Tiết 17-Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

8 557 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 05:00

Giáo viên: Trần Đình Th ợng Tiết 17 - Bài 12 số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai Câu 1: - Thế nào là số hữu tỉ? - Phát biểu kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân. 3 4 ; 17 11 Trả lời: - Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với a,b Z ; b 0 - Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và ngược lại. a b ∈ ≠ 3 0,75 4 = ( ) 17 1, 54 11 = Câu 2: 1 9 4 1 2 4 = KIÓM TRA BµI Cò 2 3 2   −  ÷   = …… 2 1 = - Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng số thập phân: - Tính: Tiết 17: Bài 11 - số vô tỉ . khái niệm về căn bậc hai 1) S vụ t Xột bi toỏn: Cho hỡnh 5, trong ú hỡnh vuụng AEBF cú cnh bng 1m, Hỡnh vuụng ABCD cú cnh AB l mt ng chộo ca hỡnh vuụng AEBF. a) Tớnh din tớch hỡnh vuụng ABCD. b) Tớnh di ng chộo AB Nu gi x (m) (x >0) l di cnh AB ca hỡnh vuụng ABCD thỡ ta cú ó tớnh c x = 1,4142135623. Giỏ tr ca x gi l s vụ t 2 2x = D CA E B F 1 m x m Hỡnh 5 Vy s vụ t l gỡ? + S vụ t l s vit c di dng s thp phõn vụ hn khụng tun hon. +Tp hp cỏc s vụ t c kớ hiu l I . 2) Khỏi nim v cn bc hai nh ngha : Cn bc hai ca mt s a khụng õm l s x sao cho 2 x a= ( ) 2 2 2 3 ; 3 ;0 ;= = = 2 2 2 2 ; ; 3 3 = = ữ ữ 9 9 0 4 9 4 9 ? Cn bc hai ca mt s a khụng õm l mt s nh th no. Tớnh : Tiết 17: bài 11 - số vô tỉ . khái niệm về căn bậc hai 1) S vụ t Nu gi x (m) (x >0) l di cnh AB ca hỡnh vuụng ABCD ó tớnh c x = 1,4142135623 Giỏ tr ca x gi l s vụ t + S vụ t l s vit c di dng s thp phõn vụ hn khụng tun hon. +Tp hp cỏc s vụ t c kớ hiu l I . 2) Khỏi nim v cn bc hai * Cn bc hai ca mt s a khụng õm l s x sao cho 2 x a= D CA E B F 1 m x m Hỡnh 5 * Ch cú s dng v s 0 mi cú cn bc hai. S õm khụng cú cn bc hai S dng a cú ỳng 2 cn bc hai , mt s dng kớ hiu l v mt s õm kớ hiu l . S 0 ch cú mt cn bc hai l s 0, cng vit . a a Vớ d: s dng 4 cú hai cn bc hai l : 4 2= V 4 2 = Chỳ ý: khụng c vit ! 4 = 2 ?2: Vit cỏc cn bc hai ca: 3 ; 10 ; 25 . Chng minh c cỏc s: 2; 3; 5; 6, L nhng s vụ t 0 0= ?1: Tìm các căn bậc hai của 16; -16. Tiết 17: bài 11 - số vô tỉ . khái niệm về căn bậc hai 1) S vụ t 2) Khỏi nim v cn bc hai Bi tp: Khoanh trũn vo nhng cõu ỳng. b) Cn bc 2 ca 49 l 7 c) ( ) 2 3 3 = d) 0, 01 0,1 = e) 4 2 25 5 = f) 9 3x x= = 36 6= a) Bi 82 (Tr 41 -SGK) a) Vỡ nờn b) Vỡ nờn c) Vỡ nờn d) Vỡ nờn . = 2 5 = 5;= 7 49= 7;= 1 1= 1 ;= 2 2 3 = ữ Vỡ nờn Hóy hon thnh bi tp sau: 4 2,= 2 2 4= 3) Luyn tp. 25 25 2 49 2 1 4 9 4 9 2 3 Bi 85 (Tr 42-SGK) in s thớch hp vo ụ trng: x 2 ( 3) 4 10 9 4 2 ( 3) 4 10 9 4 0, 25 0, 25 4 4 x 2 16 0,5 0,0625 3 ( ) 4 3 2 10 8 10 81 16 3 2 - S vụ t l s vit c di dng s thp phõn vụ hn khụng tun hon. - Cn bc hai ca mt s a khụng õm l s x sao cho 2 x a= Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi, nút ấn căn bậc hai Tính Nót Ên KÕt qu¶ 5,7121 6,3 8, 2 3,5 + 7,9 1,5 5 . 7 1 2 1 2,39 1 0 8 x 4 8 = 72 6 + 8 . 2 = . 3 ÷ 3 7 = 5 . 9 . = .1 5 ÷ 2,0354009 1,8737959 108.48 D CA E B F 1 m x m Hình 5 Xét bài toán: Cho hình 5, trong đó hình vuông AEBF có cạnh bằng 1m, Hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF. a) Tính diện tích hình vuông ABCD. b) Tính độ dài đường chéo AB c) Tính diện tích hình AEBCD. d) Giá trị diện tích hình AEBCD thuộc tập các số nào ? e) Tính căn bậc hai của giá trị diện tích hình AEBCD và giá trị tìm được thuộc tập các số nào ? Vớ d: s dng 4 cú hai cn bc hai l : 4 2= V 4 2 = 4 = Chỳ ý: khụng c vit 2 1) S vụ t + S vụ t l s vit c di dng s thp phõn vụ hn khụng tun hon. + Tp hp cỏc s vụ t c kớ hiu l I . 2) Khỏi nim v cn bc hai nh ngha : Cn bc hai ca mt s a khụng õm l s x sao cho 2 x a= 3) Luyn tp. Hng dn v nh: - c mc cú th em cha bit ; - Bi tp : 83,84,86 sgk(41,42) ;bi 106,109 (SBT) Tiết 17: Bài 11 - số vô tỉ . khái niệm về căn bậc hai * Ch cú s dng v s 0 mi cú cn bc hai. S õm khụng cú cn bc hai S dng a cú ỳng 2 cn bc hai , mt s dng kớ hiu l v mt s õm kớ hiu l . S 0 ch cú mt cn bc hai l s 0, cng vit . a a 0 0= . Th ợng Tiết 17 - Bài 12 số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai Câu 1: - Thế nào là số hữu tỉ? - Phát biểu kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân. 3 4 ; 17 11 Trả lời: - Số hữu tỉ là. 3; 5; 6, L nhng s vụ t 0 0= ?1: Tìm các căn bậc hai của 16; -16. Tiết 17: bài 11 - số vô tỉ . khái niệm về căn bậc hai 1) S vụ t 2) Khỏi nim v cn bc hai Bi tp: Khoanh trũn vo nhng cõu ỳng. b). Cò 2 3 2   −  ÷   = …… 2 1 = - Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng số thập phân: - Tính: Tiết 17: Bài 11 - số vô tỉ . khái niệm về căn bậc hai 1) S vụ t Xột bi toỏn: Cho hỡnh 5, trong ú hỡnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 17-Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai, Tiết 17-Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai, Tiết 17-Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Từ khóa liên quan