Câu trần thuật đon không có tu là ( buổi chiều)

4 418 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 01:00

Tiết 36: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ . I.Kiến thức cơ bản: a) §Æc ®iÓm: - VÞ ng÷ + §T - côm §T + TT - côm TT - Khi VN biÓu thÞ ý ph nh - kÕt hîp côm ủ đị kh«ng, cha b) Ph©n lo¹i: - C©u miªu t¶: CN đứng trước VN. - Câu tồn tại: VN đứng trước CN -Nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là ? - Phân loại câu theo tác dụng của kiểu câu này? II.Luyện tập: Bài 1:Xác địnhCN, VN của các câu trần thuật đơn không có từ l à dưới đây và phân tích cấu tạo của VN . • Con gà cào cào đất rồi cất tiếng gáy. • Và góc vườn , tiếng cục tác làm nắng trưa thêm óng ả, ngột ngạt. • Đường làng vắng ngắt . • Bóng tre , bóng duối cũng lặng im. • Ấy thế mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thủa ruộng chưa xong. B i 1:à - Con gà cào cào đất rồi cất tiếng gáy. - Và góc vườn , tiếng cục tác làm nắng trưa thêm óng ả, ngột ngạt. - Đường làng vắng ngắt . - Bóng tre , bóng duối cũng lặng im. - Thấy thế mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thủa ruộng chưa xong. Cụm ĐgT Cụm ĐgT TT Cụm TT Cụm ĐgT Tiết 36: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ . I.Kiến thức cơ bản: II.Luyện tập: Bài 1: Bài 2:Chuyển những câu dưới đây thành câu tồn tại: a. Trong vườn, nhiều tàn hoa sim tím rơi rụng. b. Một thế giới ban trắng trời, trắng núi. c. Giữa mênh mông trời nước, một giọng hò bỗng vang lên. d. Hương hoa bưởi thoang thoảng đâu đây. e. Thoắt cái, một cơn mưa tuyết trắng long lanh. B i 1:à B i 2:à Chuyển những câu dưới đây thành câu tồn tại: a. Trong vườn, rơi rụng nhiều tàn hoa sim tím. b. Trắng trời, trắng núi một thế giới ban. c. Giữa mênh mông trời nước, bỗng vang lên một giọng hò. d. Thoang thoảng đâu đây hương hoa bưởi. e. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết . Tiết 36: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ . I.Kiến thức cơ bản: II.Luyện tập: Bài 1: Bài 2: Bài 3 : Nêu tác dụng của câu tồn tại trong các ví dụ dưới đây: Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên sông chợ mấy nhà ( Qua Đèo Ngang – Bà Huyện Thanh Quan) Bài 4 :Viết một đoạng văn chủ đề tự chọn (5- 7 câu) có sử dụng câu miêu tả và câu tồng tại , gạch chân dưới câu em đã sử dụng. B i 1:à B i 2:à Bài 3 : Tác dụng của câu tồn tại trong các ví dụ : Lom khom dưới núi tiều vài chú V C Lác đác bên sông chợ mấy nhà V C ( Qua Đèo Ngang – Bà Huyện Thanh Quan)  «Lomkhom»: thấp bé, nhỏ nhoi  «Lácđác»: thưa thớt. → Cảnh vật càng trở lên vắng vẻ buồn lặng. Bài 4 : SH tự làm . VN. - Câu tồn tại: VN đứng trước CN -Nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là ? - Phân loại câu theo tác dụng của kiểu câu này? II.Luyện tập: Bài 1:Xác địnhCN, VN của các câu trần thuật. ĐgT Cụm ĐgT TT Cụm TT Cụm ĐgT Tiết 36: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ . I.Kiến thức cơ bản: II.Luyện tập: Bài 1: Bài 2:Chuyển những câu dưới đây thành câu tồn tại: a. Trong vườn, nhiều tàn. cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết . Tiết 36: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ . I.Kiến thức cơ bản: II.Luyện tập: Bài 1: Bài 2: Bài 3 : Nêu tác dụng của câu tồn tại trong các ví dụ dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu trần thuật đon không có tu là ( buổi chiều), Câu trần thuật đon không có tu là ( buổi chiều), Câu trần thuật đon không có tu là ( buổi chiều)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn