Nghiên cứu gây tê đám rối thần kinh cổ sâu bằng bupivacain 0,5% hai bên kết hợp an thần bằng propofol theo kỹ thuật TCI trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ theo đường trước bên

15 823 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 13:35

[...]... phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ theo đường trước bên phải, chúng tôi rút ra những kết luận sau: 1 Gây tê đám rối thần kinh cổ sâu hai bên bằng bupivacain 0,5% liều 2mg/kg có hỗ trợ của máy kích thích thần kinh ngoại vi bảo đảm vô cảm tốt nhất cho phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ tại vị trí C4 - C5 và C5 - C6 theo đường trước bên phải - Mức độ giảm đau ở các vị trí đĩa đệm cột sống cổ thoát. .. pháp gây tê đám rối thần kinh cổ sâu hai bên có hỗ trợ của máy kích thích thần kinh ngoại vi kết hợp an thần propofol TCI có thể được triển khai áp dụng cho phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ tại vị trí C4 - C5 và C5 - C6 theo đường trước bên phải tại các Bệnh viện bảo đảm được loại hình phẫu thuật này 2 Phát triển rộng rãi kỹ thuật an thần bằng propofol TCI cho bệnh nhân phẫu thuật dưới gây tê. .. kỹ thuật TCI trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ theo đường trước bên , Tạp chí Y – Dược học Quân sự, 36 (8), tr 132 - 137 2 Trần Đắc Tiệp, Mai Xuân Hiên (2011), “Đánh giá sự biến đổi chức năng tuần hoàn, hô hấp và tác dụng không mong muốn của gây tê đám rối thần kinh cổ sâu hai bên bằng bupivcain 0,5% kết hợp với an thần bằng propofol theo kỹ thuật TCI trong và 24 giờ sau mổ thoát vị đĩa đệm. .. nghiên cứu thêm về việc kết hợp sử dụng máy siêu âm và máy kích thích thần kinh ngoại vi trong gây tê đám rối thần kinh cổ sâu DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1 Hoàng Văn Chương, Trần Đắc Tiệp (2011), “Đánh giá hiệu quả vô cảm của phương pháp gây tê đám rối thần kinh cổ sâu hai bên bằng bupivcain 0,5% kết hợp với an thần bằng propofol theo kỹ. .. 3 Gây tê đám rối thần kinh cổ sâu sâu bằng bupivacain 0,5% hai bên kết hợp an thần bằng propofol theo kỹ thuật TCI không ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu đánh giá chức năng tuần hoàn, hô hấp, ít gặp tác dụng không mong muốn trong và 24 giờ sau phẫu thuật - Nhịp tim và huyết áp ổn định: Nhịp tim 79,06 ± 8,57 chu kỳ/phút, huyết áp tối đa 115,53 ± 11,60 mmHg - Gây tê đám rối thần kinh cổ sâu sâu bằng bupivacain. .. thuốc tê ở trong cân cổ sâu (chủ yếu ở C3) Điều này tăng hiệu quả và thời gian gây tê và tránh được các tác dụng không mong như một số tác giả đề cập 4.3 Về tác dụng an thần của TCI propofol ở các bệnh nhân được gây tê đám rối thần kinh cổ sâu hai bên bằng bupivacain 0,5% liều 2mg/kg có hỗ trợ của máy kích thích thần kinh ngoại vi 4.3.1 Sự thay đổi Ce để duy trì mức độ an thần trong phẫu thuật Theo kết. .. trình phẫu thuật (mục 4.4.1 đến 4.4.6); Chỉ có 2 bệnh nhân (3,28%) cảm thấy buồn nôn sau mổ (không phải điều trị gì) Như vậy, không có tai biến, biến chứng nào đáng kể được ghi nhận khi bệnh nhân được an thần bằng propofol TCI trong nghiên cứu KẾT LUẬN Qua nghiên cứu gây tê đám rối thần kinh cổ sâu hai bên có hỗ trợ của máy kích thích thần kinh ngoại vi kết hợp an thần propofol TCI cho 61 bệnh nhân để phẫu. .. hợp an thần propofol TCI (85,25%) 2 Sử dụng propofol TCI với nồng độ đích 1,52 ± 0,11 µg/ml (1,3 - 1,8 µg/ml) bảo đảm an thần cho bệnh nhân ở mức 4 đến 3 điểm theo OAA/S trong phẫu thuật - Kết hợp an thần TCI propofol với gây tê ĐRTK sâu có tác dụng an thần, giảm lo lắng cho bệnh nhân trong khi phẫu thuật: VAS trước an thần 8,22 ± 0,43 điểm, khi được an thần 1,41 ± 0,35 điểm (p < 0,05) - Đa số bệnh... thuốc tê Kết quả của NC này phù hợp với kết quả NC của Ngô Văn Bình [13], Pandit J.J [101] Yerzingatsian K.L [140] khi gây tê ĐTRKC sâu trong phẫu thuật cắt hoàn toàn hoặc một phần tuyến giáp trạng, hoặc NC của Đặng Văn Hợi [3] khi gây tê ĐTRKC sâu trong phẫu thuật TVĐĐC 4.4.8 Tác dụng không mong muốn của an thần bằng propofol TCI Kết quả NC cho thấy: Chức năng hô hấp, tuần hoàn của BN ổn định trong. .. (thang điểm VAS trong đánh giá mức lo lắng của bệnh nhân) Khi được an thần điểm VAS là 1,41 ± 0,35 Sự khác biệt về điểm VAS trước và sau khi an thần có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Điều này có nghĩa rằng an thần bằng propofol TCI làm BN giảm sự lo lắng Do đó, kết hợp an thần với gây tê vùng mang lại sự thoải mái, dễ chịu cho bệnh nhân trong thời gian phẫu thuật Hơn nữa, chính việc được dùng thuốc an thần . tài Nghiên cứu gây tê đám rối thần kinh cổ sâu bằng bupivacain 0,5% hai bên kết hợp an thần bằng propofol theo kỹ thuật TCI trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ theo đường trước bên . TIP NGHIÊN CứU GÂY TÊ ĐáM RốI THầN KINH Cổ SÂU BằNG BUPIVACAIN 0,5% HAI BÊN KếT HợP AN THầN BằNG PROPOFOL THEO Kỹ THUậT TCI TRONG PHẫU THUậT THOáT Vị ĐĩA ĐệM CộT SốNG Cổ THEO ĐƯờng trớc bên Chuyờn. phương pháp gây tê đám rối thần kinh cổ sâu hai bên bằng bupivcain 0,5% kết hợp với an thần bằng propofol theo kỹ thuật TCI trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ theo đường trước bên , Tạp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu gây tê đám rối thần kinh cổ sâu bằng bupivacain 0,5% hai bên kết hợp an thần bằng propofol theo kỹ thuật TCI trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ theo đường trước bên, Nghiên cứu gây tê đám rối thần kinh cổ sâu bằng bupivacain 0,5% hai bên kết hợp an thần bằng propofol theo kỹ thuật TCI trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ theo đường trước bên, Nghiên cứu gây tê đám rối thần kinh cổ sâu bằng bupivacain 0,5% hai bên kết hợp an thần bằng propofol theo kỹ thuật TCI trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ theo đường trước bên, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan