skkn skkn hướng dẫn nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống

31 1,762 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 18:00

MỤC LỤC Trang PHỤ LỤC 1 PHẦN I - MỞ ĐẦU 3 1. Lý do chọn đề tài 3 2. Mục đích nghiên cứu 4 3. Mục tiêu nghiên cứu 4 4. Đối tượng nghiên cứu 4 5. Phạm vi nghiên cứu 4 6. Phương pháp nghiên cứu 4 7. Đóng góp mới của đề tài 4 PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN NHẬN DIỆN ĐỀ VÀ CÁCH LÀM BÀI BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 5 I. Cơ sở của việc chọn sáng kiến 5 1. Cơ sở lí luận 5 2. Cơ sở thực tiễn 5 II. Đặc điểm nghiên cứu 6 1. Tình hình nghiên cứu 6 2. Đặc điểm đối tượng, địa bàn nghiên cứu và đánh giá thực trạng 6 1 III. Hệ thống lí thuyết làm văn nghị luận về một hiện tượng đời sống 8 1. Khái niệm 8 2. Các thao tác lập luận cơ bản 8 3. Nội dung cơ bản 8 CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN NHẬN DIỆN ĐỀ VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 9 1. Nhận diện đề 9 2. Thực hành tìm ý và lập dàn ý 10 3. Hướng dẫn cụ thể 10 4. Phương pháp ứng dụng của giáo viên 13 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14 1. Hiệu quả thực tiễn 14 2. Khảo nghiệm tính khả thi 14 PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 16 1. Kết luận 16 2. Kiến nghị 16 PHỤ LỤC 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 2 PHẦN I - MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Kiểu bài nghị luận về một hiện tượng đời sống đề cập và có liên quan tới nhiều phương diện của đời sống ( bao gồm đời sống tự nhiên và xã hội). Thông thường, những hiện tượng mà đề bài đề cập tới thường là những hiện tượng nổi bật, tạo được sự chú ý và có tác động tới đời sống xã hội. Tính chất đa dạng, phong phú của hiện tượng đời sống cũng được thể hiện trong nội dung đề bài. Không chỉ đề cập tới những hiện tượng tốt đẹp, tích cực trong đời sống, kiểu bài nghị luận này còn lưu ý học sinh những hiện tượng mang tính chất tiêu cực, đang bị xã hội lên án, phê phán. Cũng giống như yêu cầu đối với dạng đề nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, học sinh cần làm rõ hiện tượng đời sống ( qua việc miêu tả, phân tích nguyên nhân, các khía cạnh của hiện tượng…), từ đó thể hiện thái độ, sự đánh giá của bản thân cũng như đề xuất các ý kiến, giải pháp trước hiện tượng đời sống. Để miêu tả hiện tượng, học sinh có thể giải thích sơ lược hiện tượng nếu cần thiết, từ đó trình bày các biểu hiện của hiện tượng. Khi phân tích nguyên nhân, có thể phân tích theo hai nhóm nguyên nhân – chủ quan và khách quan để bài viết có hệ thống và chặt chẽ. Học sinh cần xác định cách viết linh hoạt trước đề bài về một hiện tượng đời sống, tránh cách làm bài máy móc, chung chung. Ví dụ: cùng liên quan đến một hiện tượng đời sống như “Internet” đối với thanh niên - học sinh hiện nay, tùy theo yêu cầu cụ thể của đề bài mà xác định “liều lượng” của các ý. Chẳng 3 hạn đề bài yêu cầu trình bày suy nghĩ về vai trò của Internet, cần nhấn mạnh tác dụng, vai trò quan trọng của Internet. Trong khi đó, lại phải chú ý nhiều hơn đến mặt hạn chế, tác động tiêu cực của nó đối với đề bài có yêu cầu trình bày trước hiện tượng “nghiện” Internet trong thanh niên – học sinh hiện nay… Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy rằng học sinh chưa chú ý đến dạng đề bài này đồng thời các em chưa biết cách nhận dạng yêu cầu của đề bài, cũng như chưa biết cách làm bài văn về một hiện tượng đời sống. Sau một thời gian nghiên cứu tìm tòi và thể nghiệm, qua đề tài khiêm tốn này tôi muốn đề xuất một phương án nhằm hướng dẫn học sinh nhận dạng đề và cách làm bài văn về một hiện tượng đời sống. 2. Mục đích nghiên cứu. - Giúp giáo viên nhận thấy việc hướng dẫn học sinh nhận diện đề và phương pháp làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống là hợp lý và cần thiết - Giúp học sinh nhận diện được đề và có phương pháp làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống có hiệu quả cao. 3. Mục tiêu nghiên cứu. Nghiên cứu cách hướng dẫn học sinh nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống. 4. Đối tượng nghiên cứu. Môn Ngữ văn lớp 9 ; Học sinh khối 9. 5. Phạm vi nghiên cứu: 4 * Giới hạn đối tượng nghiên cứu : Chỉ nghiên cứu về việc giúp học sinh nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống. * Giới hạn địa bàn nghiên cứu : Khối lớp 9, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên. * Giới hạn về khách thể khảo sát : Toàn bộ học sinh khối lớp 9, bao gồm nhiều thành phần dân tộc khác nhau. 6. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp thử nghiệm. - Phương pháp thu thập số liệu : Điều tra thống kê ( Số mẫu : 37) - Phương pháp xử lý số liệu : ( Nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS11.5 ) - Thông qua kinh nghiệm thực hiện giảng dạy đối với chương trình đổi mới, sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9. 7. Đóng góp của đề tài. - Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên dạy môn Ngữ văn lớp 9, lớp 11 và lớp 12. - Làm tài liệu tham khảo cho học sinh lớp 9, lớp 11 và lớp 12. PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN NHẬN DIỆN ĐỀ VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG. I. Cơ sở của việc chọn sáng kiến. 1. Cơ sở lí luận. 5 Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định trong nghị quyết Trung ương 4 khóa VII (1-1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12- 1996), được thể chế hóa trong Luật Giáo dục (2005), được cụ thể hóa trong các Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt Chỉ thị số 14 (4-1999). Luật Giáo dục, điều 28.2 đã ghi ‘‘ phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS.’’ Yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học nên GV cần vận dụng các phương pháp soạn giảng cho phù hợp để tăng khả năng thực hành, vận dụng lý thuyết khi làm bài cho HS, từ đó có thể phát huy tính tự giác tích cực của học sinh. Qua thực tiễn giảng dạy tôi thấy rằng việc hướng dẫn các em nhận diện đề và cách làm bài văn về một hiện tượng đời sống ngay từ cấp Trung học cơ sở (THCS) sẽ tạo tiền đề để khắc sâu kiến thức, làm bước đệm vững chắc cho các em ở cấp Trung học phổ thông (THPT). 2. Cơ sở thực tiễn. Trong thực tế, văn nghị luận nói chung và nghị luận về một hiện tượng đời sống nói riêng được đưa vào chương trình phổ thông ở cả hai cấp học (THCS và THPT) với vị trí trọng yếu trong thể loại văn bản, được lựa chọn đưa vào tìm hiểu và rèn luyện kỹ năng thành lập. 6 Nhưng nhìn chung, chương trình THCS chỉ mang tính giới thiệu và thực hành ở mức độ sơ giản, chưa tập trung vào việc khắc sâu tri thức và rèn luyện kỹ năng làm bài dạng nghị luận này. Đến cấp THPT, chương trình lớp 11 có tập trung vào nghị luận về một hiện tượng đời sống nhưng chỉ mang tính tích hợp cho đến lớp 12 mới chỉ tái hiện lại cách làm bài qua hai bài lý thuyết. Vì thế, trong quá trình dạy học cả hai cấp học, tôi nhận thấy thực tế đến lớp 12 học sinh vẫn còn rất mơ hồ với việc nhận diện dạng đề và phương pháp làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, vì vậy để các em nắm vững kiến thức về cách nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống nhằm làm bước đệm vững chắc cho các em học ở chương trình THPT, trong quá trình giảng dạy bộ môn Ngữ văn lớp 9, tôi mạnh dạn áp dụng ý tưởng của mình về việc giúp các em nhận diện đề và phương pháp làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống và bước đầu đã có hiệu quả. II. Đặc điểm nghiên cứu. 1. Tình hình nghiên cứu Cùng hướng với đề tài này đã có một số đề tài, sách đề cập tới như: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT phần nghị luận xã hội - NXB Giáo dục 2008 - Nguyễn Hoàng Vinh Đề tài này ngoài việc đề cập đến vấn đề nghiên cứu hướng dẫn học sinh nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống để giảng dạy phần kiến thức liên quan cụ thể còn đề cập đến việc áp dụng kiến thức xã hội trong bài thực hành làm văn nghị luận về một hiện tượng đời sống. Đo lường 7 bằng hai cách: kết quả kiểm tra đánh giá về điểm số và tìm hiểu nhận thức - thái độ - hành vi của học sinh đối với việc giáo viên hướng dẫn nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống trong dạy học (từ đó đánh giá được mức độ hiểu bài của học sinh) 2. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu, địa bàn nghiên cứu và đánh giá thực trạng Trường PTDT NT Tây Nguyên năm học 2010-2011 khối lớp 9 (01 lớp) có tổng sĩ số là 37 học sinh trong đó: Về thành phần dân tộc: dân tộc Kinh chiếm 39,2%, đa số là dân tộc thiểu số chiếm 60,8% do đặc trưng của trường dân tộc nội trú đối tượng tuyển là học sinh đồng bào dân tộc (Bảng phân bố phần trăm thành phần dân tộc học sinh được nghiên cứu) (%) Dân tộc % Ba na 2,0 Ê đê 23,2 Gia Lai 2,0 Kinh 39,2 Khơ me 4,0 Lào 2,0 M Nông 17,7 H’ Mông 2,0 Mường 2,0 Nùng 2,0 Tày 3,9 Tổng số 100,0 Về độ tuổi sau khi khảo sát thống kê: (Bảng phân bố phần trăm độ tuổi học sinh được nghiên cứu) (%) Độ tuổi % 8 15 55,4 16 38,3 17 4,2 18 2,1 Tổng số 100,0 Số học sinh có độ tuổi 15 chiếm tỉ lệ cao nhất (55,4%), độ tuổi 16 đứng thứ 2 (38,3%), độ tuổi tương đối lớn đối với học sinh lớp 9 là 17chiếm tỉ lệ ( 4,2%). Ngoài ra, HS ở độ tuổi 18 chiếm tỉ lệ thấp (2,1%). Có sự khác biệt độ tuổi của học sinh do đặc điểm có nhiều em đi học muộn, chủ yếu các em là dân tộc thiểu số. Đặc điểm về độ tuổi cũng ảnh hưởng tới khả năng tiếp thu bài của học sinh. Về học lực học kì 1: học lực chiếm đa số đó là học sinh có mức học TB (48,0%), Số học sinh còn yếu chiếm tới 33,3%, Học sinh khá chiếm tỉ lệ 13,7%, học sinh giỏi chỉ đạt 1,0%. Tỷ lệ học sinh trung bình và yếu còn cao, vẫn còn học sinh kém. (Bảng phân bố phần trăm học lực học kì I của học sinh được nghiên cứu) (%) Học lực % Giỏi 1,0% Khá 13,7 Trung bình 48,0 Yếu 33,3 Kém 3,9 Tổng số 100,0 Về hạnh kiểm học kì 1 : (Bảng phân bố phần trăm hạnh kiểm học kì I của học sinh được nghiên cứu) (%) Hạnh kiểm % Tốt 42,9 Khá 46,9 Trung bình 10,2 Tổng số 100,0 9 Hạnh kiểm học sinh cũng ảnh hưởng đến hứng thú trong học tập, các em có hạnh kiểm tốt thường ngoan, chăm học, chịu học và từ đó có kết quả học tập cao, có hứng thú ham mê học tập. Ngược lại, những học sinh có hạnh kiểm chưa tốt thường ý thức học tập kém, học yếu và có tư tưởng chán học. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá và trung bình còn cao đòi hỏi giáo viên cần quan tâm hơn về tâm lí học sinh và đầu tư bài giảng để luôn tạo được sự mới lạ, lôi cuốn thu hút sự tham gia tích cực của học sinh. III. Hệ thống lí thuyết làm văn nghị luận về một hiện tượng đời sống 1. Khái niệm. Nghị luận về một hiện tượng đời sống là kiểu bài lấy một hiện tượng xảy ra trong đời sống để bàn bạc. Từ hiện tượng này, người nghị luận phải phân tích để tìm ra ý nghĩa xã hội về tư tưởng, đạo đức mà bàn bạc, đánh giá. Đề tài bàn bạc gần gũi với đời sống, phù hợp với trình độ nhận thức của HS như : nhận thức về vấn đề tai nạn giao thông, hiện tượng môi trường bị ô nhiễm, những tiêu cực trong thi cử, nạn bạo hành trong gia đình, phong trào thanh niên tiếp sức mùa thi, cuộc vận động giúp đỡ đồng bào hoạn nạn, những tấm gương người tốt việc tốt, 2. Các thao tác lập luận cơ bản. Các thao tác lập luận cơ bản thường được sử dụng trong kiểu bài này là giải thích, phân tích, chứng minh, so sánh, bác bỏ, bình luận. 10 [...]... em làm bài đạt kết quả cao nhất CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1 Hiệu quả thực tiễn Việc hướng dẫn học sinh nhận diện đề và cách làm bài bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, trước hết giúp các em nhận diện được yêu cầu của đề bài, từ đó biết cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống ứng với mỗi dạng đề Khi các em biết cách nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng. .. ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN DIỆN ĐỀ VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG I NHẬN THỨC - THÁI ĐỘ 7 Theo em việc giáo viên hướng dẫn nhận diện đề và cách làm bài văn về một hiện tượng đời sống có cần thiết cho em trong quá trình học và làm văn không? a-Có 24 b-Không 8 Nếu có thì việc giáo viên hướng dẫn cách nhận diện đề và làm bài văn về một hiện tượng đời sống sẽ giúp em những gì... cần thiết Tổng số 97,8 2,2 100,0 Việc hướng dẫn các em nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống giúp các em trong quá trình ôn tập, kiểm tra, nhận diện được yêu cần của đề bài nhanh hơn, làm bài đạt kết quả cao hơn Sau khi hướng dẫn học sinh cách nhận diện đề và cách làm bài văn về một hiện tượng đời sống, kết quả về khả năng nhận diện đề của học sinh như sau: ( Bảng phân... Nêu rõ hiện tượng bàn luận và vấn đề đặt ra trong hiện tượng đời sống bàn luận - Phân tích mặt đúng, mặt sai, mặt tích cực, mặt tiêu cực, mặt lợi, mặt hại …của hiện tượng đời sống - Chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến của người viết về hiện tượng xã hội đó CHƯƠNG 2 HƯỚNG DẪN NHẬN DIỆN ĐỀ VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 1 Nhận diện đề Trước bất cứ đề nghị luận nào,... giáo viên về khả năng nhận diện đề đối với học sinh) ( %) Mức độ nhận diện Nhận diện và làm bài nhanh Nhận diện và làm bài chậm Không nhận diện được đề và % 68,8 25,2 5,0 không biết cách làm bài Tổng số 100,0 2 Khảo nghiệm tính khả thi Nếu trong tiết học, giáo viên có hướng dẫn tỉ mỉ học sinh cách nhận diện đề và cách làm bài thì học sinh sẽ cảm thấy nắm vững cách nhận diện đề và cách làm bài ở mức... một hiện tượng đời sống sẽ giúp các em dễ dàng định hướng cách làm bài, nâng cao năng lực tư duy trong giờ thực hành làm văn nghị luận Có 97,8 % ý kiến của các em cho rằng việc giáo viên hướng dẫn các em nhận diện đề và cách làm bài là cần thiết ( Bảng phân bố phần trăm ý kiến học sinh về việc Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống là cần thiết... hình thành trong nhận thức của các em, giúp cho các em sau khi học xong phần văn nghị luận về một hiện tượng đời sống có sự hình dung dạng văn nghị luận này khác với các dạng văn khác mà các em đã học Vì vậy, việc hướng dẫn các em nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống hiệu quả cũng là một quá trình giáo dục về nhân cách cho các em, giúp các em thấy yêu văn thơ hơn Trên... luận nào, giáo viên đều phải hướng dẫn học sinh đọc kỹ, gạch chân những từ quan trọng và tự đặt ra câu hỏi - Vấn đề đặt ra trong đề bài là gì? - Cần sử dụng thao tác nào để nghị luận ? Đối với đề bài dạng nghị luận về một hiện tượng đời sống có ba dạng : - Dạng 1 : Dạng đề bài bàn về một hiện tượng đời sống có tính chất tiêu cực - Dạng 2 : Dạng đề bài bàn về một hiện tượng đời sống có tính chất tích... sinh về mức độ nắm kiến thức và nhận diện đề) -( %) Ý kiến Nhiều Trung bình Ít ( lơ mơ) Không Tổng số % 74,0 15.0 11,0 0,0 100,0 Như vậy, giáo viên đã hướng dẫn học sinh cách nhận diện đề và làm bài văn về một hiện tượng đời sống, nhưng theo các em vẫn còn 11% ý kiến về mức độ nhận diện đề và biết cách làm bài đang còn lơ mơ và qua kết quả khảo sát có 19 5% học sinh không nhận diện được đề, không làm. .. e-Hiểu và xác định được đề III HIỆU QUẢ 12 Việc GV hướng dẫn nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống cho các em có mang lại hiệu quả cho bản thân không? a- Có b- Không 13 Nếu có thì bản thân em, em đã nắm vững cách nhận diện đề ở mức độ nào? (Chọn một câu trả lời) a- Nhiều b- Trung bình c- Ít (lơ mơ) d- Không biết nhận diện đề IV ĐỀ NGHỊ (Nội dung và phương pháp) 14 Để hướng . việc nhận diện dạng đề và phương pháp làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, vì vậy để các em nắm vững kiến thức về cách nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng. viết về hiện tượng xã hội đó. CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN NHẬN DIỆN ĐỀ VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 1. Nhận diện đề. Trước bất cứ đề nghị luận nào, giáo viên đều phải hướng dẫn. tiễn. Việc hướng dẫn học sinh nhận diện đề và cách làm bài bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, trước hết giúp các em nhận diện được yêu cầu của đề bài, từ đó biết cách làm bài văn nghị luận về
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn skkn hướng dẫn nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, skkn skkn hướng dẫn nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, skkn skkn hướng dẫn nhận diện đề và cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn