Đề cương ôn tập Chương 6: Nhóm Oxi Lưu huỳnh

22 3,638 96
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 10:43

Nhằm giúp đỡ cho các bạn học sinh lớp 10 nắm vững kiến thức ôn tập về Nhóm Oxi Lưu huỳnh để chuẩn bị cho các kỳ thi học kì sắp tới, mời các bạn tham khảo “Đề cương ôn tập Chương 6: Nhóm Oxi Lưu huỳnh”. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 6: NHÓM OXI - LƯU HUỲNH A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: Bài: LƯU HUỲNH * Biết được: - Hai dạng thù hình phổ biến, ảnh hưởng của nhiệt độ đối với cấu tạo và tính chất vật lí của lưu huỳnh, ứng dụng và sản xuất lưu huỳnh. * Hiểu được: - Vị trí, cấu hình electron lớp electron ngoài cùng dạng ô lượng tử của nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích; các số oxi hoá của lưu huỳnh. - Tính chất hoá học: Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá (tác dụng với kim loại, hiđro), vừa có tính khử (tác dụng với oxi, chất oxi hoá mạnh). Bài: HIDROSUNFUA * Biết được: - Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên và điều chế của hiđro sunfua - Tính axit yếu của axit sunfu hiđric - Tính chất của các muối sunfua. * Hiểu được: - Cấu tạo phân tử, tính chất khử mạnh của hiđro sunfua Bài: HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH * Biết được: - Công thức cấu tạo, tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính chất oxit axit, ứng dụng, phương pháp điều chế SO 2 . - Công thức cấu tạo, tính chất vật lí, ứng dụng và điều chế lưu huỳnh trioxit, axit sunfuric. - Tính chất của muối sunfat, nhận biết ion sunfat. * Hiểu được: - Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của lưu huỳnh đioxit (vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử). - H 2 SO 4 có tính axit mạnh (tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ và muối của axit yếu ). - H 2 SO 4 đặc, nóng có tính oxi hoá mạnh (oxi hoá hầu hết kim loại, nhiều phi kim và hợp chất). BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I. Biết : Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là : A. ns 2 np 4 B. ns 2 np 5 C. ns 2 np 3 D. (n-1)d 10 ns 2 np 4 Câu 2: Dung dịch axit sunfuhiđric để trong không khí sẽ: A. không có hiện tượng gì. B. có bọt khí thoát ra. C. có vẩn đục màu vàng. D. chuyển sang màu vàng. Câu 3: Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây khi nói về lưu huỳnh : A. S có 2 dạng thù hình: đơn tà và tà phương B. S là chất rắn màu vàng C. Lưu huỳnh không tan trong nước D. Lưu huỳnh không tan trong các dung môi hữu cơ Câu 4: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các nguyên tố nhóm oxi đều có A. 6 electron độc thân. B. 4 electron độc thân. C. 2 electron độc thân. D. 3 electron độc thân. Câu 5: Cấu hình electron nào không đúng với cấu hình electron của anion X 2- của các nguyên tố nhóm VIA? A. 1s 2 2s 2 2p 4 . B. 1s 2 2s 2 2p 6 . C. [Ne] 3s 2 3p 6 . D. [Ar] 4s 2 4p 6 . Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Tính chất hoá học đặc trưng của oxi là tính oxi hoá B. Oxi là chất oxi hoá mạnh nhất C. Oxi có tính oxi hoá yếu hơn Flo D. Các nguyên tố trong nhóm oxi là những phi kim mạnh Câu 7: Trong hợp chất cộng hoá trị với những nguyên tố có độ âm điện lớn hơn, các nguyên tố trong nhóm oxi (S, Se, Te) có số oxi hoá là: A. +2 và +4 B. + 4 và +6 C. O và +6 D. +2 và +6 Câu 8: Trong hợp chất cộng hoá trị với những nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn, các nguyên tố trong nhóm oxi có số oxi hoá là: A. +2 B. -2 C. +4 D. + 6 Câu 9: Dạng thù hình là: A. Những đơn chất khác nhau của cùng một nguyên tố hóa học. B. Là những đơn chất có cấu hình giống nhau. C. Là những đơn chất khác nhau của các nguyên tố hóa học. D. Là những đơn chất giống nhau của các nguyên tố. Câu 10: Trong công nghiệp, từ khí SO 2 và oxi, phản ứng hoá học tạo thành SO 3 trong điều kiện nào sau đây? A. Nhiệt độ phòng. B. Đun nóng đến 500 0 C. C. Đun nóng đến 500 0 C và có mặt chất xúc tác V 2 O 5 . . D. Nhiệt độ phòng và có mặt chất xúc tác V 2 O 5 . Câu 11: Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây? A. SO 2 làm đỏ quỳ ẩm B. SO 2 làm mất màu nước brôm C. SO 2 là chất khí, màu vàng D. SO 2 có tính oxi hóa và tính khử Câu 12: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế SO 2 từ: A. S và O 2 B. FeS 2 và O 2 C. H 2 S và O 2 D. Na 2 SO 3 và H 2 SO 4 Câu 13: Trường hợp nào lưu huỳnh phản ứng ngay ở nhiệt độ thường: A. Hg. B. O 2 C. Fe. D. H 2 . Câu 14: Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO 2 và CO 2 ? A. Dung dịch brom trong nước B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch Ba(OH) 2 D. Dung dịch Ca(OH) 2 Câu 15: Chọn hợp chất của lưu huỳnh có tính tẩy màu. A. H 2 SO 4 . B. H 2 S. C. SO 2 . D. SO 3 . Câu 16: Khi đốt cháy khí hiđrosunfua trong điều kiện thiếu oxi thì sản phẩm thu được gồm các chất nào sau đây? A. H 2 O và SO 2 B. H 2 O và SO 3 C. H 2 O và S D. H 2 S và SO 2 Câu 17: Khi đốt cháy khí hiđrosunfua trong điều kiện dư oxi thì sản phẩm thu được gồm các chất nào sau đây? A. H 2 O và SO 2 B. H 2 O và SO 3 C. H 2 O và S D. H 2 S và SO 2 Câu 18: Dẫn khí H 2 S đi qua dd nước clo, sản phẩm phản ứng thu được là: A. H 2 SO 4 và HClO B. H 2 SO 4 và HCl C. SO 2 và HClO D. SO 2 và HCl Câu 19: Trong công nghiệp, người ta thường điều chế SO 2 từ: A. Cu và H 2 SO 4 (đ) B. FeS 2 và O 2 C. H 2 S và O 2 D. Na 2 SO 3 và H 2 SO 4 Câu 20: Trong hợp chất nào nguyên tố lưu huỳnh không thể thể hiện tính oxi hoá? A. KHS. B. Na 2 SO 3 . C. SO 2 . D. H 2 SO 4 . Câu 21: Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. H 2 SO 4 đặc là chất hút nước mạnh B. Khi tiếp xúc với H 2 SO 4 đặc, dễ gây bỏng nặng. C. H 2 SO 4 loãng có đầy đủ tính chất chung của axit. D. Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ được cho từ từ nước vào axit Câu 22: Các số oxi hóa có thể có của lưu huỳnh là : A. -2; 0 ; +4 ; +6 B. 0 ; +2 ; +4 ;+6 C. -2 ; +4 : +6 D. 0 ; +4 ; +6 Câu 23: Tính chất đặc biệt của axit H 2 SO 4 đặc là tác dụng được với các chất ở phương án nào sau đây ? A. Ba(NO 3 ) 2 , BaCl 2 , Ba(OH) 2 B. MgO, CuO, Al 2 O 3 C. Na, Mg, Zn D. Cu, C, S Câu 24: Trong phản ứng: SO 2 + 2 H 2 S  3S + 2H 2 O. Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất? A. SO 2 bị oxi hóa và H 2 S bị khử B. SO 2 bị khử và H 2 S bị oxi hóa C. SO 2 khử H 2 S và không có chất nào bị oxi hóa D. SO 2 bị khử, lưu huỳnh bị oxi hóa Câu 25: Chọn câu sai A. H 2 S chỉ có tính khử B. SO 3 chỉ có tính oxit axit C. SO 2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa D. dd H 2 SO 4 loãng có tính oxi hóa mạnh Câu 26: Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử? A. SO 2 B. H 2 S C. O 3 D. H 2 SO 4(đ) Câu 27: Câu nào diễn tả đúng nhất về tính chất hóa học của lưu huỳnh? A. lưu huỳnh có tính oxi hóa B. lưu huỳnh không có tính oxi hóa, không có tính khử C. lưu huỳnh có tính khử D. lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử Câu 28: Oxit nào dưới đây không thể hiện tính khử trong tất cả các phản ứng hóa học? A. SO 3 B. CO C. SO 2 D. FeO Câu 29: Khác với nguyên tử oxi , ion O -2 có : A. Bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn B. Bán kính ion lớn hơn và nhiều electron hơn C. Bán kính ion nhỏ hơn và nhiều electron hơn D. Bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn Câu 30: Dung dịch H 2 SO 4 đặc có thể dùng để làm khô khí nào sau đây: A. CO 2 B. NH 3 C. H 2 S D. SO 3 Câu 31: SO 2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử vì trong phân tử SO 2 A. S có mức oxi hóa trung gian B. S có soxh cao nhất C. S có mức oxi hóa thấp nhất D. S còn có 1 đôi electron tự do Câu 32: Cho Fe 3 O 4 vào dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng, dư. Sản phẩm thu được sau phản ứng là : A. Fe 2 (SO 4 ) 3 ; SO 2 ; H 2 O B. FeSO 4 ; H 2 O C. Fe 2 (SO 4 ) 3 ; FeSO 4 ; H 2 O D. Fe 2 (SO 4 ) 3 ; H 2 O Câu 33: Khí oxi có lẫn hơi nước, chất dùng để tách hơi nước ra khỏi oxi là: A. dung dịch KOH B. Axit sunfuric đặc C. Nước vôi trong D. Nhôm oxit Câu 34: Nguyên tắc pha loãng dung dịch H 2 SO 4 đặc là : A. đổ nhanh axit vào nước B. đổ từ từ nước vào axit C. đổ từ từ axit vào nước D. đổ nhanh nước vào axit Câu 35: Trong PTN, để điều chế khí SO 2 bằng cách cho axit sunfuric loãng tác dụng với : A. natri sunfat B. natri sunfit C. natri sunfua D. natri hiđrosunfua Câu 36: Cấu hình electron lớp ngòai cùng của nguyên tử lưu huỳnh có dạng: A. 3s 2 3p 6 B. 2s 2 2p 6 C. 3s 2 3p 4 D. 2s 2 2p 4 Câu 37: Sục 1 lượng dư khí SO 2 vào dung dịch brom, sẽ có hiện tượng gì xảy ra ? A. không có hiện tượng gì B. dung dịch bị vẩn đục C. dung dịch chuyển sang màu vàng D. dung dịch mất màu Câu 38: Nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái cơ bản có số liên kết cộng hóa trị là : A. 1. B. 2 C. 3. D. 4. Câu 39: Cho các cặp chất sau : 1) HCl và H 2 S 2) H 2 S và NH 3 3) H 2 S và Cl 2 4) H 2 S và N 2 Cặp chất tồn tại trong hỗn hợp ở nhiệt độ thường là: A. (2) và (3) . B. (1), (2), (4) . C. (1) và (4) . D. (3) và (4) Câu 40: Chọn câu phát biểu sai trong các phát biểu sau (xét ở đk thường) A. Hiđro sunfua là chất khí, không màu, mùi trứng thối, tan nhiều trong nước B. Lưu huỳnh đi oxit là chất khí, không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí tan nhiều trong nước C. Lưu huỳnh trioxit là chất lỏng, không màu, tan vô hạn trong nước D. Lưu huỳnh là chất rắn, màu vàng, gồm 8 nguyên tử lưu huỳnh liên kết với nhau Câu 41: Một oleum có công thức hoá học là H 2 S 2 O 7 (H 2 SO 4 .SO 3 ). Số oxi hoá của lưu huỳnh trong hợp chất oleum là: A. +6 B. +4 C. +2 D. +8 Câu 42: trong công nghiệp, người ta thường điều chế oxi từ : A. Không khí hoặc H 2 O B. KMnO 4 C. KClO 3 D. H 2 O 2 Câu 43: Trong công thức H 2 S, tổng số e của H và S đã tham gia liên kết là? A. 4 B. 8 C. 6 D. 10 Câu 44: Chất không tác dụng với axit sunfuric đặc, nguội là: A. Fe B. Zn C. CaCO 3 D. CuO Câu 45: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở lớp p là 10. Nguyên tố X là : A. Ne B. Cl C. O D. S Câu 46: Sản phẩm tạo thành giữa phản ứng FeO với H 2 SO 4 đặc, đun nóng là: A. FeSO 4 , H 2 O B. Fe 2 (SO 4 ) 3 , H 2 O C. FeSO 4 , SO 2 , H 2 O D. Fe 2 (SO 4 ) 3 , SO 2 , H 2 O Câu 47: Hidrô sunfua có tính khử mạnh là do trong hợp chất H 2 S lưu huỳnh có số oxi hóa: A. Thấp nhất. B. Cao nhất. C. Trung gian. D. Lý do khác. Câu 48: Khi cho Fe vào các axit sau, trường hợp nào không xảy ra phản ứng : A. HCl B. H 2 SO 4 đặc nóng C. H 2 SO 4 loãng D. H 2 SO 4 đặc, nguội Câu 49: Dãy kim loại nào sau đây gồm những chất đều tác dụng được với dd H 2 SO 4 loãng là: A. Cu, Zn, Na B.Ag, Fe, Ba, Sn C. K, Mg, Al, Fe, Zn D. Au, Pt, Al Câu 50: Kết tủa màu đen xuất hiện khi dẫn khí hidrosunfua vào dung dịch A. Pb(NO 3 ) 2 B. Br 2 C. Ca(OH) 2 D. Na 2 SO 3 Câu 51: Lưu huỳnh có các mức oxi hóa là: A. +1;+3;+5;+7 B. -2,0,+4,+6 C. -1;0;+1;+3;+5;+7 D. - 2;0;+6;+7 Câu 52: Axit sunfuric và muối của nó có thể nhận biết nhờ: A. Chất chỉ thị màu B. Phản ứng trung hoà C. Dung dịch muối Bari D. Sợi dây đồng II. Hiểu : Câu 1: Phản ứng hóa học chứng tỏ SO 2 là chất oxi hóa : A. 2H 2 S+SO 2 3S+2H 2 O B. SO 2 +CaOCaSO 3 C. SO 2 +Cl 2 +2H 2 O2HCl+H 2 SO 4 D. SO 2 +NaOHNaHSO 3 Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng : SO 2 + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4  X + Y + Z . Hỏi X , Y , Z là chất nào trong dãy sau ? A. K 2 SO 4 ; H 2 SO 4 ; Cr 2 O 3 B. CrSO 4 ; KHSO 4 ; H 2 O C. K 2 SO 4 ; Cr 2 (SO 4 ) 3 ; H 2 SO 4 D. K 2 SO 4 ; Cr 2 (SO 4 ) 3 ; H 2 O Câu 3: Tất cả các khí trong dãy nào sau đây đều làm nhạt màu dung dịch nước brom ? A. H 2 S ; SO 2 B. CO 2 ; SO 2 ; SO 3 C. CO 2 ; SO 2 D. CO 2 ; SO 2 ; SO 3 ; H 2 S Câu 4: Các chất nào trong dãy sau đều làm đục dung dịch nước vôi trong ? A. CaO ; SO 2 ; CO 2 B. CO 2 ; SO 2 ; SO 3 C. CO ; CO 2 ; SO 2 D. SO 3 ; H 2 S ; CO Câu 5: Phản ứng nào sau đây là sai? A. 2FeO + 4H 2 SO 4 đặc  Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + 4H 2 O B. Fe 2 O 3 + 4H 2 SO 4 đặc  Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + 4H 2 O. C. FeO + H 2 SO 4 loãng  FeSO 4 + H 2 O D. Fe 2 O 3 + 3H 2 SO 4 loãng  Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O. Câu 6: Phản ứng nào không thể xảy ra? A. SO 2 + dung dịch nước clo. B. SO 2 + dung dịch BaCl 2 . C. SO 2 + dung dịch H 2 S. D. SO 2 + dung dịch NaOH. Câu 7: Dung dịch axit sunfuric loãng có thể tác dụng với cả hai chất nào sau đây? A. đồng và đồng (II) hidroxit B. sắt và sắt (II) hidroxit C. cacbon và cabon oxit D. lưu huỳnh và hidrosunfua Câu 8: Cho phản ứng: S + H 2 SO 4  SO 2 + H 2 O. Tổng hệ số của phương trình hoá học là: A. 8 B. 10. C. 12. D.14 Câu 9: Từ các chất Zn, S và dung dịch H 2 SO 4 . Có bao nhiêu phương pháp điều chế khí H 2 S ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 10: Cho các phản ứng sau : 2SO 2 + O 2  2 SO 3 (I) SO 2 + 2H 2 S  3S + 2H 2 O (II) SO 2 + Br 2 + 2H 2 O  H 2 SO 4 + 2HBr (III) SO 2 + NaOH  NaHSO 3 (IV) Các phản ứng mà SO 2 có tính khử là : A. (I) và (III) B. (I) và (II) C. (I) , (II) và (III) D. (III) và (IV) Câu 11: Để chứng minh SO 2 là một oxit axit, người ta cho SO 2 phản ứng với : A. dung dịch brom B. Dung dịch KMnO 4 C. Dung dịch xút D. Dung dịch axit sunfuhidric Câu 12: Dãy chất nào sau đây vừa có tính khử, vùa có tính oxi hóa: A. S, Cl 2 , Br 2 . B. Cl 2 , O 3 , S. C. Na, F 2 , S. D. Br 2 , O 2 , Ca. Câu 13: Các khí sinh ra khi cho Saccarozơ vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng, dư gồm : A. H 2 S và CO 2 B. H 2 S và CO 2 C. SO 3 và CO 2 D. SO 2 và CO 2 Câu 14: Khí H 2 S là khí rất độc, để thu khí H 2 S thoát ra khi làm thí nghiệm người ta đã dùng A. dung dịch axit HCl. B. dung dịch NaCl. C. dung dịch NaOH. D. nước cất. Câu 15: Trong số những tính chất sau, tính chất nào không là tính chất của axit sunfuric đặc, nguội ? A. Háo nước B. Hoà tan được kim loại Al và Fe C. Tan trong nước, toả nhiệt D. Làm hoá than vải, giấy, đường saccarozơ Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng điều chế axit sunfuric sau: S→ SO 2 → A→ H 2 SO 4 . Hỏi A là chất nào trong những chất sau? A. H 2 S B. SO 3 C. S D. FeS 2 Câu 17: Dãy các chất nào sau đây chỉ có tính oxi hóa? A. SO 2 ; H 2 S ; S B. NO 2 ; HNO 3 ; Cl 2 C. H 2 SO 4 đặc; HNO 3 ; Cl 2 D. H 2 SO 4 đặc ; O 3 ; F 2 Câu 18: Cho phản ứng hoá học: H 2 S + 4 Cl 2 + 4 H 2 O  H 2 SO 4 + 8 HCl Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng? A. H 2 S là chất oxi hoá, Cl 2 là chất khử B. H 2 S là chất khử, H 2 O là chất oxi hoá. C. Cl 2 là chất oxi hoá, H 2 O là chất khử. D. Cl 2 là chất oxi hoá, H 2 S là chất khử. Câu 19: So sánh tính oxi hóa của oxi, ozon, lưu huỳnh ta thấy : A. S > O 2 > O 3 B. O 2 > O 3 > S C. S < O 2 < O 3 D. O 2 < O 3 < S Câu 20: Hãy chọn thứ tự so sánh tính axit đúng trong các dãy so sánh sau đây: A. HCl > H 2 S > H 2 CO 3 B. HCl > H 2 CO 3 > H 2 S C. H 2 S > HCl > H 2 CO 3 D. H 2 S > H 2 CO 3 > HCl Câu 21: Cho các chất : S, SO 2 , SO 3 , H 2 S, H 2 SO 4 . Số chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là : A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 Câu 22: Lưu huỳnh trioxit có thể tác dụng với nhóm chất nào sau đây? A. nước, sắt(III) oxit, khí cacbonic B. nước, dung dịch natri hiđroxit, bari oxit C. oxi, nuớc, dung dịch natri clorua D. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, Na 2 O Câu 23: Bạc tiếp xúc với không khí có khí H 2 S bị biến đổi thành Ag 2 S màu đen: 4 Ag + 2 H 2 S + O 2  2 Ag 2 S + 2 H 2 O Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng? A. Ag là chất oxi hoá, H 2 S là chất khử. B. O 2 là chất oxi hoá, H 2 S là chất khử. C. Ag là chất khử, O 2 là chất oxi hoá. D. Ag là chất khử, H 2 S vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá Câu 24: Trong sơ đồ phản ứng sau: S  H 2 S  A  H 2 SO 4 (loãng)  Khí B. Chất A, B lần lượt là: A. SO 2 ; H 2 B. SO 3 ; SO 2 C. SO 3 ; H 2 D. H 2 ; SO 3 Câu 25: Cho sơ đồ phản ứng: SO 2 + KMnO 4 + H 2 O  X + Y + Z . Hỏi X , Y , Z là chất nào trong dãy sau? A. K 2 SO 4 ; H 2 SO 4 ; MnO 2 B. MnSO 4 ; KHSO 4 C. MnSO 4 ; KHSO 4 ; H 2 SO 4 D. K 2 SO 4 ; MnSO 4 ; H 2 SO 4 Câu 26: Khí CO 2 có lẫn tạp chất là SO 2 . Để loại bỏ tạp chất thì cần sục hỗn hợp vào dung dịch nào sau đây ? A. Dung dịch Br 2 (dư) B. Dung dịch Ba(OH) 2 (dư) C. Dung dịch Ca(OH) (dư) D. Dung dịch NaOH (dư) Câu 27: Phản ứng nào dưới đây không phải là một trong những phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp? A. 2 SO 2 + O 2  2 SO 3 B. S + O 2  SO 2 C. SO 3 + H 2 O  H 2 SO 4 D. 2 H 2 S + 3 O 2  2 SO 2 + 2 H 2 O Câu 28: Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch NaOH, HCl, H 2 SO 4 thì chọn : A. Zn B. Na 2 CO 3 C. BaCO 3 D. Quì tím Câu 29: Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được các dung dịch mất nhãn : A. NaCl ; NaNO 3 ; NaOH ; HCl B. FeCl 3 ; NaOH ; NaCl ; HCl ; AgNO 3 C. FeCl 3 ; NaCl ; NaNO 3 ; AgNO 3 D. H 2 SO 4 ; HCl ; NaOH ; NaCl Câu 30: Cho các chất: Cu, CuO, NaCl, Mg, KOH, C, Na 2 CO 3 , tổng số chất vừa tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng, vừa tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 23: Hai thuốc thử để phân biệt 3 chất bột sau: CaCO 3 , Na 2 CO 3 , BaSO 4 có thể dùng A. H 2 O, dd NaOH B. H 2 O, dd HCl C. H 2 O, dd BaCl 2 D. BaCl 2 , NaCl Câu 24: Trong các khí sau, khí nào không thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc: A. SO 2 B. CO 2 C. H 2 S D. O 2 Câu 25: Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt 3 dung dịch H 2 SO 4 đặc, Ba(OH) 2 , HCl là: A. Cu B. SO 2 C. Quỳ tím D. O 2 Câu 26: Cho các chất sau: (1) khí clo; (2) khí oxi; (3) axit sunfuric đặc; (4) lưu huỳnh đioxit; (5) lưu huỳnh. Chất nào trong số các chất trên vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử? A. (1); (2); (3) B. (1); (4); (5) C. (2); (3); (4). D. (1); (3); (4). Câu 27: Cho phản ứng Al + H 2 SO 4 (đ)  Al 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O. hệ số cân bằng của axít là A. 4 B. 8 C. 6 D . 3 Câu 28: Có các chất và dung dịch sau: NaOH (1), O 2 (2), dd Br 2 (3), dd CuCl 2 (4), dd FeCl 2 (5). H 2 S có thể tham gia phản ứng với. A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1, 2, 3, 4 C. 1, 2, 3 D. 1, 2, 5 Câu 29: Cho sơ đồ sau: X  S  Y  H 2 SO 4  X. X, Y lần lượt là A. H 2 S; SO 2 B. SO 2 ; H 2 S C. FeS; SO 3 D. A và B Câu 30: Phản ứng nào sau đây không chứng minh được H 2 S có tính khử? A. H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 O  H 2 SO 4 + 8HCl. B. H 2 S + 2NaOH  Na 2 S + 2H 2 O. C. 2H 2 S + 3O 2  2H 2 O + 2SO 2 . D. 2H 2 S + O 2  2H 2 O + 2S. Câu 31: Cho phản ứng: aAl + b H 2 SO 4 c Al 2 (SO 4 ) 3 + d SO 2 + e H 2 O Tổng hệ số cân bằng của phương trình trên (a + b + c + d + e) là: A. 16 B. 17 C. 18 D. 19 Câu 32: Hoà tan hỗn hợp kim loại gồm (Al, Fe, Cu, Ag) trong dung dịch H 2 SO 4 loãng, dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn không tan. Thành phần chất rắn đó gồm: A. Cu B. Ag C. Cu, Ag D. Fe, Cu, Ag Câu 33: Để phân biệt được 3 chất khí : CO 2 , SO 2 và O 2 đựng trong 3 bình mất nhãn riêng biệt , người ta dùng thuốc thử là: A. Nước vôi trong (dd Ca(OH) 2 ) B. Dung dịch Br 2 C. Nước vôi trong (dd Ca(OH) 2 ) và dung dịch Br 2 D. Dung dịch KMnO 4 Câu 34: Cho các chất Fe, Cu, Fe 2 O 3 , Mg.Chất nào tác dụng với H 2 SO 4 loãng và H 2 SO 4 đặc nóng cho cùng 1 loại muối. A. 3,4 B. 1,2 C. 1,3,4 D. 2,3,4 Câu 35: Cho các dd muối Pb(NO 3 ) 2 (1), Ba(NO 3 ) 2 (2), Ca(NO 3 ) 2 (3), Cu(NO 3 ) 2 ,(4).Dung dịch muối nào có thể dùng nhận biết H 2 S. A.1,2,3,4 B. 1,4 C. 1,2 D. 1,2,3 Câu 36: Chọn trường hợp sai: A. SO 2 làm mất màu dd Br 2 , KMnO 4 B. H 2 S có mùi trứng thối,O 3 có mùi xốc. C. PbS có màu đen,CdS có màu vàng D. Tính oxi hóa của S mạnh hơn H 2 S. Câu 37: Cho các chất sau: CuO(1),Ag(2),FeO(3),Zn(4,) Fe 3 O 4 (5). Dd H 2 SO 4 đặc, nóng tác dụng với chất nào tạo khí? A. 2,4 B. 2,3,4. C. 2,3,4,5. D. 1,2,3,4,5. Câu 38: Nhóm chất nào sau đây đều tác dụng với SO 2 A. BaO,CO 2 ,H 2 S B. NaOH,H 2 S,SO 3 C. KOH,BaO,O 2 D. A,B,C đúng Câu 39: Cho phản ứng hoá học: H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 O → H 2 SO 4 + 8 HCl .Tỉ lệ số nguyên tử bị khử : số nguyên tử bị khử là: A. 8 : 2 B. 8 : 1 C. 8 : 3 D . 8 : 4 III. Vận dụng : Câu 1: Để trung hoà 20 ml dung dịch KOH cần dùng 10ml dung dịch H 2 SO 4 2M. Nồng độ mol của dung dịch KOH là: A: 1M B: 1,5M C: 1,7M D: 2M Câu 2: Dẫn 1,12 lít khí SO 2 (đktc) vào V lít dung dịch brom nồng độ 0,1M. giá trị của V là: A. 0,25 lít B. 0,75 lít C. 0,5 lít D. 0,20lít Câu 3: Cho V lít khí SO 2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch brom dư. Thêm dung dịch BaCl 2 dư vào hỗn hợp trên thì thu được 2,33g kết tủa. V nhận giá trị nào trong số các phương án sau? A. 0,112 lít B. 0,224 lít C. 1,120 lít D. 2,24 lít Câu 4: Số mol H 2 SO 4 cần dùng để pha chế 5 lít dung dịch H 2 SO 4 2M là bao nhiêu ? A. 2,5 mol B. 5,0 mol C. 10 mol D. 20 mol Câu 5: Cho 53 g Na 2 CO 3 vào 200 ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng thể tích khí CO 2 thu được ở đktc là bao nhiêu ? A. 6,72 lít B. 11,2 lít C. 2,24 lít D. 5,6 lít Câu 6: Cho V lít khí SO 2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br 2 dư, thêm dung dịch BaCl 2 dư vào hỗn hợp trên thì thu được 116,5 gam kết tủa. Giá trị của V là ? A. 11,2 lít B. 1,12 lít C. 2,24 lít D. 22,4 lít Câu 7: Khối lượng muối thu được khi cho 3,45 gam kim loại Na tác dụng với 6,4 gam lưu huỳnh là : A. 5,85g B. 9,85g C. 5,31g D. 11,70g Câu 8: Cho V ml dung dịch BaCl 2 2M vào dung dịch H 2 SO 4 dư, sau phản ứng thấy tạo thành 69,9 gam kết tủa. Giá trị của V là: A. 50 ml B. 150 ml C. 75 ml D. 100 ml Câu 9: Phân tích chất X người ta thấy thành phần khối lượng của nó gồm 50% S và 50% O. Chất X là chất nào ? A. SO 2 B. SO 3 C. S 2 O 7 D. Không xác định được Câu 10: Phân tích chất X người ta nhận thấy có 40% S và 60% O về khối lượng. X là : A. SO 2 B. SO 3 C. SO 4 D. S 2 O 3 Câu 11: 6 gam một kim loại R có hóa trị không đổi khi tác dụng với oxi tạo ra 10 gam oxit. Kim loại R là A. Zn B. Fe C. Mg D. Ca Câu 12: Để oxi hoá hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp gồm Mg và Al, cần vừa đủ 5,6 gam oxi. Phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu lần lượt là: A. 60% và 40% B. 70% và 30% C. 50% và 50% D. 64% và 36%. Câu 13: Thêm từ từ dung dịch BaCl 2 vào 300ml dung dịch Na 2 SO 4 1M cho đến khi khối lượng kết tủa bắt đầu không đổi thì dừng lại, hết 50ml. Nồng độ mol/l của dung dịch BaCl 2 là: A. 6,0 M B. 0,6M C. 0,06M D. 0,006M Câu 14: Cho 8,8 gam FeS vào dung dịch chứa 8,8 g HCl cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số gam hiđro sunfua được tạo thành là: A. 1,6 B. 2,5 C. 3,4 D. 4,3 Câu 15: Cho 0,08 mol SO 2 hấp thụ hết vào 280 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính khối lượng muối thu được. A. 8,82g B. 8,32g C. 8,93g D. 9,64g Câu 16: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí SO 2 vào 150ml dung dịch NaOH 1M. Trong dung dịch thu được (trừ H 2 O) tồn tại các chất nào sau đây? A. Hỗn hợp hai muối NaHSO 3 , Na 2 SO 3 B. Hỗn hợp hai chất NaOH, Na 2 SO 3 C. Hỗn hợp hai muối NaHSO 3 , Na 2 SO 3 và NaOH dư D. A, B, C đều sai Câu 17: Hấp thu hoàn toàn 6,72 lít khí SO 2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,9 M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là? A. 24,5 g B. 34,5 g C. 14,5 g D. 44,5 g Câu 18: Sục 6,4 gam khí lưu huỳnh đioxit vào 300ml dung dịch NaOH 1M thì các muối tạo thành là : A. Na 2 SO 3 ; NaHSO 3 B. Na 2 SO 3 C. Na 2 SO 4 ; NaHSO 4 D. Na 2 SO 4 Câu 19: Các muối tạo thành trong dung dịch sau khi sục 22,4 lit khí Hidro sunfua (đktc) vào 500 gam dung dịch KOH 40% là: A. KHS B. KHS và K 2 S C. K 2 S D. KHS ; KS Câu 20: Sục 4,48 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M thì các muối tạo thành là : A. NaHSO 3 ; Na 2 SO 3 B. Na 2 SO 3 C. Na 2 SO 4 ; NaHSO 4 D. Na 2 SO 4 Câu 21: Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít khí SO 2 (đktc) vào 800ml dung dịch NaOH 0,5M. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là: A. 32,5 gam B. 30,4 gam C. 29,3 gam D. 26 gam Câu 22: Khi hấp thụ hoàn toàn 1,28 gam khí SO 2 vào dung dịch NaOH 0,1M, sau phản ứng khối lượng muối khan thu được: A. 3,28g B. 2,30g C. 2,52g D. 3,54g Câu 23: Nung nóng một hỗn hợp gồm 6,4 gam lưu huỳnh và 1,3 gam kẽm trong một ống đậy kín. Khối lượng ZnS và S dư thu được là: A. 1,24g và 5,76g B. 1,94g và 5,46g C. 1,94g và 5,76g D. 1,24g và 5,46g Câu 24: Cho hỗn hợp FeS và Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 4,48 lít hỗn hợp khí ở đktc. Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO 3 ) 2 (dư), sinh ra 23,9g kết tủa màu đen. Thành phần % của khí H 2 S và H 2 theo thể tích lần lượt là: A. 50% và 50% B. 40% và 60% C. 60% và 40% D. 30% và 70% Câu 25: Cho 3,2 g Cu tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng thì khối lượng khí thu được sau phản ứng là: A. 0,1 g B. 3,2 g C. 3,3 g D. 0 g( vì không xảy ra phản ứng) Câu 26: Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng (dư) thu được 6,72 lít khí SO 2 (ở đktc). Giá trị của m cần tìm là: A. 11,2 gam B. 1,12 gam C. 16,8 gam D. 1,68 gam Câu 27: Một hỗn hợp 13g kẽm và 5,5g sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, dư. Thể tích khí hiđro (đkc) được giải phóng sau phản ứng là: A. 4,48 lit B. 2,24 lit C. 6,72 lit D. 67,2 lit Câu 28: Cho m gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thu được 6,72 lít khí H 2 (ở đktc). Thể tích (lít) khí SO 2 (ở đktc) thu được khi hoà tan hết m gam hỗn hợp trên trong dung dịch H 2 SO 4 đậm đặc dư là A. 6,72 B. 3,36 . C. 4,48 . D. 5,60 . Câu 29: Cho 21 gam hỗn hợp Zn và CuO vào 600ml dung dịch H 2 SO 4 0,5 mol/l, phản ứng vừa đủ. % khối lượng của Zn có trong hỗn hợp ban đầu là: A. 57% B. 62% C. 69% D. 73% Câu 30: Cho m gam hỗn hợp CuO và Cu tác dụng vừa đủ với 0,2 mol dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng, thu được 1,12 lít khí ở đktc. Giá trị của m là: A. 11,2 gam B. 1,12 gam C. 22,4 gam D. 2,24 gam Câu 31: Cho hỗn hợp 58 gam gồm sắt và đồng tác dụng hết với dd H 2 SO 4 loãng . Thì có 11,2 lít khí bay lên (ở đktc). Khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu là : A. 30gam Fe; 28 gam Cu B. 14 gam Fe; 44 gam Cu C. 56 gam Fe ; 2 gam Cu D. 28 gam Fe ; 30 gam Cu Câu 32: Cho 6 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng dư thu được 2,8 lít khí SO 2 đktc. Khối lượng Cu và Fe trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là: A. 2,2 g và 3,8 g B. 3,2 g và 2,8 g C. 1,6 g và 4,4 g D. 2,4 g và 3,6 g Câu 33: Cho 4 gam hỗn hợp gồm: Fe và Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2 SO 4 (dư) thì thu được 1,12 lít khí. Thành phần % theo khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp lần lượt là : A. 70% và 30 % B. 30% và 70% C. 40% và 60% D. 60% và 40% Câu 34: Cho 17,2 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe và Cu vào dung dịch axit sunfuric đặc nóng, dư thu được 6,72 lít khí SO 2 duy nhất (đktc). Khối lượng Fe và Cu có trong hỗn hợp lần lượt là : A. 11,2 g và 6 g B. 12 g và 5,2 g C. 2,8 g và 14,4 g D. 6,6 gam và 10,6 g Câu 35: Một hỗn hợp gồm 18,6 gam kẽm và sắt tác dụng với dung dịch axit sufuric loãng, dư . Thể tích khí H 2 (đktc) được giải phóng sau phản ứng là 6,72 lít . Thành phần phần trăm của kẽm có trong hỗn hợp là : [...]... hoỏ tr khụng cc 6.4 Cỏc nguyờn t nhúm oxi cú A tớnh oxi húa v cú s oxi húa -2 B tớnh kh v cú s oxi húa -2 C tớnh oxi húa v tớnh kh D tớnh kh v cú s oxi húa +2 6.5 Chn kt lun sai? Cỏc nguyờn t nhúm oxi D cho nhn A cú s oxi húa -2 B ngoi s oxi húa -2 cũn cú cỏc s oxi húa +2, +4,+6 C cú kh nng to ra hp cht khớ vi hiro ( H2O, H2S, H2Se, H2Te) D cú tớnh oxi húa tng dn theo th t: Te, Se, S, O 6.6 Cho cỏc... húa hc ca ozon? A Ozon kộm bn hn oxi B Ozon oxi hoỏ tt c cỏc kim loi k c Au, Pt C Ozon oxi húa Ag thnh Ag2O D Ozon oxi húa I- thnh I2 6.18 Phn ng to ozon t oxi cn iu kin A xỳc tỏc bt Fe B nhit cao C ỏp sut cao D tia la in hoc tia cc tớm 6.19 Hiro peoxit l hp cht A ch th hin tớnh oxi húa B ch th hin tớnh kh C va cú tớnh oxi húa va cú tớnh kh D rt bn 6.20 Cú hn hp khớ oxi v ozon Sau mt thi gian ozon... cht oxi hoỏ C O 2 l cht kh, H2O l cht oxi hoỏ D Fe(OH)2 l cht kh, O 2 v H2O l cht oxi hoỏ 6.57 Trong phn ng: 5H2O 2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 2MnSO 4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O vai trũ ca H2O2 A cht oxi hoỏ B cht kh C cht mụi trng D va l cht oxi hoỏ va l cht kh 6.58 Trong phng trỡnh phn ng: 2Na2O 2 + 2 H2O 4 NaOH +O2 vai trũ ca Na2O2 A ch l cht oxi hoỏ B ch l cht kh C cht mụi trng (s oxi húa khụng i) D va l cht oxi. .. D 5,3 6.53 Trong công nghiệp SO3 được điều chế bằng cách oxi hóa SO2 ở 57 Trong phn ng: 5H2O 2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 2MnSO 4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O vai trũ ca H2O2 A cht oxi hoỏ B cht kh C cht mụi trng D va l cht oxi hoỏ va l cht kh 6.58 Trong phng trỡnh phn ng: 2Na2O 2 + 2 H2O 4 NaOH +O2 vai trũ ca Na2O2 A ch l cht oxi hoỏ B ch l cht kh C cht mụi trng (s oxi húa khụng i) D va l cht oxi hoỏ va l cht kh... D H 2SO4.4SO 3 Cõu 40: T khi ca hn hp (X) gm oxi v ozon so vi hiro l 18 Phn trm (%) theo th tớch ca oxi v ozon cú trong hn hp X ln lt l: A 25 v 75 B 30 v 70 C 50 v 50 D 75 v 25 Cõu 41: Mt hn hp khớ gm oxi v ozon cú t khi hi so vi Hidro bng 20 Thnh phn phn trm theo th tớch ca hn hp l: A 50% oxi ; 50% ozon B 80% oxi ; 20% ozon C 25% oxi ; 75% ozon D 75% oxi ; 25% ozon Cõu 42: Gi s hiu sut ca cỏc phn... thờm phn Oxi- Lu Hunh B Bi tp trc nghim oxi LU HUNH 6.1 Nhúm oxi bao gm cỏc nguyờn t A O, S, Se, Te, Po B O, S C O, S, Se, Te D O, S, Cl, N 6.2 Nguyờn t ca cỏc nguyờn t nhúm oxi trng thỏi c bn cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng ging nhau v cú dng A ns2np5 B ns2np 3 C ns1np 3nd2 D ns2np4 6.3 Liờn kt trong phõn t khớ oxi l liờn kt A cng hoỏ tr cú cc B ion C cng hoỏ tr khụng cc 6.4 Cỏc nguyờn t nhúm oxi cú... KNO 3, H2O 6.7 Cỏc nguyờn t nhúm oxi cú tớnh oxi húa mnh v tớnh cht ny gim dn theo th t sau: A Te, Se, S, O B O, S, Se, Te C S, O, Se, Te D O, Se, S, Te 6.8 Trong phũng thớ nghim, thng iu ch oxi bng cỏch nhit phõn mt s hp cht sau: KMnO 4 t KClO 3 t KNO 3 K2MnO4 + MnO2 + O2 KCl + O2 t KNO 2 + O2 im chung ca cỏc phn ng trờn l nguyờn t oxi trong phõn t hp cht cú s oxi húa t A -2 lờn 0 B 0 lờn -2 C... Cl2, HCl, O2, O3 Dóy gm cỏc cht va cú th úng vai trũ cht oxi húa, va úng vai trũ cht kh trong cỏc phn ng húa hc l: A S, SO 2, Cl2, HCl Cl2, O2, O 3 B H 2S, H2SO 4, Cl2, HCl C S, SO2, H 2S, H2SO 4 D 6.38 Trong phn ng hoỏ hc: SO2 + Br2 + 2H 2O H 2SO4 + 2HBr SO2 úng vai trũ A l cht kh B l cht oxi hoỏ C va l cht oxi hoỏ va l cht kh.D l cht mụi trng (s oxi hoỏ khụng i) 6.39 Cho cỏc cht sau: SO2, H2S, H 2SO4,... vi ban u Th tớch khớ oxi v ozon trong hn hp ban u ln lt l A 3 lớt v 6 lớt B 2 lớt v 4 lớt C 3 lớt v 4 lớt D 4 lớt v 2 lớt 6.21 Cu hỡnh electron ca lu hunh (Z=16) l A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4 B 1s2 2s2 2p6 3s1 3p5 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 D 1s2 2 6 3 3 2s 2p 3s 3p 6.22 S oxi húa cao nht cú th cú ca lu hunh trong cỏc hp cht lA +4.B +5 C +6 D + 8 6.23 t 5 gam lu hunh trong bỡnh cha 6,4 gam oxi, thu c m gam SO... cht A kh B oxi hoỏ C b oxi húa D mụi trng 6.55 Lp ozon tng bỡnh lu ca khớ quyn l tm lỏ chn ia t ngoi ca mt tri bo v s sng ca trỏi t Hin tng suy gim tng ozon ang l vn mụi trng ton cu Mt trong nhng nguyờn nhõn ca hin tng ny l do A s thay i khớ hu B cht thi CFC do con ngi gõy ra C t rm, r D cỏc hp cht hu c 6.56 Trong phn ng: 4Fe(OH)2 + O 2 + 2H 2O 4Fe(OH)3 A Fe(OH)2 l cht kh, H2O l cht oxi hoỏ B Fe(OH)2 . học đặc trưng của oxi là tính oxi hoá B. Oxi là chất oxi hoá mạnh nhất C. Oxi có tính oxi hoá yếu hơn Flo D. Các nguyên tố trong nhóm oxi là những phi kim mạnh Câu 7: Trong hợp chất cộng hoá. và ozon có tỷ khối hơi so với Hidro bằng 20 . Thành phần phần trăm theo thể tích của hổn hợp là: A. 50% oxi ; 50% ozon B. 80% oxi ; 20% ozon C. 25% oxi ; 75% ozon D. 75% oxi ; 25% ozon Câu. nhóm oxi đều có A. 6 electron độc thân. B. 4 electron độc thân. C. 2 electron độc thân. D. 3 electron độc thân. Câu 5: Cấu hình electron nào không đúng với cấu hình electron của anion X 2-
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Chương 6: Nhóm Oxi Lưu huỳnh, Đề cương ôn tập Chương 6: Nhóm Oxi Lưu huỳnh, Đề cương ôn tập Chương 6: Nhóm Oxi Lưu huỳnh

Từ khóa liên quan