các chuyên đề vật lí 11 lí thuyết bài tập trắc nghiệm tự luận có đáp án

264 3,691 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 19:54

hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn MỤC LỤC Chiều lệch của tia sáng 209 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ 11 CHƯƠNG I:ĐIỆN TÍCH.ĐIỆN TRƯỜNG CHỦ ĐỀ 1:LỰC TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN DẠNG 1: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM ĐỨNG YÊN A.LÍ THUYẾT 1.Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q l và q 2 (nằm yên, đặt trong chân không) cách nhau đoạn r có: • phương là đường thẳng nối hai điện tích. • chiều là: chiều lực đẩy nếu q l q 2 > 0 (cùng dấu). chiều lực hút nếu q l q 2 < 0 (trái dấu). • độ lớn: * tỉ lệ thuận với tích các độ lớn của hai điện tích, * tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Trong đó: k = 9.10 9 N.m 2 /C 2 . q 1 , q 2 : độ lớn hai điện tích (C ) r: khoảng cách hai điện tích (m) ε : hằng số điện môi . Trong chân không và không khí ε =1 1 F= 1 2 2 q q k r ε hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn Chú ý: a) Điện tích điểm : là vật mà kích thước các vật chứa điện tích rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. -Công thức trên còn áp dụng được cho trường hợp các quả cầu đồng chất , khi đó ta coi r là khoảng cách giữa tâm hai quả cầu. 2. Điện tích q của một vật tích điện: e.nq = + Vật thiếu electron (tích điện dương): q = + n.e + Vật thừa electron (tích điện âm): q = – n.e Với: C10.6,1e 19− = : là điện tích nguyên tố. n : số hạt electron bị thừa hoặc thiếu. 3.Môt số hiện tượng  Khi cho 2 quả cầu nhỏ nhiễm điện tiếp xúc sau đó tách nhau ra thì tổng điện tích chia đều cho mỗi quả cầu  Hiện tượng xảy ra tương tự khi nối hai quả cầu bằng dây dẫn mảnh rồi cắt bỏ dây nối  Khi chạm tay vào quả cầu nhỏ dẫn điện đã tích điện thì quả cầu mất điện tích và trở về trung hòa B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1. Hai điện tích C10.2q 8 1 − = , C10q 8 2 − −= đặt cách nhau 20cm trong không khí. Xác định độ lớn và vẽ hình lực tương tác giữa chúng? ĐS: N10.5,4 5− Bài 2. Hai điện tích C10.2q 6 1 − = , C10.2q 6 2 − −= đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Lực tương tác giữa chúng là 0,4N. Xác định khoảng cách AB, vẽ hình lực tương tác đó. ĐS: 30cm Bài 3. Hai điện tích đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là 3 10.2 − N. Nếu với khoảng cách đó mà đặt trong điện môi thì lực tương tác giữa chúng là 3 10 − N. a/ Xác định hằng số điện môi của điện môi. b/ Để lực tương tác giữa hai điện tích khi đặt trong điện môi bằng lực tương tác khi đặt trong không khí thì phải đặt hai điện tích cách nhau bao nhiêu? Biết trong không khí hai điện tích cách nhau 20cm. ĐS: 2=ε ; 14,14cm. Bài 4. Trong nguyên tử hiđrô (e) chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 5.10 -9 cm. a. Xác định lực hút tĩnh điện giữa (e) và hạt nhân. b. Xác định tần số của (e) ĐS: F=9.10 -8 N b.0,7.10 16 Hz Bài 5. Một quả cầu có khối lượng riêng (aKLR) ρ = 9,8.10 3 kg/m 3 ,bán kính R=1cm tích điện q = -10 -6 C được treo vào đầu một sợi dây mảnh có chiều dài l =10cm. Tại điểm treo có đặt một điện tích âm q 0 = - 10 -6 C .Tất cả đặt trong dầu có KLR D= 0,8 .10 3 kg/m 3 , hằng số điện môi ε =3.Tính lực căng của dây? Lấy g=10m/s 2 . ĐS:0,614N Bài 6. Hai quả cầu nhỏ, giống nhau, bằng kim loại. Quả cầu A mang điện tích 4,50 µC; quả cầu B mang điện tích – 2,40 µC. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi đưa chúng ra cách nhau 1,56 cm. Tính lực tương tác điện giữa chúng. ____________________________________________________________________________________________ DẠNG 2: ĐỘ LỚN ĐIỆN TÍCH. A.LÍ THUYẾT Dạng 2: Xác định độ lớn và dấu các điện tích. 2 hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn - Khi giải dạng BT này cần chú ý: • Hai điện tích có độ lớn bằng nhau thì: 21 qq = • Hai điện tích có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu thì: 21 qq −= • Hai điện tích bằng nhau thì: 21 qq = . • Hai điện tích cùng dấu: 212121 q.qq.q0q.q =⇒> . • Hai điện tích trái dấu: 212121 q.qq.q0q.q −=⇒< - Áp dụng hệ thức của định luật Coulomb để tìm ra 21 q.q sau đó tùy điều kiện bài toán chúng ra sẽ tìm được q 1 và q 2 . - Nếu đề bài chỉ yêu cầu tìm độ lớn thì chỉ cần tìm 21 q;q 2.1/Bài tập ví dụ: Hai quả cầu nhỏ tích điện có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 5cm trong chân không thì hút nhau bằng một lực 0,9N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó. Tóm tắt: 21 qq = m05,0cm5r == N9,0F = , lực hút. ?q?q 21 == Giải. Theo định luật Coulomb: 2 21 r q.q .kF = ⇒ k r.F q.q 2 21 = ⇔ 14 9 2 21 10.25 10.9 05,0.9,0 q.q − == Mà 21 qq = nên ⇒ 14 2 1 10.25q − = C10.5qq 7 12 − == Do hai điện tích hút nhau nên: C10.5q 7 1 − = ; C10.5q 7 2 − −= hoặc: C10.5q 7 1 − −= ; C10.5q 7 2 − = B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1. Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau 10 cm. Lực đẩy giữa chúng là 9.10 -5 N. a/ Xác định dấu và độ lớn hai điện tích đó. b/ Để lực tương các giữa hai điện tích đó tăng 3 lần thì phải tăng hay giảm khoảng cách giữa hai điện tích đó bao nhiêu lần? Vì sao? Xác định khoảng cách giữa hai điện tích lúc đó. ĐS: a/ C10qq 8 21 − == ; hoặc C10qq 8 21 − −== b/Giảm 3 lần; cm77,5'r ≈ Bài 2. Hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 25cm trong điện môi có hằng số điện môi bằng 2 thì lực tương tác giữa chúng là 6,48.10 -3 N. a/ Xác định độ lớn các điện tích. b/ Nếu đưa hai điện tích đó ra không khí và vẫn giữ khoảng cách đó thì lực tương tác giữa chúng thay đổi như thế nào? Vì sao? 3 hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn c/ Để lực tương tác của hai điện tích đó trong không khí vẫn là 6,48.10 -3 N thì phải đặt chúng cách nhau bằng bao nhiêu? ĐS: a/ C10.3qq 7 21 − == ; b/ tăng 2 lần c/ cm36,35.rr đmkk ≈ε= . Bài 3. Hai vật nhỏ tích điện đặt cách nhau 50cm, hút nhau bằng một lực 0,18N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 4.10 -6 C. Tính điện tích mỗi vật? ĐS:      = −= ⇒      =+ −= ⇔      =+ = − − − − − − C10.5q C10q 10.4qq 10.5q.q 10.4qq 10.5q.q 6 2 6 1 6 21 12 21 6 21 12 21 Bài 5. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau 1 khoảng 5 cm, giữa chúng xuất hiện lực đẩy F = 1,6.10 -4 N. a.Hãy xác định độ lớn của 2 điện tích điểm trên? b.Để lực tương tác giữa chúng là 2,5.10 -4 N thì khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu? ĐS: 667nC và 0,0399m Bài 6 Hai vật nhỏ đặt trong không khí cách nhau một đoạn 1m, đẩy nhau một lực F= 1,8 N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 3.10 -5 C. Tìm điện tích của mỗi vật. ĐS: 5 1 2.10q C − = ; 5 2 10q C − = Bài 7. Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q 1 và q 2 đặt trong không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau bằng một lực 2,7.10 -4 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chú đẩy nhau bằng một lực 3,6.10 -4 N. Tính q 1 , q 2 ? ĐS: 9 1 2.10q C − = ; 9 2 6.10q C − = và 9 1 2.10q C − = − ; 9 2 6.10q C − = − và đảo lại Bài 8. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại có khối lượng 50g được treo vào cùng một điểm bằng 2 sợi chỉ nhỏ không giãn dài 10cm. Hai quả cầu tiếp xúc nhau tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi 2 dây treo hợp với nhau một góc 60 0 .Tính điện tích mà ta đã truyền cho các quả cầu quả cầu.Cho g=10 m/s 2 . ĐS: q=3,33µC Bài 9. Một quả cầu nhỏ có m = 60g ,điện tích q = 2. 10 -7 C được treo bằng sợi tơ mảnh.Ở phía dưới nó 10 cm cầnđặt một điện tích q 2 như thế nào để sức căng của sợi dây tăng gấp đôi? ĐS: q=3,33µC Bài 10. Hai quả cầu nhỏ tích điện q 1 = 1,3.10 -9 C ,q 2 = 6,5.10 -9 C đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì đẩy nhau với một những lực bằng F. Cho 2 quả cầu ấy tiếp xúc nhau rồi đặt cách nhau cùng một khoảng r trong một chất điện môi ε thì lực đẩy giữa chúng vẫn là F. a, Xác định hằng số điện môi của chất điện môi đó. b, Biết F = 4,5.10 -6 N ,tìm r ĐS: ε=1,8. r=1,3cm DẠNG 3: TƯƠNG TÁC CỦA NHIỀU ĐIỆN TÍCH A.LÍ THUYẾT Dạng 3: Hợp lực do nhiều điện tích tác dụng lên một điện tích. * Phương pháp: Các bước tìm hợp lực o F  do các điện tích q 1 ; q 2 ; tác dụng lên điện tích q o : Bước 1: Xác định vị trí điểm đặt các điện tích (vẽ hình). Bước 2: Tính độ lớn các lực F;F 2010 , F no lần lượt do q 1 và q 2 tác dụng lên q o. Bước 3: Vẽ hình các vectơ lực 2010 F;F  0n F uuuv 4 hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn Bước 4: Từ hình vẽ xác định phương, chiều, độ lớn của hợp lực o F  . + Các trường hợp đặc biệt: 2 Lực: Góc α bất kì: α là góc hợp bởi hai vectơ lực. 2 2 2 0 10 20 10 20 2 .cosF F F F F α = + + 3.1/ Bài tập ví dụ: Trong chân không, cho hai điện tích C10qq 7 21 − =−= đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8cm. Tại điểm C nằm trên đường trung trực của AB và cách AB 3cm người ta đặt điện tích C10q 7 o − = . Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q o . Tóm tắt: C10q C10q 7 2 7 1 − − −= = cm3AH;cm8AB;C10q 7 o === − ?F o =  Giải: Vị trí các điện tích như hình vẽ. 5 hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn + Lực do q 1 tác dụng lên q o : N036,0 05,0 10.10 10.9 AC qq kF 2 77 9 2 01 10 === −− + Lực do q 2 tác dụng lên q o : N036,0FF 1020 == ( do 21 qq = ) + Do 1020 FF = nên hợp lực F o tác dụng lên q o : N10.6,57 5 4 .036,0.2F AC AH .F.2Acos.F.2Ccos.F2F 3 o 1010110o − == === + Vậy o F  có phương // AB, cùng chiều với vectơ AB (hình vẽ) và có độ lớn: N10.6,57F 3 o − = B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1. Cho hai điện tích điểm 7 7 1 2 2.10 ; 3.10q C q C − − = = − đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau 5cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên 7 2.10 o q C − = − trong hai trường hợp: a/ o q đặt tại C, với CA = 2cm; CB = 3cm. b/ o q đặt tại D với DA = 2cm; DB = 7cm. ĐS: a/ o F 1,5N= ; b/ 0,79F N= . Bài 2. Hai điện tích điểm 8 8 1 2 3.10 ; 2.10q C q C − − = = đặt tại hai điểm A và B trong chân không, AB = 5cm. Điện tích 8 2.10 o q C − = − đặt tại M, MA = 4cm, MB = 3cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên o q . ĐS: 3 o F 5,23.10 N − ≈ . Bài 3. Trong chân không, cho hai điện tích 7 1 2 10q q C − = = đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10cm. Tại điểm C nằm trên đường trung trực của AB và cách AB 5cm người ta đặt điện tích C10q 7 o − = . Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q o . ĐS: 0,051 o F N≈ . Bài 4. Có 3 diện tích điểm q 1 = q 2 = q 3 =q = 1,6.10 -6 c đặt trong chân không tại 3 đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh a= 16 cm.Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên mỗi điện tích. Bài 5. Ba quả cầu nhỏ mang điện tích q 1 = 6.10 -7 C,q 2 = 2.10 -7 C,q 3 = 10 -6 C theo thứ tự trên một đường thẳng nhúng trong nước nguyên chất có ε = 81 Khoảng cách giữa chúng là r 12 = 40cm,r 23 = 60cm.Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên mỗi quả cầu. 6 hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn Bài 6. Ba điện tích điểm q 1 = 4. 10 -8 C, q 2 = -4. 10 -8 C, q 3 = 5. 10 -8 C. đặt trong không khí tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh 2 cm. Xác định vectơ lực tác dụng lên q 3 ? Bài 7. Hai điện tích q 1 = 8.10 -8 C, q 2 = -8.10 -8 C đặt tại A và B trong không khí (AB = 10 cm). Xác định lực tác dụng lên q 3 = 8.10 -8 C , nếu: a. CA = 4 cm, CB = 6 cm. b. CA = 14 cm, CB = 4 cm. c. CA = CB = 10 cm.d. CA=8cm, CB=6cm. Bài 8. Người ta đặt 3 điện tích q 1 = 8.10 -9 C, q 2 = q 3 = -8.10 -9 C tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh 6 cm trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích q 0 = 6.10 -9 C đặt ở tâm O của tam giác. ĐS:7,2.10 -5 N ___________________________________________________________________________________________ DẠNG 4: CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH A.LÍ THUYẾT Dạng 4: Điện tích cân bằng. * Phương pháp: Hai điện tích : Hai điện tích 1 2 ;q q đặt tại hai điểm A và B, hãy xác định điểm C đặt điện tích o q để o q cân bằng: - Điều kiện cân bằng của điện tích o q : 10 20 0 o F F F= + = r r r r ⇔ 10 20 F F= − r r ⇒    = ↑↓ 2010 2010 FF FF  )2( )1( + Trường hợp 1: 1 2 ;q q cùng dấu: Từ (1) ⇒ C thuộc đoạn thẳng AB: AC + BC = AB (*) 7 hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn Ta có: 1 2 2 2 1 2 q q r r = + Trường hợp 2: 1 2 ;q q trái dấu: Từ (1) ⇒ C thuộc đường thẳng AB: AC BC AB− = (* ’) Ta cũng vẫn có: 1 2 2 2 1 2 q q r r = - Từ (2) ⇒ 2 2 2 1 . . 0q AC q BC− = (**) - Giải hệ hai pt (*) và (**) hoặc (* ’) và (**) để tìm AC và BC. * Nhận xét: - Biểu thức (**) không chứa o q nên vị trí của điểm C cần xác định không phụ thuộc vào dấu và độ lớn của o q . -Vị trí cân bằng nếu hai điện tích trái dấu thì điểm cân bằng nằm ngoài đoạn AB về phía điện tích có độ lớn nhỏ hơn.còn nếu hai điện tích cùng dấu thì nằm giữa đoạn nối hai điện tích. Ba điện tích: - Điều kiện cân bằng của q 0 khi chịu tác dụng bởi q 1 , q 2 , q 3 : + Gọi 0 F  là tổng hợp lực do q 1 , q 2 , q 3 tác dụng lên q 0 : 0 3020100   =++= FFFF + Do q 0 cân bằng: 0 0   =F    = ↑↓ ⇔=+⇒      += =++ ⇒ 30 30 30 2010 302010 0 0 FF FF FF FFF FFF       B.BÀI TẬP TỰ LUẬN A BC r 1 r 2 q 1 q 2 q 0 A B C r 1 r 2 q 0 q 1 q 2 8 hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn Bài 1. Hai điện tích 8 8 1 2 2.10 ; 8.10q C q C − − = = − đặt tại A và B trong không khí, AB = 8cm. Một điện tích o q đặt tại C. Hỏi: a/ C ở đâu để o q cân bằng? b/ Dấu và độ lớn của o q để 1 2 ;q q cũng cân bằng? ĐS: a/ CA = 8cm; CB = 16cm; b/ 8 8.10 o q C − = − . Bài 2. Hai điện tích 8 7 1 2 2.10 ; 1,8.10q C q C − − = − = − đặt tại A và B trong không khí, AB = 8cm. Một điện tích 3 q đặt tại C. Hỏi: a/ C ở đâu để 3 q cân bằng? b*/ Dấu và độ lớn của 3 q để 1 2 ;q q cũng cân bằng? ĐS: a/ CA = 4cm; CB = 12cm; b/ 8 3 4,5.10q C − = . Bài 3*. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, mỗi quả có điện tích q và khối lượng m = 10g được treo bởi hai sợi dây cùng chiều dài 30l cm = vào cùng một điểm O. Giữ quả cầu 1 cố định theo phương thẳng đứng, dây treo quả cầu 2 sẽ bị lệch góc 60 o α = so với phương thẳng đứng. Cho 2 10 /g m s= . Tìm q? ĐS: 6 10 mg q l C k − = = Bài 4. Hai điện tích điểm q 1 = 10 -8 C, q 2 = 4. 10 -8 C đặt tại A và B cách nhau 9 cm trong chân không. a. Xác định lực tương tác giữa hai điện tích? b. Xác định vecto lực tác dụng lên điện tích q 0 = 3. 10 -6 C đặt tại trung điểm AB. c. Phải đặt điện tích q 3 = 2. 10 -6 C tại đâu để điện tích q 3 nằm cân bằng? Bài 5. Hai điện tích điểm q 1 = q 2 = -4. 10 -6 C, đặt tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q 3 = 4. 10 -8 C tại đâu để q 3 nằm cân bằng? Bài 6. Hai điện tích q 1 = - 2. 10 -8 C, q 2 = -8. 10 -8 C đặt tại A và B trong không khí, AB = 8 cm.Một điện tích q 3 đặt tại C. Hỏi: a. C ở đâu để q 3 cân bằng? b. Dấu và độ lớn của q 3 để q 1 và q 2 cũng cân bằng ? Bài 7: Ba quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau và bằng m, được treo vào 3 sợi dây cùng chiều dài l và được buộc vào cùng một điểm. Khi được tách một điện tích q như nhau, chúng đẩy nhau và xếp thành một tam giác đều có cạnh a. Tính điện tích q của mỗi quả cầu? ĐS: 3 2 2 3(3 ) ma g k l a− Bài 8:Cho 3 quả cầu giống hệt nhau, cùng khối lượng m và điện tích.Ở trạng thái cân bằng vị trí ba quả cầu và điểm treo chung O tạo thành tứ diện đều. Xác định điện tích mỗi quả cầu? ĐS: 6 mg q l k = CHỦ ĐỀ 2:BÀI TẬP VỀ ĐIỆN TRƯỜNG DẠNG I:ĐIỆN TRƯỜNG DO MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA 9 hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn A.LÍ THUYẾT * Phương pháp: -Nắm rõ các yếu tố của Véctơ cường độ điện trường do một điện tích điểm q gây ra tại một điểm cách điện tích khoảng r: E : + điểm đặt: tại điểm ta xét + phương: là đường thẳng nối điểm ta xét với điện tích + Chiều: ra xa điện tích nếu q > 0, hướng vào nếu q < 0 + Độ lớn: 2 r q kE ε = - Lực điện trường: EF q= , độ lớn EqF = Nếu q > 0 thì EF ↑↑ ; Nếu q < 0 thì EF ↑↓ Chú ý: Kết quả trên vẫn đúng với điện trường ở một điểm bên ngoài hình cầu tích điện q, khi đó ta coi q là một điện tích điểm đặt tại tâm cầu. Bài 1. Một điện tích điểm q = 10 -6 C đặt trong không khí a. Xác định cường độ điện trường tại điểm cách điện tích 30cm, vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm này b. Đặt điện tích trong chất lỏng có hằng số điện môi ε = 16. Điểm có cường độ điện trường như câu a cách điện tích bao nhiêu. Bài 2: Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của điện trường do một điện tích điểm q > 0 gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là 36V/m, tại B là 9V/m. a. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của AB. b. Nếu đặt tại M một điện tích điểm q 0 = -10 -2 C thì độ lớnn lực điện tác dụng lên q 0 là bao nhiêu? Xác định phương chiều của lực. q A M B E M Hướng dẫn giải: Ta có: A 2 q E k 36V / m OA = = (1) B 2 q E k 9V / m OB = = (2) M 2 q E k OM = (3) Lấy (1) chia (2) 2 OB 4 OB 2OA OA   ⇒ = ⇒ =  ÷   . Lấy (3) chia (1) 2 M A E OA E OM   ⇒ =  ÷   10 [...]... tổng hợp bằng khơng trong các trường hợp sau: a)q1=36.10-6C; q2=4.10-6C A: Cách A 75cm và cách B 25cm; B:Cách A25cm và cách B 75cm; C: Cách A 50 cm và cách B 50cm; D: Cách A20cm và cách B 80cm b)q1=-36.10-6C;q2=4.10-6C A: Cách A 50cmvà cách B150cm; B:cách B 50cmvà cách A150cm; C: cách A 50cm và cách B100cm; D:Cách B50cm và cách A100cm Bài 3:Tại các đỉnh A và C của hình vng ABCD có đặt cấc điện tích q... biên soạn CÂN BẰNG ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Bài 1:Hai điện tích điểm q1=3.10-8C và q2=-4.10-8C được đặt cách nhau tại hai điểm A,B trong chân khơng cách nhau 10cm.hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng khơng A: cách A 64,6cm và cách B 74,6cm; B:cách A 64,6cm và cách B 54,6cm; C: cách A 100cm và cách B 110 cm; D:cách A 100cm và cách B 90cm Bài 2:Cho hai điện tích q1vàq2 đặt ở A,B trong... dẫn giải bài tập: - Công mà ta đề cập ở đây là công của lực điện hay công của điện trường Công này có thể có giá trò dương hay âm - Có thể áp dụng đònh lý động năng cho chuyển động của điện tích.Nếu ngoài lực điện còn có các lực khác tác dụng lên điện tích thì công tổng cộng của tất cả các lực tác dụng lên điện tích bằng độ tăng động năng của vật mang điện tích - Nếu vật mang điện chuyển động đều thì... R1 + R2 ) -11 DẠNG II:GHÉP TỤ CHƯA TÍCH ĐIỆN A.LÍ THUYẾT PP Chung: - Vận dụng các công thức tìm điện dung (C), điện tích (Q), hiệu điện thế (U) của tụ điện trong các cách mắc song song, nối tiếp - Nếu trong bài toán có nhiều tụ được mắc hổn hợp, ta cần tìm ra được cách mắc tụ điện của mạch đó rồi mới tính toán - Khi tụ điện bò đánh thủng, nó trở thành vật dẫn - Sau khi ngắt tụ điện khỏi nguồn và vẫn... BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1/ Cho hai điện tích điểm cùng dấu có độ lớn q 1 =4q 2 đặt tại a,b cách nhau 12cm Điểm có vectơ cường độ điện trường do q 1 và q 2 gây ra bằng nhau ở vị trí ( Đs: r 1 = 24cm, r 2 = 12cm) Bài 2/ Cho hai điện tích trái dấu ,có độ lớn điện tích bằng nhau, đặt tại A,B cách nhau 12cm Điểm có vectơ cường độ điện trường do q 1 và q 2 gây ra bằng nhau ở vị trí ( Đs: r 1 = r 2 = 6cm) Bài. .. ĐIỆN THẾ GIỚI HẠN A.LÍ THUYẾT Trường hợp 1 tụ:Ugh=Egh.d Trường hợp nhiều tụ: Ubộ=Min(Uigh) B.BÀI TẬP Bài 1: Hai bản của một tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính R = 30cm, khoảng cách giữa hai bản là d = 5mm, giữa hai bản là khơng khí a Tính điện dung của tụ b Biết rằng khơng khí chỉ cách điện khi cường độ điện trường tối đa là 3.105V/m Hỏi: - Hiệu điện thế giới hạn của tụ điện - Có thể tích cho tụ... của tụ khi thay đổi điện mơi + Trong tụ điện xoay có sự thay đổi điện dung là do sự thay đổi điện tích đói diện của các tấm Nếu là có n tấm thì sẽ có (n-1) tụ phẳng mắc song song B.BÀI TẬP VẬN DỤNG 1 Một tụ điện phẳng điện dung C = 0,12 µF có lớp điện môi dày 0,2 mm có hằng số điện môi ε = 5 Tụ được đặt dưới một hiệu điện thế U = 100 V a Tính diện tích các bản của tụ điện, điện tích và năng lượng của... _ - A.LÍ THUYẾT CHỦ ĐỀ 3: ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ 1 Khi một điện tích dương q dòch chuyển trong điện trường đều có cường độ E (từ M đến N) thì công mà lực điện tác dụng lên q có biểu thức: A = q.E.d 20 hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn  Với: d là khoảng cách từ điểm đầu  điểm cuối (theo phương của E ) Vì thế d có thể dương (d> 0) và cũng có thể âm (d< 0) Cụ thể như hình... C4=2; U=24V a/ Tính điện tích các tụ khi K mở? b/Tìm điện lượng qua khố K khi K đóng C1 M C2 A K Bài4 Cho một số tụ điện giống nhau có điện dung là C0= 3 µF Nêu cách mắc dùng ít nhất các tụ điện trên để mắc thành bộ tụ có điện dung là C= 5 µF Vẽ sơ đồ cách mắc này? + Bài 5: Cho bộ tụ như hình vẽ Tính điện dung của bộ tụ hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện, và điện tích của các tụ Cho biết: C1=C3=C5=1... 10-6 C 3 3 Bài 5:.Một quả cầu nhỏ khối lượng 0,1g có điện tích q=10 -6C được treo bằngmột sợi dây mảnh ở trong điện trường E=103 V/m có phương ngang cho g=10m/s 2.khi quả cầu cân bằng,tính góc lệch của dây treo quả cầu so với phương thẳng đứng A: 45o; B:15o; C: 30o; D:60o bài 6:một hạt bụi mang điện tích dương có khối lượng m=10 -6g nằm cân bằng trong điện trường đều E có phương nằm ngang và có cường . giải: a) Ta có: qE mg.tan 5 tan E 10 V / m mg q α α = ⇒ = = 16 hongthamvp@gmail.com Sưu tầm và biên soạn B à i 2 Điện trường giữa hai bản của một tụ điện phẳng đặt nằm ngang có cườ ng độ. TRƯỜNG Bài 1Một quả cầu nhỏ khối lượng m=0,1g mang điện tích q = 10 -8 C được treo bằng sợi dây không giãn và đặt vào điện trường đều E r có đường sức nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp. g=10m/s 2 . ĐS:0,614N Bài 6. Hai quả cầu nhỏ, giống nhau, bằng kim loại. Quả cầu A mang điện tích 4,50 µC; quả cầu B mang điện tích – 2,40 µC. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi đưa chúng ra cách nhau 1,56
- Xem thêm -

Xem thêm: các chuyên đề vật lí 11 lí thuyết bài tập trắc nghiệm tự luận có đáp án, các chuyên đề vật lí 11 lí thuyết bài tập trắc nghiệm tự luận có đáp án, các chuyên đề vật lí 11 lí thuyết bài tập trắc nghiệm tự luận có đáp án

Từ khóa liên quan