. D. Si ở ô 14 trong bảng tuần hoàn. 2. 3 Các nguyên tử. (đktc). Các kim loại đó là A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba. 2. 18 Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là A. các nguyên tố s. B. các nguyên tố p. C. các nguyên tố
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐL TUẦN HOÀNTHPT Nguyễn Viết Xuân pptx, BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐL TUẦN HOÀNTHPT Nguyễn Viết Xuân pptx, BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐL TUẦN HOÀNTHPT Nguyễn Viết Xuân pptx