báo cáo quản trị của Trust bank

6 420 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2013, 14:54

báo cáo quản trị ngân hàng năm 2010 và định hướng, kế hoạch, giải pháp năm 2011 của ngân hàng Trust bank 1/6  - -  1/BC   Long An, ngày tháng năm 2011 BÁO CÁO CÔNG T10 VÀ 1 -------------------------------------- I. KHÁI QUÁT CÔNG 10: m 2010, trong -   ; còn  ác   t ngun   cùng Ban   10 ng : 1. theo  3.0            khách hàng. 2. Hoàn thà10: 19.762 , 1329. 16.250 ,  137% 9 10.052 93% so 9. T 0,29% là 302 104% .  8,5% .5%. 3. công thông tin   thông tin ngân hàng th p  chi D TH 2/6  InternetBanking, ata Center,  4. T2  ng thi ch  tip tc hoàn thin công tác tái c cu t chc Ngân hàng ng m rng và chuyên môn hoá, ,   . 5. , phát trin  103   09 , S giao dch, 15 Chi nhánh và 70 Phòng giao , 15 Q  6.   Lotte, . 7.                    . 8.  phát trin  TRUSTBank    9.    10. thanh khon, r ro   ,                               Tuy nhiên b,  1-   . Song, t 3/6     2-   3-    4-   II. 1 1-  a.   b. 2011:  c  Ngân hàng t       chính,  và  c. u phát tr:     An toàn, phát triển, hiệu quả và bền vững” d. : 1                   4/6 2- 1 1 TRUSTBank   TRUSTBank  -    Ngâ  1  - 5 - 28.000  - 21.900  -  12.000  - 550 . - 103 117  -  -  9%/ 3-  3.1 Tiếp tục củng cố, đổi mới và kiện toàn tổ chức:     T                    soát      ; T             an toàn, phát triển, hiệu quả và bền vững. 3.2    nhân viên; X  3.3 :   5/6       Ngân hàng     tran  N  và  3.4  : -   - 3ng lên 5 -         -     -   khoán. -    3.5  -     - Trustbank. -              - gi  3.6                phát  : chi nhánh, phòng h; InternetBanking; MobileBanking; AutoBanking.   là công ty t    6/6  . Vi    3.7  Trustbank:    g bá, i chung và các khách hàng nói riêng. 3.8                              các Chi nhánh, .     n 2010  2011   1      1,    - 2013.  An toàn, phát triển, hiệu quả và bền vững 1 c i hng C ng thông qua. ,  NGÂN HÀNG TMCP  TÍN . : chi nhánh, phòng h; InternetBanking; MobileBanking; AutoBanking.   là. trin  TRUSTBank  
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo quản trị của Trust bank, báo cáo quản trị của Trust bank, báo cáo quản trị của Trust bank