Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao

54 13,604 65
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2013, 11:40

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao Trường THPT Nguyễn Chí Thanh GV: Nguyễn Phú Hoạt Page 1 THUYẾT BÀI TẬP HÓA HỌC 11 BẢN NÂNG CAO I. DO CHỌN ĐỀ TÀI Mục tiêu xuyên suốt của người giáo viên trong giảng dạy Hóa học là giúp học sinh nắm vững được tính chất, cách điều chế của các chất cũng như vận dụng thuyết đã học vào việc triển khai các bài tập Hóa học. Tuy nhiên lượng thuyết trong SGK quá nhiều, bài tập còn hạn chế nên học sinh khó thể nắm vững được phần thuyết trọng tâm vận dụng thành thạo để giải các bài tập khó. Mặt khác, Hóa học lớp 11 chiếm một lượng kiến thức rất lớn trong các kỳ thi quốc gia (nhất là kỳ thi tuyển sinh vào đại học - cao đẳng). Xuất phát từ những thực tế đó một số kinh nghiện trong giảng dạy bộ môn hóa học, tôi thấy để chất lượng giáo dục bộ môn hóa học cao, người giáo viên ngoài phát huy tốt các phương pháp dạy học tích cực, bài tập SGK thì giáo viên cần bổ sung thêm các bài tập hóa học nâng cao (nhất là đề thi đại học trong các năm) nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập bộ môn. Từ những lí do đó tôi chọn đề tài: THUYẾT BÀI TẬP HÓA HỌC 11 BẢN NÂNG BAO, áp dụng cho chương trình hóa học lớp 11 chương trình SGK 11 bản. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng hệ thống bài tập hóa học 11 từ dể đến khó phù hợp với học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. III. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU III.1. ĐỐI TƯỢNG Học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh. III.2. PHẠM VI - Hệ thống thuyết hóa học lớp 11 theo chương trình SGK lớp 11 bản. - Hệ thống các bài tập SGK lớp 11, các bài tập ở sách tham khảo các câu hỏi trong đề thi đại học từ 2007 - 2011. IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng tốt hệ thống thuyết các bài tập từ bản đến nâng cao sẽ giúp học sinh nắm vững thuyết triển khai được các bài tập khó trong các sách tham khảo các đề thi đại học trong các năm qua. V. PHƯƠNG PHÁP [...]... ỏn: V = 0,448 lớt Cõu 14 (A-2 011) Hp th hon ton 0,672 lớt khớ CO2 (ktc) vo 1 lớt dung dch gm NaOH 0,025M v Ca(OH)2 0,0125M, thu c x gam kt ta Tớnh giỏ tr ca x ỏp ỏn: x = 1,25 gam Cõu 15 (B-2 011) Hp th hon ton 2,24 lớt CO2 (ktc) vo 100 ml dung dch gm K2CO3 0,2M v KOH x mol/lớt, sau khi cỏc phn ng xy ra hon ton thu c dung dch Y Cho ton b Y tỏc dng vi dung dch BaCl2 (d), thu c 11, 82 gam kt ta Tớnh giỏ tr... k tip cú khi lng 24,8 gam cú th tớch tng ng l 11, 2 lớt ( ktc) Xỏc nh CTPT ca 2 ankan Cõu 23 t chỏy hn hp hai hidrocacbon ng ng k tip nhau ta thu c 11, 7g H2O v 17,6g CO2 Xỏc nh CTPT ca hai hidrocacbon trờn Cõu 24 Khi t chỏy hon ton 7,84 lớt hn hp khớ gm CH4, C2H6, C3H8 (ktc) thu c 16,8 lớt khớ CO2 (ktc) v x gam H2O Xỏc nh giỏ tr ca X Cõu 25 t chỏy hon ton 11, 2 lớt hn hp propan v butan (ktc) ri cho tt... CTPT ankan Cõu 31 t chỏy hon ton 3,6 g mt ankan A thu c 11g CO2 v 5,4g nc Khi clo húa A theo t l mol 1:1 to thnh dn xut monoclo duy nht Xỏc nh CTPT v CTCT ca A II PHN BI TP NNG CAO Cõu 1 Hn hp khớ X gm 2 hirocacbon A v B l ng ng k tip t chỏy X vi 64 gam O2 (d) ri dn sn phm thu c qua bỡnh ng Ca(OH)2 d thu c 100 gam kt ta Khớ ra khi bỡnh cú th tớch 11, 2 lớt 0OC v 0,4 atm Xỏc nh cụng thc phõn t ca A v... cht khụng cha photpho Xỏc nh dinh dng ca loi phõn lõn ny ỏp ỏn: 42,25% Cõu 22 (A-2 011) Cho 7,68 gam Cu vo 200 ml dung dch gm HNO3 0,6M v H2SO4 0,5M Sau khi cỏc phn ng xy ra hon ton (s n phm kh duy nht l NO), cụ cn cn thn ton b dung dch sau phn ng thỡ khi lng mui khan thu c l bao nhiờu? ỏp ỏn: 22,56 gam Cõu 23 (B-2 011) Cho 1,82 gam hn hp bt X gm Cu v Ag (t l s mol tng ng 4 : 1) vo 30 ml dung dch gm... z Tớnh giỏ tr ca z ỏp ỏn: z = 1 Cõu 24 (A-2 011) Cho 0,87 gam hn hp gm Fe, Cu v Al vo bỡnh ng 300 ml dung dch H2SO4 0,1M Sau khi cỏc phn ng xy ra hon ton, thu c 0,32 gam cht rn v cú 448 ml khớ (ktc) thoỏt ra Thờm tip vo bỡnh 0,425 gam NaNO3, khi cỏc phn ng kt thỳc thỡ thu c V lớt NO (ktc, sn phm kh duy nht) v m gam mui trong dung dch Tớnh m v V ỏp ỏn: V = 0 ,112 lớt v m = 3,865 gam CHUYấN III CACBON... 0, +2, +4 2 Tớnh cht vt - C cú ba dng thự hỡnh chớnh: Kim cng, than chỡ v fuleren 3 Tớnh cht húa hc - Trong cỏc dng tn ti ca C, C vụ nh hỡnh hot ng hn c v mt húa hc - Trong cỏc phn ng húa hc C th hin hai tớnh cht: Tớnh oxi húa v tớnh kh Tuy nhiờn tớnh kh vn l ch yu ca C GV: Nguyn Phỳ Hot Page 17 Trng THPT Nguyn Chớ Thanh a Tớnh kh * Tỏc dng vi oxi 0 +4 t C + O2 C O2 nhit cao C li kh CO2 theo phn... cht vt - Silic cú hai dng thự hỡnh: silic tinh th v silic vụ nh hỡnh 2 Tớnh cht húa hc - Silic cú cỏc s oxi húa: -4, 0, +2 v +4 (s oxi húa +2 ớt c trng hn) - Trong cỏc phn ng húa hc, silic va th hin tớnh oxi húa va th hin tớnh kh a Tớnh kh 0 +4 Si+ 2F2 Si F4 0 +4 t Si+ O2 Si O2 0 0 +4 Si+ 2NaOH + H 2O Na 2 Si O3 + 2H 2 b Tớnh oxi húa 0 -4 t 2Mg + Si Mg 2 Si 3 iu ch - Kh SiO2 nhit cao 0... rn C thu c bng dung dch axit HNO3 thu c 6,72 lớt NO (ktc) l sn phm kh duy nht Tớnh m v V Cõu 14 (CA-09) Kh hon ton mt oxit st X nhit cao cn va V lớt khớ CO ( ktc), sau phn ng thu c 0,84 gam Fe v 0,02 mol khớ CO2 Cụng thc ca X v giỏ tr V ln lt l II PHN BI TP NNG CAO Cõu 1 Dn mt lung khớ CO d qua ng s ng Fe3O4 v CuO nung núng n khi phn ng hon ton thu c 2,32 gam hn hp kim loi Khớ thoỏt ra khi bỡnh... thu c 0,5 gam kt ta Xỏc nh giỏ tr ti thiu ca V Cõu 5 Cho 1,344 lớt khớ CO2 (ktc) hp th ht vo 2 lớt dung dch X cha NaOH 0,04M v Ca(OH)2 0,02M thu c m gam kt ta Xỏc nh giỏ tr ca m Cõu 6 Ho tan hon ton 11, 2 gam CaO vo H2O thu c dung dch A Sc V lớt khớ CO2 (ktc) vo dung dch A thu c 15 gam kt ta Xỏc nh giỏ tr ca V Cõu 7 (C-2010) Hp th hon ton 3,36 lớt khớ CO2 (ktc) vo 125 ml dung dch Ba(OH)2 1M, thu c dung... Cõu 10 (A-07) Hp th hon ton 2,688 lớt khớ CO2 (ktc) vo 2,5 lớt dung dch Ba(OH)2 nng a mol/l, thu c 15,76 gam kt ta Tớnh giỏ tr ca a ỏp ỏn: a = 0,04 mol Cõu 11 (CA-08) Dn t t V lớt khớ CO ( ktc) i qua mt ng s ng lng d hn hp rn gm CuO, Fe2O3 ( nhit cao) Sau khi cỏc phn ng xy ra hon ton, thu c khớ X Dn ton b khớ X trờn vo lng d dung dch Ca(OH)2 thỡ to thnh 4 gam kt ta Tớnh giỏ tr ca V ỏp ỏn: V = 0,896 . Page 1 LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC 11 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mục tiêu xuyên suốt của người giáo viên trong giảng dạy Hóa học là. của học sinh, tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập bộ môn. Từ những lí do đó tôi chọn đề tài: LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC 11 CƠ BẢN VÀ NÂNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao, Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao, Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao, MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU GIẢ THUYẾT KHOA HỌC SỰ ĐIỆN LI - Sự điện li là q trình các chất tan trong nước ra ion., AXIT - BAZƠ - MUỐI 1. Axit, Các cơng thức liên quan khi giải bài tập của chương Bài tập vận dụng Ví dụ 1: Trộn 100 ml dung dịch HNO, PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN, NITƠ 1. Vị trí - cấu hình electron ngun tử AMONIAC - MUỐI AMONI 1. Amoniac, AXIT NITRIC 1. Cấu tạo phân tử - Tính chất vật lý, AXIT PHOTPHORIC - MUỐI PHOTPHAT 1. Axit photphoric, Bài tập về axit HNO, Bài tập về P PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN, PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO, CACBON 1. Vị trí - Cấu hình electron ngun tử CACBON MONOXIT 1. Tính chất hóa học CACBON ĐIOXIT 1. Tính chất, AXIT CACBONIC - MUỐI CACBONAT 1. Axit cacbonic SILIC 1. Tính chất vật lý HỢP CHẤT CỦA SILIC 1. Silic đioxit, DẠNG BÀI TẬP KHỬ OXIT KIM LOẠI BẰNG KHÍ CO DẠNG BÀI TẬP CO, PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN, PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO, III. bài tập hidrocacbon không no tác dụng với dung dịch brom IV. bài tập hidrocacbon không no tác dụng với H, Công thức tổng quát của các dãy đồng đẳng PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO, Lập cơng thức phân tử của ancol Bài tập về phản ứng tách nước của ancol Oxi hóa ancol bậc I và II bởi CuO, PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 1. Viết CTCT các đồng phân ancol ứng với CTPT C, PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO Đáp án: CH, Công thức tổng quát của andehit xeton Các PTHH liên quan đến việc giải bài tập phần này Bài tập axit cacboxylic