Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của potx

5 626 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 08:20

Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng; Ký hợp đồng công chứng tại trụ sở hoặc ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng Thời hạn giải quyết: Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch. 2. Thù lao công chứng, chi phí khác Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp và các việc khác liên quan đến việc công chứng. Luật Công chứng 3. Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì người yêu cầu công chứng phải trả chi phí để thực hiện việc đó. 4. Mức thù lao đối với từng loại việc quy định tại khoản 1 Điều này do tổ chức hành nghề công chứng xác định. Mức chi phí quy định tại khoản 2 Điều này do người yêu cầu công chứng và tổ chức hành Tên phí Mức phí Văn bản qui định nghề công chứng thoả thuận. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người yêu cầu công chứng nộp 01 bộ hồ sơ photo và xuất trình bản chính cho công chứng viên hoặc cán bộ nghiệp vụ tại trụ sở tổ chức hành nghề công chứng; 2. Công chứng viên/ cán bộ nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ, phát phiếu yêu cầu công chứng; Hẹn ngày, giờ công chứng; 3. Ký, chứng nhận và hoàn tất hợp đồng công chứng; Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu; 2. Bản sao giấy tờ tuỳ thân của cá nhân, giấy tờ liên quan đến pháp nhân; 3. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; 4. Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu công chứng Thông tư liên tịch 04/2006/T Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Bổ. phiếu yêu cầu công chứng; Hẹn ngày, giờ công chứng; 3. Ký, chứng nhận và hoàn tất hợp đồng công chứng; Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo. dịch. 2. Thù lao công chứng, chi phí khác Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao
- Xem thêm -

Xem thêm: Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của potx, Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của potx, Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của potx

Từ khóa liên quan