Bài 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU THẾ CHIẾN I

25 462 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 00:00

Tramtu thcs @.yahoo.com.vn ĐỨC PHÚ. TÁNH LINH. BÌNH THUẬN Kiểm tra bài cũ: Xã hội Việt Nam phân hoá thành những giai cấp nào? Đặc điểm của giai cấp công nhân? Trả lời: Trả lời: * Xã hội Việt Nam phân hoá sau chiến tranh thế giới I: Phân chia thành các giai cấp: địa chủ phong kiến, Tư sản ( mại bản và dân tộc), Tiểu TS thành thị, nông dân và công nhân. * Đặc điểm của giai cấp công nhân: - Bị áp bức. - Gắn bó với nông dân. - Yêu nước Bài 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925) I. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI : Câu hỏi: Cuộc cách mạng Tháng Mười Nga do ai lãnh đạo? Thắng lợi vào năm nào? Đáp: Do đồng chí V.I Lénine lãnh đạo. Thắng lợi vào năm 1917. Câu hỏi thảo luận nhóm: Ảnh hưởng to lớn của cách mạng tháng Mười Nga với phong trào cách mạng thế giới? (Phạm vi lan rộng? Tổ chức quốc tế nào thành lập? ĐCS ra đời ở các nước nào? Chủ nghĩa nào truyền bá vào Việt Nam?) ĐÁP ÁN: • Phong trào lan rộng phạm vi toàn thế giới: từ châu Âu sang châu Á; châu Phi và Mỹ Latine. • Quốc Tế Cộng sản ra đời (1921). • Đảng CS Pháp (1920) và Đảng CS Trung Quốc (1921) ra đời. • Chủ nghĩa Marx-Lénine truyền bá vào Việt Nam Cuộc cách mạng ở Đức: Quốc tế CS thành lập(3.1919) Phong trào Ngũ - Tứ và cuộc cách mạng ở Trung Quốc 1919 Cách mạng ở Ấn độ- M. Ghandi Ông Ng. văn Tạo - người Việt cùng Đảng Cộng Pháp1920 BCH của Quốc tế Cộng Sản KARXMARX LÃNH TỤ QUỐC TẾ CỘNG SẢN F. ENGÈLS VÀ MARX CHỤP CHUNG VỚI GIA ĐÌNH K. MARX Bài 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925) I. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI : Lan rộng do ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga. - Quốc Tế Cộng Sản thành lập (1919). ĐCS Pháp (1920) và ĐCS Trung Quốc (1921) thành lập Bài 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925) I. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI : - Lan rộng do ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga. - Quốc Tế cộng Sản thành lập (1919). ĐCS Pháp (1920) và ĐCS Trung Quốc (1921) thành lập II. PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG KHAI: Câu hỏi thảo luận: Mục tiêu của phong trào dân tộc dân chủ? (đòi quyền lợi gì? Chống ai?) Tính chất của phong trào? Đáp án: Mục tiêu: đòi quyền lợi về kinh tế; đòi tự do dân chủ và chống áp bức chèn ép. Tính chất: yêu nước , cải lương [...]... II PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG KHAI: - Mục tiêu: đ i quyền l i kinh tế, chính trị và chống áp bức - Tính chất: yêu nước, tự phát, c i lương B i 15 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GI I THỨ NHẤT (1919-1925) I PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GI I : - Lan rộng do ảnh hưởng cách mạng tháng Mư i Nga - Quốc Tế Cộng Sản thành lập (1919) II PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG KHAI: - Mục tiêu:... PHAN B I CHÂU Đám tang cụ PHAN CHU TRINH 1926 Các em hãy nhớ l i và cho biết: Mục tiêu và tính chất của phong trào dân tộc, dân chủ? Trả l i: Mục tiêu: đ i quyền l i kinh tế, chính trị và chống áp bức Tính chất: yêu nước, tự phát, c i lương B i 15 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GI I THỨ NHẤT (1919-1925) I PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GI I : - Lan rộng do ảnh hưởng cách mạng tháng Mư i Nga... Hình thức đấu tranh: b i công 3 Hai cuộc đấu tranh: công nhân sở công thương bắc Kỳ và công nhân cảng S i Gòn B i 15 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GI I THỨ NHẤT (1919-1925) I PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GI I : - Lan rộng do ảnh hưởng cách mạng tháng Mư i Nga - Quốc Tế Cộng Sản thành lập (1919) II PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG KHAI: - Mục tiêu: đ i quyền l i kinh tế, chính trị và... Mục tiêu: đ i quyền l i kinh tế, chính trị và chống áp bức Tính chất: yêu nước, tự phát, c i lương III PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (1919 - 1923): Câu h i: Sau Chiến tranh Thế gi i I ý thức của giai cấp công nhân Việt Nam ra sao? Hình thức đấu tranh chủ yếu của họ là gì? Hai cuộc đấu tranh nào là tiêu biểu? Trả l i : Ý thức của công nhân đã phát triển mạnh Hình thức đấu tranh: b i công Câu h i: Năm 1920,... h i: Những việc làm tích cực của giai cấp TS dân tộc? Nhược i m của TS dân tộc? Trả l i: - Chấn hưng n i hoá, b i trừ ngo i hoá - Chống độc quyền Cảng S i gòn - Dùng báo chí tuyên truyền - Thành lập Đảng Lập Hiến * Nhược: sẵn sàng thoả hiệp v i Pháp Cảng S i gòn th i Pháp Câu h i: Những việc làm của Tiểu tư sản trí thức? Trả l i: - Thành lập các tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa Đoàn, Phục Việt, ... nhân S i Gòn - Chợ Lớn thành lập tổ chức cách mạng nào? Do ai đứng đầu? Trả l i: Tổ chức Công H i Đỏ Do Tôn Đức thắng đứng đầu TÔN ĐỨC THẮNG Ngư i sáng TÔN N i giam giữlập: ĐỨC THẮNG CÔNG H I ĐỎ Các em hãy nhớ l i và cho biết: 1 Ý thức đấu tranh của giai cấp công nhân việt Nam ra sao? 2 Hình thức đấu tranh của công nhân? 3 Hai cuộc đấu tranh tiêu biểu? Đáp án: 1 Ý thức đấu tranhcông nhân phát triển mạnh... Thanh niên… - Xuất bản các tờ báo tiến bộ: Chuông rè, An nam trẻ, Ngư i nhà quê… - Tiếng bom của liệt sỹ Phạm Hồng Th i t i Sa i n ( 6/1924) - Đấu tranh đ i thả cụ Phan b i Châu (1925) - Đưa đám tang cụ Phan Châu Trinh (1926) Dòng Châu Giang – Thành phố Sa i n - vượng ở QuảngQuốc 5 liệt sỹdê thịnh Quảng Châu – Trung Châu con Phạm Hồng Th i tự vẫn n i yên nghỉ của liệt sỹ Phạm Hồng Th i N i Nhà yêu... tế, chính trị và chống áp bức Tính chất: yêu nước, tự phát, c i lương III PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (1919 - 1923): - Ý thức đấu tranh công nhân phát triển mạnh Hình thức đấu tranh: b i công Tiêu biểu : công nhân Sở công thương bắc kỳ và công nhân Cảng S i Gòn Các em về nhà nhớ: Ôn tập kỹ để tiết sau Thi học kỳ Giờ học kết thúc Cảm ơn và hẹn gặp l i! . nước B i 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GI I THỨ NHẤT (1919-1925) I. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GI I : Câu h i: Cuộc cách mạng Tháng Mư i Nga do ai lãnh đạo? Thắng l i vào. thành lập B i 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GI I THỨ NHẤT (1919-1925) I. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GI I : - Lan rộng do ảnh hưởng cách mạng tháng Mư i Nga. - Quốc. LINH. BÌNH THUẬN Kiểm tra b i cũ: Xã h i Việt Nam phân hoá thành những giai cấp nào? Đặc i m của giai cấp công nhân? Trả l i: Trả l i: * Xã h i Việt Nam phân hoá sau chiến tranh thế giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU THẾ CHIẾN I, Bài 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU THẾ CHIẾN I, Bài 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU THẾ CHIẾN I

Từ khóa liên quan