Diện tích xung quanh - Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

12 1,050 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 16:00

PHOèNG GIAẽO DUC VAè AèO TAO PHUẽ LĩC TRặèNG TIỉU HOĩC S 1 LĩC TRầ Giỏo viờn thc hin: Tọn Nổợ Dióỷu Quyỡnh KHI ĩNG a/ Trong caùc hỗnh dổồùi õỏy hỗnh naỡo laỡ hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt, hỗnh naỡo laỡ hỗnh lỏỷp phổồng? b/ Nóu õỷc õióứm cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt. - Coù 6 mỷt: 2 mỷt õaùy vaỡ 4 mỷt xung quanh õóửu laỡ hỗnh chổợ nhỏỷt - Coù 8 õốnh vaỡ coù 12 caỷnh. c 10cm 8cm 6cm a 8cm 8cm 8cm 12cm 10cm 5cm 6cm b Hỗnh lỏỷp phổồng Hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt - Coù 3 kờch thổồùc laỡ chióửu daỡi chióửu rọỹng vaỡ chióửu cao. HOAT ĩNG 1 DIN TấCH XUNG QUANH Dióỷn tờch xung quanh cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt laỡ tọứng dióỷn tờch bọỳn mỷt bón cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt. HOAT ĩNG 1 DIN TấCH XUNG QUANH Vờ duỷ: Cho hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt coù chióửu daỡi 8cm, chióửu rọỹng 5cm vaỡ chióửu cao 4cm. Tờnh dióỷn tờch xung quanh cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt õoù. 8cm 5cm 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm 4cm Chióửu daỡi laỡ: 5 + 8 + 5 + 8 = 26(cm) Chióửu rọỹng laỡ: 4cm (Chu vi mỷt õaùy) (Chióửu cao cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt) Do õoù dióỷn tờch xung quanh cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt õoù laỡ: 26 x 4 = 104(cm 2 ) Gii: ỏp s: 104cm 2 HOAT ĩNG 1 DIN TấCH XUNG QUANH Qui từc: Muọỳn tờnh dióỷn tờch xung quanh cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt ta lỏỳy chu vi mỷt õaùy nhỏn vồùi chióửu cao (cuỡng mọỹt õồn vở õo). Cho: a : chióửu daỡi b : chióửu rọỹng h : chióửu cao C õ : chu vi mỷt õaùy S xq : dióỷn tờch xung quanh Cọng thổùc: S xq = C õ ì h = (a + b) ì 2 ì h HOAT ĩNG 2 DIN TấCH TOAèN PHệN Dióỷn tờch toaỡn phỏửn cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt laỡ tọứng dióỷn tờch xung quanh vaỡ dióỷn tờch hai mỷt õaùy HOAT ĩNG 2 DIN TấCH TOAèN PHệN Vờ duỷ: Cho hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt coù chióửu daỡi 8cm, chióửu rọỹng 5cm vaỡ chióửu cao 4cm. Tờnh dióỷn tờch toaỡn phỏửn cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt õoù. 8cm 5cm 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm 4cm Dióỷn tờch hai mỷt õaùy cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt laỡ: (8 ì 5) ì 2 = 80(cm 2 ) Do õoù dióỷn tờch toaỡn phỏửn cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt õoù laỡ: Dióỷn tờch xung quanhcuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt laỡ: (8 + 5) ì 2 ì 4 = 104(cm 2 ) 104 + 80 = 184(cm 2 ) 8cm 5cm Gii: ỏp s: 184cm 2 HOAT ĩNG 2 DIN TấCH TOAèN PHệN Qui từc: Muọỳn tờnh dióỷn tờch toaỡn phỏửn cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt ta lỏỳy dióỷn tờch xung quanh cọỹng vồùi dióỷn tờch hai mỷt õaùy. Cho: S xq : Dióỷn tờch xung quanh hỗnh họỹp S 2õ : Dióỷn tờch hai mỷt õaùy hỗnh họỹp S tp : Dióỷn tờch toaỡn phỏửn hỗnh họỹp Cọng thổùc: S tp = S xq + S 2õ HOAT ĩNG 3 LUYN TP Baỡi 1: Tờnh dióỷn tờch xung quanh vaỡ dióỷn tờch toaỡn phỏửn hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt coù chióửu daỡi 5dm, chióửu rọỹng 4dm vaỡ chióửu cao 3dm. Dióỷn tờch toaỡn phỏửn hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt l: 54 + 40 = 94(dm 2 ) 5dm 4dm 3dm Giaới: Dióỷn tờch xung quanh hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt l: (5 + 4) x 2 x 3 = 54(dm 2 ) Dióỷn tờch hai mỷt õaùy họỹp chổợ nhỏỷt l: (5 x 4) x 2 = 40(dm 2 ) aùp sọỳ: S xp = 54dm 2 S tp = 94dm 2 HOAT ĩNG 3 LUYN TP Baỡi 2: Mọỹt ngổồỡi thồỹ goỡ mọỹt caùi thuỡng bũng tọn khọng nừp daỷng hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt coù chióửu daỡi bũng 6dm, chióửu rọỹng 4dm vaỡ chióửu cao 9dm. Tờnh dióỷn tờch tọn phaới duỡng õóứ laỡm thuỡng(caùc meùp haỡn khọng õaùng kóứ). Giaới: Dióỷn tờch tọn phaới duỡng õóứ goỡ bọỳn mỷt xung quanh cuớa thuỡng laỡ: (6 + 4) x 2 x 9 = 180(dm 2 ) Dióỷn tờch tọn phaới duỡng õóứ laỡm thuỡng laỡ: 180 + (6 x 4) = 204(dm 2 ) aùp sọỳ: 204dm 2 6dm 4dm 9dm [...]...HOAT ĩN G 4 CUN G C - DN DOè ? Troỡ chồi : Ai nhanh - ai õuùn g Dióỷn tờch toaỡn phỏửn (a + b) x 2 x bũn g h Dióỷn tờch hai mỷt õaùy S xq + (a x b) hỗnh chổợ nhỏỷt bũn g x 2 Dióỷn tờch xung quanh bũn g (a x b) x 2 Chuùc quyù thỏửy cọ khoớe Chuùc caùc em hoỹc gioới Giỏo viờn thc hin: Tọn Nổợ Dióỷu . Do õoù dióỷn tờch xung quanh cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt õoù laỡ: 26 x 4 = 104(cm 2 ) Gii: ỏp s: 104cm 2 HOAT ĩNG 1 DIN TấCH XUNG QUANH Qui từc: Muọỳn tờnh dióỷn tờch xung quanh cuớa hỗnh. caỷnh. c 10cm 8cm 6cm a 8cm 8cm 8cm 12cm 10cm 5cm 6cm b Hỗnh lỏỷp phổồng Hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt - Coù 3 kờch thổồùc laỡ chióửu daỡi chióửu rọỹng vaỡ chióửu cao. HOAT ĩNG 1 DIN TấCH XUNG QUANH Dióỷn tờch xung quanh cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt laỡ. chổợ nhỏỷt. HOAT ĩNG 1 DIN TấCH XUNG QUANH Vờ duỷ: Cho hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt coù chióửu daỡi 8cm, chióửu rọỹng 5cm vaỡ chióửu cao 4cm. Tờnh dióỷn tờch xung quanh cuớa hỗnh họỹp chổợ nhỏỷt
- Xem thêm -

Xem thêm: Diện tích xung quanh - Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, Diện tích xung quanh - Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, Diện tích xung quanh - Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Từ khóa liên quan