Giáo án phụ khóa toán 7 2010-2011

72 257 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 01:00

Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 Buổi 1 Các phép tính trên tập hợp số hữu tỉ. I. Mục tiêu: - Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức về số hữu tỉ. - Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính, kỹ năng áp dụng kiến thức đã học vào từng bài toán. - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: 2. Học sinh: III. Tiến trình DạY HọC: 1ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ Tiết 1 I. Những kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa: Số hữu tỉ là số cú thể viết dưới dạng b a với a, b ∈ Z; b ≠ 0. Tập hợp số hữu tỉ được kớ hiệu là Q. 2. Cỏc phộp toỏn trong Q. a) Cộng, trừ số hữu tỉ: Nếu )0,,,(; ≠∈== mZmba m b y m a x Thỡ m ba m b m a yx + =+=+ ; m ba m b m a yxyx − =−+=−+=− )()( b) Nhõn, chia số hữu tỉ: * Nếu db ca d c b a yxthì d c y b a x . . ; ==== * Nếu cb da c d b a y xyxthìy d c y b a x . . . 1 .:)0(; ===≠== Thương x : y cũn gọi là tỉ số của hai số x và y, kớ hiệu ):( yxhay y x Chỳ ý: +) Phộp cộng và phộp nhõn trong Q cũng cú cỏc tớnh chất cơ bản như phộp cộng và phộp nhõn trong Z +) Với x ∈ Q thỡ    <− ≥ = 0 0 xnêux xnêux x Bổ sung: * Với m > 0 thỡ 3 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 mxmmx <<−⇔<    −< > ⇔> mx mx mx    = = ⇔= 0 0 0.* y x yx 0 0* <≥⇔≤ >≤⇔≤ zvoiyzxzyx zvoiyzxzyx Tiết 2 II. Bài tập Bài 1. Thực hiện phộp tớnh bằng cỏch hợp lớ a) 14 17 9 4 7 5 18 17 125 11 ++−− b) 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 −−−−−−+−+−+− Bài làm. a) 125 11 2 1 2 1 125 11 9 4 18 17 7 5 14 17 125 11 =−+=       −−       −+ b) 11114 4 1 4 3 3 1 3 2 2 1 2 1 4)33()22()11( =−−−=       +−       +−       +−++−++−++− Bài 2 Tính: A = 26 :       − ×− + +× − )15,2557,28(:84,6 4)81,3306,34( )2,18,0(5,2 )1,02,0(:3 + 3 2 : 21 4 Bài làm 2 1 7 2 7 13 2 26 2 7 2 13 :26 2 7 2 1 5 30 :26 2 7 42,3:84,6 425,0 25,2 1,0:3 :26 =+×=+=+       += +       × + × =A Bài 3. Tỡm x, biết: a)       −−=       −− 13 11 28 15 42 5 13 11 x ; b) 15,275,3 15 4 −−=−−+ x Bài làm. a)       −−=       −− 13 11 28 15 42 5 13 11 x b) 4 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 12 5 42 5 28 15 13 11 28 15 42 5 13 11 −= +−= +−=+− x x x       −= = ⇔       −=+ =+ ⇔ =+ +−=+ −=−+ −−=−−+ 15 28 3 4 6,1 5 4 6,1 5 4 6,1 15 4 75,315,2 15 4 15,275,3 15 4 15,275,3 15 4 x x x x x x x x Bài 4. Tìm x, biết: a.       − −=+ 3 1 5 2 3 1 x b.       −−=− 5 3 4 1 7 3 x KQ: a) x = 5 2 ; b) - 140 59 Bài 5: Tìm x, biết: a. 10 3 7 5 3 2 =+ x b. 3 2 3 1 13 21 −=+− x c. 25,1 =− x d. 0 2 1 4 3 =−+ x KQ: a) x = 140 87 − ; b) x = 21 13 ; c) x = 3,5 hoặc x = - 0,5 ; d) x = -1/4 hoặc x = -5/4. Bài 6 Tính: (Bài tập về nhà) E = ( ) 5 4 :5,02,1 17 2 2 4 1 3 9 5 6 7 4 : 25 2 08,1 25 1 64,0 25,1 5 4 :8,0 ×+ ×       −       − + −       × 5 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 ( ) 3 1 2 4 3 4 1 6 8 4 3 7 4 7 1 6,0 8,0 5 4 :6,0 17 36 36 119 7 4 :08,008,1 04,064,0 1:8,0 =++=+ × +=+ × − + − = Tiết 3 1. thực hiện phép tính: a) 1 1 3 4 + b) 2 7 5 21 − + c) 3 5 8 6 − + d) 15 1 12 4 − − e) 16 5 42 8 − − f ) 1 5 1 9 12   − − −  ÷   g) 4 0,4 2 5   + −  ÷   h) 7 4,75 1 12 − − i) 9 35 12 42   − − −  ÷   k) 1 0,75 2 3 − m) ( ) 1 1 2,25 4 − − − n) 1 1 3 2 2 4 − − o) 2 1 21 28 − − p) 2 5 33 55 − + q) 3 4 2 26 69 − + r) 7 3 17 2 4 12 − + − s) 1 5 1 2 12 8 3 −   − −  ÷   t) 1 1 1,75 2 9 18 −   − − −  ÷   u) 5 3 1 6 8 10   − − − +  ÷   v) 2 4 1 5 3 2     + − + −  ÷  ÷     x) 3 6 3 12 15 10   − −  ÷   2. thực hiện phép tính: a) 3 1,25. 3 8   −  ÷   b) 9 17 . 34 4 − c) 20 4 . 41 5 − − d) 6 21 . 7 2 − e) 1 11 2 .2 7 12 − f) 4 1 . 3 21 9   −  ÷   g) 4 3 . 6 17 8     − −  ÷  ÷     h) ( ) 10 3,25 .2 13 − i) ( ) 9 3,8 2 28   − −  ÷   k) 8 1 .1 15 4 − m) 2 3 2 . 5 4 − n) 1 1 1 . 2 17 8   −  ÷   3. Thực hiện phép tính: a) 5 3 : 2 4 − b) 1 4 4 : 2 5 5   −  ÷   c) 3 1,8 : 4   −  ÷   d) 17 4 : 15 3 e) 12 34 : 21 43 − f) 1 6 3 : 1 7 49     − −  ÷  ÷     g) 2 3 2 : 3 3 4   −  ÷   h) 3 5 1 : 5 5 7   −  ÷   i) ( ) 3 3,5 : 2 5   − −  ÷   k) 1 4 1 1 . . 11 8 51 3   − −  ÷   m) 1 6 7 3 . . 7 55 12   − −  ÷   n) 18 5 3 . 1 : 6 39 8 4     − −  ÷  ÷     o) 2 4 5 : 5 .2 15 5 12   −  ÷   p) 1 15 38 . . 6 19 45     − −  ÷  ÷     q) 2 9 3 3 2 . . : 15 17 32 17     −  ÷  ÷     4. Thực hiện phép tính: ( tính nhanh nếu có thể ) a) 1 1 1 7 24 4 2 8   −   − − −  ÷       b) 5 7 1 2 1 7 5 2 7 10       − − − − −  ÷  ÷         c) 1 3 1 1 2 4 7 2 5 9 71 7 35 18         − − − + − + − − + −  ÷  ÷  ÷  ÷         d) 1 2 1 6 7 3 3 5 6 4 3 3 5 4 2       − + − − − − − +  ÷  ÷  ÷       6 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 e) 1 2 1 3 5 2 1 5 2 2 8 5 9 23 35 6 7 18       + − − − − + − + −  ÷  ÷  ÷       f) 1 3 3 1 2 1 1 3 4 5 64 9 36 15   − − − + − − +  ÷   g) 5 5 13 1 5 3 2 1 1 7 67 30 2 6 14 5       − − − + + + − + − −  ÷  ÷  ÷       h) 3 1 1 3 1 1 : : 1 5 15 6 5 3 15 − −     − + −  ÷  ÷     i) 3 5 2 1 8 2 : 2 : 4 13 7 4 13 7     − + − +  ÷  ÷     k) 1 13 5 2 1 5 : : 2 14 7 21 7 7     − − − +  ÷  ÷     m) 2 8 1 2 5 1 12. : 3 . .3 7 9 2 7 18 2   − + −  ÷   n) 3 3 3 13 4 8 5 4 5   + −  ÷   p) 1 5 1 11 2 5 4 7 4   − +  ÷   q) 5 5 5 8 3 3 11 8 11   + −  ÷   u) 1 9 2 .13 0,25.6 4 11 11 − − v) 4 1 5 1 : 6 : 9 7 9 7     − + −  ÷  ÷     5.Thực hiện phép tính a) 2 1 3 4. 3 2 4   − +  ÷   b) 1 5 .11 7 3 6   − + −  ÷   c) 5 3 13 3 . . 9 11 18 11     − + −  ÷  ÷     d) 2 3 16 3 . . 3 11 9 11 − −     +  ÷  ÷     e) 1 2 7 2 . . 4 13 24 13 −       − − −  ÷  ÷  ÷       f) 1 3 5 3 . . 27 7 9 7 −       + −  ÷  ÷  ÷       g) 1 3 2 4 4 2 : : 5 7 11 5 7 11     − + + − +  ÷  ÷     6*. Thực hiện phép tính: 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 a. 1 .2 1 . b. . 4 . 2 3 3 2 9 145 3 145 145 7 1 1 1 2 1 c. 2 : 2 : 2 2 : 2 12 7 18 7 9 7 7 3 2 8 5 10 8 d. : 1 : 8 . 2 80 4 9 3 24 3 15 + − +   − − +  ÷   − −       − − − − +  ÷  ÷  ÷       7. Tìm x biết : a) 2 3 x 15 10 − − − = b) 1 1 x 15 10 − = c) 3 5 x 8 12 − − = d) 3 1 7 x 5 4 10 − − = + e) 5 3 1 x 8 20 6   − − = − − −  ÷   f) 1 5 1 x 4 6 8 −   − = − +  ÷   g) 1 9 8,25 x 3 6 10 −   − = +  ÷   8. tìm x biết : − − − − = = − = = 2 4 21 7 14 42 22 8 a. x b. x c. x d. x 3 15 13 26 25 35 15 27 3.tìm x biết : 7 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 ( ) 8 20 a. : x 15 21 4 4 b. x : 2 21 5 2 1 c. x : 4 4 7 5 14 d. 5,75 : x 23 = −   − =  ÷     − = −  ÷   − = e. ( ) 4 1 5:1 5 2 =−       − x g. 20 4 1 9 4 1 2 =−x 2. tìm x biết : − − − − = = − = = 2 4 21 7 14 42 22 8 a. x b. x c. x d. x 3 15 13 26 25 35 15 27 3.tìm x biết : ( ) 8 20 4 4 a. : x b. x : 2 15 21 21 5 2 1 14 c. x : 4 4 d. 5,75 : x 7 5 23   = − − =  ÷     − = − − =  ÷   e. ( ) 4 1 5:1 5 2 =−       − x g. 20 4 1 9 4 1 2 =−x 4.tìm số nguyên x biết : − ≤ ≤ − 3 4 3 6 a. 4 .2 x 2 :1 5 23 5 15     − − ≤ ≤ − − −  ÷  ÷     1 1 1 2 1 1 3 b. 4 . x 3 2 6 3 3 2 4 4. tìm x biết : 1 1 5 5 1 3 11 a. 3 : x . 1 b. : x 4 4 3 6 4 4 36 1 3 7 1 1 5 2 3 c. 1 x : 3 : d. x 5 5 4 4 8 7 3 10 22 1 2 1 3 1 3 e. x f. x 15 3 3 5 4 2 7 −     − = − − − = −  ÷  ÷     −     − + − = + + =  ÷  ÷     − + = − + − = g. ( ) 6 1 5 4 1 3 1 .