tiet 116 mua xuan nho nho

19 315 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 19:00

GV:HOÀ THÒ LIEÂN Bài cũ - Hãy đọc thuộc lòng ,diễn cảm một đoạn trong bài thơ ”Con Cò “ (Chế Lan Viên )? Bài thơ “Con Cò” ca ngợi điều gì ? Ca ngợi tình mẹ và ý nghĩa của lời ru đối với cuộc sống của con người Tiết 116: Mùa xuân nho nhỏ Thanh Hải I. Giới thiệu chung . 1.§äc 2.Tác giả Dựa vào chú thích (sgk) hãy nêu những nét chính về tác giả Thanh Hải? - Thanh Hải (1930- 1980) .Tên thật : Phạm Bá Ngoãn,quê ở Thừa Thiên Huế - Là một nhà thơ tiêu biểu của văn học cách mạng Việt Nam - Phong cách thơ:chân thành ,đằm thắm 3. Tỏc phm Bi th c vit vo thi gian no ? Sỏng tỏc: thỏng 11 nm 1980. - Đất n ớc còn nhiều khó khăn - Nhà thơ đang nằm trên gi ờng bệnh Tôi luôn có cái ám ảnh của một ng ời đau bệnh hiểm nghèo, rằng không biết mình sẽ nằm xuống vào lúc nào, n m xuống để rồi không dậy đ ợc nữa. Lúc đó để lại bao nhiêu chuyện dở dang, trong đó có những tác phẩm Khi có điều kiện, ng ời cảm thấy thoải mái đôi chút là tôi liền ngồi vào bàn. Tôi tự nhủ: Phải sống những ngày tháng cuối có ích để khi mất đi mỡnh vẫn có thể làm vi c đến giờ chót . 4.Thể thơ: Văn bản thuộc thể thơ mấy tiếng ? 5 tiếng 5.Bố cục : Bài thơ được chia làm mấy phần? 4 phần Phần 1: 6 câu đầu Phần 2:10 câu tiếp theo Phần 3: 8 câu tiếp Phần 4: còn lại Nêu nội dung chính của mỗi đoạn ? -> Mùa xuân của thiên nhiên ->Mùa xuân đất nước - > Ước nguyện của nhà thơ ->Lời ca quê hương ,đất nước qua điệu dân ca Huế II. Phõn tớch . 1. Mựa xuõn ca thiờn nhiờn ,t nc (mựa xuõn ln) Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đ a tay tôi hứng. Hai cõu th u bc tranh mựa xuõn cú nhng hỡnh nh , mu sc no ? Bức tranh xuân Hình ảnh : dòng sông bông hoa M u sắc : xanh, tím 2 cõu tip theo bc tranh xuõn cũn cú õm thanh gỡ? Âm thanh : tiếng chim Chin Chin Em hiểu giọt long lanh là giọt gì ? Gi t long lanh : Giät ©m thanh cña tiÕng chimọ Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong khổ thơ ? Tác dụng ? => nghệ thuật : Đảo ngữ -> tạo sự bất ngờ ,mới lạ . Trước cảnh xuân về ,tâm trạng của nhà thơ như thế nào? => T©m tr¹ng: say s a, n©ng niu, tr©n träng tr íc c¶nh ®Êt trêi vµo xu©n. [...]... xun Em hiĨu thÕ nµo vỊ h×nh ¶nh con chim hãt,n«t trÇm xao xun? con chim hãt Ta lµm mét cµnh hoa Mét mïa xu©n nho nhá (Èn dơ) mét nèt trÇm xao xun ý ngun ©m thÇm nhng lín  ¦íc ngun nhá bÐ, khiªm nhêng vµ tr©n th¬ ®ỵc béc®¸y nhÊt cđa nhµ thµnh tõ lé lßng cđa nhµ th¬ nh thÕ nµo? Mét mïa xu©n nho nhá LỈng lÏ d©ng cho ®êi Dï lµ ti hai m¬i Dï lµ khi tãc b¹c Tõ ®ã em hiÕn kh«ng ỵcti t¸c mµ ë t©m hiÕn sèng... nghÜa tỵng trng - CÊu tø chỈt chÏ, giäng ®iƯu cã sù biÕn ®ỉi phï hỵp 2 Néi dung - Lµ tiÕng lßng tha thiÕt, yªu mÕn vµ g¾n bã víi ®Êt níc, víi cc ®êi - ¦íc ngun ®ỵc cèng hiÕn cho ®Êt níc, gãp mét “mïa xu©n nho nhá” cđa m×nh vµo mïa xu©n lín cđa d©n téc TÌM TỪ KHĨA TRONG CÁC Ơ CHỮ SAU 1 2 3 4 5 6 7 8 T HThanh Hải qI ở đâu N H U Ê Ư A T H Ê ? Thái độ của R  N T R quaN G từ “hứng” là gì ? T tác giả thể hiện . gì ? Ca ngợi tình mẹ và ý nghĩa của lời ru đối với cuộc sống của con người Tiết 116: Mùa xuân nho nhỏ Thanh Hải I. Giới thiệu chung . 1.§äc 2.Tác giả Dựa vào chú thích (sgk) hãy nêu. ca Một nốt trầm xao xuyến Ta làm con chim hót một cành hoa một nốt trầm xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ điệp ngữ, Ước nguyện nhỏ bé, khiêm nh ờng và trân thành từ đáy lòng của nhà thơ 2.Cảm. nào? Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai m ơi Dù là khi tóc bạc Từ đó em cảm nhận đ ợc quan niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 116 mua xuan nho nho, tiet 116 mua xuan nho nho, tiet 116 mua xuan nho nho