Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị

177 1,696 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 22:18

ĐẶT VẤN ĐỀ Tiền sản giật (TSG) hay rối loạn tăng huyết áp trong thời kỳ thai nghén, bao gồm: phù, protein niệu và tăng huyết áp. Đây là một bệnh lý phức tạp thường xảy ra trong nöa sau cña thêi kỳ thai nghén và có thể gây nên những tác hại nguy hiểm đến sức khoẻ và tính mạng của thai phô, thai nhi và trẻ sơ sinh. Nguyên nhân của bệnh cho đến nay vẫn chưa được biết rõ ràng. TSG xảy ra ở tất cả các quốc gia trên thế giới, theo Nguyễn Cận và Phan Trường Duyệt, tỷ lệ TSG chiếm 5,26% tổng số phụ nữ có thai. Ở Mỹ theo Sibai năm 1995 tỷ lệ mắc bệnh là 5%6%. Tại Pháp tỷ lệ này là 5%. TSG gây ra nhiều biến chứng cho mẹ: sản giật, rau bong non, phù phổi cấp, suy gan, suy thận, chẩy máu. Cho đến nay nó vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho mẹ. TSG cũng gây ra rất nhiều biến chứng cho con: thai chết lưu, đẻ non, đẻ nhẹ cân suy dinh dưỡng, trẻ em chậm phát triển về thể chất lẫn tinh thần. Trên thế giới đã có các nghiên cứu về TSG ở các mức độ và các khía cạnh khác nhau nhưng ở Việt Nam mới có một số nghiên cứu về triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và về các yếu tố tiên lượng của TSG. Để giúp các thầy thuốc sản khoa có sự hiểu biết toàn diện về bệnh lý TSG ảnh hưởng tới mẹ và thai nhi, cũng như có phương pháp phòng và điều trị thích hợp TSG, các biến chứng của TSG. Đề tài: “Nghiªn cøu ¶nh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phô và thai nhi vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ph¸c ®å ®iÒu trÞ” được nghiên cứu với 2 mục tiêu sau: 1 Nghiên cứu các yếu tố huyết áp, phù và protein niệu trong bệnh lý tiền sản giật ảnh hưởng đến sức khoẻ thai phô và thai nhi. 2 Đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Điểm mới và đóng góp của của luận án Nghiên cứu của luận án đã tổng kết được sự chuyển mức độ của tăng huyết áp tâm thu, tâm trương và sự chuyển mức độ của protein niệu (từ mức TSG nặng xuống mức TSG nhẹ và từ mức nhẹ xuống bình thường của 2 chỉ tiêu này) trong quá trình điều trị TSG. Đó chính là nguyên nhân giảm thiểu tác động xấu đến sức khoẻ của thai phô và thai nhi trong nghiên cứu của luận án. Tổng kết được sự phối hợp của các triệu chứng trong TSG. Việc tổ hợp 4 triệu chứng phù, protein niệu, tăng huyết áp tâm thu và tăng huyết áp tâm trương chưa được các luận án trước đây nghiên cứu một cách đầy đủ. Phân tích trên mô hình hồi quy đa biến mối liên quan giữa 4 triệu chứng (phù, protein niệu, tăng huyết áp tâm thu và tăng huyết áp tâm trương) đến sức khoẻ mẹ và con. Kết quả cho thấy rõ ràng mức độ tăng huyết áp tâm thu và tâm trương cũng như mức độ tăng protein niệu ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến tình trạng sức khoẻ của mẹ, sức khoẻ của thai nhi và tỷ lệ thai chết lưu cũng như tử vong trẻ khi sinh cũng như sau sinh B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ==== WX ==== Lấ THIN THI NghiÊn cứu ảnh hởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ v thai nhi v đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị CHUYấN NGNH: SN KHOA M S: 62.72.13.01 LUN N TIN S Y HC NGI HNG DN KHOA HC: GS.TS. PHAN TRNG DUYT H NI - 2010 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ==== WX ==== Lấ THIN THI NghiÊn cứu ảnh hởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ v thai nhi v đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị LUN N TIN S Y HC H NI - 2010 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ==== WX ==== Lấ THIN THI NghiÊn cứu ảnh hởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ v thai nhi v đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị CHUYấN NGNH: SN KHOA M S: 62.72.13.01 TểM TT LUN N TIN S Y HC H NI - 2010 Công trình đợc hoàn thành tại: Trờng Đại học Y Hà Nội Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS. Phan Trờng Duyệt Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến Phản biện 2: PGS.TS. Phan Thị Thu Anh Phản biện 3: PGS.TS. Cao Ngọc Thành Luận án đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nớc họp tại Trờng Đại học Y Hà Nội. Vào hồi 14giờ 00 ngày 03 tháng 06 năm 2010 Có thể tìm luận án tại: - Th viện Quốc gia - Th viện Trờng Đại học Y Hà Nội - Th viện thông tin Y học Trung ơng - Th viện Bệnh viện Phụ sản Trung ơng DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Đà CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Lê Thiện Thái, Lê Anh Tuấn (2009), Phân tích đa biến mối liên quan giữa một số yếu tố và phù, tăng huyết áp và protein niệu trong TSG. Tạp chí Y học Thực hành, số 679, trang 18-20. 2. Lê Thiện Thái, Lê Anh Tuấn (2009), Đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị TSG đến sức khoẻ mẹ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp chí Y học Thực hành, số 679, trang 50-53. 1 T VN Tin sn git (TSG) hay ri lon tng huyt ỏp trong thi k thai nghộn, bao gm: phự, protein niu v tng huyt ỏp. õy l mt bnh lý phc tp thng xy ra trong nửa sau của thời k thai nghộn v cú th gõy nờn nhng tỏc hi nguy him n sc kho v tớnh mng ca thai phụ, thai nhi v tr s sinh. Nguyờn nhõn ca bnh cho n nay vn cha c bit rừ rng. TSG xy ra tt c cỏc quc gia trờn th gii, theo Nguyn Cn v Phan Trng Duyt, t l TSG chim 5,26% tng s ph n cú thai. M theo Sibai nm 1995 t l mc bnh l 5%-6%. Ti Phỏp t l ny l 5%. TSG gõy ra nhiu bin chng cho m: sn git, rau bong non, phự phi cp, suy gan, suy thn, chy mỏu. Cho n nay nú vn l nguyờn nhõn hng u gõy t vong cho m. TSG cng gõy ra rt nhiu bin chng cho con: thai cht lu, non, nh cõn suy dinh dng, tr em chm phỏt trin v th cht ln tinh thn. Trờn th gii ó cú cỏc nghiờn cu v TSG cỏc mc v cỏc khớa cnh khỏc nhau nhng Vit Nam mi cú mt s nghiờn cu v triu chng lõm sng, cn lõm sng v v cỏc yu t tiờn lng ca TSG. giỳp cỏc thy thuc sn khoa cú s hiu bit ton din v bnh lý TSG nh hng ti m v thai nhi, cng nh cú phng phỏp phũng v iu tr thớch hp TSG, cỏc bin chng ca TSG. ti: Nghiên cứu ảnh hng ca bnh lý tin sn git lờn thai phụ v thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị c nghiờn cu vi 2 mc tiờu sau: 1 Nghiờn cu cỏc yu t huyt ỏp, phự v protein niu trong bnh lý tin sn git nh hng n sc kho thai phụ v thai nhi. 2 ỏnh giỏ hiu qu ca phỏc iu tr tin sn git ti Bnh vin Ph sn Trung ng. im mi v úng gúp ca ca lun ỏn Nghiờn cu ca lun ỏn ó tng kt c s chuyn mc ca tng huyt ỏp tõm thu, tõm trng v s chuyn mc ca protein niu (t mc TSG nng xung mc TSG nh v t mc nh xung bỡnh thng ca 2 ch tiờu ny) trong quỏ trỡnh iu tr TSG. ú chớnh l nguyờn nhõn gim thiu tỏc ng xu n sc kho ca thai phụ v thai nhi trong nghiờn cu ca lun ỏn. - Tng kt c s phi hp ca cỏc triu chng trong TSG. Vic t hp 4 triu chng phự, protein niu, tng huyt ỏp tõm thu v tng huyt ỏp tõm trng cha c cỏc lun ỏn trc õy nghiờn cu mt cỏch y . - Phõn tớch trờn mụ hỡnh hi quy a bin mi liờn quan gia 4 triu chng (phự, protein niu, tng huyt ỏp tõm thu v tng huyt ỏp tõm trng) n sc kho m v con. Kt qu cho thy rừ rng mc tng huyt ỏp tõm thu v tõm trng cng nh mc tng protein niu nh hng cú ý ngha thng kờ n tỡnh trng sc kho ca m, sc kho ca thai nhi v t l thai cht lu cng nh t vong tr khi sinh cng nh sau sinh 2 - Biết đợc thời điểm cần thiết để đình chỉ thai nghén để tránh các tai biến cho thai phụ và thai nhi. B cc lun ỏn - Lun ỏn gm 119 trang, ngoi phn t vn , kt lun v kin ngh lun ỏn gm 4 chng: chng 1: tng quan ti liu 35 trang, chng 2: i tng v phng phỏp nghiờn cu 11 trang, chng 3: kt qu nghiờn cu 35 trang, chng 4: bn lun 33 trang. - Lun ỏn cú 42 bng, 2 biu , 2 s , 3 hỡnh v, 160 ti liu tham kho (ting Vit 31, ting Anh 129). CHNG 1 TNG QUAN TI LIU 1.1. Khỏi nim v tin sn git TSG l tỡnh trng bnh lý do thai nghộn gõy ra trong nửa sau của thời kỳ thai nghén gồm 3 triu chng ph bin l phự, tng huyt ỏp v protein niu. 1.1.1. Nguyờn nhõn, c ch bnh sinh ca TSG Nguyờn nhõn gõy ra TSG hin nay cũn ang tho lun ,nhng biu hin lõm sng ca TSG ging nh bnh thn, h tim mch, gan, mt. Thc cht õy l biu hin cỏc ri lon bnh tng ớch do thai nghộn gõy ra. C ch bnh sinh gm 3 thuyt đợc nhiều ngời công nhận nh (1) thuyết về cơ chế tổn thơng mạch máu, (2) Thuyết về vai trò của prostacyclin và thromboxan A2 v (3) thuyết về hệ renin angiotensin-aldosteron trong tăng huyết áp trong thời kỳ có thai. 1.2. Cỏc triu chng tin sn git 1.2.1. Phự: Phự trong TSG l phự: Trng, mm, n lừm, phự khụng gim khi nm ngh, cú nhiu mc phự khỏc nhau: Phự nh chi, phự trung bỡnh chi, bng, phự nng, phự ton thõn v a mng. 1.2.2 .Tng huyt ỏp: Tng huyt ỏp l mt triu chng ch yu chn oỏn v tiờn lng ca hi chng TSG. Huyt ỏp tng l khi huyt ỏp tõm thu tng trờn 140mmHg, huyt ỏp tõm trng tng trờn 90mmHg (Nu nh trc ú thai ph khụng bit mc huyt ỏp ca mỡnh lỳc bỡnh thng), hoc huyt ỏp tõm thu tng thờm 30mmHg, huyt ỏp tõm trng tm thờm 15mmHg (nu thai ph bit huyt ỏp ca mỡnh lỳc bỡnh thng) hoc huyt ỏp ng mch trung bỡnh tng thờm 20mmHg. Vic chn oỏn tng huyt ỏp thai sn cn phi da vo c hai con s huyt ỏp tõm thu v huyt ỏp tõm trng u tng. Nhiu tỏc gi trong v ngoi nc cho rng tng huyt ỏp chim 10% trong tng s tt c cỏc trng hp mang thai v tin sn git l mt trng thỏi bnh lý cú thai c bit c trng bi tng huyt ỏp v protein niu xut hin sau 20 tun mang thai. 1.2.3. Protein niu: Protein niu l du hiu quan trng th hai ca TSG. Protein niu ụi khi xut hin trc TSG, trong trng hp ú thai ph thng cú triu chng ca mt bnh thn tim tng. Nu ch cú protein niu m khụng kốm theo tng HA thỡ phi coi ú l bin chng thn ca thai nghộn. Du hiu protein niu c coi l dng tớnh (+) khi cú 300mg protein trong 1 lớt nc 3 tiu ly t mu ngu nhiờn hoc 500mg trong mt lớt trong tp hp nc tiu 24 gi. Sibai v cng s ó nhn thy rng khi HA tõm trng t 95mHg tr lờn kt hp vi tng protein niu thỡ thai ph ny thng cú biu hin ca viờm sinh dc hoc thiu mỏu. 1.3. Cỏc bin chng ca TSG T vong m do TSG l mt bin chng thng gp. T l thay i theo tng nc hoc tng khu vc trờn th gii. Theo bỏo cỏo ca T chc Y t Th gii, cỏc nc ang phỏt trin t l t vong m do TSG l 150/100.000 thai ph; cũn cỏc nc phỏt trin ch cú 4/100.000 thai ph. Suy gim chc nng gan v ri lon ụng mỏu l mt bin chng nng n v gõy t vong cao. Hi chng HELLP gm cú tan huyt; tng cỏc men gan; gim tiu cu l hi chng him gp v l mt bin chng nng n ca tin sn git. Rau bong non xy ra trong 3 thỏng cui ca thi k thai nghộn, cú nhiu nguyờn nhõn gõy rau bong non, nhng nguyờn nhõn gõy rau bong non ch yu l TSG nng. Cú khong 42% n 46% rau bong non l bin chng ca TSG nng. Phự phi cp sinh ra do tng hu gỏnh dng nh l biu hin ph bin nht. Trong tỡnh trng ny cn lm gim hu gỏnh bng cỏch gim co tht mch ton th s nõng cao hiu sut ca c tim. Suy thn cp l bin chng thng gp v l mt trong nhng nguyờn nhõn gõy t vong m v thai nhi ca TSG th nng nht l trong hi chng HELLP và thờng có suy giảm chức năng gan. Sn git l mt bin chng thng gp v l mt yu t tiờn lng quan trng ca TSG. T l xut hin dao ng t 4,6%-15% trong tng s thai ph b TSG. Các biến chứng cho thai nhi bao gồm suy tun hon t cung rau v hu qu l thiu ụxy dn ti thai cú th chm phỏt trin trong t cung hoc cht lu, cht trong khi v sau khi . T l non rt cao t 30% n 40%, tr sinh ra quỏ non v cõn nng thp cú th cú chm phỏt trin th lc v trớ tu. 1.4. iu tr TSG: Mc tiờu ca iu tr TSG l kim soỏt ngn chn cỏc bin chng i vi m v m bo s phỏt trin bỡnh thng ca thai nhi trong t cung. 1.4.1. Chm súc, thm khỏm, theo dừi: Ăn ung, ngh ngi, theo dõi tăng huyết áp, phù, tăng cân và protein niệu. Theo dõi các chỉ số sinh hoá máu: acid uric, ure, creatinin, các men gan, protein, theo dõi Bilirubin để phát hiện tan máu. Theo dõi các dấu hiệu thần kinh: đau đầu, thị lực: mờ mắt, tiêu hoá: đau vùng thợng vị. Đo chiều cao tử cung, vòng bụng, nghe tim thai để biết đợc sự phát triển của thai; xác định ngôi thai, sử dụng siêu âm để theo dõi sự phát triển của thai ,theo dõi nớc ối, theo dõi rau thai, theo dõi Doppler động mạch tử cung ,động mạch não và động mạch rốn thai nhi. 1.4.2. iu tr ni khoa: Điều trị kháng sinh nên dùng nhóm kháng sinh -lactam, điều trị tăng huyết áp. Đa huyết áp trở về các trị số bình thờng < 140/90 mmHg. Đối với bệnh nhân bị bệnh lâu ngày cha đợc điều trị hoặc điều trị không có hiệu lực thì trớc mắt đa HA về các trị số chấp nhận đợc vì nếu đa ngay HA về trị số bình thờng có thể có ảnh hởng không tốt đến tới máu não; nhng về lâu dài cũng cần phải cố gắng đa các trị số HA về mức qui 4 định là bình thờng thì mới tránh đợc tác hại của bệnh. Trong iu tr TSG, ngi ta không xử dựng thuc li tiu. Tuy nhiên, thuc li tiu vn c dùng cho sn ph TSG cú kốm theo suy thn, suy tim, phù phi, sn git v nhng thai ph có lng nc tiu di 400ml/ 24 gi. Thuc c s dng nhiu nht l lasix v liu lng thay i tùy theo mc trm trng ca bnh. Magie sulfat l loi thuc có tác dng cura lên tm vn ng thn kinh-c. Magie sulfat khụng phi l tỏc nhõn gõy h huyt ỏp nhng cú vai trũ trong vic lm tng lu lng mỏu t cung rau, chng phự nóo v phi hp vi thuc an thn phũng v chng co git. 1.4.3. iu tr sn khoa: khi xu hng lờn c git v tng huyt ỏp ca sn ph ó c kim soỏt, tựy theo tỡnh trng ca thai ph v thai nhi m quyt nh cú cho thai ra khụng. Tỡnh trng thai ph cng nng thỡ cng cn thit phi ly thai ra. Chung cuc thỡ vic cho thai ra l cỏch iu tr tt nht so vi cỏc loi thuc men v cỏc bin phỏp tr liu khỏc u ch tm thi. iu ny cn thit l phi xỏc nh tui thai v mc trng thnh ca phi thai nhi vỡ nú quyt nh thỏi x trớ sau ny. CHNG 2 I TNG V PHNG PHP Lun ỏn ny s dng 2 thit k nghiờn cu riờng bit: nghiờn cu mụ t cú phõn tớch v nghiờn cu th nghim lõm sng khụng i chng. Do vy phn i tng v phng phỏp nghiờn cu s c vit riờng cho tng thit k nghiờn cu. Thi gian thu thp s liu t thỏng 1/2003 n thỏng 12/2007. 2.1. Nghiờn cu mụ t cú phõn tớch 2.1.1. i tng nghiờn cu Tiờu chun la chn i tng nghiờn cu: Tt c cỏc thai ph nm vin c chn oỏn TSG, cú mt trong cỏc triu chng sau: cú tng huyt ỏp (tõm thu t 140mmHg tr lờn v tõm trng t 90 mmHg tr lờn), cú phự cỏc mc khỏc nhau, cú protein niu cỏc mc khỏc nhau. Tiờu chun loi tr: Cỏc thai ph cú TSG nhng cú tin s mc cỏc bnh sau õy: bnh tim, bnh thn, bnh cao huyt ỏp, bnh ỏi thỏo ng, bnh gan, bnh Basedow. 2.1.2. Phng phỏp nghiờn cu 2.1.2.1. C mu nghiờn cu: p (1-p) n = Z 2 (1-/2) d 2 Trong ú: n = C mu nghiờn cu Z 2 (1-/2) : H s tin cy mc sỏc xut 95% (=1,96) p: t l cao huyt ỏp th nng l 26% theo Phan Trng Duyt. d = p x 5 δ: Sai số trong nghiên cứu ước tính 7,5%. Cỡ mẫu sẽ là: 2172 bà mẹ có bệnh lý TSG 2.1.2.2. Kỹ thuật thu thập thông tin: Phỏng vấn, khám lâm sàng và xét nghiệm bệnh nhân để thu thập thông tin về đặc trưng cá nhân, tiền sử sản phụ khoa và tiền sử mắc các bệnh, các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. 2.1.2.3. Biến số nghiên cứu: Biến số độc lập: tuổi, nơi ở, đẻ đủ tháng, đẻ non, sẩy/nạo/hút/thai chết lưu và số con hiện sống. Biến số phụ thuộc: phù, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, sản giật, protein niệu, rau bong non, phù phổi cấp, biến chứng thận, biến chứng gan, chảy máu, tử vong, trẻ sinh non tháng (<37 tuần), trẻ sinh ra nhẹ cân, chiều dài thai, thai chết lưu, chết khi sinh và ngay sau sinh, bệnh màng trong, bệnh suy hô hấp, viêm ruột hoại tử, viêm phổi 2.2. Nghiên cứu can thiệp (cho mục tiêu 2) 2.2.1. Đối tượng nghiên cứu Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu: Tất cả các thai phụ nằm viện được chẩn đoán TSG, có một trong các triệu chứng sau: có tăng huyết áp (tâm thu từ 140mmHg trở lên và tâm trương từ 90 mmHg trở lên), có phù ở các mức độ khác nhau, có protein niệu ở các mức độ khác nhau. Tiêu chuẩn loại trừ: Các thai phụ có TSG nhưng có tiền sử mắc các bệnh sau đây: bệnh tim, bệnh thận, bệnh cao huyết áp, bệnh đái tháo đường, bệnh gan, bệnh Basedow. 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu Là một thử nghiệm lâm sàng không đối chứng (quasi-experimental study) nhằm đánh giá hiệu quả điều trị TSG trước và sau điều trị. 2.2.2.1. Cỡ mẫu nghiên cứu: p (1-p) n = Z 2 (1-α/2) d 2 Trong đó: n = Cỡ mẫu nghiên cứu Z 2 (1-α/2) : Hệ số tin cậy ở mức xác suất 95% (=1,96) p: kết quả điều trị tốt cho TSG thể nặng, ước tính 80%. d = p x δ δ: Sai số trong nghiên cứu khoảng 7%. Số bà mẹ TSG trong luận án đã nghiên cứu là 201 bà mẹ TSG. Tất cả 201 bà mẹ TSG được chọn theo cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn từ những bà mẹ bị TSG được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong năm 2007 có đủ tiêu chuẩn và đồng ý tham gia nghiên cứu đã được chọn vào nghiên cứu này. [...]... độc thai nghén nhng cha có nghiên cứu can thiệp tổng thể nào về điều trị TSG và ảnh hởng của TSG đến sức khoẻ thai phụ và thai nhi 2 giỳp cỏc thy thuc sn khoa cú s hiu bit ton din v bnh lý tiền sản giật nh hng ti m v thai nhi, cng nh cú phng phỏp phũng v iu tr thớch hp tiền sản giật , cỏc bin chng ca tiền sản giật Đề ti Nghiên cứu nh hng ca bnh lý tiền sản giật lờn thai phụ, thai nhi và đánh giá hiệu. .. nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị đợc tiến hành nghiên cứu vi hai mc tiờu sau: 1 Nghiờn cu cỏc yu t huyt ỏp, phự v protein niu trong bnh lý tiền sản giật nh hng n sc kho thai phụ v thai nhi 2 ỏnh giỏ hiu qu ca phỏc iu tr tiền sản giật ti Bnh vin Ph sn Trung ng 3 CHNG 1 TNG QUAN TI LIU 1.1 Tin sn git Tiền sản giật là một bệnh lý phức tạp xảy ra ở nửa sau của thời kỳ thai nghén, gồm tăng... cho m Tiền sản gịât cng gây ra rt nhiu bin chng cho con: thai cht lu, non, nh cân suy dinh dng, tr em chm phát trin v th cht ln tinh thn Trên th gii có nhiu nghiên cu v tiền sản giật các mc và các khía cnh khác nhau Vit Nam mi có mt s nghiên cu v mt triu chng lâm sàng, cn lâm sàng và v các yu t tiên lng ca tiền sản giật nhng mới chỉ có một nghiên cứu của Ngô Văn Tài về yếu tố tiên lợng của nhi m... dấu hiệu báo động, hoặc dấu hiệu biểu hiện của một thai kỳ đầy nguy cơ có thể gây tử vong mẹ và thai nhi Trong sản khoa, tăng huyết áp đi kèm với protein niệu và phù tạo nên một bệnh cảnh đặc biệt mà trớc đây ngời ta thờng gọi là nhi m độc thai nghén thì ngày nay đợc gọi là tiền sản giật 1.1.2.1 Tăng huyết áp mạn tính: Huyết áp tâm thu 140mmHg hoặc huyết áp tâm trơng 90mmHg Trớc 20 tuần tuổi thai. .. enzym cyclooxygenase, hạn chế sự chuyển axit arachidonic thành TXA2 và u tiên tạo PGI2 và đơng nhi n là cải thiện đợc những biểu hiện lâm sàng xấu cho sản phụ bị nhi m độc thai nghén và phòng ngừa tiền sản giật Liệu pháp điều trị triệu chứng tăng huyết áp trong thời kỳ thai nghén trong tơng lai có thể dựa vào prostacyclin và các chế phẩm của nó [6] Thuyết về hệ renin angiotensin aldosteron: Có thể tóm... niệu và có thể có phù cùng một số triệu chứng khác .Tiền sản giật gây ra nhi u biến chứng cho cả mẹ và thai nhi 1.1.1 Nguyờn nhõn, c ch bnh sinh ca tin sn git Nguyờn nhõn Nguyờn nhõn gõy ra tiền sản giật hin nay cũn ang nghiờn cu, nhng biu hin lõm sng ca tiền sản giật ging nh bnh thn, h tim mch, gan, mt Thc cht õy l biu hin cỏc ri lon bnh tng ớch do thai nghộn gõy ra [5], [6] Nhng ph n mang thai. .. git n sc kho b m v thai nhi sau ny cn tip tc theo dừi tỡnh trng sc kho b m v tr cú th tip tc iu tr v d phũng cỏc bin chng lõu di 1 T VN Tiền sản giật là mt bnh lý phc tp thng xy ra trong 3 thỏng cui ca thi k thai nghộn v cú th gõy nờn nhng tỏc hi nguy him n sc kho v tớnh mng ca b m, thai nhi v tr s sinh Nguyờn nhõn ca bnh cho n nay vn cha c bit rừ rng [2] Theo cỏc kết quả nghiên cứu đợc công bố gn... Sơ đồ 1.2 Hệ thống renin-angiotensin-aldosteron 1.1.2 Phõn loi tng huyt ỏp v thai nghộn [20] Tăng huyết áp là một triệu chứng có thể có trớc lúc mang thai hoặc xuất hiện lúc mang thai, hay đã có sẵn và nặng lên do thai nghén Điều này có nghĩa là tăng huyết áp khi có thai có thể có nguyên nhân độc lập với tình trạng mang thai hoặc nguyên nhân do thai Nhng dù nguyên nhân gì thì tăng huyết 7 áp trong thai. .. [154] Tiền sản giật xy ra tt c cỏc quc gia trờn th gii, c cỏc nc phỏt trin v ang phỏt trin Vit Nam, theo Nguyn Cn v Phan Trng Duyt, t l tiền sản giật chim 5,26% tng s ph n cú thai [3] M theo Sibai nm 1995 t l mc bnh l 5%-6% [139] Ti Phỏp theo kt qu nghiờn cu ca Uzan nm 1995 t l ny l 5% Tiền sản giật gõy ra nhiu bin chng cho m: sn git, rau bong non, phự phi cp, suy gan, suy thn, chảy máu Cho n nay bệnh. .. gii hn - Cỏc bin chng cho thai phụ và cho thai nhi gim áng k sau khi c iu tr 24 KIN NGH 1 i vi nhng ph n mang thai mc tin sn git cn theo dừi tht cht cỏc triu chng ca tin sn git, c bit l theo dừi s chuyn ca triu chng tng huyt ỏp v protein niu cú th kp thi iu tr v d phũng bin chứng cho thai phụ v thai nhi 2 Do tớnh hiu qu ca phỏc iu tr tin sn git n sc kho thai phụ v thai nhi ang ỏp dng ti Bnh vin . ==== WX ==== Lấ THIN THI NghiÊn cứu ảnh hởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ v thai nhi v đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị CHUYấN NGNH: SN KHOA M S: 62.72.13.01. ==== WX ==== Lấ THIN THI NghiÊn cứu ảnh hởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ v thai nhi v đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị LUN N TIN S Y HC . NI ==== WX ==== Lấ THIN THI NghiÊn cứu ảnh hởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ v thai nhi v đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị CHUYấN NGNH: SN KHOA M S: 62.72.13.01
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị, Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị, Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan