Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về những thay đổi đường lối của Đảng nhằm chuẩn bị cho một cơ chế kinh tế mới hoàn chỉnh phần 3 doc

5 376 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 21:22

Lý thuyết tiền tệ ngân hàng nghiệp phải tự xác định nhu cầu, khả năng đảm bảo và tự tiến hành huy động vốn cho doanh nghiệp. Để đánh giá thực trạng huy động vốn ở doanh nghiệp Nhà nớc hiện nay ta xem xét các vấn đề sau: a) Các kết quả đạt đợc: Sau khi tiến hành đổi mới, vốn từ các nguồn khác nhau đã đợc huy động vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với qui mô, tốc độ tăng nhanh qua các năm.Tính đến tháng1/1996, doanh nghiệp Nhà nớc đã huy động đợc 279 375 tỷ đồng (doanh nghiệp Nhà nớc TƯ huy động đợc 254160 tỷ, doanh nghiệp Nhà nớc địa phhơng 25215 tỷ) gấp hơn 4,1 lần vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Nh vậy thì cứ có 1 đồng vốn thì doanh nghiệp Nhà nớc ở nớc ta vay đợc trên 4,1 đồng; trong khi đó ở Nhật, các xí nghiệp có 1 đồng thì vay đợc 10 đồng. Nhiều quan sát viên phơng Tây cho rằng tỉ lệ này chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro không lành mạnh so với phơng Tây. Thực tế cho thấy hiện nay ở Nhật bản đang bị khủng hoảng tài chính vì hàng loạt các công ty tài chính, Ngân hàng lớn bị sụp đổ do không thu hồi đợc các khoản nợ. ở các nớc phơng Tây, ngân hàng chỉ cho vay: 1 đồng vốn riêng chỉ vay đợc từ 2 đén 5 đồng. ở sài gòn thời kì 1970- 1975 các xí nghiệp t nhân có 1 đông fvốn chỉ vay đợc khoảng 3 đồng ở Ngân hàng đầu t và 2 đồng ở Ngân hàng thơng mại. Nh vậy, tỉ lệ vốn riêng/vốn vay thấp nhất là 1,5. Nh vậy, nếu so sánh với các chỉ tiêu này thì hiện nay, hiệu quả huy động vốn ở các doanh nghiệp Nhà nớc là khá cao. Để huy động đợc lợng vốn này, các doanh nghiệp Nhà nớc đã thực hiện các biện pháp chủ yếu sau: - Huy động từ các nguồn tín dụng: đây là nguồn vốn huy động quan trọng nhất của các doanh nghiệp Nhà nớc. Tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp Nhà nớc luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất so với các thành phần kinh tế khác. Hiện nay, doanh nghiệp Nhà Lý thuyết tiền tệ ngân hàng nớc huy động đợc trên 50% tín dụng nội bộ và trên 70% tín dụng ngoại tệ từ các Ngân hàng thơng mại. - Huy động từ nguồn Ngân sách Nhà nớc: Ngân sách Nhà nớc là nguồn vốn quan trọng thứ hai đối với các doanh nghiệp Nhà nớc. Ngân sách Nhà nớc cấp vốn cho các doanh nghiệp Nhà nớc dới dạng đầu t XDCB, cấp vốn lu động, bù lỗ, trợ giá Mặc dù đang có số lợng giảm nhng lợng vốn hàng năm cho doanh nghiệp Nhà nớc là rất lớn. Năm 1994 bằng 0,5% GDP. Để giải quyết nhu cầu vốn cho doanh nghiệp Nhà nớc, vừa qua Bộ Kế hoạch và Đầu t, Ngân hàng Nhà nớc, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ duyệt cấp them vốn lu động cho các doanh nghiệp thành viên của một số Tôngr công ty. - Để giải quyết nhu cầu vốn trong thời gian qua các doanh nghiệp đã vay nợ nớc ngoài dới hình thức nhập khẩu hàng hoá trả chậm (L/C trả chậm) từ 2 tháng đến 2 năm. Trong năm 1996, lợng vốn huy động từ nguòn này khoảng trên 1 tỷ USD tơng đơng 11000 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhà nớc còn áp dụng một số biện pháp khác nh mua trả góp, tạm ứng, kiên doanh, kiên kết qui mô nguồn này không đáng kể so với các nguồn trên. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn, nghị định 59/Cp ngày 03/10/1996 cho phép doanh nghiệp Nhà nớc đợc quyên fhuy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu, vay vốn từ các tổ chức Tín dụng, các doanh nghiệp khác, các cá nhân (kể cả CBCNV trong doanh nghiệp), nhận góp vốn liên kết với các hìh thức khác nhng không làm thay đổi hình thức sở hữu của doanh nghiệp Nhà nớc. Nh vậy, ta thấy từ khi tiến hành đổi mới đến nay, hiệu quả hoạt động huy động vốn cao hơn so với thời kì trớc; thể hiện ở chỗ: lợng vốn huy động đợc nhiều hơn và các hình thức huy động vốn phong phú hơn. Thành tựu đó do các nguyên nhân chủ yếu sau: Lý thuyết tiền tệ ngân hàng +Việc chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng, doanh nghiệp đợc tự chủ sản xuất kinh doanh do đó tạo ra sự năng động sáng tạo cho hoạt động huy động vốn cho sản xuất kinh doanh. + Việc thành công trong cải cách cà ổn định kinh tế đã tạo ra tốc độ tăng trởng nhanh và vững chắc, tích luỹ nội bộ của đất nớc tăng nhanh. Do đó, các nguồn vốn huy động đợc của doanh nghiệp đã tăng nhanh về số lợng và qui mô, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp. + Mặc dù các thành phần kinh tế đợc khẳng định là bình đẳng với nhau nhng thực tế thì doanh nghiệp Nhà nớc còn đợc hởng một số lợi thế so với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nh: đợc vay nhắn hạn với tỉ lệ lãi suất thấp, đợc hởng tài trợ từ ngân sách, vay không cần phải thế chấp b) Những tồn tại trong hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp: Mặc dù sau 10 năm đổi mới hoạt động huy động vốn ở doanh nghiệp Nhà nớc đã đạt đợc một số thành tựu đáng khích lệ, hoạt động huy động vốn trong doanh nghiệp Nhà nớc còn một số vấn đề tồn tại sau: Thứ nhất, hình thức huy động vốn chủ yếu là đi vay đã dẫn tới các hậu quả sau: + Công nợ của doanh nghiệp Nhà nớc đã vợt xa mức bình thờng của hoạt động kinh doanh và có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Đối với nhiều doanh nghiệp Nhà nớc, theo báo cáo của Tổng cục doanh nghiệp thì tổng số nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nớc tính đến 31/12/1995 gấp 7 lần vốn lu động của doanh nghiệp và bằng 38,4% tổng doanh thu năm 1995; nợ khó đòi và nợ khoanh lại (thực chất là nợ không có khả năng thu hồi) chiếm 46,1% vốn lu động hiện có của doanh nghiệp. Tỏng số nợ phải trả của doanh nghiệp là 279376 tỷ đồng gấp 3 lần số nợ phải thu và bằng 4,1 lần số vốn kinh doanh của doanh nghiệp - số nợ này lớn hơn GDP năm 1996 (năm 1996, GDP của nớc ta là 251000 tỷ đồng). Tổng số nợ của doanh nghiệp TƯ là 259160 tỷ đồng, bằng 3,2 lần nợ phải thu và bằng 5 lần Lý thuyết tiền tệ ngân hàng vốn kinh doanh. Doanh nghiệp địa phơng có số nợ là 25215 tỷ đồng, bằng 2,2 lần nợ ơhải thu và 1,4 lần vốn kinh doanh. Do công nợ quá lớn, hàng năm, doanh nghiệp Nhà nớc phải dành một tỉ lệ doanh thu khá lớn trả lãi và nợ cho Ngân hàng, do đó, làm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp rất thấp. Năm 1995, tỷ lệ lợi nhuận/vốn là 19,3% trong khi đó lãi suất tín phiếu kho bạc Nhà nớc là 21%. + Do chủ yếu vay vốn ở ngân hàng dẫn đến việc cung cấp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp bị phụ thuộc vào ngân hàng. Biểu hiện ở chỗ ngân hàng có loại vốn nào thì vay đợc loại vốn đó; có vốn ngắn hạn thì vay đợc vốn ngắn hạn, có vốn dài hạn thì vay đợc vốn dài hạn. Khi nào mà các điều kiện cho vay dễ dàng thì vay đợc nhiều, khi nào điều kiện cho vay khó khăn thì doanh nghiệp thiếu vốn trầm trọng vì không vay đợc vốn. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu lí giải cho tình trạng thiếu vốn trầm trọng ở các doanh nghiệp Nhà nớc trong năm 1996. Do phụ thuộc vào ngân hàng nên doanh nghiệp không xây dựng đợc một cơ cấu vốn tối u với chi phí vốn rẻ nhất mà phải chấp nhận mức lãi suất do ngân hàng đa ra. Mức lãi suất này thờng khá cao. Thứ hai: Tốc độ gia tăng vốn huy động cho doanh nghiệp Nhà nớc giảm dần do tốc độ gia tăng của hai nguồn vốn chủ yếu là vốn tín dụng và vốn Ngân sách Nhà nớc bị giảm mạnh. + Tốc độ gia tăng của tín dụng nội tệ giảm từ 36,48% năm 1992 xuống còn 18,2% năm 1994. + Tốc độ gia tăng của vốn tín dụng nội tệ giảm từ 116,12% năm 1992 xuống còn 34,07% năm 1994. Đối với nguòn vốn từ Ngân sách Nhà nớc cấp cho doanh nghiệp Nhà nớc bị giảm từ 8,5% GDP năm 1988 đến năm 1994 là 0,5% GDP. Ta thấy một vấn đề rất mâu thuẫn là trong khi tốc độ tăng trởng của nền kinh tế nớc ta tăng với tốc độ cao, thì hoạt động sản xuất kinh doanh của cá doanh nghiệp cũng tăng nhanh, do đó nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng tăng nhanh để bảo đảm yêu cầu tăng trởng, mở rộng sản xuất kinh Lý thuyết tiền tệ ngân hàng doanh của doanh nghiệp thì tốc độ gia tăng lợng vốn huy động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lại bị giảm. Qua đó, ta thấy rằng hiệu quả huy động vốn ngày càng giảm, doanh nghiệp ngày càng thiếu vốn trầm trọng. Thứ ba, trong cơ cấu của vốn huy động đợc thì chủ yếu là vốn ngắn hạn, cha đáp ứng đợc nhu cầu vốn dài hạn để đổi mới dây chuyền công nghệ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nớc. Nguyên nhân: các hình thức huy động vốn dài hạn nh thuê tài chính, phát hành cổ phiếu, trái phiếu cha đợc áp dụng rộng rãi ở nớc ta. Doanh nghiệp phải huy động vốn bằng cách vay ngân hàng nhng ngân hàng d thừa vốn ngắn hạn nhng thiếu vốn dài hạn. Tóm lại: trong 10 năm thực hiện đổi mới, hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp Nhà nớc ở nớc ta đã đạt đợc một số thành tựu đáng kể. Nhng bên cạnh đó còn một số vấn đề tồn tại nh các hình thức huy động vốn cha đợc đa dạng hoá, chủ yếu vốn để kinh doanh, cha xây dựng đợc cơ cấu vốn tối u, chi phí vốn cao, mới đáp ứng đợc một phần nhu cầu vốn ngắn hạn, cha đáp ứng đợc nhu cầu vốn dài hạn Những nguyên nhân đó dẫn đến tình trạng doanh nghiệp n bị thiếu vốn trầm trọng trong những năm qua. Vấn đề đặt ra là phải khắc phục đợc những tồn tại này để thúc đẩy doanh nghiệp Nhà nớc phát triển, xứng đáng với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nớc ta. Phần III: Giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp Nhà nớc ở nớc ta hiện nay I. Những trở lực đối với hoạt động huy động vốn ở các DN Nhà nớc. 1. Những vớng mắc trong việc đa dạng hóa hình thức huy động vốn. Hình thức huy động vốn bằng cách vay ngân hàng đã thể hiện rất . chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng, doanh nghiệp đợc tự chủ sản xuất kinh doanh do đó tạo ra sự năng động sáng tạo cho hoạt động huy động vốn cho sản xuất kinh doanh kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp. + Mặc dù các thành phần kinh tế đợc khẳng định là bình đẳng với nhau nhng thực tế thì doanh nghiệp Nhà nớc còn đợc hởng một số lợi thế. yếu vốn để kinh doanh, cha xây dựng đợc cơ cấu vốn tối u, chi phí vốn cao, mới đáp ứng đợc một phần nhu cầu vốn ngắn hạn, cha đáp ứng đợc nhu cầu vốn dài hạn Những nguyên nhân đó dẫn đến tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về những thay đổi đường lối của Đảng nhằm chuẩn bị cho một cơ chế kinh tế mới hoàn chỉnh phần 3 doc, Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về những thay đổi đường lối của Đảng nhằm chuẩn bị cho một cơ chế kinh tế mới hoàn chỉnh phần 3 doc, Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về những thay đổi đường lối của Đảng nhằm chuẩn bị cho một cơ chế kinh tế mới hoàn chỉnh phần 3 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn