cach Trinh bay luan van

15 3,423 25
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2013, 23:51

Trình bày luận văn Trình bày báo cáo Trình bày báo cáo Luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp ThS Nguyễn Cao Trí caotri@dit.hcmut.edu.vn Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền  Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 2 Nội dung Nội dung  Các yêu cầu trình bày một LVTN  Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp  Một số điểm chú ý  Sử dụng Microsoft Word cho soạn thảo LVTN  Ứng dụng Power Point trong báo cáo luận án tốt nghiệp Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền  Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 3 Các yêu cầu trình bày LVTN  Mục tiêu trình bày  Ðối tượng tham khảo  Bố cục/nội dung của một luận văn  Hình thức trình bày  Qui chế về trình bày luận văn Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền  Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 4 Bố cục của LVTN Bố cục của LVTN  Giới thiệu – Abstract – 1-2 trang  Lời cảm ơn – Acknowledgement – ½ trang  Mục lục –Table of content, Table, Figure,  Phân tích đề tài – Introduction – 5 %  Cơ sở của đề tài – Background – 15-20%  Xác định mục tiêu & các giới hạn – Objective – 5-10%  Hiện thực đề tài - Thiết kế , phát triển, - Implementation - 50-60%  Ðánh giá - Kết luận – Evaluation - 10%  Tài liệu tham khảo – Reference - IEEE  Phụ lục - Appendix Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền  Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 5 Một số điểm chú ý  Sự cần thiết của qui chế trình bày LVNT  LVTN giá trị hiện tại và lâu dài  Các lỗi nên tránh trong nội dung LVTN  Bố cục không chặt chẽ  Chồng lắp về nội dung  Không có tài liệu tham khảo rõ ràng  Chép lại các tài liệu đã có  Các vấn đề trình bày bản in LVTN  Sự thống nhất trong cách trình bày các đề , mục  Lỗi chính tả  Các vấn đề khác  Tránh “cắt vụn” nội dung bằng các thông tin phụ. Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền  Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 6 Sử dụng MS Word cho soạn thảo LVTN  Khai thác các tính năng của Style trong soạn thảo  Bảo đảm tính nhất quán trong trình bày  Thuận tiện trong việc đánh số và thay đổi  Tránh các lỗi trong trình bày bản in  Sử dụng các biến môi trường (fields trong MS Word)  Theo dõi đánh số các reference, figure, table,  Sử dụng note trong các chú thích  Tạo các mục lục, danh mục các bản, hình tự động  Sử dụng Master Document:  Master document ?  Phân chia và quản lý các phần của tài liệu.  Thuận tiện trong việc soạn thảo Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền  Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 7 Câu hỏi & giải đáp Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền  Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 8 Báo cáo Ðề tài tốt nghiệp  Các vấn đề chú ý trong báo cáo  Nội dung trình bày  Tài liệu phục vụ cho trình bày  Kỹ thuật trình bày  Khai thác MS Power Point Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền  Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 9 Các vấn đề chú ý  Mục tiêu bài báo cáo  Ðối tượng người nghe  Thời lượng trình bày  Ðối với báo cáo luận văn tốt nghiệp, thời gian rất hạn chế.  Chuẩn bị bài trình bày  Tránh lập lại những gì đã trình bày trong lvtn  Tránh trình bày quá chi tiết vào những vấn đề mang tính chất thao tác chi tiết  Bài trình bày phải rõ ràng, dễ theo dõi  Tránh dùng những thuật ngữ không rõ ràng Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền  Nguyễn Cao Trí 03/2001 Slice 10 Nội dung báo cáo  Giới thiệu mục tiêu yêu cầu của đề tài  Phân tích các vấn đề cần giải quyết  Chọn lựa giải pháp  Trình bày tóm tắt giải pháp  Kết quả hiện tại  Ðánh giá  Trình bày chương trình: Chú trọng những chức năng chính 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: cach Trinh bay luan van, cach Trinh bay luan van, cach Trinh bay luan van

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn