quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC

36 989 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2012, 09:25

quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt. Lờ i n ó i đầ uNgày nay cùng với việc phát triển của mạng máy tính việc viết một ứng dụng trên một máy đơn cục bộ không còn đợc a chuộng và thích hợp nữa . Các chơng trình và ứng dụng hiện đại phải tích hợp và triệu gọi lẫn nhau trên mạng Intranet (mạng cục bộ), mạng Internet (mạng toàn cầu).Tuy nhiên một vấn đề nảy sinh ra , điểm bất đồng giữa các ngôn ngữ lập trình . Các đối tợng thiết kế bằng ngôn ngữ nào thì sau khi biên dịch ra dạng nhị phân (binary) chỉ có mã lệnh tơng ứng với ngôn ngữ đó mới có khả năng truy xuất đợc đối tợng . Đối tợng C++ không dễ gì truy xuất đợc từ mã lệnh Delphi hay Visual Basic một cách tự nhiên . (Mặc dù có một số kĩ thuật nh sử dụng th viện liên kết động DLL nhng đó không phải là các giải pháp toàn diện ).Các nhà lập trình luôn mong muốn tìm đợc một tiếng nói chung cho tất cả các ngôn ngữ lập trình hiện có . Và thế là CORBA ra đời . CORBA ( Common Object Request Broker Achitecture) - tạm dịch là Kiến trúc môi giới gọi các đối tợng thông dụng . CORBA đợc hình thành từ một tổ chức nghiên cứu quốc tế OMG (Object Management Group ) với sự hợp tác của hơn 800 công ty . Tham vọng của OMG là đa ra cách để các đối tợng viết bằng những ngôn ngữ khác nhau có thể triệu gọi lẫn nhau theo mô hình đối tợng phân tán . CORBA không phải là ngôn ngữ lập trình nh C++ hay Java . CORBA là một ngôn ngữ đặc tả (description language) .Sau đây sẽ trình bày quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt - 1 -I. ánh xạ từ IDL sang C++1. Giới thiệu:ánh xạ IDL sang C++ phải thoã mãn các yêu cầu sau : - ánh xạ phải có tính trực quan và dễ sử dụng- phải bảo tồn ngôn ngữ chung của C++ và phải gần giống với C++ th-ờng- phải an toàn về kiểu- sử dụng có hiệu quả chu kỳ của CPU và bộ nhớ- thực hiện trên các cấu trúc của bộ nhớ đoạn và bộ nhớ vật lý- phải đợc hớng nội sao cho nó có thể dùng trong môi trờng phân luồng- ánh xạ phải bảo toàn tính che giấu cục bộ (tính trong suốt)Việc ánh xạ sang C++ phức tạp và rộng lớn nhng không phải quá khó. Thứ nhất, ánh xạ là thuận tiện ví dụ bạn hiểu rõ về cách tổ chức và quản lý bộ nhớ của kiểu String, và các luật quản lý đối với kiểu dữ liệu Variable-length, thứ hai, việc ánh xạ là an toàn, không yêu cầu sắc thái và bắt lỗi dễ dàng trong lúc biên dịch Thứ 3, sự ánh xạ này là dễ nhớ mặc dù lớp có nhiều hàm thành viên, nhng bạn chỉ cần gọi một số hàm chính, còn một số hàm khác tồn tại mặc định để cung cấp các chuyển đổi tham số truyền và không cần phải gọi rõ ràng2. ánh xạ cho tên: Cỏc tờn ca IDL c bo ton khi ỏnh x sang C++. minh ho cho iu ny ta xột vớ d sau:- Trong IDL:enum color {red, green, blue};- Khi ỏnh x sang C++: enum color {red, green, blue}; Cỏc ỏnh x sang C++ cng bo ton cỏc toỏn t phm vi. Vớ d nu nh trong IDL toỏn t phm vi Outer :: Inner l hp l thỡ khi ỏnh x sang C++ nú cng vn l Outer :: Inner. Mt vn phỏt sinh khi trong IDL ta dựng tờn trựng vi t khoỏ trựng vi cỏc t khoỏ ca C++: Vớ d nh ngha sau l hon ton hp l trong IDL: Enum class {if, this, while, case }; nhng khi ỏnh x sang C++ thỡ nú s t ng c thờm vo tin t: _cxx_. Vỡ vy nú s cú dng nh sau:enum _cxx_class { _cxx_if, _cxx_this, _cxx_while, _cxx_case };- 2 -các tiền tố này làm cho các câu lệnh trở nên khó đọc, do vậy tốt nhất là ta nên tránh dùng chúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét chi tiết vào từng kiểu dữ liệu một 3. Ánh xạ các kiểu dữ liệu cơ bảnCác kiểu dữ liệu cơ bản được ánh xạ sang C++ được mô tả ở bảng sau:OMG IDL C++ C++ Out Type short CORBA::Short CORBA::Short_out long CORBA::Long CORBA::Long_out unsigned short CORBA::UShort CORBA::UShort_out unsigned long CORBA::ULong CORBA::ULong_out float CORBA::Float CORBA::Float_out double CORBA::Double CORBA::Double_out char CORBA::Char CORBA::Char_out boolean CORBA::Boolean CORBA::Boolean_out octet CORBA::Octet CORBA::Octet_out 4. Các kiểu dữ liệu phức:Các kiểu dữ liệu phức ở trong IDL được ánh xạ sang C++ như sau:OMG IDL C++ Object CORBA::Object_ptr struct C++ struct union C++ class enum C++ enum string char * Sequence C++ class array C++ array a>. StringMột chuỗi trong IDL được ánh xạ sang C++ là char *. Cả chuỗi giới hạn và chuỗi không giới hạn độ dài thì đều được ánh xạ sang C++ là char *. Các chuỗi CORBA trong C++ được kết thúc bởi con trỏ NULL. Nếu một chuỗi mà có chứa một kiểu tự định nghĩa khác, ví dụ như kiểu struct, thì nó được ánh xạ sang kiểu C ORBA::String_v ar. Điều này đảm bảo rằng - 3 -mỗi thành phần trong struct được quản lý bởi chính bộ nhớ của nó. Các chuỗi phải được cấp phát và ngừng cấp phát bằng việc sử dụng các hàm thành phần sau trong lớp CORBA:• string_alloc // hàm cấp phát• string_dup • string_free // hàm huỷChú ý: hàm string_alloc cấp phát vùng nhớ có độ dài len+1 vì nó còn chứa một ký tự nullb>.EnumCác kiểu enum trong IDL được ánh xạ sang một kiểu enum trong C++// IDLmodule INVENT { enum Reply {ACCEPT, REFUSE}; } // C++ class INVENT { . . . enum Reply {ACCEPT, REFUSE}; }; Tham chiếu đến các thành phần như sau là hợp lệ:INVENT::Reply accept_reply; accept_reply = INVENT::ACCEPT;c> .StructCác kiểu struct trong IDL được ánh xạ sang các kiểu struct trong C++. Chúng ta cùng xem xét các cấu trúc có chiều dài cố định với các cấu trúc có chiều dài thay đổi:// IDLmodule INVENT { // Chiều dài cố định struct Date { long year;- 4 - long month; long day; }; // Chiều dài thay đổi struct Address { string aptNum; string streetName; string city; string state; string zipCode; }; };// C++class INVENT { struct Date { CORBA::Long year; CORBA::Long month; CORBA::Long day; }; struct Address { CORBA::String_var aptNum; CORBA::String_var streetName; CORBA::String_var city; CORBA::String_var state; CORBA::String_var zipCode; Address &operator=(const Address &_obj); }; }; Đối với các kiểu dữ liệu cơ bản trong các thành phần của struct được ánh xạ sang các kiểu tương ứng trong C++. Còn các kiểu dữ liệu như: tham chiếu đối tượng, các tham chiếu giả đối tượng, các chuối thì được ánh xạ các lớp _var tương ứng:• CORBA::string_var• CORBA::object_vard> Union- 5 - Một kiểu Union trong IDL được ánh xạ sang một lớp trong C++. Lớp này chứa:• Các hàm tạo lập (Constructors)• Các hàm huỷ (Destructors)• Các toán tử gán• Các thay đổi cho các giá trị của union• Các bộ truy nhập cho các giá trị của union.Ví dụ:// IDLunion OrderItem switch (long) { case 1: itemStruct itemInfo; case 2: orderStruct orderInfo; default: ID idInfo; };// C++class OrderItem { public: OrderItem(); OrderItem(const OrderItem &); ~OrderItem(); OrderItem &operator=(const OrderItem&); void _d (CORBA::Long); CORBA::Long _d () const; void itemInfo (const itemStruct &); const itemStruct & itemInfo () const; itemStruct & itemInfo (); void orderInfo (const orderStruct &); const orderStruct & orderInfo () const; orderStruct & orderInfo (); void idInfo (ID); ID idInfo () const; . . . };- 6 -e> Các định nghĩa kiểu Các định nghĩa kiểu trong IDL được ánh xạ trực tiếp sang các định nghĩa kiểu của C++. Nếu định nghĩa kiểu IDL gốc được ánh xạ sang một vài kiểu của C++ thì trình biên dịch của IDL sẽ sinh ra các bí danh tương ứng cho mỗi kiểu trong C++.// IDLtypedef octet example_octet;typedef enum enum_values { first, second, third} enum_example;// Kết quả trong C++typedef octet example_octet;enum enum_values { first, second, third};typedef enum_values enum_example; // bí danh được tạo raf> Modules Một module của IDL nên được ánh xạ sang một namespace của C++ với tên tương tự// IDLmodule ABC{ // Definitions .}; .// Kết quả trong C++class ABC{ // Definitions .};g> Sequences- 7 -Các sequences của IDL cả giưói hạn hay không giới hạn đều được ánh xạ sang class của C++.Chú ý: Khi chiều dài của sequence không giới hạn vượt quá chiều dài cực đại thì C++ sẽ cấp phát trong suốt một buffer lớn hơn, nó sẽ copy buffer cũ vào buffer mới và giải phong bộ nhớ khỏi buffer cũ. Tuy nhiên, nó sẽ không thực hiện giải phóng bất kỳ bộ nhớ nào chưa bao giờ được dùng đến nếu chiều dài cực đại giảm.Xét ví dụ sau: ánh xạ một sequence không giới hạn (unbounded)của IDL sang C++ // IDLtypedef sequence<long> LongSeq; .// Results in the generation of this C++ codeclass LongSeq{public: LongSeq(CORBA::ULong max=0); LongSeq(CORBA::ULong max=0, CORBA::ULong length, CORBA::Long *data, CORBA::Boolean release = 0); LongSeq(const LongSeq&); ~LongSeq(); LongSeq& operator=(const LongSeq&); CORBA::ULong maximum() const; void length(CORBA::ULong len); CORBA::ULong length() const; const CORBA::ULong& operator[](CORBA::ULong index) const; . static LongSeq *_duplicate(LongSeq* ptr); static void _release(LongSeq *ptr); static CORBA::Long *allocbuf(CORBA::ULong nelems); static void freebuf(CORBA::Long *data);private: CORBA::Long *_contents; CORBA::ULong _count; CORBA::ULong _num_allocated: CORBA::Boolean _release_flag; CORBA::Long _ref_count;};Ý nghĩa của các hàm được môt tả ở bảng sau:- 8 -Phương thức Mô tảLongSeq(CORBA::ULong max=0)bộ tạo lập cho một sequence không giới hạn chiếm một chiều dài cực đại như một tham số. Các sequence giới hạn thì có một chiều dài cực đại xác định.LongSeq(CORBA::ULong max=0, CORBA::ULong length, CORBA::Long *data, CORBA::Boolean release=0)Constructor này cho phép bạn đặt một chiều dài cực đại, chiều dài hiện tại, một con trỏ tới bộ đệm dữ liệu kết hợp và một cờ giải phóng.Nếu cờ giải phóng khác 0, ISB về C++ sẽ giải bộ nhớ kết hợp với bộ đẹm dữ liệu khi tăng kích thước của sequence. Nếu cờ giải phóng bằng 0 thì bộ nhớ của bộ dệm dữ liệu cũ không được giải phóng. Sequence giới hạn có tất cả các thông số này trừ max.LongSeq(const LongSeq&)Bộ tạo lập sao chép thực hiện sao chép sâu đối tượng nguồn.~LongSeq(); Destructor giải phóng tất cả bộ nhớ của chính sequence nếu cờ giải phóng (release flag) có giá trị khác không khi được tạo lập.Operator=(const LongSeq&j)Toán tử gán thực hiện một sự ao chép sâu, giải phóng việc lưu trữ cũ nếu cần thiết Maximum() Trả lại kích thước của sequence.length() Hai phương thức được định nghĩa cho việc đặt và trả lại chiều dài của sequence.Operator[]() Hai toán tử chỉ mục được cung cấp cho việc truy nhập một phần tử trong sequence. Một toán tử cho phép phần tử được thay đổi còn một toán tử chỉ cho phép truy nhập đọc phần tử._release() Giải phóng sequence. Nếu cờ giải phóng của bộ tạo lập là khác 0 khi đối tượng được khởi tạo và kiểu phần tử của sequence là một chuỗi hoặc tham chiếu đối tượng thì mỗi phần tử sẽ được giải phóng trước khi buffer được giải phóng.allocbuf() freebuf()Bạn nên dùng hai phương thức tĩnh này để cấp phát hay huỷ bất kỳ bộ nhớ nào sử dụng bởi một sequenceQuản lý bộ nhớ về các sequenceBạn nên cân nhắc cẩn thận các vấn đề quản lý bộ nhớ được chỉ ra dưới đây:• Nếu cờ giải phống được đặt giá trị khác 0 khi sequence được khởi tạo, thì sequence sẽ giả định quản lý bộ nhớ của người dùng. Khi một phần tử được gán, bộ nhớ cũ được giải phóng trước khi quyền sở hữu của bộ nhớ của biểu thức bên tay phải được thừa nhận.• Nếu cờ giải phóng được đặt giá trị khác 0 khi sequence được khởi tạo và các phần tử của sequence là các chuỗi hay các tham chiếu đối tượng, mỗi phần tử sẽ được giải phóng trước khi buffer chứa nội dung của sequence được giải phóng và đối tượng bị huỷ.• Tránh việc gán một phần tử của sequence sử dụng toán tử [] trừ khi cờ giải phóng được đặt là 1, hoặc lỗi quản lý bộ nhớ xuất hiện.• Các sequence được khởi tạo với cờ huỷ đặt bằng 0 không nên được sử dụng như các tham biến đầu vào/ đầu ra bởi vì các lỗi quản lý bộ nhớ trong bộ dịch vụ đối tượng có thể đưa đến kết quả.- 9 -• Luôn luôn sử dụng allocbuf và freebuf để khởi tạo và giải phóng kho lưu trữ được sử dụng với các sequence.h> ArrayCác array của IDL được ánh xạ sang các array của C++, cái mà có thể được khởi tạo tĩnh. Nếu các phần tử của array là các chuỗi hoặc các tham chiếu đối tượng, thì các phần tử của mảng trong C++ có kiểu _var. Ví dụ đoạn chương trình sau chỉ ra ba mảng với các kiểu phần tử khác nhau.// IDLinterface Intf{ // definitions .};typedef long L[10];typedef string S[10];typedef Intf A[10]; // kiểu tham chiếu đối tượng .// Kết quả trong C++typedef CORBA::Long L[10];typedef CORBA::String_var S[10];typedef Intf_var A[10];Cách sử dụng kiểu được quản lý kiểu _var cho các chuỗi và các tham chiếu đối tượng cho phép bộ nhớ được quản lý trong suốt khi các phần tử của mảng được gán.Các slice của mảngKiểu _slice của mảng được sử dụng khi truyền tham số cho các mảng nhiều chiều. Một slice của một mảng với tất cả các chiều của mảng gốc trừ chiều đầu tiên. Kiểu mảng _slice cung cấp một cách thuận lợi cho việc truyền và trả lại các tham số. Một định ngh ĩa ki ểu cho m ỗi slice được phát sinh.// IDLtypedef long L[10];typedef string str[1][2][3]; .// Results in the generation of these slicestypedef CORBA::Long L_slice[10];typedef CORBA::String_var str_slice[2][3];typedef str_slice *str_slice_ptr;Nếu bạn chỉ có mảng một chiều, một mảng slice chỉ là một kiểu. Như bạn thấy ở ví dụ trên, ta có mảng long L[10] thì một mảng slice sẽ trả lại kết quả trong kiểu dữ liệu là CORBA::Long- 10 -[...]... thành từ một tổ chức nghiªn cøu qc tÕ OMG (Object Management Group ) víi sự hợp tác của hơn 800 công ty . Tham vọng của OMG là đa ra cách để các đối tợng viết bằng những ngôn ngữ khác nhau có thể triệu gọi lẫn nhau theo mô hình đối tợng phân tán . CORBA không phải là ngôn ngữ lập trình nh C++ hay Java . CORBA là một ngôn ngữ đặc tả (description language) .Sau đây sẽ trình bày quá trình ánh xạ (mapping). .. một chuỗi mà có chứa một kiểu tự định nghĩa khác, ví dụ như kiểu struct, thì nó được ánh xạ sang kiểu C ORBA::String_v ar. Điều này đảm bảo rằng - 3 - I. ánh xạ từ IDL sang C++1. Giới thiệu: ánh xạ IDL sang C++ phải thoà mÃn các yêu cầu sau : - ánh xạ phải có tính trực quan và dễ sử dụng- phải bảo tồn ngôn ngữ chung của C++ và phải gần giống với C++ th-ờng- phải an toàn về kiểu- sử dụng có... không cần phải gọi rõ ràng2. ánh xạ cho tên: Cỏc tờn ca IDL c bo toàn khi ánh xạ sang C++. Để minh hoạ cho điều này ta xét ví dụ sau:- Trong IDL:enum color {red, green, blue};- Khi ánh xạ sang C++: enum color {red, green, blue}; Các ánh xạ sang C++ cũng bảo tồn các tốn tử phạm vi. Ví dụ nếu như trong IDL toán tử phạm vi Outer :: Inner là hợp lệ thì khi ánh xạ sang C++ nó cũng vẫn là Outer... luồng- ánh xạ phải bảo toàn tính che giấu cục bộ (tính trong suốt)Việc ánh xạ sang C++ phức tạp và rộng lớn nhng không phải quá khó. Thứ nhất, ánh xạ là thuận tiện ví dụ bạn hiểu rõ về cách tổ chức và quản lý bộ nhớ của kiểu String, và các luật quản lý đối với kiểu dữ liệu Variable-length, thứ hai, việc ánh xạ là an toàn, không yêu cầu sắc thái và bắt lỗi dễ dàng trong lúc biên dịch Thứ 3, sự ánh xạ. .. thức cài đặt trên IDL không cần phải thay đổi. Luật quản lý bộ nhớ đối với các tham số và giá trị trả về đợc định danh bên phía client đợc gọi từ xa hoặc đợc tích hợp lại.- Bạn không cần phải lo lắng về ngôn ngữ lập trình cài đặt trên phía client hoặc kiến trúc phần cứng hoặc các hệ điều hành chạy trên máy đó. Ngôn ngữ đặc tả IDL đà làm nhiệm vụ chuyển đổi một cách linh loạt giữa các ngôn ngữ. .. Ngoài sự khác biệt trong tên việc cố gắng link các lớp C++ phía client - 16 - MụC LụC TrangLời nói đầu 1I. ánh xạ từ IDL sang C++ 21. Giới thiệu 22. ánh xạ cho tên 23. nh xạ các kiểu dữ liệu cơ bản 34. nh xạ các kiểu dữ liệu phức 3II. ánh xạ phía server 16 1 . Mở đầu 162 . ánh xạ các giao tiếp 163. Các lớp servant 174. Hình th nh đối t ợng 195. Server main 206. Quy tắc chuyền tham số... C++ hay Java . CORBA là một ngôn ngữ đặc tả (description language) .Sau đây sẽ trình bày quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt - 1 - Tham chiếu đối tượng INTF_ptr phải tương ứng với một đối tượng INTF hoặc tương ứng với một đối tượng mà kế thừa từ đối tượng INTF. Tham chiếu đối tượng INTF mới phải được giải phóng bằng việc gọi hàm bộ phận CORBA::release. Đối số... chơng trình, chơng trình phải cung cấp một hàm main nh sau:#include my_objects.hh“ ”#include iostream.h“ ”int main(int argc, char *args[]){ // khëi t¹o ORBCORBA::ORB_var orb=CORBA::ORB_init(argc, argv);- 19 - e> Các định nghĩa kiểu Các định nghĩa kiểu trong IDL được ánh xạ trực tiếp sang các định nghĩa kiểu của C++. Nếu định nghĩa kiểu IDL gốc được ánh xạ sang một vài kiểu của C++ thì trình. .. liệu phức:Các kiểu dữ liệu phức ở trong IDL được ánh xạ sang C++ như sau:OMG IDL C++ Object CORBA::Object_ptr struct C++ struct union C++ class enum C++ enum string char * Sequence C++ class array C++ array a>. StringMột chuỗi trong IDL được ánh xạ sang C++ là char *. Cả chuỗi giới hạn và chuỗi không giới hạn độ dài thì đều được ánh xạ sang C++ là char *. Các chuỗi CORBA trong C++ được... thuộc tính và các thao tác- 12 - các tiền tố này làm cho các câu lệnh trở nên khó đọc, do vậy tốt nhất là ta nên tránh dùng chúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét chi tiết vào từng kiểu dữ liệu một 3. Ánh xạ các kiểu dữ liệu cơ bảnCác kiểu dữ liệu cơ bản được ánh xạ sang C++ được mô tả ở bảng sau:OMG IDL C++ C++ Out Type short CORBA::Short CORBA::Short_out long CORBA::Long CORBA::Long_out unsigned . ngôn ngữ đặc tả (description language) .Sau đây sẽ trình bày quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt - 1 -I. ánh xạ từ IDL sang. luồng- ánh xạ phải bảo toàn tính che giấu cục bộ (tính trong suốt)Việc ánh xạ sang C++ phức tạp và rộng lớn nhng không phải quá khó. Thứ nhất, ánh xạ là
- Xem thêm -

Xem thêm: quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC, quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC, quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC, Giới thiệu: ánh xạ cho tên: nh x cỏc kiu d liu c bn, String Enum Các kiểu dữ liệu phức:, C¸c líp servant, Hình th nh đối t , Server main ánh xạ phía server, Truyền tham số kiểu đơn giản. Truyền tham số đối với kiểu dữ liệu phức tạp có độ dài cố định., Trun tham sè string vµ wide string, Truyền tham số kiểu phức tạp có độ dài thay đổi và kiểu any truyền tham số mảng với các thành phần có độ dài thay đổi, Truyền tham số tham chiếu đối tợng, Phát sinh các ngoại lệ. Các ngoại lệ hệ thống System Exception Quản lí bộ nhớ và ngoại lệ

Từ khóa liên quan