Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng anh của sinh viên năm thứ 1

110 1,132 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2013, 15:04

Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng anh của sinh viên năm thứ 1 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lê Thị Hạnh ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT-KHỐI NGÀNH KINH TẾ ĐẠI HỌC VĂN LANG Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa Thành phố Hồ Chí Minh-Năm 2011 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn này trung thực và chưa được công bố. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Học viên Lê Thị Hạnh 3 LỜI CẢM ƠN Từ một ý tưởng mơ hồ, nghiên cứu đã được ấp ủ và gọt dũa trong gần một năm để được thành quả như hôm nay. Chắn chắn, tôi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này không phải một mình. Người đầu tiên tôi muốn cảm ơn đó là TS. Hoàng Thị Xuân Hoa. Cô đã lắng nghe, khích lệ và có những góp ý bổ ích, giúp tôi hoàng thành những phần quan trọng nhất của luận văn . Tuy không hướng dẫn trực tiếp, nhưng các bài giảng của PGS. TS Nguyễn Quý Thanh đã cho tôi nguồn cảm hứng thực hiện quá trình nghiên cứu. Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến GS. Frances L. Hoffmann, người luôn phản hồi nhiệt tình, nhanh chóng, góp nhiều thời gian và cho tôi động lực làm một nghiên cứu nghiêm túc. Sau cùng, tôi xin cảm ơn: TS. Nguyễn Dũng-Hiệu trưởng, các thầy cô trong tổ bộ môn Anh văn, các đồng nghiệp và các sinh viên khoa Du lịch, Thương Mại, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán, Quản trị kinh doanh trường đại học Văn Lang đã chấp thuận ngay lời đề nghị giúp đỡ và tạo môi trường hết sức thuận lợi để tôi tiếp xúc, phỏng vấn, phát bảng hỏi; bài nghiên cứu của anh Bùi Công Thành giúp tôi hoàn thành bảng hỏi cũng như nhắc nhở tôi luôn cẩn thận với các khái niệm mà SV được khảo sát có thể hiểu rất khác người nghiên cứu. Tôi đã nghiêm túc thực hiện khảo sát sơ khởi (khảo sát GV và phỏng vấn nhóm nhỏ SV) làm tiền đề cho nghiên cứu này cũng vì mục đích trên; các tài liệu trên website của GS Nguyễn Văn Tuấn vô cùng quý báu, cho tôi cảm thấy rằng nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu đề tài tôi đang thực hiện nói riêng là những công việc có ý nghĩa, một niềm vui rất lớn. Trân trọng. Lê Thị Hạnh 4 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 9 1. Lý do chọn đề tài 9 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .14 3. Ý nghĩa của nghiên cứu 14 4. Định nghĩa phương pháp giảng dạyđộng lực học tập .15 5. Câu hỏi nghiên cứu .16 6. Giả thuyết nghiên cứu .17 7. Phạm vi nghiên cứu 18 8. Khách thể, đối tượng nghiên cứu 18 8.1. Khách thể nghiên cứu 18 8.2. Đối tượng nghiên cứu 18 9. Địa điểm và bối cảnh nghiên cứu 19 10. Động lực học tập và độnghọc tập .21 Chương 1: TỔNG QUAN 23 1.1. Phương giáp giảng dạy nói chung và phương pháp giảng dạy tiếng Anh 23 1.2. Động lực học tập nói chung và động lực học tiếng Anh .29 1.3. Mối liên hệ giữa phương pháp giảng dạyđộng lực học tập người học .31 Chương 2: MÔ HÌNH LÝ THUYẾT 34 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 3.1. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 40 3.1.1. Tổng thể .40 3.1.2. Kích thước mẫu và các thức chọn mẫu 41 3.1.3. Mô tả mẫu .47 3.1.4. Phân tích dữ liệu .48 3.1.5. Công cụ thu thập dữ diệu 48 3.2. Quy trình nghiên cứu 52 5 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .56 4.1. Kết quả nghiên cứu 56 4.1.1 Phương pháp giảng dạy và hành vi học tiếng Anh tại lớp .56 4.1.2. Phương pháp giảng dạy và hành vi học tiếng Anh ngoài lớp học .59 4.1.3. Phương pháp giảng dạy và thái độ học tiếng Anh 62 4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu 67 KẾT LUẬN 71 1. Kết luận .71 2. Hạn chế của nghiên cứu 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO .73 A. Tài liệu tiếng Việt 73 B. Tài liệu tiếng Anh 75 PHỤ LỤC .77 Phụ lục 1: Báo cáo khảo sát sơ khởi-khảo sát giáo viên và phỏng vấn nhóm sinh viên 77 Phụ lục 2: Bảng hỏi khảo sát giáo viên bộ môn tiếng Anh-khối ngành kinh tế về phương pháp giảng dạy cho khảo sát sơ khởi .87 Phụ lục 3: Bảng hỏi phỏng vấn nhóm nhỏ sinh viên-khối ngành kinh tế cho khảo sát sơ khởi 94 Phụ lục 4: Bảng hỏi khảo sát ý kiến sinh viên về ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất-khối ngành kinh tế đại học Văn Lang 96 Phụ lục 5: Bảng các ý kiến của sinh viên về ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất-khối ngành kinh tế đại học Văn Lang 101 6 CÁC CHỮ VIẾT TẮT GV Giáo viên SV Sinh viên AV Anh văn TA Tiếng Anh PPGD Phương pháp giảng dạy PP Phương pháp ĐHVL Đại học Văn Lang KT Kinh tế HK Học kỳ SL Số lượng 7 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tiêu chuẩn chọn GV tham gia nghiên cứu 44 Bảng 3.2: Tỉ lệ phân bố SV theo trình độ và nhóm GV trên dân số . 46 Bảng 3.3: Tỉ lệ phân bố SV theo trình độ và nhóm GV trên mẫu . 47 Bảng 4.1: So sánh hành vi học TA tại lớp giữa 2 nhóm SV . 57 Bảng 4.2: So sánh hành vi học TA ngoài lớp học giữa 2 nhóm SV . 60 Bảng 4.3: So sánh thái độ học TA giữa 2 nhóm SV . 63 8 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Mô hình giảng dạy lấy người học làm trung tâm 25 Biểu đồ 1.2: Quy trình của mô hình Nghiên cứu hành động . 26 Biểu đồ 2.1: Mô hình ARCS về thiết kế động lực . 36 Biểu đồ 4.1: So sánh hành vi học TA tại lớp giữa 2 nhóm SV . 58 Biểu đồ 4.2: So sánh hành vi học TA ngoài lớp học giữa 2 nhóm SV 61 Bảng 4.4: Tóm tắt kết quả nghiên cứu 65 9 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Theo Báo Thanh Niên (2006): “Cộng đồng sử dụng tiếng Anh trên toàn cầu đã lên đến con số gần 2 tỷ người. Các kho tài liệu, thư viện, báo cáo khoa học, phát minh… được viết hoặc dịch sang tiếng Anh để phổ biến rộng rãi. Hơn 10 tỷ trang web trên thế giới có sử dụng tiếng Anh làm phương tiện truyền thông, quảng bá, trao đổi thông tin, học tập và nghiên cứu”. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011 của Ðại hội XI của Ðảng Cộng sản Việt Nam) đã xác định một trong những phương hướng cơ bản phải là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Sự thật là chúng ta đã tham gia vào một sân chơi thế giới khi chính thức gia nhập WTO năm 2006. Tiếng Anh trở thành một giải pháp hữu hiệu để làm giàu kiến thức, học tập suốt đời, mở rộng cơ hội giao lưu quốc tế, tạo nên chất lượng của nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, việc giảng dạyhọc tập tiếng Anh có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia. Tuy nhiên, chất lượng học tập và giảng dạy tiếng Anh ở nước ta còn nhiều vấn đề. Trong nghiên cứu “Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên”, Hồ Minh Thu (2006) cho biết một số kết quả của khảo sát thực trạng về năng lực tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ tại hai trường đại học thành viên của đại học Đà Nẵng như sau: “các kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên còn rất hạn chế, đặc biệt là các kỹ năng nghe và nói; đại bộ phận sinh viên (67%) không có thói quen hoặc không thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh…” Mặc dù, giảng dạy tiếng Anh hiện nay rất được các trường đại học xem trọng và có mặt trong tất cả các chương trình đào tạo, khả năng 10 tiếng Anh của sinh viên sau khi ra trường nhìn chung vẫn chưa tốt. Tạp chí Nhà Quản Lý (26.03.2006) cho biết chỉ có 40% sinh viên nước ta có thái độ tích cực đối với việc học, phần còn lại học chỉ để học chứ thật sự không đầu tư vào đó. Một trong những nguyên nhân góp phần vào tình trạng này là động lực học tập của người học chưa cao. Trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, Kiều Văn Thịnh (2000) cho rằng “mọi phương pháp giảng dạy cho dù tân kỳ như thế nào mà cung cách người học ù lì, tất cả sẽ không thay đổi. Người học không tự buộc mình phải học thì các phương pháp giảng dạy có liên tục cải tiến cũng chỉ là món đồ chơi cầu kỳ, đắc tiền, vô tác dụng.” Điều này cũng tương tự như cải tiến phương pháp mà không dựa trên những quy luật về tâm lý học tập của người học thì chắc chắn thất bại. Slavin (2008) khẳng định “một trong những thành phần có tính then chốt nhất trong việc họcđộng lực học tập…mọi sinh viên đều có động lực học tập”. Các quốc gia có nền giáo dục phát triển rất quan tâm đến động lực học tập người học. Vấn đề này đã được nghiên cứu rất nhiều, hình thành nên một hệ thống lý thuyết vững chắc và ứng dụng vào giảng dạy từ lâu trên thế giới như các thuyết Học tập hành vi (Behavioral Learning Theory), thuyết nhu cầu của Maslow, thuyết Quy kết (Attribution Theory), thuyết Kỳ vọng (Expectancy Theory)… Các thuyết này cung cấp những thông tin: giáo viên có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn ở động lực học tập người họcđộng lực học tập đóng vai trò quyết định chất lượng học tập. Động lực học tập tạo nên một nguồn sức mạnh, một nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến chủ thể hành động và duy trì hành động để đạt được kết quả. Nhiều nhà khoa học nhận định rằng học sinh chịu học hay không liên quan rất nhiều đến động lực học tập. Nếu người họcđộng lực, chất lượng học tập sẽ vượt trội. Theo Slavin [...]... tế, đại học Văn Lang 6 .1 Phương pháp giảng dạyảnh hưởng đến hành vi học tập tiếng Anh của sinh viên tại lớp 6.2 Phương pháp giảng dạyảnh hưởng đến hành vi học tập tiếng Anh của sinh viên ngoài lớp học 6.3 Phương pháp giảng dạyảnh hưởng đến thái độ học tập tiếng Anh của sinh viên 17 7 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện tại trường đại học Văn Lang, chỉ phát cho sinh viên năm nhất... Phương pháp giảng dạy ảnh hưởng như thế nào đến hành vi học tập tiếng Anh của sinh viên ngoài lớp học? 5.3 Phương pháp giảng dạy ảnh hưởng như thế nào đến thái độ học tập tiếng Anh của sinh viên? 6 Giả thuyết nghiên cứu Để trả lời câu hỏi nghiên cứu trên, giả thuyết định hướng cho nghiên cứu này được đưa ra như sau: Phương pháp giảng dạyảnh hưởng đến động lực học tập tiếng Anh của sinh viên năm nhất-khối... định động lực học tiếng Anh của họ như thế nào 5 Câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu này khảo sát thông tin từ giáo viênsinh viên nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy ảnh hưởng như thế nào đến 16 động lực học tập tiếng Anh của sinh viên năm nhất-khối ngành kinh tế đại học Văn Lang? 5 .1 Phương pháp giảng dạy ảnh hưởng như thế nào đến hành vi học tập tiếng Anh của sinh viên tại lớp? 5.2 Phương. .. các tài liệu liên quan đến vấn đề phương pháp giảng dạy nói chung và phương pháp giảng dạy tiếng Anh nói riêng, động lực học tập nói chung và động lực học tiếng Anh nói riêng, tiếp theo là những nghiên cứu về mối liên hệ giữa phương pháp giảng dạyđộng lực học tập của người học 1. 1 Phương giáp giảng dạy nói chung và phương pháp giảng dạy tiếng Anh Tác giả Đặng Thành Hưng (20 01) trong tài liệu tổng... phương pháp giảng dạyđộng lực học tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy tiếng Anh của giáo viên đến động lực học tiếng Anh của sinh viên năm nhấtkhối ngành kinh tế tại trường đại học Văn Lang 3 Ý nghĩa của nghiên cứu Nghiên cứu cung cấp thông tin về hoạt động giảng dạyhọc tập tiếng Anh. .. việc học, học sinh chịu học hay không có liên quan rất nhiều đến động lực nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho động lực, xem giáo viên không có trách nhiệm gì với vấn đề này Tác giả xem động lực học tập như một điều gì đó bị tác động bởi giáo viên, bởi môi trường và có thể kiểm soát được Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng Anh của sinh viên, ... tế, hỏi về phương pháp giảng dạy tiếng Anh của các giáo viên nữ và động lực học môn anh văn mà sinh viên học từ ngày 1/ 3/2 010 đến 30/5/2 010 , thuộc HK2, năm học 2009-2 010 Phương pháp giảng dạy rất đa dạng phong phú và gồm nhiều thành phần nhưng nghiên cứu này chỉ tập trung vào một số khía cạnh các hoạt động, nhiệm vụ, kỹ năng và hình thức kiểm tra-đánh giá giáo viên yêu cầu, loại phản hồi giáo viên thực... Về sự động lực học tiếng Anh của sinh viên, nghiên cứu chỉ tập trung vào một số hành vi, thái độ, sự tham gia vào bài học của sinh viên trong quá trình học tiếng Anh thông qua khảo sát ý kiến người học 8 Khách thể, đối tượng nghiên cứu 8 .1 Khách thể nghiên cứu  6 giáo viên nữ dạy môn tiếng Anh dành cho sinh viên năm nhất khối ngành kinh tế ở cơ sở 2 tại trường đại học Văn Lang  Và sinh viên năm nhất... chung, việc giảng dạy tiếng Anh tại trường cũng còn nhiều vấn đề chủ quan cũng như khách 12 quan như từ cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy của giáo viên, đặc điểm của sinh viên Chất lượng giảng dạy tiếng Anh chưa đồng đều, có giáo viên dạy hay nhiệt tình nhưng cũng có giáo viên dạy chưa tốt và thụ động Nhiều sinh viên rụt rè, nhút nhát không tích cực tham gia vào việc học Chất lượng tiếng Anh đầu vào... trong các giờ giảng, thiết kế các bài tập theo hướng tạo tính chủ động sáng tạo…nhằm khắc phục những trở ngại trên Như vậy, phương pháp giảng dạy nói chung, phương pháp dạy tiếng Anh nói riêng, đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy động lực học tập, từ đó làm thay đổi hiệu quả học tập tiếng Anh của người học Cần phải chú trọng và quan tâm đến phương pháp giảng dạy, thay đổi phương pháp giảng dạy dựa trên . cứu của đề tài Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy tiếng Anh của giáo viên đến động lực học tiếng Anh của sinh viên năm. giảng dạy có ảnh hưởng đến hành vi học tập tiếng Anh của sinh viên tại lớp. 6.2 Phương pháp giảng dạy có ảnh hưởng đến hành vi học tập tiếng Anh của sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng anh của sinh viên năm thứ 1, Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng anh của sinh viên năm thứ 1, Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến động lực học tiếng anh của sinh viên năm thứ 1, Lý do chọn đề tài, Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Ý nghĩa của nghiên cứu Định nghĩa phương pháp giảng dạy và động lực học tập, Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Địa điểm và bối cảnh nghiên cứu, Phương giáp giảng dạy nói chung và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, 2: MƠ H ÌNH LÝ THUYẾT, Phương pháp tiếp cận nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Thảo luận kết quả nghiên cứu, Kết luận Hạn chế của nghiên cứu, Về phương pháp giảng dạy của giáo viên:, Về đông lực học tập của sinh viên:, Mối quan hệ giữa phương pháp giảng dạy và động lực học tập:

Từ khóa liên quan