Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part4 ppsx

5 208 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 05:21

BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 16 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XDCT NGẦM – CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ 1. Quy chế trả lương. Xí nghiệp có bản quy chế trả lương nội bộ áp dụng trả lương cho cán bộ công nhân viên 1.1 Mục đích: - Hướng mọi người trong xí nghiệp vì lợi ích giữa hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp với tiền lương, thu nhập cá nhân mà phát huy tài năng, trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn v ị - Thực hiện công khai dân chủ trong lĩnh vực phân phối trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước,của Bộ quốc phòng,quy chế của công ty. - Hướng hoạt động tiền lương của xí nghiệp từng bước phù hợp với quy chế đổi mới quản lí tiền lương, thu nhập của nhà nước, của bộ quốc phòng, của công ty - Làm cho tiền lương thực sự là đòn bẩy kinh tế đối với từng người trong quá trình sản xuất kinh doanh và xây dựng xí nghiệp 1.2 Yêu cầu: - Tiền lương của người lao động được trả trực tiếp cho người lao động,không dùng vào mục đích khác - Đối với đối tượng trả lương theo thời gian, phải xếp mức lương theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thang bảng lương theo quy định của nhà nước, và theo chức danh chức trách công việc đượ c giao (kể cả là quân nhân) BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 17 - Trả lương cho người lao động theo hình thức lương sản phẩm hay lương khoán phải dựa trên cơ sở xây dựng đơn giá tiền lương cho sản phẩm ở mức lương khoán hay công việc khoán. 1.3 Nguyên tắc chung - Thực hiện phân phối theo lao động,tiền lương phụ thuộc vào kết quả cuối cùng của từng người, từng công việc, từng bộ phận Những người thực hiện các công việ c đòi hỏi có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, kỉ thuật cao, tay nghề giỏi, đóng góp nhiều vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp thì được trả lương cao, có thể cao hơn những người khác cùng bằng cấp cùng trình độ. - Chống phân phối bình quân, hệ số giản cách giữa người có tiền lương cao và những người có tiền lương thấp do hội đồng tiền lương xí nghiệp lựa ch ọn và quyết định, nhưng không quá 2 lần so với hệ số lương cao nhất áp dụng theo quy định của chính phủ và thấp nhất bằng hệ số lương theo nghị định của chính phủ quy định quỹ tiền lương được phân phối trực tiếp cho người lao động làm việc trong xí nghiệp không dùng vào mục đích khác. - Tiền lương và thu nhập hàng tháng của người lao động làm việc trong xí nghiệp được ghi vào sổ lương của xí nghiệp theo quy định của chính phủ và hướng dẫn của tổng công ty. - Ban tài chính cùng với tổ chức công đoàn, lao động tiền lương xây dựng quy chế trả lương, thông qua hội đồng tiền lương xí nghiệp, Giám đốc quyết định. - Quy chế trả lương được phổ biến công khai đến từng người lao động trong xí nghiệp và đăng kí với cơ quan có thẩm quyền giao đơn giá tiền lương 1.4 Quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương trong xí nghiệp BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 18 1.41 Nguồn hình thành quỹ tiền lương căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất,kinh doanh của xí nghiệp trong năm đã được công ty phê duyệt để xây dựng quỹ lương tương ứng chi trả cho người lao động bao gồm:  Quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương  Quỹ tiền lương bổ sung theo chế độ quy định của nhà nước  Quỹ tiền lương từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác ngoài đơn giá tiền lương  Quỹ tiền lương dự phòng từ năm trước chuyển sang Nguồn hình thành quỹ tiền lương trên gọi là Tổng quỹ lương của xí nghiệp Bằng thực tiễn chi trả lương của các năm trước và thu nhập các quỹ tiền lương trên xí nghiệp xây dựng tổng qu ỹ lương trong năm bằng 10-15 % tổng doanh thu kế hoạch năm 1.4,2. Sử dụng tổng quỹ lương Để đảm bảo quỹ tiền lương không vượt quá chi so với tiền lương được hưởng, dồn chi quỹ tiền lương vào các tháng cuối năm xí nghiệp quy địng phân chia tổng quỹ lương như sau:  Quỹ khen thưởng từ quỹ tiền lương đối với người lao động có nă ng suất cao có thành tích trong công tác không vượt quá 10% tổng quỹ lương  Quỹ tiền lương trả trực tiếp cho người lao động ít nhất bằng 76% tổng qũy lương  Quỹ khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn kỉ thuật cao,tay nghề giỏi tối đa bằng 2% tổng quỹ lương  Quỹ dự phòng cho năm sau tối đa bằng 12% tổng qũy lương BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 19 BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 20 2. Cơ cấu lao động của xí nghiệp Chỉ tiêu Số lượng Tỷ trọng (%) Tổng số lao động Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp 245 214 31 100 87,35 12,65 3. Hình thức và phương pháp trả lương 3.1.Hình thức trả lương Xí nghiệp áp dụng 3 hình thức trả lương, mỗi hình thức áp dụng cho một loại hình lao động và đối tượng khác nhau: + Khối văn phòng chi trả hàng tháng tại văn phòng theo bảng lương khối văn phòng áp dụng cho đối tượng là biên chế, hợp đồng dài hạn, hợp đồng ngắn hạn dựa trên kết quả làm việc theo số ngày công thực tế. +Kh ối công trường chi trả hàng tháng tại văn phòng theo bảng lương khối công trường áp dụng cho đối tượng là biên chế, hợp đồng dài hạn, một số ít là hợp đồng ngắn hạn giữ chức danh quan trọng và có hướng sử dụng lâu dài dựa trên kết quả làm việc theo số ngày công thực tế của từng người + Khối công trường chi trả theo tính chất công trường qúy hoặc năm áp dụng cho các đối tượng là h ợp đồng ngắn hạn dựa trên kết quả theo ngày công thực tế hoặc công khoán. 3.2.Phương pháp trả lương 3.21. Đối tượng trả lương theo thời gian Đối tượng trả lương theo thời gian (viên chức quản lí, chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành nghiệp vụ và các đối tượng sản xuất khác mà không trả lương theo sản phẩm hay lương khoán). . LỚP KẾ TOÁN-K11C 17 - Trả lương cho người lao động theo hình thức lương sản phẩm hay lương khoán phải dựa trên cơ sở xây dựng đơn giá tiền lương cho sản phẩm ở mức lương khoán hay công việc. xây dựng quỹ lương tương ứng chi trả cho người lao động bao gồm:  Quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương  Quỹ tiền lương bổ sung theo chế độ quy định của nhà nước  Quỹ tiền lương từ các. ngoài đơn giá tiền lương  Quỹ tiền lương dự phòng từ năm trước chuyển sang Nguồn hình thành quỹ tiền lương trên gọi là Tổng quỹ lương của xí nghiệp Bằng thực tiễn chi trả lương của các năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part4 ppsx, Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part4 ppsx, Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part4 ppsx