Một số giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường bột mì của Tổng CT lương thực

84 461 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2013, 17:06

Một số giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường bột mì của Tổng CT lương thực 1 MỤC LỤC LỜI MƠÛ ĐẦU 3 Chương 1. SƠÛ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO QUẢN TRỊ RỦI RO 7 1.1. Rủi ro đối với lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp: . 7 1.1.1. Khái niệm rủi ro: . 7 1.1.2. Phân loại rủi ro: 7 1.1.2.1. Rủi ro kinh doanh: 7 1.1.2.1.1. Rủi ro do bản chất kinh doanh: 7 1.1.2.1.2. Rủi ro hoạt động : 7 1.1.2.2. Rủi ro tài chính : 8 1.1.2.2.1. Rủi ro thò trường: 8 1.1.2.2.2. Rủi ro do sử dụng đòn bẩy: . 10 1.2. Rủi ro của ngành vận tải biển thế giới: 11 1.2.1. Rủi ro kinh doanh của ngành vận tải biển: 11 1.2.2. Rủi ro tài chính của ngành vận tải container thế giới: 12 1.3. Quản trò rủi ro tài chính 14 1.3.1. Lợi ích của quản trò rủi ro: . 14 1.3.2. Quản trò rủi ro: . 15 1.3.3. Các biện pháp đo lường rủi ro tài chính được phản ánh trong các báo cáo tài chính: 16 1.3.3.1. Các chỉ số trong bảng cân đối kế toán: . 16 1.3.3.2. Các chỉ số trong báo cáo thu nhập hợp nhất: 19 1.3.3.3. Các chỉ số trong báo cáo dòng tiền: 20 1.4. Tăng trưởng bền vững: . 20 1.4.1. Rủi ro tài chính tăng trưởng bền vững: 20 1.4.2. Phương trình tăng trưởng bền vững: 21 1.4.3. Rủi ro do tăng trưởng quá nhanh . 21 1.4.4. Tăng trưởng cân bằng 22 1.5. Chương trình quản trò rủi ro tài chính: 23 1.5.1. Công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro: . 23 1.5.2. Chiến lược quản trò rủi ro tài chính: 23 Kết luận chương 1 . 27 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ĐẠI LÝ VẬN TẢI CONTAINER VIỆT NAM. 28 2.1. Rủi ro đối với ngành vận tải container: 28 2.1.1. Rủi ro ngành vận tải biển Việt Nam nói chung dòch vụ vận tải container nói riêng: 28 2.1.1.1. Rủi ro về luật pháp của Việt Nam: 29 2.1.1.2. Rủi ro do cam kết WTO về ngành dòch vụ hàng hải – đại lý tàu biển: 31 2.1.1.3. Rủi ro do gia tăng đầu tư nước ngoài: 32 2.1.1.4. Rủi ro do cung vận tải vượt cầu vận tải: 33 2.1.1.5. Rủi ro hoạt động: 33 2.1.2. Đo lường rủi ro tài chính 37 2.1.2.1. Đo lường rủi ro bằng bảng cân đối kế toán: . 37 2.1.2.2. Đo lường rủi ro bằng báo cáo tài chính hợp nhất: . 44 2 2.1.2.3. Đo lường rủi ro bằng báo cáo dòng tiền: . 45 2.1.2.4. Phương trình tăng trưởng cân bằng : . 45 2.2. Thực trạng quản trò ri ro tại công ty đại lý vận tải biển: . 46 2.2.1. Rủi ro công nghệ rủi ro hoạt động: . 46 2.2.2. Tỷ lệ tăng trưởng bền vững: 47 2.2.3. Công ty cần phải quản trò rủi ro tài chính? . 47 2.2.4. Thò trường cung cấp dòch vụ phái sinh ở Việt Nam: 48 Kết luận chương 2. 49 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO NGÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN . 50 3.1. Nhóm các chính sách vó mô: . 50 3.1.1. Luật pháp quản lý nhà nước về ngành hàng hải . 50 3.1.2. Quy đònh về chứng từ điện tử 53 3.2. Nhóm các chính sách vi mô: . 53 3.2.1. Nhóm các chính sách về nguồn nhân lực: . 53 3.2.1.1.Về bộ máy tổ chức: 53 3.2.1.2. Về con người 54 3.2.2. Nhóm các chính sách về quy trình nghiệp vụ: 56 3.2.2.1. Rủi ro công nghệ: . 57 3.2.2.2. Rủi ro qui trình nghiệp vụ: . 58 3.3. Nhóm các chính sách về quản trò rủi ro tài chính . 60 3.3.1. Chính sách về tỷ lệ tăng trưởng: . 60 3.3.2. Xây dựng quy trình quản trò rủi ro tài chính 62 3.3.2.1. Thò trường dòch vụ phái sinh tại Việt Nam : 62 3.3.2.2. Giải pháp xây dựng chiến lược quản trò rủi ro kiệt giá tài chính: 65 Kết luận chương 3 . 70 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72 PHỤ LỤC 73 3 LỜI MƠÛ ĐẦU 1. Đặt vấn đề: Các doanh nghiệp ngày nay đang đối mặt với một môi trường thay đổi nhanh chóng do khoa học công nghệ. Khách hàng nhiều kênh để so sánh lựa chọn sản phẩm, dòch vụ thích hợp nhất cho mình, họ trở nên ngày càng khó tính đòi hỏi cao hơn. Cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng khốc liệt không những trong phạm vi đòa phương mà cả nước, không những trong khu vực mà cả toàn cầu. Hội nhập càng sâu vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải gia nhập vào môi trường kinh doanh năng động này với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Vận tải biển là một ngành kinh doanh đầy rủi ro, chòu nhiều tác động của các yếu tố thò trường như lãi suất, tỷ giá, giá dầu mỏ. Sự biến động liên tục của những yếu tố này trong thời gian qua cộng thêm những yếu kém trong quản lý đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí giao dòch được biết là tỷ suất sinh lời của ngành. Trong bối cảnh hội nhập thế giới năm 2007, quản lý rủi ro để phát triển bền vững nâng cao sức cạnh tranh là một chiến lược quan trọng của doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp trong ngành vận tải biển Việt Nam nói riêngê1 2. Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở các phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tại công ty Liên doanh Evergreen Việt Nam trong hai năm 2005, 2006 để nhận thức về rủi ro của loại hình kinh doanh dòch vụ vận tải biển. Mục tiêu xác đònh các nhân tố rủi ro, mức độ rủi ro tác động đến hiệu quả kinh doanh của công ty. Từ thực trạng quản trò rủi ro của công ty tìm các giải pháp thích hợp để chấp nhận các tác nhân rủi ro mức độ thấp, hạn chế các tác nhân tiêu cực bằng các giải pháp tích cực hoặc chuyển giao rủi ro (nếu thể) với chi phí thấp nhất. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 4 Đối tượng nghiên cứu là hành vi thao tác nghiệp vụ, nhận thức của nhân viên của công ty, hệ thống nghiệp vụ, công nghệ, các quy đònh của công ty, nhận thức của nhân viên của các công ty là khách hàng của công ty. Phạm vi nghiên cứu: trên sở nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tại công ty Evergreen Việt Nam, mở rộng đề tài nghiên cứu cho toàn ngành vận tải biển Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phân tích các báo cáo tài chính của Công ty liên doanh Evergreen Việt Nam, số liệu của của Hiệp hội các cảng biển Việt Nam, tổng cục thống kê, Drewry publication. Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề rủi ro quản trò rủi ro nhằm xây dựng sở lý luận cho đề án, từ đó tìm ra những giải pháp tính khoa học. Thu thập ý kiến nhận xét của cán bộ phụ trách bộ phận liên quan để tìm ra những rủi ro của bộ phận đồng thời tìm giải pháp thích hợp cho bộ phận nói riêng công ty nói chung. 5. Ý nghóa khoa học thực tiễn của đề tài. Rủi ro làm giảm hiệu quả kinh doanh của mọi công ty. Việc không đònh liệu được rủi ro thể xảy ra, cũng như không quản lý được rủi ro sẽ đến - đặt công ty vào tình trạng báo động, kém an toàn, thiếu ổn đònh. Những rủi ro thường xuyên xảy ra gây tổn thất cho khách hàng, làm xói mòn lòng tin của khách hàng. Không những khách hàng truyền thống từ bỏ, họ còn kéo theo một loạt khách hàng tiềm năng khác cũng sẽ không sử dụng dòch vụ của công ty. Việc nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nhằm bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, phát triển lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng cường quản lý rủi ro tại doanh nghiệp làm đại lý vận tải biển trong giai đoạn hội nhập WTO” ý nghóa khoa học là góp phần nâng cao nhận thức thấy tầm quan trọng của vấn đề quản lý rủi ro trong ngành dòch vụ vận tải biển. 5 Về ý nghóa thực tiễn: đầu tư để nghiên cứu về rủi ro trong hoạt động kinh doanh hàng ngày ý nghóa thực tiễn quan trọng trong việc tìm ra những giải pháp để kiểm soát rủi ro hoặc chuyển giao rủi ro (nếu thể) với chi phí thấp nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 6. Nét mới của đề tài nghiên cứu: Đề tài giúp nhận diện các rủi ro đối với ngành dòch vụ vận tải biển. Từ đó, đề xuất một số giải pháp quan trọng để kiểm soát hoặc chuyển giao rủi ro như sau: -Các chính sách vó mô: kiến nghò hoàn thiện luật pháp, nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, giảm tỷ lệ do la hóa nền kinh tế. Kiến nghò nhanh chóng ban hành luật chứng từ điện tử phù hợp với thời kỳ hội nhập. -Các chính sách vi mô: đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện quy trình nghiệp vụ hợp lý chính. -Về chiến lược quản trò tài chính hiệu quả: kiến nghò phát triển thò trường các công cụ phái sinh hiệu quả, xây dựng chiến lược quản trò tài chính trong dài hạn. 7. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: sở lý luận về rủi ro quản lý rủi ro. Chương 2: Thực trạng công tác phòng chống rủi ro tài chính tại công ty đại lý vận tải container Việt Nam . Chương 3. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngành dòch vụ vận tải biển. 6 Chương 1. SƠÛ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO QUẢN TRỊ RỦI RO 1.1. Rủi ro đối với lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp: Để đạt được mục tiêu tối đa hóa thu nhập vốn của chủ sở hữu, những quyết đònh tài chính quan trọng đều được cân nhắc dưới góc độ rủi ro tối đa hóa lợi nhuận. 1.1.1. Khái niệm rủi ro: Rủi ro là tình huống mà tại đó xảy ra những sự cố dẫn đến việc công ty bò thua lỗ hay thậm chí bò phá sản. Công ty luôn tìm cách né tránh rủi ro hay giảm rủi ro đến mức tối thiểu (nếu thể) trong mọi hoạt động kinh doanh của mình. 1.1.2. Phân loại rủi ro: 1.1.2.1. Rủi ro kinh doanh: Rủi ro kinh doanh là loại rủi ro liên quan đến những bấ lợi của thò trường làm doanh thu giảm, hu qu là lợi nhuận trước thu bò giảm hay b l. 1.1.2.1.1. Rủi ro do bản chất kinh doanh: Hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với rủi ro kinh doanh liên quan đến bản chất ngành nghề sản xuất kinh doanh. Đó là dạng rủi ro bản chất gắn liền với từng ngành nghề kinh doanh như: bản chất của doanh số bất ổn theo chu kỳ kinh doanh, bản chất bất ổn trong giá bán, bản chất bất ổn trong chi phí, cạnh tranh trên thương trường. 1.1.2.1.2. Rủi ro hoạt động : 7 Rủi ro phát sinh từ các giao dòch trong kinh doanh xuất phát từ các đối tác hay những rủi ro phát sinh từ chính nội bộ doanh nghiệp, những thay đổi liên quan đến nhân sự, cấu tổ chức hay quy trình sản xuất kinh doanh như: Rủi ro hoạt động là rủi ro do thất bại trong hoạt động nghiệp vụ hoạt động kinh doanh hoặc hệ thống quản trò rủi ro. Rủi ro này thể bao gồm năng lực yếu kém của nhà quản lý, gặp sự cố vi tính hay lỗi phần mềm, hạn chế của ban giám đốc không phát hiện các giao dòch phức tạp tiềm ẩn, những gian lận của của người giao dòch ban giám đốc. Tầm quan trọng của rủi ro hoạt động nằm ở hệ thống kiểm soát nội bộ. Tiến trình kiểm soát phải thực hiện tốt để đảm bảo là các thành viên tham gia tuân thủ những chính sách ban hành. Rủi ro thanh toán: rủi ro do không khả năng thanh toán của các bên. Rủi ro pháp quy đònh: rủi ro do hệ thống pháp lý không còn bảo đảm việc thực hiện hợp đồng hay các điều lệ hay quy đònh thay đổi không thể dự kiến. Rủi ro thuế: là rủi ro mà luật thuế hoặc các văn bản hướng dẫn luật thuế thay đổi ngoài dự kiến. Thuế tác động đáng kể đến lợi nhuận ròng của công ty. Các rủi ro hệ thống khác: ví dụ như các rủi ro do các biến động chính trò ví dụ như một trường hợp đảo chính, các giao dòch đầu bò đóng băng, tài sản bò quốc hữu hóa. Rủi ro hệ thống còn là rủi ro dây chuyền cộng hưởng của một hệ thống tài chính, dẫn đến sự hoảng hoạn tan vỡ toàn bộ hệ thống. 1.1.2.2. Rủi ro tài chính : 1.1.2.2.1. Rủi ro thò trường: Rủi ro thò trườngmột thách thức của thế giới ngày nay. Do sự gắn kết của thế giới ngày càng chặt chẽ, sự biến động của mỗi mắc xích đều ảnh hưởng đến cả thế giới. Những biến động không thể dự đoán được của tỷ giá, lãi suất giá cả hàng hóa thể đẩy một doanh nghiệp được điều hành tốt vào tình trạng phá sản. 8 Biến động tỷ giá: Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997, nguy độ nhạy cảm tỷ giá là một chủ đề quan trọng được đề cập thường xuyên được nhiều người nhận thức sâu sắc. 3 loại nhạy cảm liên quan đến rủi ro tỷ giá là độ nhạy cảm giao dòch, độ nhạy cảm kinh tế độ nhạy cảm chuyển đổi. Độ nhạy cảm giao dòch: là những phát sinh do sự thay đổi trong các giao dòch nguồn thu bằng ngoại tệ. Ví dụ một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng, thanh toán chậm 60 ngày bằng USD. Vậy, doanh nghiệp đã tự đặt mình theo những biến đổi tỷ giá trong thời gian 60 ngày cho khoản nợ. Độ nhạy cảm kinh tế : những giao động trong tỷ giá sẽ làm thay đổi dòng tiền trong tương lai, bao gồm doanh số chi phí trong tương lai. Khi đồng nội tệ lên giá, người tiêu dùng trong nước sẽ chuyển sang dùng hàng của công ty nước ngoài giá rẻ hơn tính bằng đồng nội tệ. Tương tự, lãi nhận được từ đầu tư nước ngoài cũng bò giảm đi do đồng tiền tăng giá. Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh quốc tế, mức độ ảnh hưởng bởi dao động tỷ giá thể lớn hơn so với một công ty kinh doanh nội đòa thuần túy. Khi đồng nội tệ lên giá, giá mua hàng bằng đồng nội tệ trở nên quá cao làm giảm cầu về mặt hàng đó, ảnh hưởng xấu đến doanh thu xuất khẩu. Độ nhạy cảm chuyển đổi là độ nhạy cảm của các báo cáo tài chính hợp nhất của một doanh nghiệp đối với rủi ro tỷ giá. Nếu tài sản hoặc các khoản nợ của các công ty con được chuyển đổi ở mức tỷ giá khác với tỷ giá trước đây thì bảng cân đối kế toán sẽ bò tác động bởi các dao động tỷ giá theo thời gian. Ngoài ra, thu nhập của các công ty con khi chuyển đổi sang đồng tiền quy ước trên báo cáo hợp nhất cũng bò ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc sử dụng đồng tiền quy ước để chuyển đổi thu nhập lại không ảnh hưởng gì đến dòng tiền thực tế của công ty. 9 Đối với các công ty đa quốc gia, nếu đồng tiền đòa phương của công ty con yếu đi, thu nhập thường được giữ lại để tái đầu tư. Khi đó, báo cáo tài chính của công ty con vẫn phải chuyển sang đồng tiền của công ty me, chính điều này làm sai lệch các báo cáo tài chính của công ty con. Trong trường hợp này, độ nhạy cảm chuyển đổi ảnh hưởng đến giá cổ phiếu vì các nhà đầu tư thường quan tâm đến thu nhập sử dụng thu nhập để đánh giá giá trò công ty. Biến động lãi suất: Biến động lãi suất sẽ tạo áp lực tăng chi phí. Các doanh nghiệp doanh thu thấp sẽ bò tác động bất lợi bởi lãi suất tăng lên dễ dàng bò rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính. Biến động giá cả Biến động giá cả thể đẩy công ty được điều hành tốt vào phá sản. Khi giá cả tăng, người tiêu dùng sẽ chuyển dần sang các sản phẩm thay thế. Dầu mỏmột mặt hàng tính quyết đònh đến giá cả của rổ hàng hóa của nhiều nước. 1.1.2.2.2. Rủi ro do sử dụng đòn bẩy: Đòn bẩy tài chính tác dụng tích cực trong việc tăng EPS do sử dụng lá chắn thuế khuếch đại tỷ suất lợi nhuận đầu tư góp phần cải thiện dòch vụ. Tuy nhiên nó cũng đưa đến các rủi ro sau: -Nếu EBIT nợ < EBIT hòa vốn thì EPS sẽ giảm. -Nếu công ty không phát triển hơn sau khi vay nợ, doanh thu không chắc chắn thì việc sử dụng vốn vay đem lại rủi ro mất khả năng thanh toán lãi vay nợ gốc. -Công ty hoạt động trong ngành nhiều cạnh tranh thì doanh thu lợi nhuận dễ bò biến động vì vậy vay nhiều trong trường hợp này cũng không tốt vì không đảm bảo lợi nhuận. -Vòng đời của công ty: rủi ro do vay nợ trong giai đoạn khởi nghiệp giai đoạn suy thoái sẽ cao hơn so với khi công ty đang trong giai đoạn phát triển. Trong giai 10 đoạn khởi nghiệp nhu cầu chi nhiều hơn thu vào, dòng tiền vào sẽ âm, rủi ro kinh doanh cao. Trong giai đoạn suy thoái, nhu cầu sản phẩm trên thò trường giảm, doanh thu giảm ảnh hưởng đến khả năng chi trả lãi vay. Thu nhập thấp, rủi ro tài chính lúc này rất cao vì lợi ích từ lá chắn thuế không đủ bù đắp rủi ro tài chính do nợ vay thể xảy ra. Trong giai đoạn phát triển, do sản phẩm công ty đã được thò trường chấp nhận, doanh số tăng, dòng tiền thu vào dương do thu nhiều hơn chi. 1.2. Rủi ro của ngành vận tải biển thế giới: 1.2.1. Rủi ro kinh doanh của ngành vận tải biển: Vận tải biển, bản chất là một ngành tính rủi ro cao. Hoạt động kinh doanh thể bò ảnh hưởng tức thì bởi những biến động của chiến tranh, thời tiết, khí hậu (mưa, bão…) khủng bố, cướp biển, giá cả hàng hóa (đặc biệt là giá dầu), tỷ giá ngoại tệ, lãi suất…. Rủi ro về các quy đònh luật pháp các nước: Hoạt động vận tải quốc tế chòu sự chi phối của luật hàng hải quốc tế luật hàng hải của mỗi quốc gia. Sự ổn đònh của an ninh thế giới trong việc phòng chống khủng bố, cướp biển là một đảm bảo cho sự phát triển của ngành. Việc thực thi Bộ luật an ninh cảng biển tàu biển quốc tế ISPS hiệu lực từ năm 2004 trong việc đòi hỏi các hãng tàu phải tăng cường đầu tư trang thiết bò, đào tạo đào tạo lại sỹ quan đã làm gia tăng chi phí đáng kể cho các hãng tàu. Ngành đặc biệt tăng trưởng ở những nước thể chế chính trò ổn đònh, môi trường an toàn nhiều ưu đãi cho đầu tư nước ngoài như Việt Nam. Rủi ro công nghệ Rủi ro công nghệ phát sinh khi những khoản đầu tư cho phát triển công nghệ không tạo ra khoản tiết kiệm trong chi phí như đã dự tính khi mở rông quy hoạt động của công ty. Hoặc là công nghệ quá lạc hậu làm phát sinh nhiều chi phí [...]... đònh 18 Quyết đònh cấp Bộ là một bước tiến căn bản trong quá trình hoàn thiện pháp luật Tuy vậy, nhiệm vụ xây dựng pháp luật luôn là công tác lâu dài đi đôi với hoạt động quản lý nhà nước Chất lượng tiến độ của công tác xây dựng pháp luật tạo môi trường pháp lý thông thoáng minh bạch cho sự phát triển của ngành hàng hải Sự thiếu nhất quán, thiếu đầy đủ những thay đổi trong luật pháp chính... mà ngành dòch vụ của Việt Nam mang những dáng vẻ riêng Công ty Evergreen Việt Nam là một chi nhánh của hãng tàu Evergreen Marine Corp Công ty mang những đặc trưng bản của ngành dòch vụ vận tải container Việt Nam, tôi xin tập trung phân tích công ty để nhận 28 diện, đo lường các rủi ro đặc thù của ngành đề nghò một số giải pháp quản trò rủi ro nhằm góp nâng cao sức cạnh tranh của ngành trong giai... ro về luật pháp của Việt Nam: Các quy đònh toàn diện của WTO đặt ra những yêu cầu cấp bách cho việc tiếp tục bổ sung hoàn thiện thể chế chính sách chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện của luật pháp Việt Nam đã đang xây dựïng hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với những hiệp điïnh của WTO Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam đã được Quốc hội thông qua năm 2005 các văn bản hướng dẫn thi hành gồm 1 pháp lệnh,... Việc thiếu nhất quán trong việc áp dụng luật pháp như trên gây bất bình nhiều khó khăn thiệt hại cho doanh nghiệp do phải mất nhiều thời gian, chi phí lưu hàng, chi phí chỉnh sửa chứng từ cho phù hợp với Hải quan Việt Nam Hội nhập không chỉ là một ý chí chính trò Nó thể hiện một năng thực thực sự trong đó năng lực của của người hướng dẫn luật phápmột trong những năng lực vô cùng hệ trọng Việc... thông qua các đại lý tàu biển đại lý vận tải để thực hiện các công việc của chủ tàu cung cấp dòch vụ trọn gói cho khách hàng của mình tại Việt Nam Như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lónh vực đại lý tàu biển đại lý vận tải sẽ bò tác động cạnh tranh mạnh nhất khi Việt Nam gia nhập WTO Ngoài các cam kết chính thức trong WTO, Việt Nam còn thực hiện một số thoả thuận song phương khác... bình một trường hợp phải mất ít nhất 4 tháng phải đưa ra tòa án nếu trường hợp số tiền sau đấu giá vẫn không đủ để thu hồi nợ Thực tế, khách hàng chỉ từ bỏ hàng khi hàng giá trò rất thấp, không thể bù đắp chi phí phát sinh Vậy thì, hãng tàu phải chấp nhận lỗ trong trường hợp này vì nếu đưa ra tòa thì container còn phải bò giam thêm ít nhất là 1 năm Thiệt hại về chi phí cho một trường hợp vào ít... động tính toán để một mức thuế thấp hơn bằng cách ổn đònh thu nhập của công ty Quản trò rủi ro làm giảm xác suất phá sản - một tiến trình rất tốn kém mà trong đó chi phí pháp lý là một thành phần đáng kể tác động đến giá trò công ty Các giám đốc tích cực quản trò rủi ro vì trách nhiệm quyền lợi của họ.Đối với công ty lâm vào tình trạng sắp phá sản, công ty ít động đầu tư vào các dự án 14 cho... đơn thuần tập trung vào các công cụ phái sinh mà là một quá trình được gọi là quản trò rủi ro tài chính 1.3.3 Các biện pháp đo lường rủi ro tài chính được phản ánh trong các báo cáo tài chính: nhiều loại phương pháp được sử dụng để đánh giá rủi ro thò trường như: vòng đời, đo lường độ nhạy cảm quyền chọn, giá trò rủi ro (VAR), kiểm đònh giới hạn/ kòch bản, còn một số phương pháp khác Hầu hết... nhiều phương pháp để do lường độ nhạy cảm đối với một công ty như: phương pháp giá trò rủi ro (VAR), phương pháp kiểm đònh giới hạn hay kòch bản, phương pháp đo lường độ nhạy cảm quyền 25 chọn, phương pháp vòng đời, nhiều cách khác nữa Do tính thuận tiện dễ dàng hầu hết các công ty phi tài chính đều chọn phương pháp đo lường biến động dòng tiền lợi nhuận công ty như đã trình bày ở trên Xác... độ rủi ro hiện tại so với rủi ro mong muốn Khi đó, họ mà tập trung mọi nguồn lực vào công việc kinh doanh chính Một vài công ty sử dụng các công cụ phái sinh như là một hình thức đầu dựa trên những dự báo của họ Nếu rủi ro xảy ra không liên quan đến hoạt động chính yếu của công ty nếu kết quả dự báo tồi thì họ khó giải thích chi phí cho việc đầu này cho cổ đông Quản trò rủi ro là hoạt động . những rủi ro của bộ phận đồng thời tìm giải pháp thích hợp cho bộ phận nói riêng và công ty nói chung. 5. Ý nghóa khoa học và thực tiễn của đề tài. . Phương pháp nghiên cứu: Phân tích các báo cáo tài chính của Công ty liên doanh Evergreen Việt Nam, số liệu của của Hiệp hội các cảng biển Việt Nam, tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường bột mì của Tổng CT lương thực, Một số giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường bột mì của Tổng CT lương thực, Một số giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường bột mì của Tổng CT lương thực, Đặt vấn đề:, Rủi ro tài chính : 1. Rủi ro thò trường:, Lợi ích của quản trò rủi ro:, Quản trò rủi ro:, Phương trình tăng trưởng bền vững: Rủi ro do tăng trưởng quá nhanh, Tăng trưởng cân bằng Chiến lược quản trò rủi ro tài chính:, Tỷ lệ tăng trưởng bền vững: Thò trường cung cấp dòch vụ phái sinh ở Việt Nam:, Quy đònh về chứng từ điện tử., Nhóm các chính sách về quy trình nghiệp vụ:

Từ khóa liên quan