Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da

90 1,126 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2014, 01:39

ĐẶT VẤN ĐỀ Nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Mỹ và các nước Châu Âu. Ước tính ở Mỹ có khoảng 1 triệu bệnh nhân (BN) nhập viện mỗi năm vì NMCT cấp và khoảng 200.000 đến 300.000 bệnh nhân tử vong hàng năm vì NMCT cấp 6. Ở Việt Nam, số lượng BN bị NMCT cấp có xu hướng gia tăng rất nhanh trong những năm gần đây và NMCT cấp đang trở thành vấn đề thời sự rất được quan tâm 1. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, cần được tiên lượng đúng và có chiến lược điều trị thích hợp. Nhiều nghiên cứu đã ch ra các yếu tố tiên lượng trong NMCT cấp, bao gồm các yếu tố lâm sàng (tuổi cao, giới nữ, tiền sử đái tháo đường, hạ huyết áp tâm thuHATT, nhịp tim nhanh, phân độ Killip…), cận lâm sàng (NMCT thành trước, tăng bạch cầu, glucose máu lúc vào viện, rối loạn chức năng thất trái đánh giá trên siêu âm tim…) 34, 64, 65, 38, 27, 41, 42, … Một số dấu ấn sinh học (biomarkers) mới như Troponin, CRP, BNP (NTproBNP)… đã được chứng minh có vai trò tiên lượng trong NMCT cấp 18, 53, 55, 72, 22, 39, 68, 19, 24, 26, 43, 44, 61, ... Tuy nhiên, xét nghiệm các dấu ấn sinh học mang tính chất động học, giá trị tiên lượng khi xét nghiệm ở những thời điểm khác nhau như thế nào? Mối tương quan giữa các giá trị này với các yếu tố tiên lượng “truyền thống” (CK, CKMB) ra sao? Ngưỡng tiên lượng biến cố lâm sàng của các dấu ấn này khi theo dõi dọc theo thời gian là bao nhiêu? ... Ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, đ c biệt trên nhóm đối tượng BN NMCT cấp có đoạn ST chênh lên được can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da. 2 Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu n ng v giá trị tiên lượng của m t số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nh i máu c tim cấp ược can thiệp ng m ch v nh qua da” với 2 mục tiêu: 1. Nghiên cứu nồng độ của một số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NTproBNP) ở bệnh nhân NMCT cấp được can thiệp ĐMV qua da. 2. T m hi u giá trị tiên lượng biến cố lâm sàng của một số dấu ấn sinh học l c nh p viện ở bệnh nhân NMCT cấp được can thiệp ĐMV qua da. 1  (NMCT)   (BN) NMCT   [6  1].  .  trong , l( -HATT, ), c (  ) [34], [64], [65], [38], [27], [41],   BNP (NT-proBNP) [18], [53], [55], [72], [22], [39], [68], [19], [24], [26], [43], [44], [61], ,    (CK, CK-MB)   ?    qua da. 2 ,   NT- proBNP)    qua da 2  1.   CRP, NT-   qua da. 2.     qua da. 3                             tim [16], [75].   [67].    ca 8     3.662  ,   n 8].   [21]: 4                 vi    3. g.       NMCT        American College of C                 2], [69]: troponin)    sau:     c.   5               V                                 -           34], [64]. -   [65]. 6 -  :       9], [52]. - HATT (< 100 mmHg):      ng  HATT  ra    -Jarisch) [15]. - (> 90 chu k):  23]. -     [38]:  Killip   I  6 II   17 III  38 IV  61 - [51    74        + Killip III, IV  7  67 kg              (%) 0 0,8 1,0 1 1,6 1,0 2 2,2 1,8 3 4,4 3,0 4 7,3 4,2 5 12,4 6,7 6 16,1 7,7 7 23,4 12,1 8 26,8 16,3 > 8 35,9 17,2 1.3.2.  -   6]. -     cho BN [10]. -       4,9%) [14]. 8 -   2008):         , trong  . -   theo 17]. 1.4 1.4 1.4.1.1-MB:  - 0 C, CK-  - -72h.  CK, CK-   s 1.4.             1.4.1.3. Lactat dehydrogenase (LDH):   -    -- trong NMCT. 1.4.1.4. Myoglobin:  -  9   BIOCHEMICAL MARKERS IN AMI: RELEASE, PEAK AND DURATION OF ELEVATION CARDIAC MUSCLE CELL Size and subcellular distribution of myocardial proteins determines time course of biomarker appearance in the general circulation      10 1.4 1.4.2.1. Troponin [3]                         [...]... là các dấu ấn tim mạch được lựa chọn cho bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp Hướng dẫn năm 2007 của Hội tim mạch Hoa Kỳ về nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên khuyến cáo nên thử troponin lúc đầu và l p lại 6-9 giờ sau đó để xác định ho c loại trừ hội chứng mạch vành cấp Để chẩn đoán xác định nhồi máu cơ tim cấp, ch cần một giá trị tăng trên điểm cắt đã được xác định Sự thay đổi động học tăng ho c... triển của hội chứng vành cấp Tăng hoạt động và nồng độ cao của các dạng CD40L hòa tan và gắn với màng được tìm thấy ở những bệnh nhân đau thắt ngực ổn định Tăng nồng độ của phân t bám dính liên bào h a tan-1 (sICAM-1) làm tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim trong tương lai P-selectin, bộc lộ cao hơn có ý nghĩa trên mẫu bệnh phẩm động mạch vành ở bệnh nhân đau thắt ngực không ổn định so với bệnh nhân đau... cũng như diện nhồi máu trên chụp cộng hưởng từ tim [25] 34 Chƣơng 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán NMCT cấp có đoạn ST chênh lên lần đầu, được can thiệp động mạch vành qua da tại Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ tháng 09/2011 đến tháng 03/2012 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân Bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu phải thỏa... tế bào cơ tim, và cơ trơn [20] Hình 1.7 Tác dụng sinh học chính của BNP 18 Nồng độ NT- proBNP được tiết 70% từ cơ thất và một lượng nhỏ ở nhĩ Ngoài ra, nồng độ NT- proBNP còn được tiết ra ở não, phổi, thận, động mạch chủ và tuyến thượng thận với nồng độ thấp hơn ở nhĩ [47] Các nghiên cứu đã cho thấy sự liên quan giữa kích thước buồng thất trái, áp lực cuối tâm trương thất trái và nồng độ NT- proBNP huyết... yếu tố nguy cơ đã bi t, ch có CRP cấp sớm là yếu tố tiên lượng độc lập kết cục không mong muốn sau 1 năm [26] Roubille và cộng sự [63] nghiên cứu trên 52 bệnh nhân NMCT có đoạn ST chênh lên được can thiệp ĐMV qua da cấp cứu có TIMI 3 sau can thiệp Những bệnh nhân này được xét nghiệm hs -CRP, BNP và Troponin I trước và sau can thiệp, ngày 1,2,3 và 6 CRP tăng trong những ngày đầu và đạt đ nh vào ngày 3... nhồi máu ở bệnh nhân NMCT cấp Nghiên cứu được đăng trên tạp chí tim mạch Hoa Kỳ (American Journal of Cardiology) năm 2008 của Tzivoni và cộng sự tiến hành trên 267 bệnh nhân NMCT cấp có đoạn ST chênh lên được can thiệp ĐMV qua da thì đầu trong vòng 6h kể từ khi khởi phát triệu chứng; các bệnh nhân được xét nghiệm Troponin T, CK, CK-MB l p lại, diện nhồi máu và phân số tống máu thất trái (EF) được tính... nghiên cứu về động học của troponin tim cho thấy troponin không phải là dấu ấn sớm của hoại tử cơ tim Troponin cho kết quả dương tính trong vòng 4-8 giờ sau khi khởi phát triệu chứng, tương tự như CK-MB nhưng tăng kéo dài 7-10 ngày sau nhồi máu cơ tim Các troponin tim thì nhạy cảm, đ c hiệu cho tim và cung cấp thông tin tiên lượng cho bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp Các troponin cũng là các dấu ấn. .. đường và rối loạn chức năng thận [33] Bảng 1.3 Đặc điểm của BNP và NT- proBNP 3 Vai tr tiên lƣ ng của các dấu ấn sinh học mới trong NMCT cấp 3.1 Troponin 3.1.1 Troponin trong dự đoán diện nhồi máu cơ tim Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh vai trò của nồng độ đ nh CK-MB trong dự đoán diện nhồi máu cơ tim Gần đây, một số thử nghiệm đã chứng minh vai trò của nồng độ đ nh Troponin trong dự đoán diện nhồi. .. [71] Một nghiên cứu khác mới được đăng năm 2010 cũng trên tạp chí này của Byrne và cộng sự: 1237 bệnh nhân NMCT cấp có đoạn ST chênh lên được can thiệp ĐMV qua da thì đầu, xét nghiệm Troponin T, CK-MB lúc nhập viện và sau ít nhất 72h Các bệnh nhân được chụp SPECT đánh giá diện nhồi máu trước khi ra viện Nồng độ đ nh của Troponin T và CK-MB có mối tương quan tương đương và ở mức trung bình với diện nhồi. .. tái NMCT và kết cục phối hợp sau 1 năm, kết quả cũng tương tự khi phân tích theo số lượng các dấu ấn sinh học tăng lúc nhập viện Tác giả kết luận: Các dấu ấn sinh học lúc nhập viện, độc lập hay phối hợp, ch có rất ít giá trị tiên lượng biến cố tim mạch khi theo dõi dài hạn ở những BN NMCT cấp có đoạn ST chênh lên được can thiệp ĐMV qua da thì đầu đ t stent [32] Cũng theo Damman, trong 1 nghiên cứu khác .  qua da 2  1.   CRP, NT-   qua da. 2.   .     qua da. 2 ,   NT- proBNP)  . [65], [38], [27], [41],   BNP (NT- proBNP)  [18], [53], [55], [72], [22],
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da, Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da, Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da

Từ khóa liên quan