Khảo sát nhu cầu đào tạo của các tổ chức xã hội nhân sự

89 2,784 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 10:38

Khảo sát nhu cầu đào tạo của các tổ chức xã hội nhân sự Kho sát Nhu cu ào To ca các T Chc Hi Dân S: • Phát Trin T Chc và Huy ng s Tham gia ca Cng ng Xây Dng Chính Sách  Vit Nam • D Án “Nâng Cao Nng Lc Cho Các T Chc Hi Dân S Tham Gia Vào Quá Trình Xây Dng Chính Sách  Vit Nam” HÀ NI, THÁNG 11 NM 2008 Báo cáo được Quỹ Châu Á hoàn thành với sự đóng góp của TS. Nguyễn Thị Thu, tư vấn độc lập; TS. Vương Thị Hanh và Ngô Thu Hà, Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao Năng lực cho Phụ nữ (CEPEW); GS. Lê Thạc Cán và Nguyễn Đức Tùng, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI); và Đặng Thanh Thảo và Dương Thị Nga, Viện Nghiên cứu hội (ISS). i Mục lục Tóm tắt báo cáo . iv Phần 1. Giới thiệu 1 Phần 2. Bối cảnh. 3 1. Môi trường chính sách liên quan đến các tổ chức hội dân sự tại Việt Nam . 3 2. Nhu cầu hỗ trợ và nâng cao năng lực của các tổ chức XHDS tại Việt Nam 7 Phần 3. Phương pháp khảo sát đánh giá .10 1. Mục tiêu . 10 2. Đối tượng, phạm vi khảo sát đánh giá .10 2.1. Đối tượng khảo sát và đánh giá 10 2.2. Phạm vi đánh giá khảo sát .11 3. Phương thức và công cụ khảo sát đánh giá . 11 Phần 4. Kết quả khảo sát và đánh giá .13 1. Thực trạng tổ chức và trình độ của các VNGO trong việc củng cố và phát triển tổ chức .13 1.1. Về cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức . 13 1.2. Mục tiêu và lĩnh vực hoạt động của các VNGOs: 15 1.3. Thực trạng nguồn nhân lực của các VNGO .16 2. Thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ các VNGO và công tác đào tạo nâng cao năng lực cho các VNGO .18 2.1.Thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ các VNGO .18 2.2. Công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các VNGO .20 3. Thực trạng năng lực của các VNGO trong công tác vận động chính sách và huy động cộng đồng tham gia xây dựng chính sách . 22 3.1. VNGOs với việc tham gia vận động chính sách 22 3.2. Ý kiến của các VNGO nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động chính sách 28 3.3. Một số khoá tập huấn về phát triển tổ chức và vận động chính sách đã thực hiện 29 4. Nhu cầu đào tạo của các VNGO . 30 4.1. Nhu cầu đào tạo - chủ đề đào tạo .30 4.2. Ý kiến của các VNGO về công tác tổ chức đào tạo 31 5. Đánh giá chung về năng lực và công tác nâng cao năng lực của các VNGO tham gia khảo sát 32 5.1. Về năng lực và nâng cao năng lực trong lĩnh vực củng cố và phát triển tổ chức .32 5.2. Về năng lực và nâng cao năng lực trong lĩnh vực vận động chính sách . 34 5.3. Đề xuất nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức VNGO trong công tác PTTC và VĐCS . 35 Phụ lục .43 Phụ lục 1: Tài liệu tham khảo 43 Phụ lục 2: Danh sách cán bộ và VNGO tham gia điền phiếu điều tra và phỏng vấn. 45 Phụ lục 3: Phiếu khảo sát Dự án “Nâng cao năng lực cho các tổ chức hội dân sự tham gia vào quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam” . 51 Phụ lục 4: Một số khóa học có cán bộ của VNGO tham gia 61 Phụ lục 5: Các tổ chức/cá nhân đào tạo tiềm năng . 63 Phụ lục 6: Danh sách các VNGO đăng ký theo Nghị định 81 .72 Phụ lục 7: Danh sách các mạng lưới VNGO hiện có 80 Bảng Bảng 1: Lịch sử của tổ chức và hiện trạng sử dụng trang web .13 Bảng 2: Lĩnh vực hoạt động của các VNGO 15 Bảng 3: Số lượng và độ tuổi của cán bộ trong các VNGO .16 Bảng 4: Trình độ chuyên môn của cán bộ trong các VNGO 17 Bảng 5: Trình độ chuyên môn của cán bộ lãnh đạo tham gia khảo sát 17 ii Bảng 6: Độ tuổi và kinh nghiệm làm việc trong tổ chức VNGO của cán bộ lãnh đạo tham gia khảo sát .17 Bảng 7: Sự quan tâm của các VNGO đến công tác vận động chính sách 23 Bảng 8: Nhu cầu đào tạo của các VNGO trong khuôn khổ nghiên cứu .30 Bảng 9: Kế hoạch đào tạo .41 iii Các từ viết tắt CDG Nhóm Hợp tác Phát triển CIFPEN Nhóm các Tổ chức hội Dân sự vì An ninh Lương thực và Giảm nghèo GENCOMNET Nhóm Giới và Phát triển Cộng đồng INGO Tổ chức phi chính phủ quốc tế LHHVN Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam MFWG Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam PTCĐ Phát triển cộng đồng PTTC Phát triển tổ chức TOT Đào tạo huấn luyện viên VĐCS Vận động chính sách VNGO Tổ chức phi chính phủ Việt Nam VNGOG Nhóm các tổ chức phi chính phủ Việt Na m VNWP Mạng lưới Cộng tác vì Nước của Việt Nam VRN Mạng lưới về Sông ngòi và Phát triển Bền vững Việt Nam XĐGN Xoá đói giảm nghèo XHDS hội dân sự iv Tóm tắt báo cáo Trong những năm gần đây, số lượng các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGO) đang ngày càng tăng, tạo ra bộ mặt mới cho hội dân sự ở Việt Nam. Các tổ chức này có thế mạnh là hiểu rõ nhu cầu của cộng đồng tại địa phương và có khả năng tiến hành các giải pháp phù hợp với cộng đồng, từ đó góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững của Việt Nam , tăng cường chất lượng các dịch vụ công đến những vùng sâu vùng xa nơi Nhà nước chưa có điều kiện với tới. Tuy nhiên, thiếu khuôn khổ pháp lý hỗ trợ, thiếu nguồn tài chính bền vững, và hạn chế về năng lực tổ chức là những yếu tố kìm hãm sự phát triển của khu vực phi lợi nhuận, phi chính phủ này. Do đó tiếng nói của người dân đối với n hững chính sách và quyết định ảnh hưởng tới quyền lợi của họ chưa đến được với các cơ quan hoạch định chính sách. Nhận thức được vai trò to lớn cũng như những khó khăn thách thức của các tổ chức hội dân sự Việt Nam, Quỹ Châu Á phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) và một số tổ chức liên quan khác thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cho các tổ chức hội dân sự tham gia vào quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam” trong thời gian 3 năm nhằm hướng tới 3 mục tiêu: (i) Tăng cường kỹ năng quản trị nội bộ các tổ chức phi chính phủ và xây dựng mạng lưới liên kết các tổ chức này; (ii) Xây dựng năng lực cho các tổ chức phi chính phủ về kỹ năng huy động cộng đồng tham gia hiệu quả trong quá trình xây dựng ch ính sách và ra quyết định; và (iii) Tăng cường sự liên kết giữa các tổ chức phi chính phủ với Quốc hội. Báo cáo đánh giá khảo sát này là một trong những hoạt động đầu tiên do Quỹ Châu Á tiến hành phối hợp với ba tổ chức tại Việt Nam (Viện nghiên cứu hội – ISS; Viện Môi trường và Phát triển bền vững – VESDI; và Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ – CEPEW) làm tiền đề cho việc xây dựng chương trình đào tạo trong khuôn khổ dự án cho các VNGO về lĩnh vực quản trị nội bộ và vận động chính sách. Báo cáo được chia làm bốn phần. Phần 1 giới thiệu chung. Phần 2 nêu ra bối cảnh bao gồm môi trường chính sách liên quan đến các tổ chức hội dân sự tại Việt Nam và nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng lực của các tổ chức hội dân sự tại Việt Nam. Phần 3 giới thiệu phương pháp khảo sát với đối tượng khảo sát được lựa chọn từ hai loại hình tổ chức hội dân sựcác tổ chức phi chính phủ của Việt Nam thành lập theo Nghị định 81 và các tổ chức Hội thành lập theo Nghị định 88. Phương pháp khảo sát áp dụng là thu thập và nghiên cứu tài liệu có sẵn, sử dụng bảng câu hỏi, và phỏng vấn trực tiếp. Phần 4 tổng hợp kết quả khảo sát đán h giá và đưa ra các kiến nghị. Kết quả đánh giá khẳng định những thông tin đã được dự đoán trước và cũng cung cấp một số thông tin mới hữu ích cho hoạt động đào tạo tiếp theo của dự án. Dưới đây là một số kết quả đáng chú ý: 1) Thực trạng tổ chức và trình độ của các VNGO trong việc củng cố và phát triển tổ chức: • Hầu hết các VNGO đang trong tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Khoảng 80% số tổ chức khảo sát phải đi thuê văn phòng, số tổ chức còn lại dùng nhà riêng để hoạt động bởi không có kinh phí để thuê nhà. • Số lượng các VNGO mới thành lập trong vòng 10 năm trở lại đây chiếm 68,2% trong tổng số tổ chức khảo sát (55/79), phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ số lượng các tổ chức VNGO trong những năm gần đây. v • Số tổ chức VNGO chưa có trang web riêng chiếm tới 64,5% (51/79), trong đó 13/51 tổ chức thành lập trên 10 năm, 22/51 tổ chức thành lập từ 6-10 năm và 16/51 tổ chức mới thành lập 5 năm trở lại đây, cho thấy việc đã hoặc chưa sử dụng trang web riêng không phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm của tổ chức. • Các tổ chức cùng lúc có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực k hác nhau. 80% số tổ chức được khảo sát (61/76) hoạt động từ 3 đến 11 lĩnh vực, trong đó đại đa số tập trung vào lĩnh vực xóa đói giảm nghèo (XĐGN) và phát triển cộng đồng (PTCĐ) chiếm 72,3% (55/76), môi trường và tài nguyên 63,1% (48/76), và nông lâm thuỷ sản 53,9% (41/76). Công tác vận động chính sách đã được các VNGO rất quan tâm, thể hiện ở việc có tới 42,1% số tổ chức đã có hoạt động về lĩnh vực này. • Đội ngũ nhân sự trong các VNGOs khá dồi dào và đang được trẻ hóa với số cán bộ dưới 30 tuổi chiếm 45,2%, trình độ chuyên môn và bằng cấp học vị khá cao với 88,9% có bằng đại học trở lên. • Tuy nhiên, độ tuổi của đội ngũ lãnh đạo trong các VNGO khá cao (68% trên 50 tuổi), trong đó có 16/51 người ở độ tuổi từ 70 trở lên, cho thấy sự cần thiết phải có động tác chuẩn bị để đào tạo bồi dưỡng một đội ngũ lã nh đạo kế cận trong những năm tới. 2) Thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ các VNGO và công tác đào tạo nâng cao năng lực cho các VNGO • Lãnh đạo các VNGO cho rằng nhiệm vụ vận động và tìm kiếm tài trợ là một nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng rất thách thức đối với đại đa số các VNGO hiện nay, bằng chứng là 50% lãnh đạo được phỏng vấn cho rằng họ mới hoàn thành nhiệm vụ này ở mức độ 3 (tức là hoàn thành hơn một nửa nhiệm vụ), và chỉ khoảng 30% đánh giá ở mức độ 4 (có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ nhưng mất nhiều thời gian) và mức độ 5 – mức độ cao nhất chỉ chiếm 20% (có thể hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra). • Trong khi đó, thách thức đối với các cán bộ dự án lại nằm ở nhiệm vụ viết đề xuất dự án với khoảng 40% cán bộ được hỏi cho rằng mình chỉ hoàn thành nhiệm vụ này ở mức độ 1 hoặc 2 (tức là không thể hoàn thành bất kỳ một phần nào của công việc hoặc chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ). • Mặc dù nhận thức rất rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, các VNGO vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc cử cán bộ đi tham dự các khóa tập huấn, phần vì nguồn tài chính hạn chế, phần vì công việc nhiều, địa bàn hoạt động ở nơi vùng sâu vùng xa. Trên 30% số tổ chức được khảo sát trả lời rằng chưa được tham gia bất kỳ khoá học nào, tập trung ở các VNGO mới thành lập và ở các VNGO khảo sát tại TP.Huế và TP.Hồ Chí Minh. Trong số các tổ chức đã từng được tham gia các khoá học, trên 70% số tổ chức trả lời chưa được tham gia các khoá học về lĩnh vực phát triển tổ chức và vận động chính sách. 3) Thực trạng năng lực của các VNGO trong công tác vận động chính sách và huy động cộng đồng tham gia xây dựng chính sách • Vận động chính sách tuy nhìn từ góc độ lý luận còn là một khái niệm khá mới mẻ song trên thực tế đã tồn tại từ kh á lâu như một biểu hiện tất yếu của hội. 68,3% số tổ chức được hỏi trả lời có quan tâm đến công tác vận động chính sách, và trên thực tế, đã có những VNGO chính thức tham gia vào việc xây dựng các luật, quy định quan vi trọng của nhà nước và phản ánh ý kiến của các cộng đồng nhân dân về các dự thảo luật, các quy định này. • Một số khóa tập huấn về phát triển tổ chức và vận động chính sách được thực hiện với các mục tiêu cụ thể, nội dung đào tạo đáp ứng cả về mặt kiến thức cũng như kỹ năng để có thể áp dụng trong thực tế, và phương pháp đào tạo lấy học viên làm trung tâm. Tuy nhiên, điểm hạn chế của các khóa tập huấn này là nội dung và tài liệu đào tạo chưa được chuẩn hóa, hình thức trình bày còn sơ sài chưa thu hút được học viên, các khóa học còn thiên nhiều về lý thuyết, các mô hình nghiên cứu điển hình nếu có cũng đều của nước ngoài, và đặc biệt là sau tập huấn không có nguồn lực cho hoạt động tiếp theo để áp dụng kiến thức, kỹ năng và o thực tế. 4) Nhu cầu đào tạo của các VNGO • Nhu cầu đào tạo của các VNGO rất lớn. Chỉ trong khuôn khổ của 79 VNGO được khảo sát đã có 1.370 lượt người có nhu cầu tham gia các khoá học ở cả 5 nội dung. Trong đó lĩnh vực về phát triển tổ chứcđào tạo huấn luyện viên cho phát triển tổ chứcnhu cầu cao nhất chiếm 47,5% (651/1370), tiếp theo là lĩnh vực về đào tạo huấn luyện viên cho kỹ năng huy động sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng chính sách chiếm 41,1%, chứng tỏ các VNGO có nguyện vọng sau khoá học có thể đào tạo lại cho đồng nghiệp trong tổ chức hoặc cho các tổ chức khác khi có nhu cầu. • Về công tác tổ chức đào tạo, các VNGO có ý kiến như sau: nội dung nên được kết cấu logic theo từng phần và phân chia các phần theo từng đợt tập h uấn; phân chia lãnh đạo và cán bộ học riêng từng lớp; khóa học dành cho lãnh đạo thời gian ngắn từ 1- 2 ngày/đợt là tối đa, vì lãnh đạo bận nhiều việc không thể tham gia lâu hơn, trong khi đối với cán bộ, thời gian học tối đa là 4 ngày/đợt; về phương pháp đào tạo, nên dành nhiều thời gian cho thực hành, thông qua làm bài tập và thảo luận nhóm, với các mô hình nghiên cứu điển hình gần gũi với người học, cộng thêm hỗ trợ kinh phí sau tập huấn cho hoạt động tiếp theo để áp dụng kiến thức vào thực tế; mỗi lớp học không nên quá 30 học viên. Căn cứ vào kết quả của hoạt động đánh giá nhu cầu đào tạo, nhóm nghiên cứu đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức VNGO trong công tác phát triển tổ chức và vận động chính sách như sau: tạo ra môi trường chính sách thuận lợi để tăng cường tổ chức V NGO và nâng cao năng lực cho các VNGO thông qua đào tạo. Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất một chương trình đào tạo về lĩnh vực phát triển tổ chức và vận động chính sách trong khuôn khổ của dự án cho giai đoạn tiếp theo. 1 Phần 1. Giới thiệu Nhiều thập kỷ qua, nhà nước phổ biến thông tin, chính sách, cung cấp các dịch vụ kinh tế hội cơ bản, cũng như tham vấn ý kiến công chúng qua hệ thống các tổ chức chính trị hội thuộc Mặt trận Tổ quốc như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, và Liên đoàn Lao động. Mặc dù hệ thống các tổ chức chính trị hội vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tu yên truyền và phổ biến thông tin, chính sách và cung cấp các dịch vụ đến đông đảo người dân, các tổ chức này chưa thực sự hiệu quả trong việc tăng trách nhiệm giải trình về quản trị nhà nước. Các tổ chức này cũng chưa thực sự năng động trong việc tham vấn và tập hợp ý kiến người dân trong quá trình hoạch định và xây dựng chính sách trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh kéo theo các thay đổi về hội tại Việt Nam. Số lượng các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGO) trong nước tuy còn ít nhưng đang ngày càng tăng. Hiểu rõ nhu cầu của cộng đồng tại địa phương và tiến hành các giải pháp phù hợp với cộng đồng là thế mạnh của họ. Tuy nhiên, thiếu khuôn khổ pháp lý hỗ trợ, thiếu nguồn tài chính bền vững, và hạn chế về năng lực tổ chức là những yếu tố kìm hãm sự phát triển của khu vực phi lợi nhuận, phi chính phủ hiện nay. Do đó họ chưa có tiếng nói trong quá trình xây dựng chính sách. Một số tổ chức phi chính phủ Việt Nam khác có kinh nghiệm hơn đã bắt đầu cộng tác với những cộng sự cùng chí hướng từ các tổ chức quần chúng, các tổ chức chính trị hội, để huy động kinh nghiệm, kiến thức, và có cách tiếp cận chính thức để đưa những phản biện và phân tích chính sách đa chiều đóng góp vào quá trình xây dựng cơ chế và chính sách của chính phủ. Tuy nhiên những nỗ lực này vẫn còn ít, mang tính chất ngắn hạn và vẫn còn cá biệt. Các đánh giá từ trước đến nay về hội dân sự (XHDS) tại Việt Nam do các tổ chức tiến hành, cho thấy hội dân sự có tiềm năng tổ chức sự tham gia của cácnhân vào công cuộc phát triển vì một hội tốt đẹp hơn. Nhưng sự manh mún của XHDS hiện nay là một bất lợi hạn chế khả năng đóng góp và tham gia của họ. Điều này chỉ có thể được cải thiện nếu hội rộng mở hơn với các tổ chức XHDS, và bản thân các tổ chứccác nhóm cần liên kết với nhau một cách mạnh mẽ hơn và cần có sự phân công lao động rõ ràng hơn để từng nhóm có thể tập trun g vào những lĩnh vực mà nhóm có thể hoạt động hiệu quả nhất. Đồng thời, các nhóm cần tiếp tục để tăng cường hơn nữa vai trò và trách nhiệm của hội viên của mình 1 . Trong bối cảnh Việt Nam, với mạng lưới các tổ chức quần chúng rộng khắp có vai trò mạnh mẽ trong quá trình xây dựng và ra quyết định chính sách, cần nghiên cứu và đề xuất cơ chế hợp tác, phối hợp và liên kết hiệu quả giữa các tổ chức XHDS và các tổ chức quần chúng vì sự phát triển bền vững của đất nước. Nhận thức được vai trò to lớn cũng như những khó khăn t hách thức của các tổ chức XHDS Việt Nam, Quỹ Châu Á đang phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) và một số tổ chức liên quan khác thực hiện dự án “ Nâng cao năng lực cho các tổ chức hội dân sự tham gia vào quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam” trong thời gian 3 năm nhằm hướng tới 3 mục tiêu: (i) Tăng cường kỹ năng quản trị nội bộ các tổ chức p hi chính phủ và xây dựng mạng lưới liên kết các tổ chức này; (ii) Xây dựng năng lực cho các tổ chức phi chính phủ về kỹ năng huy động cộng đồng tham gia hiệu quả trong quá trình xây dựng chính sách và ra quyết định; và (iii) Tăng cường sự liên kết giữa các tổ chức phi chính phủ với Quốc hội. 1 Nordlund, Irene và Đặng Ngọc Dinh. “Đánh giá ban đầu về hội dân sự tại Việt Nam.” CIVICUS, VIDS, SNV, và UNDP (Tháng 3 năm 2006). 2 Để đạt được các mục tiêu trên, Quỹ Châu Á sẽ tiến hành những hoạt động sau: • Thiết lập một hệ thống dữ liệu về các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và đánh giá nhu cầu nâng cao kỹ năng quản trị nội bộ và kỹ năng vận động chính sách, huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc hoạch định chính sách ở Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ Việt Na m. • Hỗ trợ và tăng cường hợp tác, liên kết các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam. • Tổ chức các lớp tập huấn cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về kỹ năng quản trị nội bộ và huy động sự tham gia của cộng đồng và vận động chính sách cho một số tổ chức phi chính phủ Việt Nam được lựa chọn. • Hỗ trợ tr ao đổi thông tin và hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Quốc hội trong việc xây dựng chính sách. • Lồng ghép các thông tin về sự tham gia của người dân và vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong quá trình soạn thảo luật vào các chương trình đào tạo của Quốc hội. Báo cáo đánh giá khảo sát này là một trong những hoạt động đầu tiên do Quỹ Châu Á tiến hành phối hợp với ba tổ chức tại V iệt Nam (Viện Nghiên cứu hội – ISS; Viện Môi trường và Phát triển bền vững – VESDI; và Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao Năng lực cho Phụ nữ – CEPEW). Kết quả khảo sát và đánh giá này sẽ được dùng làm cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo trong khuôn khổ dự án cho các VNGO về lĩnh vực quản trị nội bộ và vận động chính sách. Kết quả khảo sát được trình bày trong phần 4 bao gồm: đánh giá thực trạng năng lực của tổ chức trong việc củng cố phát triển tổ chức cũng như năng lực vận động chính sách, khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo của cán bộ thông qua việc xác định chức năng nhiệm vụ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ củanhân để qua đó xác định những kiến thức kỹ năng thiếu hụt cần bổ sung. Phần 5 đưa ra những đánh giá chung về năng lực và công tác đào tạo nâng cao năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển tổ chức và vận động chính sách. Phần 6 nêu lên những đề xuất làm thế nào để nâng cao năng lực cho các tổ chức VNGO trong lĩnh vực quản trị nội bộ và vận động chính sách. Những đề xuất trong phần này bao gồm: tạo ra môi trường, thể chế thuận lợi để tăng cường củng cố các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, đề xuất một chương trình đào tạo về lĩnh vực phát triển tổ chức và vận động chính sách trong khuôn khổ của dự án cho giai đoạn tiếp theo. [...]... giữa các cơ quan Nhà nước, Quốc hội, và các tổ chức hội dân sự Việt Nam”, đã chỉ ra rằng các tổ chức hội dân sự Việt Nam không thoả mãn được các tiêu chí của các tổ chức phi chính phủ trong khái niệm của hội dân sự Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhận thấy vai trò tiềm năng của các tổ chức hội dân sự ở Việt Nam và coi những điểm còn thiếu sót này là cơ sở để thoả hiệp giữa các tổ chức hội. .. mình (Các tổ chức này không có thành viên, thường được thành lập bởi một hoặc một nhóm cácnhân có mục tiêu phục vụ hội6 .) Vai trò của các tổ chức XHDS là cùng với nhà nước giải quyết những vấn đề chung của hội thể hiện ở cả 3 khía cạnh: hội, kinh tế và chính trị, mà cụ thể là tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào tổ chức của mình, cùng tham gia giải quyết các vấn đề của hội; tổ chức. .. của hộihội viên • Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của hội; hoà giải tranh chấp trong nội bộ hội • Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật 5 • Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân Các hội có thể liên kết với các hội khác và dưới sự. .. hội dân sự với Nhà nước, cũng như giữa các tổ chức hội dân sự với nhau Nghiên cứu lý luận rằng việc ứng dụng khuôn khổ pháp lý chính là nền tảng cho việc hiện thực hoá cơ chế đối thoại, mà điều này lại phụ thuộc chủ yếu vào việc các cơ quan Chính phủ và Quốc hội nhìn nhận về các tổ chức hội dân sự và vai trò của các tổ chức này như thế nào, cũng như việc các tổ chức hội dân sự tận dung... dựng chương trình đào tạo cho các tổ chức VNGO, nhóm đánh giá tập trung khảo sát thu thập, phân tích thông tin liên quan đến năng lực của tổ chức cũng như năng lực cá nhân (lãnh đạo, nhân viên) của các tổ chức VNGO trong lĩnh vực củng cố phát triển tổ chức và vận động chính sách, bao gồm: Thực trạng năng lực của các VNGO trong việc củng cố và phát triển tổ chức: Khảo sát tập trung vào các khía cạnh liên... danh mục này tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trao đổi thông tin kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết của các tổ chức ở khu vực tư nhân và nhà nước về các hoạt động và đóng góp của các tổ chức VNGO, và khuyến khích sự hợp tác trong tương lai 9 Phần 3 Phương pháp khảo sát đánh giá 1 Mục tiêu Mục tiêu tổng quát: Khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo làm cơ sở để phát triển chương... ở Việt Nam Khảo sát đánh giá này được thực hiện với sự hợp tác và hỗ trợ của Viện ISS và một số tổ chức phi chính phủ khác, nhằm xác định nhu cầu đào tạo của các tổ chức XHDS, đồng thời cung cấp một số thông tin và dữ liệu ban đầu về các tổ chức XHDS tại Việt Nam, các mạng lưới VNGO hiện có đang hoạt động với mục đích phát triển của Việt Nam Đánh giá chú trọng đến nhu cầu đào tạo từ phía các VNGO liên... phục vụ cho hoạt động của tổ chức Tất cả các tổ chức tham gia khảo sát và phỏng vấn đều có máy tính và kết nối internet (có địa chỉ thư điện tử) Về thông tin liên lạc giữa các tổ chức XHDS, mặc dù hầu hết các tổ chức công bố thông tin về các hoạt động của mình, nhưng những trao đổi và liên lạc giữa các tổ chức vẫn chưa thực sự phát triển Trên thực tế đã có sự hợp tác giữa các tổ chức XHDS về những vấn... với các 19 VNGO nói chung Một số tổ chứcnhận xét trong những năm tới việc vận động và tìm kiếm kinh phí cho hoạt động của các tổ chức sẽ khó khăn hơn rất nhiều do các tổ chức quần chúng ngày càng mở rộng vai trò giám sát và phản biện hội Quá trình cải cách và sắp xếp lại một số tổ chức của nhà nước hiện nay, thành lập một loạt các tổ chức đảm nhiệm các phần việc mà trước đây hầu hết do các tổ chức. .. bộ trong từng tổ chức được tham gia chưa nhiều Mặt khác quá trình thuyên chuyển nhân sự trong từng tổ chức dẫn đến thiếu hụt cán bộ đã được đào tạo, trong khi đó những người mới lại chưa có cơ hội đào tạo Chính vì vậy mà nhu cầu đào tạo nói chung và đào tạo về lĩnh vực phát triển tổ chức, vận động chính sách nói riêng được các tổ chức đề xuất với số lượng rất lớn (xem bảng 9) 20 Khảo sát đã phản ánh . 4) Nhu cầu đào tạo của các VNGO • Nhu cầu đào tạo của các VNGO rất lớn. Chỉ trong khuôn khổ của 79 VNGO được khảo sát đã có 1.370 lượt người có nhu cầu. việc các cơ quan Chính phủ và Quốc hội nhìn nhận về các tổ chức xã hội dân sự và vai trò của các tổ chức này như thế nào, cũng như việc các tổ chức xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát nhu cầu đào tạo của các tổ chức xã hội nhân sự, Khảo sát nhu cầu đào tạo của các tổ chức xã hội nhân sự, Khảo sát nhu cầu đào tạo của các tổ chức xã hội nhân sự, 1. Giới thiệu, Các tổ chức xã hội dân sự theo Nghị định 81TTg-2002, Các hội thành lập theo Nghị định 882002NĐ-CP, Nhu cầu hỗ trợ và nâng cao năng lực của các tổ chức XHDS tại Việt Nam, 3. Phương pháp khảo sát đánh giá

Từ khóa liên quan