%3025,0 −=−− x h. 7 5 9 7 5 3 1 : 2 1 =+       −x i. 7 1 1 2 1 : 7 3 .5,0 =       −x k. 2 17204 :70 = + x x Tìm x biết : 8 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 1 a. x 5,6 b. x 0 c. x 3 5 3 1 d. x 2,1 d. x 3,5 5 e. x 0 4 2 1 5 1 f. 4x 13,5 2 g. 2 x 4 6 3 2 1 3 2 1 h. x i. 5 3x 5 2 4 3 6 1 1 1 k. 2,5 3x 5 1,5 m. x 5 5 5 = = = = − − = + − = − − = − − = − + = − + = − + + = − − − = 4. Củng cố: (5') Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa. 5. Hướng dẫn về nhà: (3')Xem lại các bài tập đã làm. Ngày soạn: /10/09 Ngày dạy ; /10/09 Buổi 2 Các bài toán tìm x ở lớp 7 I. Mục tiêu: - Ôn định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cách tìm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. - Rèn kỹ năng giải các bài tập tìm x, thực hiện thành thạo các phép toán. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng phụ. 2. Học sinh: III. Tiến trình DạY HọC+: 1ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ: K O 3. Bài giảng : Tiết 1 A.Lý thuyết: Dạng 1: A(x) = m (m ∈ Q) hoặc A(x) = B(x) Cách giải: Quy tắc : Muốn tìm x dạng: A(x) = B(x) -Ta thực hiện các phép tính ở từng vế (nếu có). -Chuyển các số hạng chứa x sang một vế,các số hạng không chứa x( số hạng đã biết ) chuyển sang vế ngược lại. -Tiếp tục thực hiện các phép tính ở từng vế (nếu có).Đưa đẳng thức cuối cùng về một trong các dạng sau: 1. x có một giá trị kiểu: ax = b ( a≠ 0)⇒ x= 9 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 2. x không có giá trị nào kiểu: ax = b ( a = 0) 3. x có vô số giá trị kiểu: ax = b ( a = 0, b = 0) Sau đây là các ví dụ minh hoạ: Dạng 2: |A(x)| = B ; ( B ≥ 0) Cách giải: Công thức giải như sau: |A(x)| = B ; ( B ≥ 0) ⇒ Dạng 3 :|A(x)| = B(x) Cách giải: Công thức giải như sau: 1. |A(x)| = B(x) ; (B(x) ≥ 0) ⇒ 2. |A(x)| = B(x) ; (B(x) <0) ⇒ x không có giá trị nào. Tiết 2 Dạng 4: + |B(x)| =0 Cách giải: Công thức giải như sau: + |B(x)| =0 ⇒ Dạng5: |A(x)| = |B(x)| Cách giải: |A(x)| = |B(x)| ⇒ Dạng 6: |A(x)| ± |B(x)| =± c (c ≥ 0 ; c∈ Q) Cách giải: Ta tìm x biết: A(x) = 0 (1) giải (1) tìm được x 1 = m . Và tìm x biết: B(x) = 0 (2) giải (2) tìm được x 2 = n. Rồi chia khoảng để phá dấu GTTĐ ( dấu giá trị tuyệt đối) TH 1 : Nếu m > n ⇒ x 1 > x 2 ; ta có các khoảng sau được xét theo thứ tự trước sau: x< x 2 ; x 2 ≤ x < x 1 ; x 1 ≤ x . + Với x< x 2 ta lấy 1 giá trị x = t (t∈ khoảng x< x 2 ;t nguyên cũng được) thay vào từng biểu thức dưới dấu GTTĐ xem biểu thức đó dương hay âm để làm căn cứ khử dâú GTTĐ để giải tiếp. +Với:x 2 ≤ x < x 1 hoặc x 1 ≤ x ta cũng làm như trên. TH 2 : Nếu m < n ⇒ x 1 < x 2 ; ta có các khoảng sau được xét theo thứ tự trước sau: x< x 1 ; x 1 ≤ x < x 2 ; x 2 ≤ x . + Với x< x 1 ta lấy 1 giá trị x = t (t∈ khoảng x< x 1 ;t nguyên cũng được) thay 10 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 vào từng biểu thức dưới dấu GTTĐ xem biểu thức đó dương hay âm để làm căn cứ khử dâú GTTĐ để giải tiếp. +Với:x 1 ≤ x < x 2 hoặc x 2 ≤ x ta cũng làm như trên Chú ý: 1. Nếu TH 1 xảy ra thì không xét TH 2 và ngược lại ;vì không thể cùng một lúc xảy ra 2 TH 2. Sau khi tìm được giá trị x trong mỗi khoảng cần đối chiếu với khoảng đang xét xem x có thuộc khoảng đó không nếu x không thuộc thì giá trị x đó bị loại. 3. Nếu có 3;4;5…Biểu thứccó dấu GTTĐ chứa x thì cần sắp xếp các x 1 ;x 2 ;x 3 ;x 4 ;x 5 ;…Theo thứ tự rồi chia khoảng như trên để xét và giải.Số khoảng bằng số biểu thức có dấu GTTĐ+1 Tiết 3 Dạng 7:(biểu thức tìm x có số mũ) Dạng n = m hoặc A(x) = m n B. Bài tập: Bài 1 Tìm x biết a) x+ = ; 3 - x = ; b) x- = c) -x- = - d) -x = Bài 2 (biểu thức tìm x có số mũ) Tìm x biết a) 3 = b) 2 = c) x+2 = x+6 và x∈Z Các bài toán tìm x đặc biệt ở lớp 7: Bài 3 a) + + = với x∉ b) + + - = với x∉ c) Tìm x biết : 1 2 3 4 2009 2008 2007 2006 x x x x− − − − + = + Bài tập về "giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ" Bài 1: 1. Tìm x biết : =2 ; b) =2 11 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 2. a) 4 3 5 4 x - = ; b) 1 2 6 2 5 x- - = ;c) 3 1 1 5 2 2 x + - = ;d) 2- 2 1 5 2 x - =- ;e) 0,2 2,3 1,1x+ - = ;f) 1 4,5 6,2x- + + =- 3. a) = ; b) =- ; c) -1 + =- ; d) ( x-1)( x + ) =0 e) 4- 1 1 5 2 x - =- Bài 2: Tìm x,y,z Î Q biết : a) 19 1890 2004 0 5 1975 x y z+ + + + - = ; b) 9 4 7 0 2 3 2 x y z+ + + + + £ c) 3 1 0 4 5 x y x y z+ + - + + + = ; d) 3 2 1 0 4 5 2 x y z+ + - + + £ Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: a) 3 4 A x= - ; b) 1,5 2B x= + - ;c) 1 2 107 3 A x= - + ; M=5 -1; C= 2 ; E = 2 + 2 d) 1 1 1 2 3 4 B x x x= + + + + + ; e) D = + ; B = + ; g) C= x 2 + -5 h) A =3,7 + ; i) B = -14,2 ; k) C = + +17,5 n) M = + ; p) Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: a) 2C x=- + ; b) 1 2 3D x= - - ; c) - ; d) D = - e) P = 4- - ; f) G = 5,5 - ; g) E = - - 14,2 g) A = 5- 3 2 ; B = ; Bài 5: Khi nào ta có: 2 2x x- = - Bài 6: a)Chứng minh rằng:nếu b là số dương và a là số đối của b thì: a+b= + b) Chứng minh rằng :∀ x,y ∈ Q 1. x y x y+ £ + 2. ≥ - 3. ≤ + 12 [...]... Baứi 4: Tớnh : a) 0,04 + 0,25 ; b) 5,4 + 7 0,36 Baứi 5: ẹiền daỏu ∈ ; ∉ ; ⊂ thớch hụùp vaứo õ vuõng: Tiết 3 a) -3 Q; b) -2 1 3 R; d) 3 Z; c) 2 I; e) 4 N; f) I R Baứi 6: So saựnh caực soỏ thửùc: a) 3 ,73 7 373 7 373 … vụựi 3 ,74 7 474 74… b) -0,1845 vaứ -0,1841 47 c) 6,8218218… vaứ 6,6218 d) -7, 321321321… vaứ -7, 325 Baứi 7: Tớnh baống caựch hụùp lớ: a) A = (- 87, 5)+{(+ 87, 5)+[3,8+(-0,8)]} b) B = [9,5 + (-13)] +... e) 2,5:x = 4 ,7: 12,1 9 7, 3 3,15 7, 2 10,5 x x 42 4 Baứi 5: Tỡm x trong tổ leọ thửực: x- 1 6 = ; a) x +5 7 x- 2 x +4 x 2 24 = = b) ; c) x - 1 x +7 6 25 x y Baứi 6: Tỡm hai soỏ x, y bieỏt: = vaứ x +y = 40 7 13 Baứi 7 : Chửựng minh raống tửứ tổ leọ thửực ủửụùc : a a +c = b b +d Baứi 8 : Tỡm x, y bieỏt : 24 a c = (Vụựi b,d ≠ 0) ta suy ra b d Giáo án dạy phụ khóa Tốn 7 năm học 2010 - 2011 x 17 a) = vaứ x+y... Tính:  A =  0 ,75 − 0,6 + + 3 7 3   11 11   :  + + 2 ,75 − 2,2  13   7 13    10 1,21 22 0,25   5 225  :  + + B=     49 7 3 9      34 3 5 ; 0; π; 5 ; 7 Giáo án dạy phụ khóa Tốn 7 năm học 2010 - 2011 Câu 12: (2 điểm) Tính nhanh: B= 1 1 1 1 (1 + 2 + 3 + + 99 + 100) − − − (63.1,2 − 21.3,6) 2 3 7 9 A= 1 − 2 + 3 − 4 + + 99 − 100 1 2 3 2 4  −  (− ) +  14 7 35  15  ... 8111.3 17 271 0.915 Bài 4: Tính nhanh: a) A = 2008(1.9.4.6).(.9.4 .7) …(1.9.9.9); 17 Giáo án dạy phụ khóa Tốn 7 năm học 2010 - 2011 3 b) B = (1000 - 1 ).(1000 - 23).(1000 - 33 )…(1000 – 503) Bài 5: Tính giá trị của: a) M = 1002 – 992 + 982 – 972 + … + 22 – 12; b) N = (202 + 182 + 162 + … + 42 + 22) – (192 + 172 + 152 + … + 32 + 12); c) P = (-1)n.(-1)2n+1.(-1)n+1 Bài 6: Tìm x biết rằng: a) (x – 1)3 = 27; e)... ( x m ) = x m.n Bài 1: Tớnh 7  1 a)  − ÷ 37 ;  3 16 3 b) (0,125) 512 902 c) 152 79 04 d) 79 4 Giáo án dạy phụ khóa Tốn 7 năm học 2010 - 2011 24 2 và 316 Bài 2: So sỏnh Bài 3: Tớnh giỏ trị biểu thức a) ( 0,8) b) ( 0, 4 ) 6 5 4510.510 75 10 c) 215.94 63.83 810 + 410 84 + 411 d) Bài 4 Tớnh  3  4 0   1/  −  1 3 4 3/ ( 2,5) 3 2/  − 2  5 5/ 22.43   6/   ⋅ 5 5 7/ 120 3 11/ 40 3 4/ 253 :... (x; y) biết: x y 1+3y 1+5y 1+7y a, = ; xy =84 b, = = 3 7 12 5x 4x Bài; 67: : Tìm ba số a, b, c biết a và b tỉ lệ thuận với 7 và 11; b và c tỉ lệ nghịch với 3 và 8 và 5a - 3b + 2c = 164 30 Giáo án dạy phụ khóa Tốn 7 năm học 2010 - 2011 Tiết 2 Chun đề: Tỉ lệ thức Bài 1: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: 1 1 3 3 7 9 4 1 c) : x = 3 : 2,25 9 3 a) 2 : = : x 1 3 12 15 : 99 90 3 41 75 d) : = x : 4 99 90 b) x :... Chứng minh rằng: b d 2 a 2 + b2 a+b và   = 2 c + d2 c+d  Bài :7: Tìm x, y, z biết: x y y z = ; = 2 3 4 5 và x 2 − y 2 = −16 3x 3 y 3z 2 2 2 = = và 2 x + 2 y − z = 1 8 64 216 a c 7 a 2 + 5ac 7b 2 + 5bd = = CMR: nếu thì 2 (Giả sử các tỉ số đều có nghĩa) b d 7 a − 5ac 7b 2 − 5bd Bài; 8:Tìm x, y, z biết Bài;9: 25 Giáo án dạy phụ khóa Tốn 7 năm học 2010 - 2011 Bài:10: ab (a + b) 2 a c Cho = Chứng minh... biết: x y = ; xy=84 3 7 1+3y 1+5y 1+7y b, = = 12 5x 4x a, 27 Giáo án dạy phụ khóa Tốn 7 năm học 2010 - 2011 Bài:32:Tìm các số a1, a2, ,a9 biết: a −9 a1 − 1 a 2 − 2 = = ×××= 9 9 8 1 và a1 + a2 + + a9 = 90 Bài:33:Hiện nay hai kim đồng hồ chỉ 10 giờ Sau ít nhất bao lâu thì 2 kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên một đường thẳng Bài;34:Tỡm ba số a, b, c biết: 3a = 2b; 5b = 7c và 3a + 5b – 7c = 60 Bài;35: Cho... 5 ; c = 7 và a+b+c=61 Tính a,b,c 28 Giáo án dạy phụ khóa Tốn 7 năm học 2010 - 2011 Bài;44:Cho tỉ lệ thức 2a c A) b = 2d Tỷ lệ thức nào sau đây là TLT đúng − 10a + c = a + 10c 3a − c = a B) a = − 3c C) D) − 10b + d b + 10d b + 3b b − 3b d Bài;45:Cho x - y = 7 Tớnh giỏ trị biểu thức B= 3x − 7 3 y + 7 − 2x + y 2 y + x Bài:46: Tỡm x,y,z biết x −1 y − 2 z − 3 = = Và 2x + 3y - z = 50 2 3 4 Bài: 47: Tìm các... biết: ab = ; bc = ; ac = 2 3 4 Bài;53:Chứng minh : Nếu Bài:55: Tỡm 3 số a, b, c biết : 3a = 2b ; 5b = 7c và 3a + 5c - 7b = 60 Bài:56:Tìm x, y biết 29 Giáo án dạy phụ khóa Tốn 7 năm học 2010 - 2011 a) 2 x +1 3 y − 2 + 2 x + 3 y −1 = = 5 7 6x b) Cho P = x+ y y+ z z+t t+ x + + + z+t t+ x x+ y z+ y c) Bài; 57: Tìm giá trị của P biết rằng x y z t = = = y + z +t z +t + x t + x+ y x+ y + z Bài:58:Tìm x, y, z biết: . ) 6 1 5 4 1 3 1 .%3025,0 −=−− x h. 7 5 9 7 5 3 1 : 2 1 =+       −x i. 7 1 1 2 1 : 7 3 .5,0 =       −x k. 2 172 04 :70 = + x x Tìm x biết : 8 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 1 a x d. x 3 15 13 26 25 35 15 27 3.tìm x biết : 7 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 ( ) 8 20 a. : x 15 21 4 4 b. x : 2 21 5 2 1 c. x : 4 4 7 5 14 d. 5 ,75 : x 23 = −   − =  ÷ . ) 5 4 :5,02,1 17 2 2 4 1 3 9 5 6 7 4 : 25 2 08,1 25 1 64,0 25,1 5 4 :8,0 ×+ ×       −       − + −       × 5 Giáo án dạy phụ khóa Toán 7 năm học 2010 - 2011 ( ) 3 1 2 4 3 4 1 6 8 4 3 7 4 7 1 6,0 8,0 5 4 :6,0 17 36 36 119 7 4 :08,008,1 04,064,0 1:8,0 =++=+ × +=+ × − + − = Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ khóa toán 7 2010-2011, Giáo án phụ khóa toán 7 2010-2011, Giáo án phụ khóa toán 7 2010-2011