Tiểu luận môn học Quản lý giáo dục

25 6,352 91
  • Loading ...
1/25 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 09:00

Phần mở đầu 1.Lý do chọn đề tài Đạo đức là cái gốc của mỗi con ngời .Khi sinh thời Bác Hồ căn dặn : Ngời có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, ngời có tài mà không có đức thì chỉ là đồ vô dụng. Đạo đức con ngời đợc hình thành trong quá trình hoạt động. Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ơng đảng khoá VIII chỉ rõ:muốn tiến hành công nghiệp hoá ,hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con ngời, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Điều 2, luật giáo dục nớc cộng hoà XHCN Việt nam năm 2005 cũng xác định : Mục tiêu giáo dục là đào tạo con ngời Việt nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ , thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; hình thành và bồi dỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Sau hơn hai mơi năm đổi mới , đất nớc ta đã thu đợc nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào.Nhng mặt khác, do ảnh hởng của cơ chế thị trờng và một phần do chất lợng giáo dục toàn diện của nhà trờng cha đợc đảm bảo, nên trong thực tế các trờng học hiện nay, còn một bộ phận học sinh có nhiều biểu hiện vi phạm lối sống đạo đức truyền thống, có những trò giỏi về tri thức xã hội nhng lại tự mãn vô lễ với Ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo. Thậm chí có em còn sa vào tệ nạn xã hội, phạm pháp. Trớc tình hình đó, vấn đề đặt ra và mang tính cấp thiết là phải tăng cờng giáo dục đạo đức cho học sinh bằng nhiều con đờng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay , nớc ta đã gia nhập WTO và hội nhập quốc tế, tham gia và chịu sự tác động ngày càng sâu rộng của việc toàn cầu hoá, thì càng cần thiết phải nhanh chóng giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh. Theo tâm lý học thì nhân cách chỉ hình thành và phát triển thông qua hoạt động và giao lu. Nguyên lý giáo dục của nớc ta cũng khẳng định rõ: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động và sản xuất, nhà trờng gắn liền với xã hội. Mặt khác, đặc điểm của học sinh THPT là hiếu động, đang tập làm ngời lớn và ham hiểu biết, bắt đầu muốn tự khẳng định mình trớc bạn bè ,trớc ngời lớn,các em không chỉ có nhu cầu ăn mặc, học hành mà còn có nhu cầu vui chơi giải trí, tìm hiểu đời sống xã hội để hoà nhập tốt hơn với môi trờng xã hội.Vì vậy , trong một tiết học 45 phút ở trên lớp không thể đủ truyền tải một cách đầy đủ, những kiến thức văn hóa xã hội và giáo dục nhân cách học trò. Chính vì lẽ đó mà nhà trờng cần phải giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 1 Qua đó hình thành, củng cố và phát triển kiến thức văn hoá cũng nh phẩm chất đạo đức, năng lực cá nhân, đáp ứng mục tiêu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới, thời kỳ của mở cửa hội nhập quốc tế, góp phần giáo dục toàn diện cho các em. Các kiến thực trong quá trình hoạt động thực tiễn ngoài giờ lên lớp, sẽ là môi tr- ờng thuận lợi để học sinh hoàn thiện chính mình và góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho các em. Xuất phát từ những đòi hỏi cấp bách của công cuộc đổi mới đất nớc ,đổi mới sự nghiệp giáo dục, trải qua kinh nghiệm dạy học trong 24 năm qua và những kiến thức đợc trang bị ở học viện quản lý và giáo dục , nhận thức rõ ý nghĩa ,tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trờng đã thôi thúc tôi lựa chọn đề tài :" Hiệu trởng chỉ đạo nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh Trờng THPT Cù Chính Lan - Kim Bôi - Hoà Bình thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp". 2.Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp chỉ đạo thích hợp và khả thi về công tác giáo dục đạo đức học sinh trờng THPT Cù Chính Lan thông qua HĐGD NGLL nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục của cấp THPT và nghành GD-ĐT hiện nay. 3.Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Nghiên cứu một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài . 3.2.Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác giáo dục đạo đức HS thông qua HĐGD NGLL ở trờng THPT Cù Chính Lan - Kim Bôi - Hoà Bình 3.3.Đề xuất những biện pháp khả thi nhằm nâng cao chất lợng GD đạo đức HS thông qua HĐGD NGLL ở trờng THPT Cù Chính Lan - Kim Bôi - Hoà Bình. 4.Khách thể và đối tợng nghiên cứu 4.1.Khách thể nghiên cứu : các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh thông qua các HĐGD NGLL ở trờng THPT Cù Chính Lan - Kim Bôi - Hoà Bình. 4.2.Đối tợng nghiên cứu : Các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh thông qua các HĐGD NGLL. 5.Phơng pháp nghiên cứu 5.1.Nhóm phơng pháp nghiên cứu lý thuyết : su tầm và nghiên cứu các văn kiện ,văn bản pháp qui,tài liệu khoa học có liên quan đến đề tài. 5.2.Nhóm phơng pháp nghiên cứu thực tiễn : Quan sát , điều tra, phỏng vấn, phân tích thực trạng, tổng kết kinh nghiệm. 5.3.Nhóm phơng pháp bổ trợ : Thống kê , phân tích số liệu. 2 6.Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới hạn nghiên cứu : Giáo dục đạo đức HS thông qua HĐGD NGLL ở trờng THPT . 6.2.Phạm vi nghiên cứu : Công tác chỉ đạo các HĐGD NGLLtại trờng THPT Cù Chính Lan - Kim Bôi - Hoà Bình . Phần nội dung Chơng 1 Cơ sở lý luận của việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 1.1.Một số vấn đề cơ bản của giáo dục đạo đức 1.1.1.Đạo đức là những biểu hiện t tởng , tình cảm của con ngời .Đồng thời. đạo đức còn là những nguyên tắc ,chuẩn mực để con ngời hớng theo và điều chỉnh hành vi của mình trong các mối quan hệ giữa ngời với ngời , giữa con ngời với cộng đồng xã hội. 1.1.2.Giáo dục đạo đức là một bộ phận quan trọng của quá trình giáo dục.GDĐĐ hớng vào việc hình thành những phẩm chất mà từ chúng , xác định giá trị khách quan của con ngời . Nó có tác dụng điều chỉnh ,định hớng thái độ ,hành vi của con ngời .Quá trình giáo dục đạo đức bao gồm cả quá trình tự GD và GD lại : - Tự GD là quá trình hoạt động có mục đích ,có ý thức của ngời đợc giáo dục ,tự mình hớng vào việc hoàn thiện nhân cách của bản thân theo những chuẩn mực của kiểu nhân cách mà xã hội mong muốn. - GD lại : là quá trình dan xen với quá trình tự giáo dục, nhằm thay đổi những phẩm chất nhân cách không phù hợp ,do ảnh hởng xấu của môi trờng đã hình thành ở HS và xây dựng những phẩm chất đúng đắn của con ngời. Nói cách khác , GD lại 3 là sự cải tạo những khiếm khuyết về đạo đức , lối sống ,bồi bổ những giá trị mới và phát triển nhân cách toàn diên. 1.1.3.Giáo dục học sinh có khó khăn trong rèn luyện đạo đức : Học sinh có khó khăn trong rèn luyện đạo đức là những học sinh còn cha ngoan ,chậm tiến bộ về đạo đức . Trong nhà trờng , những học sinh có khó khăn trong rèn luyện đạo đức có nhận thức về mặt đạo đức và pháp luật còn dới mức trung bình so với HS cùng lứa tuổi ,hay có những biểu hiện vi phạm chuẩn mực của đạo đức,nề nếp ,nội qui qui chế của nhà trờng ,gia đình hay xã hội. 1.1.4.Những nguyên tắc lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức GDĐĐ : - Chú ý đến đặc điểm lứa tuổi : Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi HS THPT luôn có những sung đột ,đột biến về mặt tính cách, dang từng bớc hoàn thiện dần thành ngời lớn.Các em dang đứng trớc nhiều lựa chọn đôi khi là trái ngợc nhau buộc các em phải tự quyết định lấy. Do vậy nhà trờng và các tổ chức đoàn thể cần quan tâm giúp các em lựa chọn, định hớng cho các em vơn theo những giá trị đúng đắn . - Nội dung, hình thức GD đạo đức cho HS không tách rời các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trờng , gắn với đời sống xã hội và tiếp cận những vấn đề có tính thời đại hiện nay. - Kế thừa và gìn giữ những giá trị tinh hoa bản sắc của dân tộc, đạo lý của ngời Việt nam . 1.2.Một số vấn đề cơ bản của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 1.2.1.Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động đợc tổ chức ngoài giờ học của các môn học ở trên lớp .Hoạt động giáo dục NGLL là sự tiếp nối hoặc xen kẽ với hoạt động dạy-học trên lớp,là con đờng gắn lý thuyết với thực tiễn ,tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của học sinh . 1.2.2.Chức năng của HĐGD NGLL a, Củng cố ,bổ xung kiến thức các môn văn hoá ,khoa học Trong khuôn khổ thời gian qui định của một tiết học , việc mở rộng , khác sâu kiến thức gặp nhiều khó khăn.Những hoạt động ngoài giờ nh sinh hoạt tổ nhóm học tập, hội thảo, câu lạc bộ sẽ góp phần củng cố,nâng cao những kiến thức đã học. b,HĐGD NGLL trực tiếp rèn luyện phẩm chất , nhân cách,tài năng và thiên hớng nghề nghiệp cá nhân,hình thành các mối quan hệ giữa con ngời với đời sống xã hội ,với thiên nhiên và môi trờng sống. c, Thông qua các hoạt đọng tập thể ,hoạt động xã hội ,tạo điều kiện cho HS hoà nhập vào đời sống xã hội. 4 d, Phát huy tác dụng của nhà trờng đối với đời sống xã hội ,tạo điều kiện để cộng đồng tham gia vào công tác giáo dục. 1.2.3.Nhiệm vụ của HĐGD NGLL a, Nhiệm vụ GD về nhận thức - Giúp HS điều chỉnh hành vi, lối sống cho phù hợp. Biết vận dụng những tri thức đã học để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đời sống đặt ra . - Có hiểu biết nhất định về đời sống đất nớc ,dân tộc về đảng,đoàn từ đó có thái độ đúng đắn về việc thực hiện nghĩa vụ của ngời học sinh , của ngời đoàn viên thanh niên. - Giúp HS mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh và cộng đồng xã hội . - Giúp HS có những hiểu biết tối thiểu về các vấn đề có tính thời đại nh hợp tác ,hoà bình và hữu nghị ,vấn đề môi trờng,dân số và pháp luật b, Nhiệm vụ GD về thái độ - Bồi dỡng cho các em những tình cảm đạo đức trong sáng về quê hơng đất nớc , gia đình,thầy cô , bạn bè. biết tôn trọng cái tốt , cái đẹp , ghét cái xấu, cái lỗi thời không phù hợp. - HĐGD NGLL phải tạo cho học sinh sự hứng thú và lòng ham muốn tham gia . - Bồi dỡng cho HS tính tích cực, năng động sáng tạo sẵn sàng tham gia những hoạt động xã hội ,hoạt động tập thể của trờng,của lớp vì lợi ích chung , vì sự trởng thành và tiến bộ của bản thân. - GD tình đoàn kết và hữu nghị với các bạn quốc tế, với các dân tộc trên thế giới. c, Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng - Rèn luyện cho HS kỹ năng tự điều chỉnh , kỹ năng hoà nhập để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà tập thể và thầy cô giao cho. - HĐGD NGLL rèn luyện cho HS những kỹ năng giao tiếp,ứng xử có văn hoá , những thói quen tốt trong học tập , lao động và các hoạt động khác . - Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng tự quản , tự tổ chức , điều khiển . Kỹ năng nhận xét đánh giá kết quả hoạt động. Từ chức năng ,nhiệm vụ, chúng ta thấy vai trò quan trọng và cần thiết của HĐGD NGLL đối với việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Muốn nề nếp, kỷ cơng của nhà trờng đợc thực hiện tốt thì cần phải coi trọng HĐGD NGLL. 1.3.Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT nói chung và những học sinh có khó khăn trong rèn luyện đạo đức nói riêng. 5 - Học sinh THPT có độ tuổi từ 15 đến 19 . Đây là giai đoạn phát triển nhanh về thể lực và tâm sinh lý, HS đã bắt đầu có sự trởng thành về nhận thức văn hoá ,xã hội đang tập làm ngời lớn ,song tâm lý cha ổn định còn có những biểu hiện tiêu cực : - ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân cha hoàn thiện . định hớng chính trị mờ nhạt ,Thờng hay đua đòi , chạy theo cái mới, dễ bị kích động ,sa ngã vào những biểu hiện tiêu cực, phản giá trị đạo đức xã hội. - Đối với những học sinh có khó khăn trong rèn luyện , tu dỡng đạo đức thờng có những biểu hiện bằng thái độ coi thờng giáo dục ,lời học ,lời lao động , c sử không lịch sự, thờng xuyên vi phạm nội qui , nề nếp của nhà trờng của gia đình và xã hội các phản ứng của các em thờng mang tính cực đoan. Nói dối trở thành nét tính cách thờng xuyên mà các em cho là có lợi . Những học sinh này thờng làm cho gia đình và xã hội phải lo lắng . Bên cạnh những mặt cha tốt , những học sinh này cũng có những nét tâm lý dáng quí . Các em thờng nhanh nhẹn ,hoạt bát ,thể hiện tính nhạy cảm ,hiếu động ,trí t- ởng tợng phong phú. Nhiều em có năng khiếu nhạc , hoạ ,cờ vua , thể thao và th- ờng ẩn với vẻ bên ngoài bất cần ,các em vẫn ớc ao đợc chia xẻ, an ủi và động viên. Những đặc điểm trên của HS có khó khăn về tu dỡng đạo đức không phải chỉ là cố hữu với chúng , có khi nó cũng biểu hiện ở những HS khác (HS bình thờng) trong những tình huống xung đột hoặc trong những phút khó khăn của cuộc sống. 1.4. Vai trò của Hiệu trởng trong việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hiệu trởng là ngời đứng đầu một cơ quan giáo dục , chịu trách nhiêm quản lý toàn bộ hoạt động của nhà trờng ,là ngời trụ cột s phạm . Vì vậy hiệu trởng là ngời quyết định đến chất lợng GD học sinh. Trong nhà trờng ,hiệu trởng là ngời tổ chức , chỉ đạo các hoạt động dạy học và giáo dục . Nói riêng về giáo dục đạo đức HS, đây là nhiệm vụ cơ bản của các nhà tr- ờng , muốn thực hiện có hiệu quả cần phải có ngời đứng đầu cơ quan năng động sáng tạo, biết lựa chọn nội dung ,hình thức khoa học và luôn đổi mới nó cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh . Biết kết hợp thờng xuyên giữa dạy học trên lớp và HĐGD NGLL ,tránh quan niệm coi HĐGD NGLL là hoạt động "phụ khoá",biết phát huy những ảnh hởng tích cực của nó nhằm tạo sự định hớng thống nhất giữa các lực lợng xã hội. Những vấn đề lý luận trên đây có tác dụng soi sáng cho quá trình tìm hiểu , phân tích thực trạng mà tôi đã thực hiện ở trờng THPT CCL -KB-HB và đợc trình bày trong phần kế tiếp. 6 Chơng 2 Thực trạng chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trờng trung học phổ thông cù chính lan huyện kim bôi tỉnh hoà bình. 2.1.Đặcđiểm tình hình địa phơng và công tác giáo dục ở địa phơng Trờng THPT CCL-KB-HB thuộc địa phận huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình là vùng miền núi, vùng an toàn khu , cạnh đờng 21B ,là vùng giáp danh giữa tỉnh Hoà Bình và tỉnh Hà Tây. Nhân dân ở địa phơng chiếm tới 85% là ngời thuộc dân tộc Mờng, ngời dân nơi đây sống thuần nông và luôn có tinh thần cách mạng cao, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Các cấp chính quyền nơi đây rất quan tâm tới việc đóng góp và phát triển sự nghiệp giáo duc. Nơi đây là vùng an toàn khu, căn cứ của đảng và nhà nớc qua các thời kỳ cách mạng .Vì vậy,rất cần những con ngời có tinh thần, đạo đức cách mạng cao.Nhng hiện nay,do một số tác động trái của nền kinh tế thị trờng và việc giầu lên nhanh chóng của một số gia đình mà gần đây có những tác động không tốt tới 7 việc giáo dục đạo đức của học sinh .Nhiều em có khuynh hớng thích hởng thụ , sống thực dụng, thiếu quan tâm tới mọi ngời , thiếu hoài bão lý tởng cách mạng . 2.2. Vài nét về tình hình nhà trờng Trờng THPT CCL-KB-HB đợc thành lập năm 1964 đây là một trong hai trờng đầu tiên của tinh hoà bình, trờng đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh . Hiện nay trờng có 30 lớp với 1364 học sinh ; số giáo viên là 46 trong đó có một hiệu trởng và hai hiệu phó , số cán bộ công nhân viên là 7 , so với biên chế thì đội ngũ của trờng còn thiếu 17 giáo viên và cơ cấu bộ môn còn bị lệch nhiều:các môn văn ,sử, anh thì thừa giáo viên còn các môn toán , lý , hoá , tin , lại thiếu nhiều giáo viên . Về cơ sở vật chất trờng mới có 24 phòng học kiên cố và hiện đang xây thêm 12 phòng học nữa.Hiện tại trờng còn thiếu phòng học nên phải học hai ca .Trờng còn thiếu 4 phòng học bộ môn , trờng có một phòng thí nghiệm và th viện nhng thiết bị,tài liệu còn thiếu nhiều và chất lợng còn thấp, có một phòng tin học với 26 máy, một phòng nối mạng nội bộ và nối mạng với sở giáo dục và đào tạo . Trờng thực hiện tốt việc gửi công văn th tín qua mạng từ 2002 . 2.3. Thực trạng chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh thông qua HĐGD NGLL ở trờng THPT CLL-KB-HB 2.3.1. Thực trạng đạo đức của học sinh ở trờng THPT CCL-KB-HB - Qua điều tra tổng hợp trong vài năm lại đây số học sinh đợc xếp loại hạnh kiểm tốt, khá đạt tỉ lệ cao và có xu hớng giảm dần . Các em có chí hớng phấn đấu hơn tuy nhiên vẫn còn có một bộ phận nhỏ học sinh có những biểu hiện hành vi yếu về đạo đức , kết quả xếp loại hạnh kiểu đợc tổng hợp trong bảng sau: Năm Tổng số Tốt Khá TB Yếu Học SL %` SL % SL % SL % 2004-2005 1188 562 47% 523 44% 89 7,5% 14 1,5% 2005-2006 1255 799 63% 327 26,9% 99 7,8% 30 2,3% Qua khảo sát cho thấy, biểu hiện rõ nhất ở những học sinh bị xếp loại hạnh kiểm yếu, có khó khăn về rèn luyện đạo đức là sự trây lời học tập , thái độ thiếu nghiêm túc trong thi cử, vi phạm nội quy ( nói tục , chửi bậy, trốn học, thậm chí uống rợu , ăn cắp, đánh nhau ) những biểu hiện nh vậy, tất nhiên đợc coi là biểu hiện không tốt và thờng bị xếp loại yếu về đạo đức . Song có những trờng hợp học sinh trong giờ học yên lặng , không quậy phá , suốt ngày chỉ lúi húi một mình, thờ ơ với các hoạt động tập thể, không bộc lộ tình cảm, dờng nh co mình lại, chậm chạp, buồn bã và kéo theo là điểm học rất kém. Đặc biệt có học sinh tuy học giỏi , thông minh nh- ng tỏ ra rất ích kỷ , thiếu lòng nhân hậu, kiêu căng tự phụ Những học sinh có các biểu hiện nh vậy cũng thuộc nhóm học sinh có khó khăn trong tu dỡng đạo đức nh- 8 ng không xếp loại hạnh kiểm yếu . Những học sinh này cần đợc nhà trờng đặc biệt quân tâm và có những biện pháp tích cực giúp các em tiến bộ . Đi tìm nguyên nhân của những vi phạm và biểu hiện đa dạng ở những học sinh còn khó khăn về đạo đức , tôi thấy có rất nhiều . Trong đó có các nguyên nhân từ phía gia đình , nhà trờng, xã hội và bản thân các em . Khảo sát ý kiến của các thầy cô bộ môn và các thầy cô giáo chủ nhiệm tôi thấy nổi lên những yếu tố ảnh hởng xấu đến quá trình rèn luyện đạo đức của học sinh là do : - Thiếu sự quan tâm của gia đình - Cha có biện pháp giáo dục phù hợp - Tác động của kinh tế thị trờng - Ngời lớn cha gơng mẫu - Những biến đổi tâm sinh lý của học sinh - ảnh hởng của tiêu cực xã hội - Một bộ phận thầy cô giáo cha quan tâm tới việc giáo dục đạo đức học sinh - Bản thân học sinh ít rèn luyện tu dỡng - Do khuyết tật bẩm sinh - Hoàn cảnh kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn - Nội dung giáo dục còn cha phù hợp - Do bạn bè lôi kéo 2.3.2. Thực trạng chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh qua HĐGD NGLL Qua tìm hiểu thực trạng chỉ đạo công tác giáo dục đào đức cho học sinh ở trờng THPT CCL cho thấy hiệu trởng và ban giám hiệu đã có những chỉ đạo nh sau: Về u điểm: - Phân công hợp lý giáo viên chủ nhiệm lớp . Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể khác trong và ngoài trờng để thực hiện mục tiêu giáo dục đạo đức. Phơng thức phân công giáo viên chủ nhiêm luân phiên liền trong 3 năm mang lại hiệu quả giáo dục đạo đức cao hơn vì qua mật quá trình làm việc cùng nhau thầy và trò gắn bó sâu sắc hơn giúp giáo viên chủ nhiệm có biện pháp giáo duc thích hợp và có hiệu quả hơn. - Giáo dục đạo đức cho học sinh đợc nhà trờng tiến hành theo hai con đờng cơ bản là thông qua hoạt động dạy học trên lớp và thông qua HĐ ngoài giờ lên lớp: - Chỉ đạo giáo viên dựa vào u thế môn học để giáo dục đạo đức cho học sinh - Chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh thông qua HĐGD NGLL : HĐGD NGLL góp phần không nhỏ đến sự thành công của giáo dục đạo đức . Giúp học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chính là hình thức trau rồi, tiếp thu , 9 làm giàu tri thức một cách dễ dàng nhật và tạo điều kiện cho các hành vi đạo đức trở thành thói quen đạo đức một cách tự nhiên nhất . Về nhợc điểm: - Hội trờng cha có nên khi trời ma,nắng là không hoạt động đợc. - Kinh phí còn hạn hẹp nên không có sức thu hút HS và GV. - Một bộ phận GV có nhận thức còn cha đúng về HĐGD NGLL. - Một bộ phận không nhỏ trong học sinh và phụ huynh HS cũng cha quan tâm đến hoạt động này và thờng coi HĐGD NGLL nh là "phụ khoá". Từ thực trạng nêu trên kết hợp với các lý luận quản lý trờng học và thực tế công tác trong nhiều năm ở trờng THPT ,tôi thấy cần thiết tìm ra một số biện pháp, nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh ,thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trờng THPT CCL - KB - HB . Chơng 3 Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lơng giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trờng THPT CCL-KH-HB 3.1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của HĐGD NGLL trong việc GDĐĐ cho HS. 3.1.1. Làm tốt công tác t tởng chính trị, tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức năng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên về việc chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 10 [...]... hoạch cụ thể nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên , phụ huynh học sinh và các lực lợng tham gia giáo dục Để mọi thành viên thấy đợc tầm quan trọng , tính cấp thiết phải giáo dục đạo đức thông qua hoạt động giáo dục ngoài gìơ lên lớp ; thấy đợc hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một phơng tiện hữu hiệu để giáo dục học sinh đặc biệt là giáo dục đạo đức Để làm tốt đợc điều đó, hiệu trởng... báo để giáo viên có những thông tin về các lĩnh vực xã hội - Tổ chức khai thác mạng internet về thông tin quản lý giáo dục - Mời chuyên gia của huyện, tỉnh về trờng nói truyện về chuyên đề giáo dục đạo đức học sinh , về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Trích ngân quỹ của nhà trờng, mua thêm tài liệu , sách báo , tạp chí, những thông tin khoa học giáo dục có liên quan đến hoạt động giáo dục ngoài... 1997 2 Luật giáo dục - NXB chính trị quốc gia, 2005 3 Điều lệ trờng Trung học - Bộ GD-ĐT , 2000 4 Chỉ thị 40/CT - TW ngày 15/6/2004 5 Nghị quyết 40 - Quốc hội khoá X 6 Chơng trình GD phổ thông - Bộ GD-ĐT NXB GD, 2006, phần "Hoạt động giáo dục ngoài giờ trên lớp" 7 Hớng dẫn thực hiện HĐGD NGLL - Quyển III - viện khoa học giáo dục 2007 8 Sách giáo viên - HĐGD NGLL , NXB Giáo dục 2006 9 Nguyễn Dục Quang... ngoài giờ lên lớp trong việc giáo dục đạo đức học sinh , hình thành và phát triển nhân cách cho các em - Tuyên truyền để mọi ngời nhận thức sự cần thiết phải giáo dục đạo đức cho học sinh 3.2 Chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh 3.2.1 Một số biện pháp tổ chức thực hiện a, Hoạt động 15 phút trớc mỗi buổi học 11 Quy định duy trì hàng ngày sinh hoạt... chất lợng giáo dục trong các trờng học Việc GD văn hoá nh tạo ra cấu trúc chi tiết, tổng thể của một cái khoá thì HĐGD NGLL nh cái thìa khoá giúp học sinh hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng, làm phong phú vốn tri thức và vốn hiểu biết của các em Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục đạo đức cho học sinh là con đờng hiệu quả, có đặc thù và lợi thế riêng, đặc biệt là đối với học sinh... động giáo dục ngoài giờ lên lớp : - Thành lập ban chỉ đạo giáo dục ngoài giờ lên lớp trong đó có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phơng hoặc cha mẹ học sinh - Tổ chức và tham mu để tổ chức hội nghị các cấp, có sự tham gia của chính quyền địa phơng , ban đại diện cha mẹ học sinh Thông qua đó mọi ngời nhận thức đợc tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong việc giáo dục. .. ban giám hiệu trong việc tổ chức ,chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho HS thông qua các HĐGD NGLL Trong trờng học ,Hiệu trởng giống nh ngời nhạc trởng chỉ huy dàn nhạc Vì thế cần nắm vững các chức năng quản lý (kế-tổ-đạo-kiểm) ,hớng dẫn mọi ngời thực hiện đạt mục tiêu đề ra.Trong công tác giáo dục đạo đức học sinh nói chung và công tác GDĐĐ cho học sinh thông qua HĐGD NGLL cũng thế ,vai trò của ngời... pháp tổ chức các hoạt động giáo dục cho cán bộ giáo viên, giáo viên chủ nhiệm và tổng phụ trách đoàn Nhà trờng cần khuyến khích, tạo mọi điều kiện nâng cao nghiệp vụ về tổ chức HĐGD NGLL cho các thành viên trong ban chỉ đạo HĐGD NGLL bằng nhiều hình thức nh tự học, tự bồi dỡng, học hỏi kinh nghiệm, cử đi học tập huấn các lớp do sở GD tổ chức Từ đó đáp ứng tốt công tác GDĐĐ cho học sinh 19 Hiệu trởng và... thành của học sinh về nhận thức, kỹ năng và thái độ thông qua các hoạt động Làm đợc nh vậy chính là đã góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung và mục tiêu giáo dục đạo đức trong các trờng học Kết luận và kiến nghị 1 Kết luận Thực tế cho thấy HĐGD NGLL là hoạt động có sức hấp dẫn học sinh và mang ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành phát triển nhân cách thanh thiếu niên Cùng với HĐ dạy học trên... đợc xác định trong ND từng chủ đề Trờng THPT CCL-KB-HB đã cập nhập kịp thời các văn bản, chỉ thị và đã có hớng chỉ đạo HĐGD NGLL năm học 2006-2007 : Thực hiện theo 6 nội dung giáo dục (Bộ GD-ĐT quy định cho các trờng phổ thông) (1) Giáo dục truyền thống (2) Giáo dục ý thức học tập (3) GD ý thức tình cảm với Tổ Quốc, với Đảng CSVN, với Đoàn TNCSHCM (4) GD tình bạn, tình yêu và gia đình (5) GD hoà bình, . sự nghiệp giáo dục, trải qua kinh nghiệm dạy học trong 24 năm qua và những kiến thức đợc trang bị ở học viện quản lý và giáo dục , nhận thức rõ ý nghĩa ,tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo. chóng giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh. Theo tâm lý học thì nhân cách chỉ hình thành và phát triển thông qua hoạt động và giao lu. Nguyên lý giáo dục của nớc ta cũng khẳng định rõ: Học. bản của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 1.2.1.Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động đợc tổ chức ngoài giờ học của các môn học ở trên lớp .Hoạt động giáo dục NGLL là sự tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn học Quản lý giáo dục, Tiểu luận môn học Quản lý giáo dục, Tiểu luận môn học Quản lý giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn