Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế chế tạo cân điện tử tích hợp cho giường bệnh nhi tại Viện Nhi Trung Ương

120 565 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 01:37

1. Đây là một dự án thiết kế mạch hoàn chỉnh version1, cách trình bày sáng sủa, rõ ràng, dễ hiểu; 2. Hiện nay số lượng giường tại bệnh viện Nhi Trung Ương là rất lớn nhưng tất cả đều chưa có cân tích hợp vào. Thông số cân nặng là thông số rất quan trọng của bác sĩ trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Việc sử dụng cân tích hợp ngay trên giường bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho bác sĩ trong việc lấy khối lượng bệnh nhân mà không ảnh hưởng đến bệnh nhân đang nằm điều trị tại giường bệnh. Trong đồ án này đã thiết kế và chế tạo cân tích hợp trên lồng ấp trẻ sơ sinh. Các yêu cầu của hệ thống này bao gồm: Thiết kế được cân để cân bệnh nhân một cách chính xác nhất. In ra thông số cân nặng của bệnh nhân và thời gian cân ra giấy in. Thiết kế cơ cấu cơ khí gọn nhẹ, thẩm mĩ và phù hợp với kết cấu cơ khí của lồng ấp đang dùng. Sau khi hoàn thành nhóm đã tiến hành calib để lấy được kết quả chính xác nhất cho sản phẩm. Các kết quả đạt đƣợc sau khi sản phẩm hoàn thành là: Tạo ra đƣợc cân với sai số nhỏ hơn 1%, có các phím chức năng là: SET, UP, DOWN, PRINTESC, ONOFF. Thông số cân nặng và thời gian in ra giấy in hiển thị rõ ràng. Hệ thống cơ khí và hộp điều khiển phù hợp với cơ cấu cơ khí của lồng ấp hiện tại.(Now, a number of beds in National Hospital of Pediatrics are huge but all have not integrated scales. Weight parameter is very important in the treatment process for patient. Using the integrated scales in bed facilitates for doctor in taking patient weight without affecting the patient being treated in a patient bed. in this thesis we design and manufacture integrated scales for infant incubator. The requirements of this system include: Designing the scale to weigh thepatient the most accurate way. Printing the weight parameters of patient and time on printing paper. Designing compact, aesthetic mechanical structure and fit with the mechanical structure using incubator.After completing the group has conducted calibration to get the most accurateresults for products. The results after the finished product obtained: Creating the scale with the error of less than 1%, the main functions are SET, UP, DOWN, PRINT ESC, ON OFF. Weight parameter and time printed on paper with clear display. Mechanical system and control box go with mechanical structure of the currentincubator.); 3. Người up tôn trọng giá trị bản quyền với các tác giả. TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG () ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài : Thiết kế chế tạo cân tích hợp cho giƣờng bệnh nhi    SHSV: 20xx6340  SHSV: 20xx2218  SHSV: 20xx1354 6-2014    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  1  2  3 -  1. Đầu đề đồ án:   2. Các số liệu và dữ liệu ban đầu:    3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:     4. Các bản vẽ, đồ thị ( ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ ):    5. Họ tên giảng viên hướng dẫn:  6. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: ………………………………………………….…………… 7. Ngày hoàn thành đồ án:  Ngày tháng năm    Cán bộ phản biện   BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  1:   2:   3:  Ngành: Khoá:  : 1. Nội dung thiết kế tốt nghiệp: 2. Nhận xét của cán bộ phản biện: Ngày  Cán bộ phản biện    4 LỜI NÓI ĐẦU                     m “Thiết kế chế tạo cân tích hợp cho giường bệnh nhi              5 TÓM TẮT ĐỒ ÁN   quá       -  -   -      - có các  là: SET, UP, DOWN, PRINT/ESC, ON/OFF. -  -     6 ABSTRACT Now, a number of beds in National Hospital of Pediatrics are huge but all have not integrated scales. Weight parameter is very important in the treatment process for patient. Using the integrated scales in bed facilitates for doctor in taking patient weight without affecting the patient being treated in a patient bed. in this thesis we design and manufacture integrated scales for infant incubator. The requirements of this system include: - Designing the scale to weigh thepatient the most accurate way. - Printing the weight parameters of patient and time on printing paper. - Designing compact, aesthetic mechanical structure and fit with the mechanical structure using incubator. After completing the group has conducted calibration to get the most accurate results for products. The results after the finished product obtained: - Creating the scale with the error of less than 1%, the main functions are SET, UP, DOWN, PRINT / ESC, ON / OFF. - Weight parameter and time printed on paper with clear display. - Mechanical system and control box go with mechanical structure of the current incubator.   7 MỤC LỤC  4  5 ABSTRACT 6  7  11  13  14  15  16   16  16  19  22 . 28   36  36  36  36  36  37  39 2.1. 40  42  42  43 2.2.3. Nguyê 44 2.2.4.  47 2.2.5.  48  48   8  49  49  52 2.2.8. K 54  54  54 2.2.9. C 55  55  55  56  56  56  57  57  57  57  58 2. 58  58  59  59 2.3.3.2  59  60  60 2.3.4.2.  60  61 T K H THNG 62 3.1. Thit k  62 3.1.1. Yêu cu chung 62 3.1.2. Quy trình thit k 62 3.1.2.1. Tng quan 62 ng 62 3.1.2.3. Chi tit thit k 62   9  68  68  68  70 3.1.4.1 Chi phí 70  71  71  71 3.2.  n t 71  71 3.2.2.  72  73  73 -  74  76  77  81 3.2.3.6. IC RTC DS1307 82 3.2.3.6. EEPROM AT24C04 83  83 3.2.3.8. N 84  84  85  86 3.2.4.3. K 86  87  87  88  88  89  90  91  92   10  94  94  95  96  97  98  101  120 [...]... tại bệnh viện Nhi Hình 1.2 Một số hình ảnh trẻ em trong quá trình điều trị tại bệnh viện Nhi Hiện nay bệnh viện nhi Trung Ƣơng chƣa có bất kì chiếc giƣờng tích hợp cân nào mà chỉ có những chiếc cân riêng để cân bệnh nhân do đó nhu cầu cần tích hợp cân vào 23 Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Trịnh Quang Đức giƣờng sẵn có tại bệnh viện càng cấp thiết hơn Dƣới đây là một số hình ảnh cân trẻ em đƣợc sử dụng tại. .. các yêu cầu thiết kế ban đầu đƣợc đƣa ra cho hệ thống cân điện tử nhƣ sau: - Cân hoạt động trong dải 0 đến 20 kg - Độ sai lệch nhỏ hơn 1% vì cân chuẩn hiện nay có sai số là 1% nên cần thiết kế mạch có sai số nhỏ hơn hoặc bằng sai số của cân chuẩn - Có chế độ đƣa cân nặng về mốc 0 trƣớc khi cân - Hiển thị giá trị rõ ràng - In ra đƣợc thông số cân nặng và ngày, giờ sau khi cân - Dễ sử dụng - Tuổi thọ... dụng trong viện Nhi và các cơ sở chăm sóc bệnh nhi khác - Ƣu điểm của lọai giƣờng này là rẻ, dễ sử dụng, dễ dàng vệ sinh dọn dẹp - Nhƣợc điểm: chỉ có chức năng cho bệnh nhân nằm điều trị, thiếu nhi u chức năng cho công tác điều trị của bác sĩ nhƣ nâng, hạ 28 Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Trịnh Quang Đức Hiện tại loại giƣờng này có số lƣợng nhi u nhất tại bệnh viện Nhi và thƣờng dành cho các bệnh nhân từ... thể lỏng 14 Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Trịnh Quang Đức PHẦN MỞ ĐẦU Đồ án tập trung giải quyết hai bài toán: thứ nhất là chế tạo đƣợc cân để cân đƣợc chính xác bệnh nhân khi đặt tại mọi vị trí, thứ hai là với cơ khí cố định của lồng ấp hiện tại thiết kế cơ cấu cơ khí cho phù hợp với loại lồng ấp này để đảm bảo cân chính xác trong mọi trƣờng hợp Ngoài ra hệ thống còn bổ sung thêm chức năng kết nối máy... dụng cao - Hệ thống cân nhỏ gọn - Thiết kế vững chắc, sử dụng các nguyên liệu không gây ảnh hƣớng tới sức khỏe bệnh nhân trong khi điều trị - Hạn chế thay đổi cấu trúc hiện tại của lồng ấp - Tiết kiệm chi phí 35 Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Trịnh Quang Đức CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CÂN ĐIỆN TỬ Đối với một hệ thống cân điện tử, cảm biến đo khối lƣợng có nhi m vụ thu nhận tín hiệu đầu vào Có nhi u loại... về cân nặng của bệnh nhân một cách chính xác và thƣờng xuyên các yêu cầu thiết kế ban đầu cho hệ thống cân đã đƣợc đƣa ra 1.2 Khảo sát thực tế và xây dựng yêu cầu thiết kế Trong bệnh viện Nhi hiện nay có rất nhi u loại giƣờng cần tích hợp cân Mỗi loại có một kết cấu cơ khí khác nhau nhƣ hình bên dƣới: Hình 1.6 Giƣờng Inox - Chiều dài: 121 cm - Chiều rộng: 65 cm - Chiều cao: 47 cm - Giá : 7 000 000 đồng... , phân tích sơ đồ khối chung của một hệ thống cân điện tử sử dụng loadcell hiện nay, giới thiệu về loadcell để qua đó cho ta cái nhìn khái quát về hệ thống cân điện tử nhƣ thế nào Chƣơng 3: Thiết kế hệ thống: Chƣơng này tập trung phân tích chi tiết thiết kế cơ cấu cơ khí dựa trên chiếc giƣờng đã chon và các khối chức năng của mạch đồng thời đƣa ra sơ đồ giải thuật cụ thể cho yêu cầu của thiết kế Chƣơng... các thiết bị y tế trên cơ thể các bé đƣợc vì vậy loại lồng ấp này cũng rất cần cân tích hợp Hình 1.10 Lồng ấp Ohmeda - Chiều dài: 77 cm 33 Đồ án tốt nghiệp - Chiều rộng: 48 cm - Chiều cao h1: 35 cm - Chiều cao h2: 43 cm - Cạnh vát: 16 cm - GVHD: TS Trịnh Quang Đức Giá: 120 349 000 đồng Một số tính năng của lồng ấp loại này: - Có hệ thống xử lý nhi t an toàn - Có hệ thống tạo độ ẩm thích hợp nhằm tạo. .. phục hồi của bé Đồng thời công tác tháo gỡ và gắn các trang thiết bị y tế lên cơ thể bé là việc rất khó khăn cho bác sĩ và cũng ảnh hƣởng không nhỏ tới sức khỏe của bé Vì thế việc sử dụng cân tích hợp lên loại lồng ấp này là điều rất cần thiết Tất cả các loại giƣờng và lồng ấp tại bệnh viện Nhi đều cần tích hợp cần, tuy nhi n nhu cầu cấp bách hiện tại là thiết kế hệ thống cân tích hợp cho chiếc lồng... sức KA-896E Một số đặc điểm của loại giƣờng này: - Chế độ điều khiển linh hoạt không nhầm lẫn với các vật dụng khác trên giƣờng bệnh - Nâng lƣng, nâng gối, cao-thấp hoàn toàn bằng điện - Nâng chân - nâng đầu - Điều khiển tại bảng điều khiển ở phía chân giƣờng cho y tá hoặc bộ điều khiển cầm tay (cho bệnh nhân) - Hạ lƣng tức thời chỉ bằng một nút nhấn, dành cho trƣờng hợp khẩn cấp - Có cân tích hợp vào . less than 1%, the main functions are SET, UP, DOWN, PRINT / ESC, ON / OFF. - Weight parameter and time printed on paper with clear display. - Mechanical system and control box go with mechanical. - Printing the weight parameters of patient and time on printing paper. - Designing compact, aesthetic mechanical structure and fit with the mechanical structure using incubator. After completing. affecting the patient being treated in a patient bed. in this thesis we design and manufacture integrated scales for infant incubator. The requirements of this system include: - Designing the scale
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế chế tạo cân điện tử tích hợp cho giường bệnh nhi tại Viện Nhi Trung Ương, Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế chế tạo cân điện tử tích hợp cho giường bệnh nhi tại Viện Nhi Trung Ương, Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế chế tạo cân điện tử tích hợp cho giường bệnh nhi tại Viện Nhi Trung Ương

Từ khóa liên quan

Mục lục